Agenda

From Dashboard samenwerking Venlo
Revision as of 11:53, 1 December 2017 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Procesmomenten in het verschiet

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
tweede kwartaal, 2021
College: Jaarlijks in mei/juni vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats
eerste kwartaal, 2021
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
derde kwartaal, 2021
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
26 mei 2021
Raad: Indienen zienswijze begroting. Uiterlijk 8 weken na het aanbieden van de begroting kan een deelnemer een zienswijze indienen. In de praktijk is dit praktisch niet te realiseren. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van eind mei. Latere aanlevering is in de praktijk geen probleem omdat de algemeen bestuursvergadering meestal medio/eind juni staat geagendeerd.
vierde kwartaal, 2021
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
tweede kwartaal, 2021
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
vierde kwartaal, 2020
College: UP 2021 vastellen met RUD deel van gemeentelijk Uitvoeringsprogramma 2021
vierde kwartaal, 2020
College: Verstrekking opdracht 2021

Procesmomenten in het verleden

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
derde kwartaal, 2017
Raad: Uitvoeringsprogramma naar aanleiding van jaarrekening culturele samenwerkingspartners. presentatie uitvoeringsprogramma aan de raad d.m.v. jaarlijkse cultuurconferentie.
vierde kwartaal, 2017
College: BO met bestuurder n.a.v. ingediende begroting/subsidieaanvraag
tweede kwartaal, 2017
College: BO met bestuurder n.a.v. ingediende jaarrekening/subsidieverantwoording
vierde kwartaal, 2017
Raad: Begrotingsvaststelling. Kaderstellend budget theater de Maaspoort
eerste kwartaal, 2020
College: Verstrekking opdracht 2020
derde kwartaal, 2020
College: Goedkeuring jaarrekening 2019

Goedkeuring beleidsplan MVBVD

24 sep 2020
Raad: Zienswijze indienen op ontwerpbegrotingswijziging 2021 RUD LN.
derde kwartaal, 2017
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2017
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
vierde kwartaal, 2017
Raad: Begroting: vaststellen budget voor subsidie
tweede kwartaal, 2017
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2017
Raad: Begroting vaststellen budget voor subsidie
tweede kwartaal, 2017
College: BO naar aanleiding van de jaarrekening voor de vaststelling van de subsidie.
vierde kwartaal, 2017
College: BO en subsidiebeschikking
derde kwartaal, 2017
Raad: Informatie over het uitvoerimngsprogramma
tweede kwartaal, 2020
College: Jaarverslag en begroting
tweede kwartaal, 2020
Raad: Begroting
derde kwartaal, 2020
Raad: Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
derde kwartaal, 2020
College: Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
27 mei 2020
Raad: Jaarrekening 2019, begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 (zienswijzen)

Exacte datum nog onder voorbehoud, eind mei.

29 mei 2019
Raad: Jaarrekening 2018, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 (zienswijzen)
tweede kwartaal, 2020
Raad: Begroting 2021
31 mei 2017
Raad: Vaststellen van de jaarrekening afgelopen jaar en begroting volgend jaar. Deze worden in het voorjaar aangeboden.
19 apr 2017
College: Jaarlijks in het voorjaar Instemmen met de jaarrekening en begroting.
eerste kwartaal, 2019
Raad: de Euregiodirecteur heeft toegezegd bereid te zijn om de gemeenteraad periodiek te willen informeren over de ontwikkelingen binnen de euregio door middel van een presentatie.
tweede kwartaal, 2019
College: Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering neemt het college een standpunt in over de agenda. Dit standpunt zullen de vertegenwoordigers van de gemeente Venlo tijdens de ALV waar nodig inbrengen.
1 jan 2017
College: indien er sprake is van mandatering ihkv te houden aanbestedingen door ASL zal het college hiertoe toestemming te verlenen
1 jan 2017
Raad: niet van toepassing
derde kwartaal, 2017
College: Bestuursakkoord banenpleinlimburg
tweede kwartaal, 2019
College: Jaarlijks in mei / juni vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats
tweede kwartaal, 2020
College: Jaarlijks in mei / juni vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats