Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)

From Dashboard samenwerking Venlo

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Verkeer en Vervoer
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

De partijen streven in regionaal verband en met overige partners naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen. Dit door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de partijen en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden.

Feitelijke resultaten

Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Aan motief beantwoord?

Ja, de regionale samenwerking draagt bij aan het realiseren van de lokale ambities op het gebied van mobiliteit. Door de samenwerking ontstaat meer slagkracht. Vanwege veel personele wijzigingen zijn er een aantal taken op een lager tempo uitgevoerd.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies. Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend.
Samenwerkingspartners

Gem. Beesel, Gem. Bergen, Gem. Gennep, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas, Gem. Venlo, Gem. Venray

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 36 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een informele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een informeel bestuurlijk overleg. BBV-categorie: .

Proces

College

tweede kwartaal, 2023
De agenda en bijbehorende documenten voor elk PHO worden ter kennisname aan het College aangeboden. Het PHO vindt zes keer per jaar plaats.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Hanzeplaats 1
Venlo
Correspondentieadres
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Website
www.trendsportal.nl
Accounthouders
Werner Kupers
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal
afkorting: RMO
Beschrijving

Samenwerking van de 8 Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer - Mobiliteit.

Logo
Onderwerpen
 • Verkeer en Vervoer
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft geen financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo, Gemeente Venray
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen -
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen

Aan motief beantwoord?

Ja, de regionale samenwerking draagt bij aan het realiseren van de lokale ambities op het gebied van mobiliteit. Door de samenwerking ontstaat meer slagkracht. Vanwege veel personele wijzigingen zijn er een aantal taken op een lager tempo uitgevoerd.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

a. Verbeteren kwaliteit van leven; b. Verbeteren verkeersveiligheid; c. Aantrekkelijk mobiliteitssysteem; d. Ondersteunen milieu- en energietransitie; en, e. Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid.

Proces

a. Jaarplan Trendsportal b. Halfjaarrapportages c. Financieel Jaarverslag

Samenwerking

Gezamenlijk ontwikkelen van beleid(svisie), ontwikkeling van mobiliteitsnetwerk en het (laten) uitvoeren van regionale projecten Mobiliteit en Logistiek.

Kern (maximaal 500 tekens)

De partijen streven in regionaal verband en met overige partners naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen. Dit door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de partijen en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een veelzeggend beeld

File:Mobiliteitsambitie.pdf

Een getal dat de kern raakt

In Noord-Limburg besteed 89% van de scholen aandacht aan verkeerseducatie. Het totaal aantal beriekte leerlingen is 38.399.

Een goed voorstelbaar verhaal

Het Jaarplan 2022 is grotendeels uitgevoerd. Een aantal projecten hebben een langere doorlooptijd en werden in 2022 gestart en/of gecontinueerd. Het onderdeel monitoring en evaluatie is in 2022 opgestart.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.

Feitelijk:

Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies. Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2024)

Financiële middelen Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Bijdrage Organisatie 93851 € …
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden 56527 € 0
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden 0 0 € 0
TOTAAL € 150.378 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Bijdrage Organisatie 95.995 106.101 150.378
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden 115.723 0 0
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden 70.942 99.737 0
TOTAAL € 282.660 € 205.838 € 150.378

Twee jaar terug (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Bijdrage Organisatie 95.995 103.177 106.093
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden 115.723 74.007 ...
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden 70.942 71.013 ...
TOTAAL € 282.660 € 248.197 € 106.093


Baten

Lopend jaar (2024)

Categorie opbrengsten Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
€ …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
TOTAAL

Twee jaar terug (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL


Financiële resultaten

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Kosten organisatie 278753 € …
Regionale projecten zonder bijdragen derden 115000 € …
Regionale projecten met bijdragen derden 0 € …
exploitatieresultaat 50749 € …
€ …
TOTAAL € 444.502

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Kosten organisatie 433.814 478.312 278.753
Regionale projecten met bijdragen derden 2.837.475 1.519.677 ...
Regionale projecten zonder bijdragen derden 196.504 184.634 115.000
exploitatieresultaat 0 -43.576 50.749
TOTAAL € 3.467.793 € 2.139.047 € 444.502

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Exploitatieresultaat 0 106.690 ...
Kosten organisatie 411.193 464.509 ...
Regionale projecten met bijdragen derden 2.837.475 376.262 ...
Regionale projecten zonder bijdragen derden 196.504 122.963 ...
TOTAAL € 3.445.172 € 1.070.424


Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Verbeteren Verkeersveiligheid Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren toegang tot mobiliteit Verbeteren mobiliteitssysteem voor fietser en voetganger Ondersteunen milieu- en energietransitie

Proces

Uitvoeren van het vigerende jaarplan.

Samenwerking

Samenwerking van de 8 Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van mobiliteit. Inrichten Programmabureau Samenwerking met SmartwayZ.NL (bereikbaarheidsagenda Zuid-Nederland), ministerie van I&W en provincie Limburg

Kern

Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Generieke sleutel op basis van inwoneraantal is uitgangspunt. Bijdrage aan Programmabureau tevens via overheadtoeslag op projectkosten.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Organisatorisch 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... Deels flexibele contracten

In Samenwerkingsovereenkomst is uittrederisico afgedekt en afhandeling lasten voor Gastheergemeente,

Volledig afgedekt
Financieel 50% (mogelijk) Laag ... Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is Venlo gevrijwaard van de mogelijke financiële implicaties, subsidievoorschotten worden pas uitgekeerd als de prestatie is geleverd. Indien een gemeente de prestatie niet nakomt dan zijn de middelen nog beschikbaar en kunnen die teruggestort worden naar de provincie. Volledig afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley en Smart Logistics Centre Venlo Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie)

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een informeel bestuurlijk overleg

TOELICHTING

Het gaat hier om samenwerking tussen publieke organisaties zonder dat dit een formele status heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om overleg tussen portefeuillehouders (informeel bestuurlijk overleg). Afstemming en kennisdeling tussen ambtenaren is een vorm van informeel ambtelijk overleg.

.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

nee

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Bestuurlijk RMO Marij Pollux Werner Kupers


PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek Marij Pollux Werner Kupers
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Bestuurlijk RMO
1
8
Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.
PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek
1
8
Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

Venlo is lid van het samenwerkingsverband en treedt op als gastheergemeente Overige gemeenten zijn lid van het samenwerkingsverband

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Gemeente Venlo heeft als gastheergemeente een toezichthoudende rol op RMO - Trendsportal. Toezicht op financieel, organisatorisch en juridisch vlak

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

EIke partij heeft het recht om te besluiten om uit de overeenkomst te treden. Dit gebeurt door schriftelijke opzegging gericht aan het PHO met inachtneming van zes maanden opzegtermijn. Opzeggen kan alleen per 1 januari van een kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van de opzegging (peildatum).

Proces

Procesbalk

College

tweede kwartaal van 2023
De agenda en bijbehorende documenten voor elk PHO worden ter kennisname aan het College aangeboden. Het PHO vindt zes keer per jaar plaats.
Overige relevante ontwikkelingen

Het betreft een informele bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Er worden geen bestuurlijke bevoegdheden overgedragen. Indien college- en/of raadsbesluitvorming noodzakelijk is dan wordt dit in alle acht colleges/gemeenteraden gebracht. De meeste gemeenten behandelen de stukken voor de bestuurscommissie vooraf in het college van B&W.

Bibliotheek

Relevante documenten
Overeenkomst RMO-TP ( downloaden)
Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Mobiliteitsoverleg - Trendsportal
Jaarplan Trendsportal 2021 ( downloaden)
Jaarplan 2021 van Trendsportal RMO met daarin de projecten die in 2021 opgepakt gaan worden.
Jaarplan 2022 ([ downloaden])
Jaarplan 2022 van Trendsportal RMO met daarin de projecten die in 2021 opgepakt gaan worden.
Jaarplan 2023 ([ downloaden])
Jaarplan 2023 van Trendsportal RMO met daarin de projecten die in 2021 opgepakt gaan worden.