Stichting Venlo Partners (VP)

From Dashboard samenwerking Venlo

Stichting Venlo Partners (VP)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Economie, Ontwikkeling centrumstad, Toerisme, recreatie en evenementen
Aard van de samenwerking
 • Gezamenlijke beleidsuitvoering, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren. Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken. Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Feitelijke resultaten

Venlo Partners speelt een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon

Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.
Samenwerkingspartners

Ondernemers (detailhandel), Onderwijs, Ondernemersverenigingen, Gem. Venlo, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 61 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is niet evenwichtig en de verdeling van baten is niet evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een opdrachtverlening. BBV-categorie: Overig.

Proces

College

eerste kwartaal, 2023
Verstrekking opdracht 2023
tweede kwartaal, 2023
Kennisname jaarverslag 2022
tweede kwartaal, 2024
Kennisname jaarverslag 2023
vierde kwartaal, 2024
Aanvraag opdracht 2025
vierde kwartaal, 2023
Verstrekking opdracht 2024


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Picardie 11A
5911 BW Venlo
Website
www.venloverwelkomt.nl
Accounthouders
Tom Vullings (Gemeente Venlo, Werken en Bereikbaarheid)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Stichting Venlo Partners
afkorting: VP
Beschrijving

Citymarketing- en citymanagementorganisatie

Logo
Onderwerpen
 • Economie
 • Ontwikkeling centrumstad
 • Toerisme, recreatie en evenementen
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo
Provincies: Limburg
Bedrijven: Ondernemers (detailhandel), Ondernemersverenigingen
Overige organisaties: Onderwijs
Aard van de samenwerking
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Venlo Partners voert haar werkzaamheden uit aan de hand van drie programmalijnen: Venlo mijn Stad, Venlo Winkelstad, Venlo Winkelstad.

Proces

Jaarlijks dient Venlo Partners een offerte in bij de gemeente voor de activiteiten beschrijft die zij komend jaar wil uitvoeren voor de verschillende programmalijnen.

Samenwerking

Venlo Partners werkt samen met stakeholders: o.a. gemeente, onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen.

Kern (maximaal 500 tekens)

Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren. Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken. Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren. Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken. Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.

Feitelijk:

De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
opdrachtverlening 302518 302518 € 432636
reclamebelasting 185000 192836 € 177352
TOTAAL € 487.518 € 495.354 € 609.988

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
opdrachtverlening 263.824 263.824 302.518
reclamebelasting 192.836 192.836 185.000
TOTAAL € 456.660 € 456.660 € 487.518

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
opdrachtverlening 259.414 259.414 263.824
reclamebelasting 180.600 180.000 180.000
TOTAAL € 440.014 € 439.414 € 443.824Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
financieel resultaat 0 -19745 € 0
TOTAAL € 0 € -19.745 € 0

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
financieel resultaat 0 7.658 0
TOTAAL € 0 € 7.658 € 0

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
financieel resultaat 0 -14.875 0
TOTAAL € 0 € -14.875 € 0

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
vreemd vermogen 143544 € …
TOTAAL € 143.544

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
vreemd vermogen ... 183.481 ...
TOTAAL € 183.481

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
vreemd vermogen ... 105.677 ...
TOTAAL € 105.677

Eigen vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Bestemmingsreserves 16962 € …
Overige reserves 11348 € …
TOTAAL € 28.310

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Bestemmingsreserves ... 36.707 ...
Overige reserves ... 11.348 ...
TOTAAL € 48.055

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Bestemmingsreserves ... 36.707 ...
Overige reserves ... 3.690 ...
TOTAAL € 40.397
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Venlo Partners draag bij om het imago van de stad Venlo en haaromgeving te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren; het versterken van het economisch functioneren en het verbeteren van de attractiviteit en representativiteit van de stad Venlo; levert een bijdrage aan het verbeteren van het woon,- verblijfs,- en vestigingsklimaat van de gemeente Venlo.

Proces

Een fysieke plek in de binnenstad; een nieuwe website, (online) en de doorontwikkeling van de wijze van communiceren.

Samenwerking

Een flexibele netwerkorganisatie die al naar gelang behoeften partners inhoudelijke en/of financieel aan zich weet te binden.

Kern

Venlo Partners speelt een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

In 2022: 192/k reclamebelasting (ondernemers deel) en 302/k gemeentelijke opdracht

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Niet evenwichtig
Baten: Niet evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Maatschappelijk 10% (zeer onwaarschijnlijk) Middel ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Venlo Partners vervult een belangrijke rol in de gemeente Venlo en in het bijzonder in de binnenstad. Zij geven uitvoering aan werkzaamheden op het gebied van centrummanagement en centrummarketing. Hierdoor geven zij een positieve impuls aan de binnenstad. Zij zijn naast de gemeente in veel gevallen aanspreekpunt voor dagdagelijkse zaken die spelen in de binnenstad en vervullen een belangrijke rol in de uitvoering van projecten. De strategische kans die de samenwerking biedt is met name te vinden in het aantrekkelijk houden en nog aantrekkelijker maken van de binnenstad, als 'place to be' voor bezoekers en inwoners, maar ook als (alle bedrijven bij elkaar opgeteld) als belangrijke werkgever in de binnenstad en als belangrijke motor voor de Venlose economie. Venlo Partners staat in nauw contact met de gemeentelijke organisatie (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en er is daarna ook contact met politieke volksvertegenwoordigers (gemeenteraadsleden).

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een opdrachtverlening

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.

Proces

Procesbalk

College

eerste kwartaal van 2023
Verstrekking opdracht 2023
tweede kwartaal van 2023
Kennisname jaarverslag 2022
vierde kwartaal van 2023
Verstrekking opdracht 2024
tweede kwartaal van 2024
Kennisname jaarverslag 2023
vierde kwartaal van 2024
Aanvraag opdracht 2025

Bibliotheek

Relevante documenten
Jaarrekening 2016 Venlo partners ( downloaden)
Jaarverslag 2017 Venlo Partners ( downloaden)
accountantsrapport 2018 Venlo Partners ( downloaden)
jaarverslag 2018 Venlo Partners ( downloaden)
Exploitatieoverzicht 2019 ( downloaden)
Jaarverslag 2019 Venlo Partners ( downloaden)
Jaarverslag + Exploitatiebegroting 2020 Venlo Partners ( downloaden)
Jaarverslag Venlo Partners 2022 (2023-06-16 120019) ( downloaden)
Jaarverslag Venlo Partners 2021 ( downloaden)