Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)

From Dashboard samenwerking Venlo

Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Wonen en leefomgeving, Milieubeheer en afvalverwerking
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Netwerk of platform, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Toezicht, handhaving, vergunningverlening omgevingsvergunningen milieu en de bijbehorende specialistisch advisering. Daarnaast specialistische advisering op het gebied van externe veiligheid, archeologie en constructies van bouwwerken. De gemeente kan in principe ook meer Wabo taken inbrengen in de RUD LN., Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.

Feitelijke resultaten

Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd. Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Leudal, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Weert, Gem. Nederweert, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 17,9 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

eerste kwartaal, 2022
Kadernota 2023 wordt ter kennisname aangeboden
derde kwartaal, 2021
Jaarrekening 2020 RUD LN wordt ter kennisname aangeboden. Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025.
derde kwartaal, 2022
Jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden. Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

College

7 jul 2022
Vaststelling jaarverslag 2021 en begroting 2023.
23 dec 2021
Vaststelling Kadernota 2023 door het AB, ter informatie naar de gemeenteraden. Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2022.
22 dec 2022
Vaststelling begroting 2023 en Kadernota 2024. Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2023.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Markt 31
6041 EM Roermond
Correspondentieadres
Postbus 900
6040 AX Roermond
Website
http://www.rudlimburgnoord.nl
Accounthouders
Carry van den Beld
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord
  afkorting: RUD LN
  Beschrijving

  Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen Noord- en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

  Logo
  Onderwerpen
  • Milieubeheer en afvalverwerking
  • Wonen en leefomgeving
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Samenwerking biedt grote kansen.
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk
  • College: bestuurlijk belangrijk
  • Ambtelijke organisatie
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert
  Provincies: Limburg
  Aard van de samenwerking
  Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
  Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
  Delen hulpbronnen -
  Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.
  Toezicht, handhaving, vergunningverlening omgevingsvergunningen milieu en de bijbehorende specialistisch advisering. Daarnaast specialistische advisering op het gebied van externe veiligheid, archeologie en constructies van bouwwerken. De gemeente kan in principe ook meer Wabo taken inbrengen in de RUD LN.

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

  Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

  Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
  • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

  Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

  • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
  • Jezelf ‘ontzorgen’
  Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning.

  Proces

  Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording.

  Samenwerking

  De meerwaarde van de samenwerking zit in de eenduidige uitvoering van de taken in regionaal verband. Tevens maken partners gebruik van elkaars sterke punten en vindt kennisdeling plaats van specialistische taken.

  Kern (maximaal 500 tekens)

  Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.

  Feitelijk:

  Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd. Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2022)

  Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Jaarlijkse bijdrage RUD LN 227.442 .... € 231.211
  Kosten andere partners 0 .... € 0
  Inkomsten andere partners 112.190 .... € 112.190
  TOTAAL € 339.632 € 343.401

  Voorgaand jaar (2021)

  Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Inkomsten andere partners 110.539 95.096 112.190
  Jaarlijkse bijdrage RUD LN 217.288 179.687 227.442
  Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid 0 13.213 0
  Kosten andere partners 0 7.110 0
  TOTAAL € 327.827 € 295.107 € 339.632

  Twee jaar terug (2020)

  Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Inkomsten andere partners 108.605 136.776 110.539
  Jaarlijkse bijdrage RUD LN 172.530 136.202 217.288
  Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid 63.032 67.611 0
  Kosten andere partners 0 40.180 0
  TOTAAL € 344.167 € 380.769 € 327.827


  Baten

  Lopend jaar (2022)

  Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Baten andere partners 112.190 ... € 112.190
  TOTAAL € 112.190 € 112.190

  Voorgaand jaar (2021)

  Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Baten andere partners 110.539 ... 112.190
  TOTAAL € 110.539 € 112.190

  Twee jaar terug (2020)

  Categorie opbrengsten Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Baten andere partners 108.605 136.776 110.539
  TOTAAL € 108.605 € 136.776 € 110.539


  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Regionale Uitvoeringsdienst 2.037.000 ..... € 2.079.000
  TOTAAL € 2.037.000 € 2.079.000

  Voorgaand jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Regionale Uitvoeringsdienst 2.086.000 ... 2.037.000
  TOTAAL € 2.086.000 € 2.037.000

  Twee jaar terug (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Regionale Uitvoeringsdienst 2.172.000 1.816.000 2.086.000
  TOTAAL € 2.172.000 € 1.816.000 € 2.086.000


  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  Dezelfde wijze van uitoefening van toezicht milieu bij bedrijven. Kwalitatief betere specialistische adviezen en vergunningverlening milieu. Vaststelling van een Producten- en dienstcatalogus (PDC), waarin is vastgelegd welke diensten van elkaar kunnen worden afgenomen.

  Proces

  Eenduidige monitoringsystematiek, Voorbereiding tot aanschaf van één programma voor procesbewaking van alle aanvragen en adviezen (incl. alle bijbehorende documenten), één regionaal toezichtsprogramma,

  Samenwerking

  Diverse specialistische kennisgroepen die onderling afstemmen. Door regionale samenwerking is een branchegewijze specialisatie bij toezicht mogelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden over de inbreng van documenten in de Big-8. In de Big-8 worden de uitvoerende en beleidsmatige cyclus bij elkaar gebracht.

  Kern

  Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.

  Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
  TOELICHTING

  Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

  Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

   • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
   • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
   • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
  Toelichting

  De kosten zijn gebaseerd op inwoneraantal, hetgeen betekent dat Venlo ca. 17% van de totale begroting van de RUD LN bijdraagt. Ons aandeel aan RUD-overheadkosten is relatief hoog, in vergelijking met kleine gemeenten die alle Wabo-taken inbrengen. Venlo brengt als opdrachtgever slechts de basistaken in. Maar onze opbrengsten zijn ook relatief hoog, omdat we als opdrachtnemer meer uren inbrengen (specialisme constructie en externe veiligheid) dan menige andere partner binnen de RUD LN. Verder is de levering aan uren hoger dan dat we van andere partners in RUD-verband afnemen.

  Verdeelsleutel

  Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.

  Evenwicht

  Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

  Kosten: Evenwichtig
  Baten: Evenwichtig
  Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  Anders ... ... Deze analyse is voor ons geen aanleiding om zelf nog een aanvullend risico op te nemen deze risicoparagraaf.
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving).

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

  TOELICHTING

  Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

  Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

  • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
  • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
  • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
  • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
  • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

  Samenwerken via een subsidierelatie

  Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

  • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
  • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
  .
  Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
  TOELICHTING

  Delegatie

  Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

  Mandaat

  Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

  Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

  Jaarlijks wordt een Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord vastgesteld.

  Vertegenwoordiging in bestuursorganen
  Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


  Algemeen Bestuur (AB) G.P.L. Peeters C. van den Beld
  Zeggenschap
  Orgaan
  Aantal stemmen voor de gemeente
  Totaal aantal
  Eventuele toelichting
  TOELICHTING

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
  • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
  • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
  • Een combinatie van bovenstaande.
  • Of iets anders....
  Algemeen Bestuur (AB)
  1
  16
  Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".

  Proces

  Procesbalk

  Raad

  derde kwartaal van 2022
  Jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden. Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
  eerste kwartaal van 2022
  Kadernota 2023 wordt ter kennisname aangeboden
  derde kwartaal van 2021
  Jaarrekening 2020 RUD LN wordt ter kennisname aangeboden. Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025.

  College

  22 dec 2022
  Vaststelling begroting 2023 en Kadernota 2024. Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2023.
  7 jul 2022
  Vaststelling jaarverslag 2021 en begroting 2023.
  23 dec 2021
  Vaststelling Kadernota 2023 door het AB, ter informatie naar de gemeenteraden. Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2022.

  Bibliotheek

  Relevante documenten
  Jaarverslag 2020 RUD LN ([ downloaden])
  Begroting RUD LN 2022 incl. meerjarenraming ([ downloaden])
  Kadernota RUD LN 2023 ( downloaden)