Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)

From Dashboard samenwerking Venlo

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Verkeer en Vervoer, Zorg en welzijn
 • Gemeentelijk (doelgroepen) vervoer
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Organisatie en uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer van 30 Limburgse gemeenten met oriëntatie op de uitbreiding van dienstverlening voor ook andere vormen van vervoer in het sociaal domein om te komen tot een integrale aanpak voor het totale doelgroepenvervoer.

Feitelijke resultaten

Goede uitvoering van het dagelijks Wmo-vervoer op een kwalitatieve en efficiënte werkwijze. Meerjarig wordt ook gekeken naar de integratie van andere vervoersstromen (OV / Arriva).

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

Ja

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: De kosten bestaan uit de overhead en de uitvoering van het Wmo-vervoer.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: De kosten voor Omnibuzz zijn grotendeels gelegen in de uitvoering van het vervoer: de dagelijkse ritten binnen Venlo. Het gaat daarbij om het gebruik door 3000 reizigers per maand. Daarnaast zijn er beheerskosten voor de Omnibuzz-organisatie. Met ingang van 1-1-2023 kent Omnibuzz de volgende kostenverdeling:

- vervoer van inwoners wordt afgerekend op basis van het gereden aantal kilometers (voorheen zones) -Beheerkosten: A) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten B) overhead op basis van het aantal inwoners

Corona heeft in 2020, 2021 gezorgd voor een flinke daling in het vervoer. Nu corona voorbij is, constateren we dat in Venlo het Omnibuzz gebruik beneden het niveau van voor de coronaperiode blijft. Het (concept) resultaat 2023 valt derhalve voor Venlo positief uit.
Samenwerkingspartners

Aanbestede taxibedrijven, Arriva, Diverse adviesraden, Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Maastricht, Gem. Heerlen, Gem. Sittard-Geleen, Gem. Weert, Gem. Nederweert, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Peel aan de Maas, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Stein, Gem. Beek, Gem. Meerssen, Gem. Eijsden-Margraten, Gem. Valkenburg, Gem. Gulpen-Wittem, Gem. Vaals, Gem. Voerendaal, Gem. Simpelveld, Gem. Kerkrade, Gem. Brunssum, Gem. Landgraaf, Limburg, Gem. Beekdaelen

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 8 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk orgaan. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

tweede kwartaal, 2024
- Jaarrekening 2023, begroting 2024- en 2025, meerjarenbegroting 2026-2028 (zienswijzen) - Raadsvoorstel aanpassing GR regelement aan de nieuwe wet Wgr

College

tweede kwartaal, 2024
Voorafgaande aan de raadsbehandeling worden bovenstaande voorstellen aan het college voorgelegd.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Sittard-Geleen
Bezoekadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Correspondentieadres
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Website
www.omnibuzz.nl
Accounthouders
Karin Orval-Jacobs (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
afkorting: Omnibuzz
Beschrijving

Samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten voor het collectief vraagafhankelijke vervoer (CVV) in het kader van de Wmo.

Onderwerpen
 • Verkeer en Vervoer
 • Zorg en welzijn
 • Gemeentelijk (doelgroepen) vervoer
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo, Gemeente Maastricht, Gemeente Heerlen, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Roermond, Gemeente Weert, Gemeente Nederweert, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venray, Gemeente Peel aan de Maas, Gemeente Gennep, Gemeente Bergen, Gemeente Beesel, Gemeente Roerdalen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Gemeente Stein, Gemeente Beek, Gemeente Meerssen, Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Valkenburg, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Vaals, Gemeente Voerendaal, Gemeente Simpelveld, Gemeente Kerkrade, Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Gemeente Beekdaelen
Provincies: Limburg
Bedrijven: aanbestede taxibedrijven, Arriva
Maatschappelijke organisaties: diverse adviesraden
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk
 • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Versterken van de democratie

 • Versterken van de directe democratie

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

Ja

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Collectief vraagafhankelijk vervoer organiseren voor alle deelnemende gemeenten. Daarnaast mogelijkheden onderzoeken om andere vormen van vervoer binnen het sociaal domein onder te brengen bij Omnibuzz om tot een integrale dienstverlening te komen voor het vervoer van kwetsbare inwoners.

Proces

Gemeenschappelijke regeling met een algemeen en dagelijks bestuur, daarnaast ambtelijke overlegstructuren om de samenwerking en uitvoering naar wens van gemeenten te laten plaatsvinden. Omnibuzz geeft uitvoering aan alle dagelijkse handelingen, is adviseur van gemeenten en bereidt alle overleggen voor.

Samenwerking

Gemeenschappelijke regeling met 30 deelnemende Limburgse gemeenten (met ingang van 1 december 2016).

Kern (maximaal 500 tekens)

Organisatie en uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer van 30 Limburgse gemeenten met oriëntatie op de uitbreiding van dienstverlening voor ook andere vormen van vervoer in het sociaal domein om te komen tot een integrale aanpak voor het totale doelgroepenvervoer.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

Omnibuzz en gemeenten overwegen en nemen continue maatregelen genomen om de interne en externe kosten in bedwang te houden.

Een goed voorstelbaar verhaal

Efficiënt en kwalitatief georganiseerd vervoer in het kader van de Wmo. Een organisatie die lean is ingericht, waar de vervoerskosten voor gemeenten in controle zijn en de tarieven voor inwoners overeenkomen met die in het openbaar vervoer (het CVV is namelijk een alternatief voor het openbaar vervoer).

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De kosten bestaan uit de overhead en de uitvoering van het Wmo-vervoer.

Feitelijk:

De kosten voor Omnibuzz zijn grotendeels gelegen in de uitvoering van het vervoer: de dagelijkse ritten binnen Venlo. Het gaat daarbij om het gebruik door 3000 reizigers per maand. Daarnaast zijn er beheerskosten voor de Omnibuzz-organisatie. Met ingang van 1-1-2023 kent Omnibuzz de volgende kostenverdeling: - vervoer van inwoners wordt afgerekend op basis van het gereden aantal kilometers (voorheen zones) -Beheerkosten: A) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten B) overhead op basis van het aantal inwoners

Corona heeft in 2020, 2021 gezorgd voor een flinke daling in het vervoer. Nu corona voorbij is, constateren we dat in Venlo het Omnibuzz gebruik beneden het niveau van voor de coronaperiode blijft. Het (concept) resultaat 2023 valt derhalve voor Venlo positief uit.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz 1927358 1627000 € 2007958
TOTAAL € 1.927.358 € 1.627.000 € 2.007.958

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz 1.855.696 1.535.048 1.927.358
TOTAAL € 1.855.696 € 1.535.048 € 1.927.358

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz 1.862.980 1.792.382 1.738.855
TOTAAL € 1.862.980 € 1.792.382 € 1.738.855


Baten

Lopend jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
€ …
€ …
€ …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL

Twee jaar terug (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
TOTAAL


Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Totaal begroting Omnibuzz 27529466 € 28783288
TOTAAL € 27.529.466 € 28.783.288

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Totaal begroting Omnibuzz 25.902.573 22.520.338 27.529.466
TOTAAL € 25.902.573 € 22.520.338 € 27.529.466

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Totaal begroting Omnibuzz 24.976.591 23.417.839 22.861.952
TOTAAL € 24.976.591 € 23.417.839 € 22.861.952

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
€ …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL

Twee jaar terug (2021)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer voor inwoners met een (Wmo-)indicatie, zodat zij ondanks beperking(en) zich buitenshuis kunnen verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving (sociaal-recreatief vervoer). Daarnaast doelstelling vanuit gemeenten om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Proces

Voortzetting van de samenwerking, waarbij op onderdelen doorontwikkeling plaatsvindt richting kwalitatievere, efficiëntere een duurzame dienstverlening. De aanbesteding per 1 januari 2020 heeft als doel dit te realiseren voor de komende vijf jaar.

Samenwerking

Gemeenschappelijke regeling functioneert naar tevredenheid.

Kern

Goede uitvoering van het dagelijks Wmo-vervoer op een kwalitatieve en efficiënte werkwijze. Meerjarig wordt ook gekeken naar de integratie van andere vervoersstromen (OV / Arriva).

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

Na een zorgvuldig gelopen bestuurlijk besluitvormingsproces is de kostenverdeling met ingang van 1-1-2023 aangepast. Het gewenst doel: toerekening naar gebruik is daarmee zoveel als mogelijk gerealiseerd. De verdeelsystematiek is de volgende: - vervoer van inwoners wordt afgerekend op basis van het gereden aantal kilometers (voorheen zones) -Beheerkosten: A) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten B) overhead op basis van het aantal inwoners

Verdeelsleutel

De kostentoerekening is als volgt: - vervoer van inwoners wordt afgerekend op basis van het gereden aantal kilometers (voorheen zones) -Beheerkosten: A) indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten B) overhead op basis van het aantal inwoners

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Anders ... 50% (mogelijk) Middel ...
Financieel 50% (mogelijk) Middel ...
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk orgaan

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer is ondergebracht bij Omnibuzz, er zijn geen beleidsbevoegdheden gedelegeerd.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Dagelijks Bestuur (DB) J. Smeets K. Orval


Algemeen Bestuur (AB) J. Smeets K. Orval
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
1
30
...
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

Rol gemeente: beleid en bestuur Overige partners: uitvoering of advies

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Eens per jaar kan de gemeenteraad op basis van bepalingen in de gemeenschappelijke regeling zienswijzen indienen bij de jaarstukken en de begroting van Omnibuzz. Daarnaast organiseert Omnibuzz een aantal keren per jaar informatiebijeenkomsten voor raadsleden en andere belanghebbenden.

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Formeel is geregeld dat zodra de gemeente Venlo wil uittreden, dit in jaar t-1 schriftelijk moet worden aangekondigd, waarbij er vervolgens een berekening wordt gemaakt van de uittredingskosten op basis van de lopende verplichtingen en kosten die hiervoor moeten worden gemaakt (afkoop/vermindering capaciteit, opzeggen contracten enz).

Aanvullend de opmerking dat GR Omnibuzz het regelement aanpast aan de nieuwe wet Wgr. In 2024 wordt dit proces afgerond.

Proces

Procesbalk

Raad

tweede kwartaal van 2024
- Jaarrekening 2023, begroting 2024- en 2025, meerjarenbegroting 2026-2028 (zienswijzen) - Raadsvoorstel aanpassing GR regelement aan de nieuwe wet Wgr

College

tweede kwartaal van 2024
Voorafgaande aan de raadsbehandeling worden bovenstaande voorstellen aan het college voorgelegd.

Bibliotheek

Relevante documenten
Omnibuzz jaarverslag.pdf ([ downloaden])
Omnibuzz begroting 2021-1.pdf ([ downloaden])
Omnibuzz begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 ([ downloaden])
Omnibuzz-jaarverslag-2021 ( downloaden)
Omnibuzz-begroting-2022-1 ( downloaden)
Omnibuzz-begroting-2023 en MJP 2024-2026 ( downloaden)
omnibuzz-begroting-2024 (2023-06-01 121552) ( downloaden)
omnibuzz-jaarverslag-2022 (2023-06-01 121746) ( downloaden)