GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Buitenland / internationale betrekkingen / ontwikkelingssamenwerking, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Toerisme, recreatie en evenementen
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen en het uitvoeren van: 1. INTERREG VA project "Cultuurgeschiedenis Digitaal" (2015 - 2018) 2. INTERREG V-A1 project "Natuur- en bosbrandpreventie"(2017-2019)

Feitelijke resultaten

Belangen in grensoverschrijdende zin worden behartigd. Daarnaast worden twee concrete projecten uitgevoerd: 1. INTERREG VA project "Cultuurgeschiedenis Digitaal" (2015 - 2018) 2. INTERREG V-A1 project "Natuur- en bosbrandpreventie"(2017-2019)

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

- Vergroten van het ambitieniveau- bundelen van krachten: ja - Efficiënter werken: ja - Organisatorische voordelen: ja - Verruimen van de horizon: ja - Faciliteren / Stimuleren van maatschappelijk initiatief: ja - Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan: ja

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Er is sprake van een jaarlijkse bijdrage per inwoner. De bijdrage in 2021 bedraagt € 7.610,-
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Leudal, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Duitsland: Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette, Limburg

Aandeel van de gemeente

. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

College

12 mrt 2024
College wordt geïnformeerd over wetswijziging, inspraak raad op wetswijziging.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Roermond
Bezoekadres
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond (Nederland)
Correspondentieadres
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Website
www.grenspark-msn.nl
www.naturpark-msn.de
Accounthouders
Jules Bongers
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette
afkorting: Grenspark MSN
Onderwerpen
 • Buitenland / internationale betrekkingen / ontwikkelingssamenwerking
 • Natuur
 • Ruimtelijke Ordening
 • Toerisme, recreatie en evenementen
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking)

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Duitsland: Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
Provincies: Limburg
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen -
Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Verruimen van de horizon

 • Andere werelden ontdekken
 • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
 • Op gang brengen/eerste stap mogelijk maken

Versterken van de democratie

 • Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
 • Jezelf ‘ontzorgen’

Aan motief beantwoord?

- Vergroten van het ambitieniveau- bundelen van krachten: ja - Efficiënter werken: ja - Organisatorische voordelen: ja - Verruimen van de horizon: ja - Faciliteren / Stimuleren van maatschappelijk initiatief: ja - Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan: ja

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van: - behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; - benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; - educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Proces

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen

Samenwerking

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Kern (maximaal 500 tekens)

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen en het uitvoeren van: 1. INTERREG VA project "Cultuurgeschiedenis Digitaal" (2015 - 2018) 2. INTERREG V-A1 project "Natuur- en bosbrandpreventie"(2017-2019)

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Periodieke vergaderingen van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Tevens jaarlijkse financiële en inhoudelijke verantwoording aan DB en AB d.m.v. jaarplan/begroting/jaarverslag/jaarrekening. Dit wordt in verslagen vastgelegd.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Er is sprake van een jaarlijkse bijdrage per inwoner. De bijdrage in 2021 bedraagt € 7.610,-

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
jaarlijkse bijdrage 8336 8336 € 8336
TOTAAL € 8.336 € 8.336 € 8.336

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
jaarlijkse bijdrage 7.610 7.610 7.610
TOTAAL € 7.610 € 7.610 € 7.610

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
jaarlijkse bijdrage 7.610 7.610 7.610
TOTAAL € 7.610 € 7.610 € 7.610Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
resultaat 0 4843 € 0
TOTAAL € 0 € 4.843 € 0

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
resultaat 0 34.390 0
TOTAAL € 0 € 34.390 € 0

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
resultaat 0 -50.593 0
TOTAAL € 0 € -50.593 € 0

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Omvang vreemd vermogen 76293 € …
TOTAAL € 76.293

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Omvang vreemd vermogen ... 48.349 ...
TOTAAL € 48.349

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Omvang vreemd vermogen ... 163.491 ...
TOTAAL € 163.491

Eigen vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
36692 € …
TOTAAL € 36.692

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eigen Vermogen ... 31.849 ...
TOTAAL € 31.849

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eigen Vermogen ... -2.541 ...
TOTAAL € -2.541
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van: - behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; - benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; - educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Proces

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen

Samenwerking

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Kern

Belangen in grensoverschrijdende zin worden behartigd. Daarnaast worden twee concrete projecten uitgevoerd: 1. INTERREG VA project "Cultuurgeschiedenis Digitaal" (2015 - 2018) 2. INTERREG V-A1 project "Natuur- en bosbrandpreventie"(2017-2019)

Kansen en risico's

Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van: - behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; - benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; - educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) M. Pollux Jules Bongers
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
1
1
Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.
Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Samenwerking voor lange termijn is beschadigd. 1. De regeling kan slechts worden beëindigd krachtens een besluit van het Algemeen Bestuur met een meerderheid van ten minste tweederde van het op de regeling gebaseerde maximale aantal stemmen in het algemeen bestuur. 2. Het Dagelijks Bestuur zendt het opheffingsbesluit ter toestemming toe aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam. 3. Indien de deelnemers hebben besloten tot beëindiging, besluit het Algemeen Bestuur over de wijze van vereffening. 4. De deelnemers aan deze regeling zijn verplicht om naar rato van hun bijdrage aan het openbaar lichaam bij te dragen aan openstaande verplichtingen van het openbaar lichaam die bij vereffening blijken. Als verplichting gelden ook aanspraken van derden die personeel aan het openbaar lichaam ter beschikking gesteld hebben waarvan ten gevolge van de opheffing van het openbaar lichaam het dienstverband beëindigd moet worden.

Proces

Procesbalk

College

12 mrt 2024
College wordt geïnformeerd over wetswijziging, inspraak raad op wetswijziging.

Bibliotheek

Relevante documenten
datum 24 februari 2016 ([ downloaden])
datum 24 februari 2016 ( downloaden)
datum 24 februari 2016 ( downloaden)
datum 16 januari 2016 ( downloaden)
datum 24 februari 2016 ( downloaden)
datum 16 januari 2016 ( downloaden)
datum vergadering AB 16 april 2016, jaarverslag en jaarrek 2015 en begroting 2017 ( downloaden)
datum vergadering AB 12 mei 2017, jaarverslag en jaarrek 2016 en begroting 2018 ([ downloaden])
datum vergadering AB 29 juni 2018, jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 ( downloaden)
AB 36 datum 29 november 2019 ( downloaden)
stukken vergadering Algemeen Bestuur Grenspark nr 36 29 november 2019
20210319AanbiedingsbriefJaarstukken2020enConceptbegroting2022GrensparkMSN (2022-07-01 092009) ( downloaden)
[http:// ]