GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Buitenland / internationale betrekkingen / ontwikkelingssamenwerking, Algemene en bestuurlijke taken, Arbeidsmarkt, Cultuur, Duurzaamheid en energie, Economie, Natuur, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Participatie en werkgelegenheid, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Sport en bewegen, Toerisme, recreatie en evenementen, Verkeer en Vervoer, Wonen en leefomgeving, Zorg en welzijn, Integratie, inburgering en vluchtelingen, Volksgezondheid
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Netwerk of platform, Loketfunctie en programmamanagement van het Europese subsidieprogramma INTERREG A
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Voor Venlo is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema. De ERMN beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG-projecten. De euregiovisie 2021-2027 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van barrières en stimuleren van innovaties'.

Feitelijke resultaten

De ERMN jaagt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan. De afgelopen jaren is een duidelijke toename van de grensoverschrijdende dynamiek te zien. De euregio fungeert hierbij als spin in het web. Het resultaat is een toename van projectinitiatieven en een versterkt grensoverschrijdend netwerk. Veel Venlose partijen zijn betrokken bij de diverse projecten.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Aan motief beantwoord?
 • Vergroten van ambitieniveau: de gezamenlijke euregiovisie en afstemmingsstructuur biedt focus en gelegenheid om krachten te bundelen.
 • Stimuleren van maatschappelijk initiatief: de euregio-organisatie steekt veel energie in het verbinden van partijen over de grens. Het INTERREG-kaderproject van de Euregio biedt een mogelijkheid voor particulieren en maatschappelijke partijen om zonder veel bureaucratische rompslomp subsidies voor kleine projecten te verkrijgen.
 • Verruimen van de horizon: letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat de euregio een platform biedt om onze Duitse regiogemeenten te ontmoeten. Figuurlijk omdat er tussen Nederland en Duitsland veelal sprake is van een andere aanpak van zaken. Soms staan deze verschillen samenwerking in de weg, maar ze kunnen ook inspirerend en complementair zijn.

Grensoverschrijdende samenwerking van de overheden maakt deuren open voor anderen. Het hebben van kennissen aan de andere kant van de grens ontsluit uiteindelijk ook de kennis.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Het budget van de euregio rijn-maas-noord (ongeveer €1.2 miljoen per jaar) bestaat uit verschillende inkomsten. Het grootste deel vormen kostenvergoedingen en subsidies van de Europese Commissie, de deelstaat NRW en de Provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdragen een deel van het budget. De gemeente Venlo betaalt een vast bedrag per jaar aan de Euregio (€20.640). Hier staan geen baten tegenover.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Conform begroting
Samenwerkingspartners

Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu Duisburg, Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Leudal, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Weert, Gem. Nederweert, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Peel en Maas, Gem. Landeshauptstadt Düsseldorf, Gem. Kreisfreie Stadt Mönchengladbach, Gem. Kreisfreie Stadt Krefeld, Gem. Gemeinde Brüggen, Gem. Kreis Viersen, Gem. Gemeinde Niederkrüchten, Gem. Stadt Straelen, Gem. Stadt Geldern, Gem. Rhein-Kreis Neuss, Gem. Stadt Nettetal, Gem. Stadt Wassenberg, Gem. Stadt Wegberg, Gem. Gemeinde Selfkant, Gem. Gemeinde Schwalmtal, MKB-Limburg, Gem. Kreis Kleve, Limburg, Gem. MKB-Limburg, Gem. Kreis Heinsberg, Gem. IHK Mittlerer Niederrhein, Gem. Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu Duisburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 1,8 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is ....

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

tweede kwartaal, 2024
De raad wordt regelmatig door de nieuwsbrieven vanuit de euregio over de ontwikkelingen geïnformeerd. Deze nieuwbrieven worden maandelijks verspreid en ze worden via de dagmail vanuit de griffie aan de raad beschikbaar gesteld.

College

vierde kwartaal, 2024
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in december 2023 neemt het college een standpunt in over de agenda. Dit standpunt zullen de vertegenwoordigers van de gemeente Venlo tijdens de ALV waar nodig inbrengen.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Mönchengladbach
Bezoekadres
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Correspondentieadres
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Website
http://euregio-rmn.de
Accounthouders
Stynke Douma
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
GR Euregio Rijn-Maas-Noord
afkorting: ERMN
Beschrijving

De euregio rijn-maas-noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied door grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken.

De euregio rijn-maas-noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht (Zweckverband). In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen.

Logo

500x500px ([ downloaden])

Onderwerpen
 • Algemene en bestuurlijke taken
 • Arbeidsmarkt
 • Buitenland / internationale betrekkingen / ontwikkelingssamenwerking
 • Cultuur
 • Duurzaamheid en energie
 • Economie
 • Integratie, inburgering en vluchtelingen
 • Natuur
 • Onderwijs / jeugd / opvoeding
 • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance)
 • Participatie en werkgelegenheid
 • Ruimtelijke Ordening
 • Sociale Zaken
 • Sport en bewegen
 • Toerisme, recreatie en evenementen
 • Verkeer en Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Wonen en leefomgeving
 • Zorg en welzijn
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking)

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert, Landeshauptstadt Düsseldorf, Kreisfreie Stadt Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt Krefeld, Gemeinde Brüggen, Kreis Viersen, Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Straelen, Stadt Geldern, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Nettetal, Stadt Wassenberg, Stadt Wegberg, Gemeinde Selfkant, Gemeinde Schwalmtal, Kreis Kleve, MKB-Limburg, Kreis Heinsberg, IHK Mittlerer Niederrhein, Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu Duisburg
Provincies: Limburg
Maatschappelijke organisaties: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, MKB-Limburg, Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu Duisburg
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.
Loketfunctie en programmamanagement van het Europese subsidieprogramma INTERREG A

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Organisatorische voordelen

 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Verruimen van de horizon

 • Andere werelden ontdekken
 • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
 • Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Op gang brengen/eerste stap mogelijk maken

Aan motief beantwoord?

 • Vergroten van ambitieniveau: de gezamenlijke euregiovisie en afstemmingsstructuur biedt focus en gelegenheid om krachten te bundelen.
 • Stimuleren van maatschappelijk initiatief: de euregio-organisatie steekt veel energie in het verbinden van partijen over de grens. Het INTERREG-kaderproject van de Euregio biedt een mogelijkheid voor particulieren en maatschappelijke partijen om zonder veel bureaucratische rompslomp subsidies voor kleine projecten te verkrijgen.
 • Verruimen van de horizon: letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat de euregio een platform biedt om onze Duitse regiogemeenten te ontmoeten. Figuurlijk omdat er tussen Nederland en Duitsland veelal sprake is van een andere aanpak van zaken. Soms staan deze verschillen samenwerking in de weg, maar ze kunnen ook inspirerend en complementair zijn.

Grensoverschrijdende samenwerking van de overheden maakt deuren open voor anderen. Het hebben van kennissen aan de andere kant van de grens ontsluit uiteindelijk ook de kennis.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Voor Venlo is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema. In de Strategische Visie Venlo 2040 komt dit heel duidelijk naar voor in het programma "Grenzeloos Venlo". De Euregio rijn maas noord beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG-projecten. De euregiovisie 2021-2027 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken'.

Afgeleide doelen zijn:

 • Benutten van de centrale ligging om economische ontwikkeling te stimuleren
 • De regio te profileren als een aantrekkelijk gebied met een hoge woon- leef- en milieukwaliteit.

Proces

In 2021 is de euregiovisie geactualiseerd. De nieuwe euregiovisie is op 17 juni 2021 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de loop van 2022 wordt het nieuwe INTERREG programma goedgekeurd en worden de middelen voor de Europese subsidie beschikbaar gesteld.

Samenwerking

Voor Duitsers is het opbouwen van een relatie een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Daarom dient de euregio bij te dragen aan het ontstaan van een grensoverschrijdend netwerk in de euregio. Een netwerk tussen overheden, maar ook tussen (maatschappelijke) partijen. De samenwerking vanuit de verschillende contexten kan een voedingsbodem voor innovaties op allerlei gebied leiden. Van twee werelden kunnen immers de vruchten worden geplukt.

Kern (maximaal 500 tekens)

Voor Venlo is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema. De ERMN beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG-projecten. De euregiovisie 2021-2027 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van barrières en stimuleren van innovaties'.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een veelzeggend beeld

Nederland duitsland.jpeg

Een goed voorstelbaar verhaal

De grens wordt door burgers, instanties en overheden minder als een barrière gezien. Het euregionaal bewustzijn is vergroot en het aantal grensoverschrijdende samenwerkingen is toegenomen en beperkt zich niet alleen tot gemeenschappelijke projecten. De achterliggende doelen zijn: - komen tot structurele samenwerking, - verminderen van de (gevoelde) grensbarrières op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt. -bevorderen van de innovatiekracht van de euregio

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Het budget van de euregio rijn-maas-noord (ongeveer €1.2 miljoen per jaar) bestaat uit verschillende inkomsten. Het grootste deel vormen kostenvergoedingen en subsidies van de Europese Commissie, de deelstaat NRW en de Provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdragen een deel van het budget. De gemeente Venlo betaalt een vast bedrag per jaar aan de Euregio (€20.640). Hier staan geen baten tegenover.

Feitelijk:

Conform begroting

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
jaarlijkse bijdrage 20.640 20.640 € 20.640
bijdrage aan financiering grensinfopunt 4.706 4.706 € 4.706
TOTAAL € 25.346 € 25.346 € 25.346

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
bijdrage aan financiering grensinfopunt 4.706 4.706 4.706
jaarlijkse bijdrage 20.640 20.640 20.640
TOTAAL € 25.346 € 25.346 € 25.346

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
jaarlijkse bijdrage 20.640 20.640 20.640
TOTAAL € 20.640 € 20.640 € 20.640Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Exploitatie ontvangst 1.832.956 € …
Explotatie uitgave 1.841.090 € …
TOTAAL € 3.674.046

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Exploitatie ontvangst 2.297.897 ... ...
Explotatie uitgave 2.297.413 ... ...
TOTAAL € 4.595.310

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Exploitatie ontvangst 1.213.489 ... ...
Explotatie uitgave 1.213.104 ... ...
TOTAAL € 2.426.593

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
vreemd vermogen begin 2019 570.090 € …
vreemd vermogen eind 2019 € …
TOTAAL € 570.090

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
vreemd vermogen begin 2019 ... 570.090 ...
vreemd vermogen eind 2019 ... ... ...
TOTAAL € 570.090

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
vreemd vermogen begin 2019 ... 570.090 ...
vreemd vermogen eind 2019 ... ... ...
TOTAAL € 570.090

Eigen vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
eigen vermogen (begin 2019) 950.619 € …
TOTAAL € 950.619

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
eigen vermogen (begin 2019) 950.619 ... ...
TOTAAL € 950.619

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
eigen vermogen (begin 2019) ... 380.910 ...
eigen vermogen (eind 2019) ... ... ...
TOTAAL € 380.910
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

De Euregio rijn maas noord jaagt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan. De afgelopen jaren is een duidelijke toename van de grensoverschrijdende dynamiek te zien. De euregio fungeert hierbij als spin in het web. Met name in de thema's mobiliteit, arbeidsmarkt/onderwijs en agrofood wordt veel energie gestoken. Het resultaat is een toename van projectinitiatieven en een versterkt grensoverschrijdend netwerk. Veel Venlose partijen zijn betrokken bij de diverse projecten.

Sinds 2018 is de euregio oa betrokken geweest bij het voorbereiden van de grenslandconferenties tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen (eerste was in Venlo), de structurele financiering van de grensinformatiepunten (GIP), het opzetten van een Service Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (SGA). Daarnaast heeft de euregio de belangen van haar leden vertegenwoordigd richting nationale overheden en de EU als het gaat om bijvoorbeeld het nieuwe INTERREG-programma Nederland-Duitsland.


Uitvoering INTERREG VA NL-DL:

Het programmamanagement bij de euregio rijn maas noord is verantwoordelijk voor de begeleiding van INTERREG-projecten in het zuidelijk deel van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland (2014-2020). In het gebied van de euregio rijn-maas-noord zijn inmiddels 27 projecten goedgekeurd, waarmee meer dan €26 mln. aan EU-middelen in de regio wordt ingezet.

De euregio voert zelf de volgende INTERREG-projecten uit: Euregio-Experience, Grensinfopunt, kaderproject People to People (subsidiemogelijkheden tot €25.000)

Grotere INTERREG-projecten waar de gemeente Venlo (lead-)partners van is: - Healthy Building Network (delen van kennis en innovaties op het gebied van 'gezond bouwen') - SHAREuregio (grensoverschrijdende elektrische deelauto’s en deelfietsen) - Euregio Campus (versterking van de euregionale samenwerking in hoger onderwijs) - Euregiocampus (bevorderen van studentenleven in de deelnemende steden door het opzetten en uitvoeren van allerlei activiteiten en hen met relevante bedrijven en organisaties in contact brengen.

Proces

Op basis van de vastgestelde Euregiovisie en het INTERREG programma Duitsland Nederland kunnen de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen voorstellen voor grensoverschrijdende projecten indienen. Daarnaast kunnen ook niet overheidspartijen, Onderwijs en onderzoekspartijen, maatschappelijke organisaties en verenigingen voorstellen voor projecten indienen.

Samenwerking

De organisatie euregio verbindt partijen in de euregio. De aansturing door de leden vindt plaats via de Algemene Ledenvergadering (2x per jaar) en door het Dagelijks Bestuur (6 keer per jaar). Daarnaast zijn er reguliere inhoudelijke commissies waarin de leden worden betrokken bij de thema's. Tot slot worden specifieke themabijeenkomsten georganiseerd daar waar 'energie' op een bepaald onderwerp zit.

Kern

De ERMN jaagt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan. De afgelopen jaren is een duidelijke toename van de grensoverschrijdende dynamiek te zien. De euregio fungeert hierbij als spin in het web. Het resultaat is een toename van projectinitiatieven en een versterkt grensoverschrijdend netwerk. Veel Venlose partijen zijn betrokken bij de diverse projecten.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Gemeenten krijgen voor hun bijdrage een aantal stemmen voor de algemene ledenvergadering (minimaal 1 stem). Het aantal stemmen is globaal gebaseerd op het inwoneraantal. In de praktijk is het aantal stemmen (en de financiële bijdrage) wel gemaximeerd. De gemeente Venlo betaalt als relatief grote gemeente dezelfde bijdrage als bijvoorbeeld Krefeld en Mönchengladbach (€20.640/ 6 stemmen).

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
...
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Voor Venlo is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema. In de Strategische Visie Venlo 2040 komt dit duidelijk naar voor in het programma "Grenzeloos Venlo".

De Euregio rijn maas noord beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van INTERREG-projecten. De euregiovisie 2021-2027 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken'. Daarbij hoort ook het profileren van de Euregio als aantrekkelijk woon- en werkgebied.

De Euregio ondersteunt bij het bouwen van grensoverschrijdende netwerken op thema waarin allereerst wordt gewerkt aan de relatie om vervolgens ook tot inhoudelijke samenwerking te kunnen komen. Samenwerking in de Euregio kan een voedingsbodem zijn voor innovaties op allerlei gebied.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

nee

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene ledenvergadering (ALV) A. Scholten Smeets, Boom, Schatorjé, Verhaegh, Pollux.


Dagelijks Bestuur (DB) A. Scholten


INTERREG-commissie J. Smeets
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad
6
83
Besluitvorming vindt in principe plaats op basis van consensus. De burgemeesters van Venlo en Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld.
Dagelijks Bestuur (DB)
1
10
De burgemeesters van de grote steden in de euregio Venlo en Krefeld, Roermond en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Sinds 2015 is het voorzitterschap echter steeds gewisseld tussen Krefeld en Venlo.
Bestuurscommissie
1
afhankelijk van het aantal commissieleden
De euregio heeft 6 commissies. Ieder Euregiolid heeft een plek, vaak ingevuld door de wethouder, in de commissies. De commissies zijn:

•Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid •Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie •Commissie economie en toerisme •Commissie werkgelegenheid en opleiding •Commissie sociale zaken, cultuur en sport.

•INTERREG-commissie
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

De samenwerkende partners proberen door hun inzet en enthousiasme de grensoverschrijdende samenwerking op diverse beleidsterreinen te stimuleren.

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Nee

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

De leden zijn gerechtigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar uit het openbaar lichaam uit te treden. Tot dat moment moeten ze aan alle verplichtingen jegens het samenwerkingsverband blijven voldoen evenals aan de verplichtingen die ze zijn aangegaan in de projecten waarin wordt deelgenomen.

Proces

Procesbalk

Raad

tweede kwartaal van 2024
De raad wordt regelmatig door de nieuwsbrieven vanuit de euregio over de ontwikkelingen geïnformeerd. Deze nieuwbrieven worden maandelijks verspreid en ze worden via de dagmail vanuit de griffie aan de raad beschikbaar gesteld.

College

vierde kwartaal van 2024
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in december 2023 neemt het college een standpunt in over de agenda. Dit standpunt zullen de vertegenwoordigers van de gemeente Venlo tijdens de ALV waar nodig inbrengen.

Bibliotheek

Relevante documenten