Omroep Venlo

From Dashboard samenwerking Venlo

Omroep Venlo
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Cultuur, Ontwikkeling centrumstad, Wonen en leefomgeving
 • Nieuwsvoorziening
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Structurele subsidierelatie op basis van een eenjarige subsidieverlening.
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid., Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening

Feitelijke resultaten

Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie

Aan motief beantwoord?

Omroep Venlo informeert de inwoners over lokaal nieuws. Dit zorgt voor betrokkenheid van de inwoners bij de stad.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: In 2022 is de verleende subsidie € 262.219,- .
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: In 2021 was er sprake van een subsidie van €258.599,-.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Limburg, Culturele organisaties

Aandeel van de gemeente

.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat. BBV-categorie: Subsidierelatie.

Proces

Raad

vierde kwartaal, 2023
Begroting vaststellen budget voor subsidie 2024

College

derde kwartaal, 2023
BO bespreken stand van zaken.
vierde kwartaal, 2023
Begroting vaststellen budget voor subsidie 2024


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Nedinscoplein 9
5912AP Venlo
Correspondentieadres
Postbus 900
5900AX Venlo
Website
www.omroepvenlo.nl
Accounthouders
Cindy Nordhausen
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam

  Omroep Venlo

  Beschrijving

  Omroep Venlo maakt televisie, radio, internet en een beeldkrant in de gemeente Venlo. Het nieuws van Omroep Venlo is een belangrijke informatiebron voor veel inwoners van de gemeente. Daarnaast heeft Omroep Venlo veel aandacht voor sport, muziek, cultuur en evenementen.

  Onderwerpen
  • Cultuur
  • Ontwikkeling centrumstad
  • Wonen en leefomgeving
  • Nieuwsvoorziening
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk
  • College: bestuurlijk belangrijk
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Lokaal, Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Venlo
  Provincies: Limburg
  Maatschappelijke organisaties: culturele organisaties
  Aard van de samenwerking
  Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
  Structurele subsidierelatie op basis van een eenjarige subsidieverlening.

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

  Organisatorische voordelen

  • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen

  Versterken van de democratie

  • Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
  • Versterken van de directe democratie

  Aan motief beantwoord?

  Omroep Venlo informeert de inwoners over lokaal nieuws. Dit zorgt voor betrokkenheid van de inwoners bij de stad.

  Belangrijkste motieven: Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  Uitvoeren van taken en werkzaamheden die horen bij een lokale, publieke media-instelling.

  Proces

  Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen

  Samenwerking

  Subsidierelatie

  Kern (maximaal 500 tekens)

  Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening

  Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
  TOELICHTING
  Evalueerbaar formuleren.png

  Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

  In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

  Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

  Een goed voorstelbaar verhaal

  Jaarlijkse inhoudelijke en financiële verantwoording.

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  In 2022 is de verleende subsidie € 262.219,- .

  Feitelijk:

  In 2021 was er sprake van een subsidie van €258.599,-.

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2023)

  Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  Subsidie 268250 268250 € 298534
  TOTAAL € 268.250 € 268.250 € 298.534

  Voorgaand jaar (2022)

  Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Subsidie 262.219 262.219 268.250
  TOTAAL € 262.219 € 262.219 € 268.250

  Twee jaar terug (2021)

  Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Subsidie 258.599 258.599 262.219
  TOTAAL € 258.599 € 258.599 € 262.219  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  exploitatieresultaat 1356 € 7919
  TOTAAL € 1.356 € 7.919

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  exploitatieresultaat 8.734 116.346 1.356
  TOTAAL € 8.734 € 116.346 € 1.356

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  exploitatieresultaat 5.467 22.595 ...
  TOTAAL € 5.467 € 22.595

  Vreemd vermogen

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  Langlopende leningen € …
  Kortlopende schulden en overlopende passiva € …
  TOTAAL

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Kortlopende schulden en overlopende passiva ... 367.844 ...
  Langlopende leningen ... 122.967 ...
  TOTAAL € 490.811

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Kortlopende schulden en overlopende passiva ... 297.812 ...
  Langlopende leningen ... 148.949 ...
  TOTAAL € 446.761

  Eigen vermogen

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  Eigen vermogen € …
  TOTAAL

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Eigen vermogen ... 186.823 ...
  TOTAAL € 186.823

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Eigen vermogen ... -64.514 ...
  TOTAAL € -64.514
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  Uitvoeren van taken en werkzaamheden die horen bij een lokale, publieke media-instelling.

  Proces

  Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen

  Samenwerking

  Subsidierelatie met Omroep Venlo

  Kern

  Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar.

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  Financieel 50% (mogelijk) Hoog ... Blijven monitoren op bedrijfsmatige maatregelen die de positie van de omroep moeten versterken. Gedeeltelijk afgedekt
  Maatschappelijk 50% (mogelijk) Hoog ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  Omroep Venlo is aangewezen als lokale publieke media instelling (journalistieke taak) Omroep Venlo verzorgt daarnaast lokale programmering, registraties van evenementen (aanvullende subsidie(s) en inkooprelatie

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat

  TOELICHTING

  Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

  Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

  • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
  • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
  • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
  • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
  • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

  Samenwerken via een subsidierelatie

  Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

  • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
  • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
  .
  Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
  TOELICHTING

  Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

  Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

  Subsidierelatie

  Afspraken, procedures en instrumenten
  TOELICHTING

  Denk aan:

  • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
  • Organiseren van werkbezoeken
  • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
  • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
  • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
  • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
  • Afspraken over informatievoorziening.
  • Onafhankelijk toezicht

  Tussentijdse evaluatie en monitoring dmv ambtelijke en bestuurlijke overleggen

  Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

  Beëindiging subsidie. AWB.

  Proces

  Procesbalk

  Raad

  vierde kwartaal van 2023
  Begroting vaststellen budget voor subsidie 2024

  College

  derde kwartaal van 2023
  BO bespreken stand van zaken.
  vierde kwartaal van 2023
  Begroting vaststellen budget voor subsidie 2024
  Overige relevante ontwikkelingen

  Naweeën van Corona kunnen mogelijk leiden tot lange termijn effecten. Landelijke wetswijziging voorzien m.b.t. lokale omroepen (vorming streekomroepen). Het is nu nog onduidelijk wat dit voor gevolgen heeft.

  Bibliotheek

  Relevante documenten