Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)

From Dashboard samenwerking Venlo

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Zorg en welzijn
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.

Feitelijke resultaten

Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en een bijdrage vanuit het Rijk (naast de algemene Rijksbijdrage voor het ZVH zijn dat per december 2021 ook de POK-middelen, actielijn 7).
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Politie, Welzijnsorganisaties, Veilig Thuis, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Penitentiaire Inrichtingen, Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas, Reclassering, Bureau Jeugdzorg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 49 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is ....

Governance regime

Het gaat om een informele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een convenant, pact (publiek-privaat). BBV-categorie: .

Proces

College

vierde kwartaal, 2023
- Jaarplan en begroting 2024 ter vaststelling voorleggen aan colleges van B&W.
tweede kwartaal, 2023
- Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Horst
Bezoekadres
Librije 60
5961 VG Horst
Correspondentieadres
Postbus 6005
5960 AA Horst
Website
https://www.zorgenveiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/veiligheidshuis-noord-limburg-sub
Accounthouders
Petra Bulk
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg
  afkorting: ZVH NL
  Beschrijving

  Vanuit het landelijk kader vervult een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) twee functies: - het behandelen van complexe casuïstiek - het (strategisch) adviseren van lokale bestuurders en ketenpartner ten aanzien van lokaal gebiedsgebonden problematiek.

  Deze twee functies vertalen we in de volgende taken voor het ZVH Noord-Limburg: - het voeren van procesregie in complexe casuïstiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. - de ontwikkeling van een informatieknooppunt en het zijn van vraagbaak in complexe casuïstiek en op de thema's - het signaleren van trends en ontwikkelingen, zodat gemeenten en samenwerkingspartners hun beleid hierop kunnen ontwikkelen of eventueel aanpassen.

  Deze taken voeren we uit voor de volgende thema's: - complexe casuïstiek: Top X en persoonsgerichte aanpak - re-integratie ex-gedetineerden - radicalisering - complexe casuistiek in combinatie met verwarde gedrag en ketenveldnorm - mensenhandel - samenwerking met ZSM/OM, RIEC en Veilig Thuis - (risico)jeugd en jeugdbeschermingstafel

  Logo
  Onderwerpen
  • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance)
  • Zorg en welzijn
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
  • Samenwerking biedt grote kansen.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • College: bestuurlijk belangrijk
  • Ambtelijke organisatie
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo, Gemeente Venray
  Maatschappelijke organisaties: Veilig Thuis, welzijnsorganisaties
  Overige organisaties: Bureau Jeugdzorg, Openbaar Ministerie, Penitentiaire Inrichtingen, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering
  Aard van de samenwerking
  Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
  Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
  Delen hulpbronnen -
  Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

  Efficiënter werken

  • Voorkomen van dubbel werk

  Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

  Verruimen van de horizon

  • Zicht krijgen op kansen

  Motieven (eigen formulering)

  integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek

  Aan motief beantwoord?

  Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.

  Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.

  Proces

  Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen. De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt.

  Samenwerking

  Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag.

  Kern (maximaal 500 tekens)

  Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.

  Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
  TOELICHTING
  Evalueerbaar formuleren.png

  Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

  In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

  Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

  Een getal dat de kern raakt

  Aantal cliënten Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en een bijdrage vanuit het Rijk (naast de algemene Rijksbijdrage voor het ZVH zijn dat per december 2021 ook de POK-middelen, actielijn 7).

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2023)

  Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  gemeentelijke bijdrage Venlo 329.228 € …
  Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) 45.803 € …
  POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) 150.135 € …
  Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) 116.247 € …
  Gemeentelijke bijdragen overige gemeenten 347.916 € …
  Subsidieaanvraag governance zorg en veiligheid (onderdeel inzet ZVH 4 uur per week) 12.111 € …
  TOTAAL € 1.001.440

  Voorgaand jaar (2022)

  Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Gemeentelijke bijdragen overige gemeenten 328.981 ... ...
  POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) 150.135 ... ...
  Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) 116.247 ... ...
  Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) 22.857 ... ...
  gemeentelijke bijdrage Venlo 311.308 ... ...
  TOTAAL € 929.528

  Twee jaar terug (2021)

  Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Blokhuisgelden (van het Rijk) 40.000 40.000 ...
  Gemeentelijke bijdrage ZVH NL overige gemeenten 199.477 199.478 ...
  POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) ... 150.135 150.135
  Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) 116.218 116.280 ...
  Van der Staaij-gelden Venlo (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) ... 14.299 22.857
  Van der Staaij-gelden overige gemeenten (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden) ... 6.690 ...
  gemeentelijke bijdrage Venlo 188.763 188.763 311.308
  TOTAAL € 544.458 € 715.645 € 484.300


  Baten

  Lopend jaar (2023)

  Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  nvt 0 0 € …
  TOTAAL € 0 € 0

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  nvt 0 0 ...
  TOTAAL € 0 € 0

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  nvt 0 0 ...
  TOTAAL € 0 € 0


  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL 677.144 € …
  Rijksbijdrage aan ZVH NL 116.247 € …
  Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden 24.000 € …
  Van der Staaij-gelden overige gemeenten Noord-Limburg voor trajecten nazorg ex-gedetineerden 21.803 € …
  POK-middelen actielijn 7 (Rijk) 150.135 € …
  Subsidieaanvraag governance Zorg- en Veiligheid (onderdeel inzet ZVH 4 uur per week) 12.111 € …
  TOTAAL € 1.001.440

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL 388.240 388.241 640.289
  Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) 40.000 40.000 ...
  POK-middelen actielijn 7 (Rijk) ... 150.135 150.135
  Rijksbijdrage aan ZVH NL 116.247 116.280 116.247
  Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden ... 20.989 24.000
  TOTAAL € 544.487 € 715.645 € 930.671

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL 388.240 388.241 640.289
  Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) 40.000 40.000 ...
  POK-middelen actielijn 7 (Rijk) ... 150.135 150.135
  Rijksbijdrage aan ZVH NL 116.247 116.280 116.247
  Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden ... 20.989 35.693
  TOTAAL € 544.487 € 715.645 € 942.364


  Eigen vermogen

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  n.v.t. € …
  TOTAAL

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  n.v.t. ... ... ...
  TOTAAL

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  n.v.t. ... ... ...
  TOTAAL
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie.

  Proces

  ...

  Samenwerking

  Afstemming tussen de disciplines, o.a. straf, zorg, veiligheid, inkomen, schuldhulp en wonen.

  Kern

  Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.

  Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
  TOELICHTING

  Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

  Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

   • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
   • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
   • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
  Toelichting

  Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners.

  Verdeelsleutel

  Er is een door de gemeenten afgesproken verdeelsleutel.

  Evenwicht

  Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

  Kosten: Evenwichtig
  Baten:
  Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  Organisatorisch 50% (mogelijk) Middel ... Mocht dit risico zich voordoen dan gaan we (ZVH en gemeenten) hierover in gesprek met elkaar om samen een oplossing hiervoor te zoeken (bijv. tijdelijke inzet vanuit gemeenten of andere netwerkpartners of inhuur).
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  - Verbinden van samenwerkingspartners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid. - Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities en prioriteiten

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een convenant, pact (publiek-privaat)

  TOELICHTING

  Het gaat hier om informele samenwerking van de gemeente met private partijen, bewoners, bedrijven, organisaties.

  .
  Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
  TOELICHTING

  Delegatie

  Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

  Mandaat

  Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

  Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

  Nee

  Vertegenwoordiging in bestuursorganen
  Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


  stuurgroep F.P.M. Schatorjé P. Bulk
  Zeggenschap
  Orgaan
  Aantal stemmen voor de gemeente
  Totaal aantal
  Eventuele toelichting
  TOELICHTING

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
  • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
  • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
  • Een combinatie van bovenstaande.
  • Of iets anders....
  Stuurgroep
  stemmen op consensus
  ...

  Proces

  Procesbalk

  College

  tweede kwartaal van 2023
  - Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022.
  vierde kwartaal van 2023
  - Jaarplan en begroting 2024 ter vaststelling voorleggen aan colleges van B&W.

  Bibliotheek

  Relevante documenten
  Jaarverantwoording en jaarrekening ZVH NL 2021 ([ downloaden])
  Jaarverantwoording en Jaarrekening van het ZVH Noord-Limburg (vastgesteld in college van B&W van de gemeente Venlo op 29 maart 2022).
  Jaarplan en begroting ZVH NL 2022 ([ downloaden])
  Jaarplan en begroting 2022 van het ZVH Noord-Limburg (vastgesteld in college van B&W van de gemeente Venlo op 29 maart 2022)
  1 (2023-01-16 121700) ([ downloaden])
  Jaarplan en begroting 2023 van het ZVH Noord-Limburg (vastgesteld in college van B&W van de gemeente Venlo op 8 november 2022)