Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)

From Dashboard samenwerking Venlo

Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Wonen en leefomgeving, Milieubeheer en afvalverwerking
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Netwerk of platform, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Toezicht, handhaving, omgevingsvergunningen milieu inclusief taken zoals specialistisch advies en juridische ondersteuning. Daarnaast het toezicht op asbestverwijdering en een gezamenlijke beschikbaarheidsregeling voor klachten en meldingen over (milieu-) hinder en schade buiten kantoortijden. De gemeente kan ook andere taken op het gebied van de fysieke leefomgeving inbrengen in de RUD LN, zoals bouwtaken.
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.

Feitelijke resultaten

Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de uitwisseling van taken moeizaam gebleken.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd. Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Leudal, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Weert, Gem. Nederweert, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 17,9 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

vierde kwartaal, 2024
Kadernota 2026 wordt ter kennisname aangeboden
derde kwartaal, 2024
Jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden. Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
24 apr 2024
Toestemming geven aan college om de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord te wijzigen conform de nieuwe vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

College

28 mrt 2024
Vaststelling plan van aanpak voor het voldoen aan de criteria voor een robuuste omgevingsdienst.
4 jul 2024
Vaststelling jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025.
19 dec 2024
Vaststelling eventueel gewijzigde begroting 2025 en Kadernota 2026. Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2025.
tweede kwartaal, 2024
Vastellen eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord i.v.m. de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Accounthouders
Carry Beld (Venlo, Bouwen en Milieu)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord
afkorting: RUD LN
Beschrijving

Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen Noord- en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Omgevingswet.

Logo
Onderwerpen
 • Milieubeheer en afvalverwerking
 • Wonen en leefomgeving
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert
Provincies: Limburg
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen -
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.
Toezicht, handhaving, omgevingsvergunningen milieu inclusief taken zoals specialistisch advies en juridische ondersteuning. Daarnaast het toezicht op asbestverwijdering en een gezamenlijke beschikbaarheidsregeling voor klachten en meldingen over (milieu-) hinder en schade buiten kantoortijden. De gemeente kan ook andere taken op het gebied van de fysieke leefomgeving inbrengen in de RUD LN, zoals bouwtaken.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
 • Jezelf ‘ontzorgen’

Aan motief beantwoord?

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de uitwisseling van taken moeizaam gebleken.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning.

Proces

Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording.

Samenwerking

De meerwaarde van de samenwerking zit in de eenduidige uitvoering van de taken in regionaal verband. Tevens maken partners gebruik van elkaars sterke punten en vindt kennisdeling plaats van specialistische taken.

Kern (maximaal 500 tekens)

Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.

Feitelijk:

Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd. Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2024)

Financiële middelen Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Jaarlijkse bijdrage RUD LN 268.446 € 272938
Kosten andere partners 3.000 € 0
Inkomsten andere partners 100.000 € 100.000
TOTAAL € 371.446 € 372.938

Voorgaand jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Inkomsten andere partners 100.000 79.299 100.000
Jaarlijkse bijdrage RUD LN 282.994 ... 268.446
Kosten andere partners 3.000 516 0
TOTAAL € 385.994 € 79.815 € 368.446

Twee jaar terug (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Inkomsten andere partners 112.190 89.112 112.190
Jaarlijkse bijdrage RUD LN 227.442 227.442 230.060
Kosten andere partners 0 2.864 0
TOTAAL € 339.632 € 319.418 € 342.250


Baten

Lopend jaar (2024)

Categorie opbrengsten Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Baten andere partners 100.000 ... € 100.000
TOTAAL € 100.000 € 100.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Baten andere partners 100.000 ... 100.000
TOTAAL € 100.000 € 100.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Baten andere partners 112.190 89.112 112.190
TOTAAL € 112.190 € 89.112 € 112.190


Financiële resultaten

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Regionale Uitvoeringsdienst 2.726.000 ..... € 2.807.000
TOTAAL € 2.726.000 € 2.807.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Regionale Uitvoeringsdienst 3.355.000 ... 2.726.000
TOTAAL € 3.355.000 € 2.726.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Regionale Uitvoeringsdienst 2.287.000 1.659.000 2.079.000
TOTAAL € 2.287.000 € 1.659.000 € 2.079.000


Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Dezelfde wijze van uitoefening van toezicht milieu bij bedrijven. Kwalitatief betere specialistische adviezen en vergunningverlening milieu. Vaststelling van een Producten- en dienstcatalogus (PDC), waarin is vastgelegd welke diensten van elkaar kunnen worden afgenomen.

Proces

Eenduidige monitoringsystematiek, Voorbereiding tot aanschaf van één programma voor procesbewaking van alle aanvragen en adviezen (incl. alle bijbehorende documenten), één regionaal toezichtsprogramma,

Samenwerking

Diverse specialistische kennisgroepen die onderling afstemmen. Door regionale samenwerking is een branchegewijze specialisatie bij toezicht mogelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden over de inbreng van documenten in de Big-8. In de Big-8 worden de uitvoerende en beleidsmatige cyclus bij elkaar gebracht.

Kern

Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De kosten zijn gebaseerd op inwoneraantal, hetgeen betekent dat Venlo ca. 18% van de totale begroting van de RUD LN bijdraagt. Ons aandeel aan RUD-overheadkosten is relatief hoog, in vergelijking met kleine gemeenten die alle Wabo-taken inbrengen. Venlo brengt als opdrachtgever alleen de verplichte basistaken in. Maar onze opbrengsten zijn ook relatief hoog, omdat we specialistische taken uitvoeren voor partners binnen de RUD LN. Verder is de levering aan uren hoger dan dat we van andere partners in RUD-verband afnemen.

Verdeelsleutel

Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel ... Deze analyse is voor ons geen aanleiding om zelf nog een aanvullend risico op te nemen deze risicoparagraaf.
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

De samenwerking is er op gericht een gelijk speelveld te creëren voor de aanpak van milieubelastende activiteiten. Daarvoor zetten we toezicht en handhaving in volgens een gezamenlijke strategie en met regionale prioritering van thema's.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Er is een Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord vastgesteld (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR471126/1). In de GR zijn verder de bevoegdheden geregeld van AB, DB en directeur.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) T. Verhaegh C. van den Beld


Dagelijks Bestuur T. Verhaegh
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
1
16
Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".

Proces

Procesbalk

Raad

derde kwartaal van 2024
Jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden. Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028
vierde kwartaal van 2024
Kadernota 2026 wordt ter kennisname aangeboden
24 apr 2024
Toestemming geven aan college om de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord te wijzigen conform de nieuwe vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

College

19 dec 2024
Vaststelling eventueel gewijzigde begroting 2025 en Kadernota 2026. Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2025.
4 jul 2024
Vaststelling jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025.
28 mrt 2024
Vaststelling plan van aanpak voor het voldoen aan de criteria voor een robuuste omgevingsdienst.
tweede kwartaal van 2024
Vastellen eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord i.v.m. de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bibliotheek

Relevante documenten
Jaarverslag 2020 RUD LN ([ downloaden])
Begroting RUD LN 2022 incl. meerjarenraming ([ downloaden])
Kadernota RUD LN 2023 ( downloaden)
Jaarverslag en jaarrekening 2022 RUD LN incl. accountantsverklaring ( downloaden)
Vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 juli 2023
Begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027 RUD LN (2024-02-09 133835) ( downloaden)
Vastgesteld op 14 september 2023
Kadernota RUD LN 2025 ( downloaden)
Jaarverslag en jaarrekening 2021 RUD LN (2024-02-09 135242) ( downloaden)