Omroep Venlo

From Dashboard samenwerking Venlo

Omroep Venlo
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Cultuur
 • Nieuwsvoorziening
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening

Feitelijke resultaten

Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Versterken van de democratie

Aan motief beantwoord?

Moeilijk objectief te meten

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,-
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: In 2016 was er sprake van een subsidie van € 257.756,-
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo

Aandeel van de gemeente

.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat. BBV-categorie: Subsidierelatie.

Proces

Raad

derde kwartaal, 2017
Informatie over het uitvoerimngsprogramma
vierde kwartaal, 2017
Begroting vaststellen budget voor subsidie

College

vierde kwartaal, 2017
BO en subsidiebeschikking
tweede kwartaal, 2017
BO naar aanleiding van de jaarrekening voor de vaststelling van de subsidie.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Nedinscoplein 9
5912AP Venlo
Correspondentieadres
Postbus 900
5900AX Venlo
Website
www.omroepvenlo.nl
Accounthouders
Cindy Nordhausen
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam

  Omroep Venlo

  Onderwerpen
  • Cultuur
  • Nieuwsvoorziening
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk
  • College: bestuurlijk belangrijk
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Venlo
  Aard van de samenwerking
  Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Versterken van de democratie

  • Versterken van de directe democratie

  Aan motief beantwoord?

  Moeilijk objectief te meten

  Belangrijkste motieven: Versterken van de democratie
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening

  Proces

  2 maandelijks Bestuurlijk Overleg

  Samenwerking

  Subsidierelatie

  Kern (maximaal 500 tekens)

  Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,-

  Feitelijk:

  In 2016 was er sprake van een subsidie van € 257.756,-

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2021)

  Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Subsidie € …
  TOTAAL

  Voorgaand jaar (2020)

  Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Subsidie 260.849 260.849 254.277
  TOTAAL € 260.849 € 260.849 € 254.277

  Twee jaar terug (2019)

  Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
  Subsidie 260.849 260.849 254.277
  TOTAAL € 260.849 € 260.849 € 254.277  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  exploitatieresultaat 5.467 0 € …
  TOTAAL € 5.467 € 0

  Voorgaand jaar (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  exploitatieresultaat 5.467 0 ...
  TOTAAL € 5.467 € 0

  Twee jaar terug (2019)

  Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
  exploitatieresultaat 5.467 0 ...
  TOTAAL € 5.467 € 0

  Vreemd vermogen

  Lopend jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Langlopende leningen 0 € …
  Kortlopende schulden en overlopende passiva 0 € …
  TOTAAL € 0

  Voorgaand jaar (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Kortlopende schulden en overlopende passiva ... 0 ...
  Langlopende leningen ... 0 ...
  TOTAAL € 0

  Twee jaar terug (2019)

  Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
  Kortlopende schulden en overlopende passiva ... 0 ...
  Langlopende leningen ... 0 ...
  TOTAAL € 0

  Eigen vermogen

  Lopend jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Eigen vermogen -110.353 € …
  TOTAAL € -110.353

  Voorgaand jaar (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Eigen vermogen ... -110.353 ...
  TOTAAL € -110.353

  Twee jaar terug (2019)

  Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
  Eigen vermogen ... -110.353 ...
  TOTAAL € -110.353
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar

  Proces

  ...

  Samenwerking

  ...

  Kern

  Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  Financieel 50% (mogelijk) Hoog ... Blijven monitoren op bedrijfsmatige maatregelen die de positie van de omroep moeten versterken. Gedeeltelijk afgedekt
  Maatschappelijk 50% (mogelijk) Hoog ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat

  TOELICHTING

  Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

  Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

  • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
  • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
  • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
  • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
  • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

  Samenwerken via een subsidierelatie

  Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

  • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
  • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
  .
  Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

  Stopzetten subsidie. AWB

  Proces

  Procesbalk

  Raad

  vierde kwartaal van 2017
  Begroting vaststellen budget voor subsidie
  derde kwartaal van 2017
  Informatie over het uitvoerimngsprogramma

  College

  tweede kwartaal van 2017
  BO naar aanleiding van de jaarrekening voor de vaststelling van de subsidie.
  vierde kwartaal van 2017
  BO en subsidiebeschikking

  Bibliotheek

  Relevante documenten
  Financieel jaarverslag 2016 ([ downloaden])
  Verslag activiteiten Omroep 2016 ([ downloaden])
  Jaarrekening 2017 Omroep Venlo ( downloaden)
  Jaarverslag 2017 Omroep Venlo ( downloaden)
  Jaarverslag 2018 Omroep Venlo ([ downloaden])
  Jaarrekening 2018 Omroep venlo ([ downloaden])