Theater de Maaspoort

From Dashboard samenwerking Venlo

Theater de Maaspoort
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Cultuur, Ontwikkeling centrumstad, Toerisme, recreatie en evenementen
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Subsidierelatie op basis van meerjarige subsidierelatie. (4 jarig)
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen.

Feitelijke resultaten

De basisinstellingen voor cultuur hebben een 4 jarige subsidierelatie met de gemeente. Verantwoording gebeurt na 4 jaar door middel van door de accountant goedgekeurd verslag. Dit is vastgelegd in de subsidiebeschikking. Met De Maaspoort worden met ingang van 2025 nieuwe afspraken gemaakt, als onderdeel van de meerjarensubsidiebeschikking.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

De Maaspoort draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Geeft mede uitvoering aan de Cultuurvisie "Het Cultuur Kapitaal van Venlo".

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,-
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: In 2016 bedroeg de subsidie € 1.957.596,-
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Limburg, Culturele organisaties

Aandeel van de gemeente

.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat. BBV-categorie: Subsidierelatie.

Proces

Raad

derde kwartaal, 2023
Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2023
Begroting: vaststellen subsidiebudget voor 2024.

College

derde kwartaal, 2023
BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2023
BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Oude Markt 30
5911 HH Venlo
Correspondentieadres
Postbus 333
5900 AH Venlo
Website
https://www.maaspoort.nl/contact/
Accounthouders
Marlène van Poeijer (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam

Theater de Maaspoort

Beschrijving

Stichting De Maaspoort beheert het theater De Maaspoort en is het theater voor Venlo en omstreken.

Onderwerpen
 • Cultuur
 • Ontwikkeling centrumstad
 • Toerisme, recreatie en evenementen
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal, Regionaal, Landelijk, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking)

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo
Provincies: Limburg
Maatschappelijke organisaties: culturele organisaties
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Subsidierelatie op basis van meerjarige subsidierelatie. (4 jarig)

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Andere werelden ontdekken
 • Zicht krijgen op kansen

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

De Maaspoort draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Geeft mede uitvoering aan de Cultuurvisie "Het Cultuur Kapitaal van Venlo".

Belangrijkste motieven: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Uitvoering geven aan het beleidsplan van Grenswerk en mede uitvoering geven aan de gemeentelijke cultuurvisie "Het cultureel kapitaal van Venlo"(2020).

Proces

Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Samenwerking

subsidierelatie

Kern (maximaal 500 tekens)

De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

Zie URL jaarverslag De Maaspoort.

Een goed voorstelbaar verhaal

Bij subsidievaststelling evaluatie

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,-

Feitelijk:

In 2016 bedroeg de subsidie € 1.957.596,-

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
subsidie 2161527 € 2559445
TOTAAL € 2.161.527 € 2.559.445

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
subsidie 2.123.183 2.123.183 2.161.527
TOTAAL € 2.123.183 € 2.123.183 € 2.161.527

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
subsidie 2.103.134 2.103.134 2.123.183
TOTAAL € 2.103.134 € 2.103.134 € 2.123.183Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
exploitatieresultaat -150000 € -150000
TOTAAL € -150.000 € -150.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
exploitatieresultaat -150.000 -390.053 -150.000
TOTAAL € -150.000 € -390.053 € -150.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
exploitatieresultaat -100.000 755.531 0
TOTAAL € -100.000 € 755.531 € 0

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Voorzieningen 2766590 € 2720439
Langlopende schulden 1604437 € 1422254
Kortlopende schulden 1895050 € 1796783
TOTAAL € 6.266.077 € 5.939.476

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Kortlopende schulden 1.969.291 2.315.430 1.895.050
Langlopende schulden 1.784.326 1.576.116 1.604.437
Voorzieningen 2.882.332 2.894.329 2.766.590
TOTAAL € 6.635.949 € 6.785.875 € 6.266.077

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Kortlopende schulden 1.606.204 2.042.822 ...
Langlopende schulden 1.641.274 1.812.532 ...
Voorzieningen 3.327.452 3.094.985 ...
TOTAAL € 6.574.930 € 6.950.339

Eigen vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Algemene reserve 3988251 € 3838251
TOTAAL € 3.988.251 € 3.838.251

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Algemene reserve 4.138.251 5.201.021 3.988.251
TOTAAL € 4.138.251 € 5.201.021 € 3.988.251

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Algemene reserve 4.512.766 5.479.808 ...
TOTAAL € 4.512.766 € 5.479.808
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Uitvoering geven aan het beleidsplan van De Maaspoort en mede uitvoering geven aan de gemeentelijke cultuurvisie "Het cultureel kapitaal van Venlo"(2020).

Proces

Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Samenwerking

4 jarige subsidierelatie met De Maaspoort

Kern

De basisinstellingen voor cultuur hebben een 4 jarige subsidierelatie met de gemeente. Verantwoording gebeurt na 4 jaar door middel van door de accountant goedgekeurd verslag. Dit is vastgelegd in de subsidiebeschikking. Met De Maaspoort worden met ingang van 2025 nieuwe afspraken gemaakt, als onderdeel van de meerjarensubsidiebeschikking.

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Maatschappelijk ...
Technisch ...

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

Subsidierelatie

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Tussentijdse evaluatie en monitoring dmv ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Beëindiging subsidierelatie. AWB.

Proces

Procesbalk

Raad

vierde kwartaal van 2023
Begroting: vaststellen subsidiebudget voor 2024.
derde kwartaal van 2023
Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma

College

derde kwartaal van 2023
BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal van 2023
BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
Overige relevante ontwikkelingen

De gevolgen van de coronacrisis. De culturele sector herstelt moeizaam. Zeker de podiuminstellingen, zoals de Maaspoort, zullen in 2022 en 2023 de gevolgen nog merken. Het oude normaal bestaat niet meer, de instellingen merken dit in bezoekerscijfers en programma. Als gemeente blijven we de ontwikkelingen monitoren en zullen de raad daarover ook informeren.

Bibliotheek

Relevante documenten