GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Volksgezondheid, Zorg en welzijn
 • Veiligheid, Crisisbeheersing, Brandweer
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie, Raad: politiek belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking brengt grote risico’s met zich mee., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied fysieke veiligheid en gezondheid: - de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding

Feitelijke resultaten
Motieven

Belangrijkste motieven:
Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak, ontwikkelen expertise

Aan motief beantwoord?

ja

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio is gebaseerd op een kostenverdeelsleutel
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Waterschap Limburg, Politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Limburg-Noord, Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord, Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Leudal, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Weert, Gem. Nederweert, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas, Gem. gemeente Bergen, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 22 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is nog onbekend.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces

Raad

tweede kwartaal, 2020
Begroting 2021


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo
Correspondentieadres
Postbus 11
5900 AA Venlo
Website
http://www.vrln.nl
http://www.limburg.veilig.nl
http://www.ggdlimburgnoord.nl
http://www.brandweerln.nl
Accounthouders
Mehdi Martis (Gemeente Venlo)
Karin Penders
Bart Verheijden
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
GR Veiligheidsregio Limburg-Noord
afkorting: VRLN
Beschrijving

De Veiligheidsregio is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en zorg bij ongevallen, rampen en crises beter te organiseren. Ook op het vlak van de publieke gezondheid heeft de organisatie belangrijke taken.

Logo
Onderwerpen
 • Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance)
 • Volksgezondheid
 • Zorg en welzijn
 • Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Brandweer
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking brengt grote risico’s met zich mee.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Bergen, Gemeente Venlo, Gemeente Beesel, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venray, Gemeente Weert, gemeente Bergen
Provincies: Limburg
Waterschappen: Waterschap Limburg
Overige organisaties: Politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie Limburg-Noord, Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen -

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
 • Jezelf ‘ontzorgen’

Motieven (eigen formulering)

het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise

Aan motief beantwoord?

ja

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Paraatheid van brandweer en crisisbestrijding Effectieve preventie door de GGD Verhoging van de veiligheidsbeleving bij inwoners

Proces

Afstemming, stroomlijning en verbinding

Samenwerking

Schaalvoordelen, ontwikkelen expertise, leveren betaalbare veiligheid en gezondheid, inzetten op kans om Gezondste Regio te worden

Kern (maximaal 500 tekens)

De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied fysieke veiligheid en gezondheid: - de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio is gebaseerd op een kostenverdeelsleutel

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Bijdrage 11.585.000 € 11.972.000
TOTAAL € 11.585.000 € 11.972.000

Voorgaand jaar (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Bijdrage 10.962.000 10.946.200 11.530.000
TOTAAL € 10.962.000 € 10.946.200 € 11.530.000

Twee jaar terug (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Bijdrage 10.946.878 10.629.000 10.709.000
TOTAAL € 10.946.878 € 10.629.000 € 10.709.000Financiële resultaten

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
baten (zie begroting) -66.115.000 € -66.365.000
overhead 14.112.000 € 14.112.000
crisisbeheersing 5.052.000 € 5.052.000
brandweerzorg 30.069.000 € 30.722.000
gezondheid 17.076.000 € 17.076.000
mutatie reserves -195.000 € -598.000
TOTAAL € -1.000 € -1.000

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
TOTAAL

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
TOTAAL

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Vreemd vermogen 57.042.000 € 56.538.000
TOTAAL € 57.042.000 € 56.538.000

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
TOTAAL

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
TOTAAL

Eigen vermogen

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eigen vermogen 2.770.000 € 2.172.000
TOTAAL € 2.770.000 € 2.172.000

Voorgaand jaar (2019)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2018)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Objectieve veiligheid en gezondheid ruim voldoende. Veiligheidsbeleving voldoende.

Proces

Gemeente en VRLN stemmen steeds beter programma's op elkaar af.

Samenwerking

...

Kern

...

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

In 2016 is een nieuwe kostenverdeelsleutel vastgesteld, waarmee er meer evenwicht is gekomen in de te leveren diensten en de financiële bijdrage. Er is geen koppeling gemaakt met de stemverhouding in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio: ieder lid van het Algemeen bestuur heeft een gelijke stem.

Verdeelsleutel

Domein Veiligheid: - decentralisatie uitkering brandweer en rampenbestrijding - huisvesting aan de hand van het risicoprofiel

Domein Gezondheid: - Inwoneraantal per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar - SES score (sociaal economische status) in combinatie met het aantal 0-19 jarigen

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 75% (waarschijnlijk) Middel ... Autonome ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Waar mogelijk worden deze intern opgevangen. Indien dit niet mogelijk is wordt gezocht naar mogelijkheden om deze te koppelen aan andere gemeentelijke opgaven. Niet afgedekt / Geen maatregelen
Anders ... 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... Advisering op basis van het bestuurlijk vier-ogen-principe.
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Taken en bevoegdheden 1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wvr. 2. Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en Bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) A. Scholten


Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) A. Scholten


Bestuurscommissie F. Schatorjé


Bestuurscommissie A. Scholten
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
1
15
gelijkheidsbeginsel
Bestuurscommissie
1
15
gelijkheidsbeginsel
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

De veiligheidsregio benoemd de regionaal commandant brandweer, directeur publieke gezondheid en een regionaal coördinerend gemeentesecretaris.

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

.

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

artikel 35: Toetreding en uittreding Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regios als bedoeld in artikel 8 van de Wvr. artikel 36: Wijziging 1. Zowel het dagelijks bestuur als een gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over de wijziging van de regeling. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, dan doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de gemeenten. 3. Een wijziging is tot stand gekomen wanneer ten minste twee derde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio, daartoe heeft besloten. artikel 37: Opheffing 1. De regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot samenwerking als bedoeld in de Wvr. 2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

Proces

Procesbalk

Raad

tweede kwartaal van 2020
Begroting 2021
Overige relevante ontwikkelingen

In het eerste half jaar 2020 speelt de landelijke discussie rondom de taakdifferentiatie van de (vrijwillige) brandweer.

Bibliotheek

Relevante documenten
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord ( downloaden)
Jaarverantwoording 2018 ( downloaden)
jaar verantwoording 2018 incl accountantsverklaring
Jaarverantwoording 2019 ( downloaden)
jaar verantwoording 2019 incl accountantsverklaring
Ontwerpbegroting 2020 ( downloaden)
Ontwerpbegroting 2020
Ontwerpbegroting 2020 in een oogopslag ( downloaden)
Ontwerpbegroting 2020 overzicht
Ontwerp begroting 2021 in een oogslag ( downloaden)
Ontwerpbegroting 2021 (dd 2020)