Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)

From Dashboard samenwerking Venlo

Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Financiën, Milieubeheer en afvalverwerking, Wonen en leefomgeving
Aard van de samenwerking
 • De Limburgse Gemeenten zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.
Belangrijk voor wie?
 • Ambtelijke organisatie, College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Het doel is om: 1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. de mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Nazorg Limburg B.V.

Feitelijke resultaten

Er is kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio.

Wij hebben het eigendom en beheer van een van onze stortplaatsen overgedragen.

Verder is de vml. stortplaats Wambachgroeve bij Tegelen door derden ingebracht bij Nazorg Limburg B.V.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

Ja, aan het motief van samenwerking is beantwoord. Oude stortplaatsen hadden veelal een regionaal belang. Om te voorkomen dat een gemeente niet belast wordt met de (financiële) gevolgen van een voormalige stortplaats is Nazorg Limburg B.V. (ook bekend als Bodemzorg Limburg) opgericht. Gemeenten hebben de mogelijkheid om eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Nazorg Limburg B.V. Hierdoor:

 • worden de (financiële) risico's gespreid;
 • worden de betreffende gemeenten niet opgezadeld met de mogelijke negatieve effecten van de (voormalige) stortplaatsen;
 • wordt de betreffende gemeente de mogelijkheid geboden om zichzelf te ontzorgen.
Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Nazorg Limburg B.V. belegt geld (conform het daartoe opgestelde beleggingsstatuut). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het bekostigen van beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen. Tevens wordt vermogen gereserveerd voor de afdekking van risico's.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Nazorg Limburg B.V. belegt geld (conform het daartoe opgestelde beleggingsstatuut). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het bekostigen van beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen. Tevens wordt vermogen gereserveerd voor de afdekking van risico's. Dat risicodeel is o.b.v. onafhankelijk onderzoek in 2020 naar beneden bijgesteld.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. alle Limburgse gemeenten, Nazorg Limburg B.V.

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 9 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is zeer evenwichtig en de verdeling van baten is nog onbekend.

Governance regime

Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een besloten Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

Proces

College

20 jun 2024
De algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats. Het belangrijk onderdeel daarvan is de vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 2023.


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Maastricht Airport
Bezoekadres
Europalaan 24
6199AB Maastricht Airport
Correspondentieadres
Europalaan 24
6199AB Maastricht Airport
Website
www.bodemzorglimburg.nl
Accounthouders
Eric Faessen (Gemeente Venlo, Bouwen en Milieu)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Nazorg Limburg B.V.
afkorting: Bodemzorg Limburg
Beschrijving

Beheren van voormalige stortplaatsen en het renderend maken van het vermogen dat daarvoor beschikbaar is gesteld.

Logo
Onderwerpen
 • Financiën
 • Milieubeheer en afvalverwerking
 • Wonen en leefomgeving
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo, alle Limburgse gemeenten
Bedrijven: Nazorg Limburg B.V.
Aard van de samenwerking
De Limburgse Gemeenten zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Efficiënter werken

 • Spreiden of delen van risico’s

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf ‘ontzorgen’

Aan motief beantwoord?

Ja, aan het motief van samenwerking is beantwoord. Oude stortplaatsen hadden veelal een regionaal belang. Om te voorkomen dat een gemeente niet belast wordt met de (financiële) gevolgen van een voormalige stortplaats is Nazorg Limburg B.V. (ook bekend als Bodemzorg Limburg) opgericht. Gemeenten hebben de mogelijkheid om eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Nazorg Limburg B.V. Hierdoor:

 • worden de (financiële) risico's gespreid;
 • worden de betreffende gemeenten niet opgezadeld met de mogelijke negatieve effecten van de (voormalige) stortplaatsen;
 • wordt de betreffende gemeente de mogelijkheid geboden om zichzelf te ontzorgen.
Belangrijkste motieven: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Het doel is om: 1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. de mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Bodemzorg Limburg; 3. renderend maken van het vermogen, o.a. door (mede)exploitatie van zonneparken.

Proces

Ter dekking van de kosten voor het beheer van stortplaatsen die zijn gesloten voor 1 september 1996 (de zogenaamde NAVOS)-locaties is een afspraak gemaakt.

Sinds 2022 is er géén sprake meer van een bijdrage. Dat is wel het geval in de 10 jaar daarvoor, ter hoogte van €0,25 / inwoner / jaar.

Samenwerking

Besloten Vennootschap met directie en Raad van Commissarissen en alle Limburgse gemeenten als aandeelhouders.

Kern (maximaal 500 tekens)

Het doel is om: 1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. de mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Nazorg Limburg B.V.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

De 33 Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Nazorg Limburg B.V. belegt geld (conform het daartoe opgestelde beleggingsstatuut). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het bekostigen van beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen. Tevens wordt vermogen gereserveerd voor de afdekking van risico's.

Feitelijk:

Nazorg Limburg B.V. belegt geld (conform het daartoe opgestelde beleggingsstatuut). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het bekostigen van beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen. Tevens wordt vermogen gereserveerd voor de afdekking van risico's. Dat risicodeel is o.b.v. onafhankelijk onderzoek in 2020 naar beneden bijgesteld.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2024)

Financiële middelen Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0Financiële resultaten

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
475.000 € …
TOTAAL € 475.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
TOTAAL € 900.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL € 470.000 € -2.363.724 € 900.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
33.500.000 ....... € ......
TOTAAL € 33.500.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
TOTAAL € 30.300.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL € 30.000.000 € 32.568.370 € 30.300.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
8.000.000 € …
TOTAAL € 8.000.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
TOTAAL € 7.700.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL € 9.225.000 € 6.380.593 € 7.700.000
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Nazorg Limburg B.V. heeft kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio

Het eigendom en beheer van één van onze stortplaatsen is overgedragen aan Nazorg Limburg waardoor wij ontzorgd zijn en blijven.

Proces

Zo is een voormalige stortplaats aan de Geliskensdijkweg in 2015 overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Dit nadat terrein door de gemeente Venlo is voorzien van een afdeklaag en nieuwe aanplant. het is nu een wandelgebied, waarbij de oude elementen rondom de stortplaats bewust zijn achtergelaten.

Samenwerking

Bodemzorg Limburg beheert thans het terrein en verzorgt de monitoring van het grondwater rondom en met name stroomafwaarts van de voormalige stortlocatie.

Kern

Er is kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio.

Wij hebben het eigendom en beheer van een van onze stortplaatsen overgedragen.

Verder is de vml. stortplaats Wambachgroeve bij Tegelen door derden ingebracht bij Nazorg Limburg B.V.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Gemeenten voegen gedurende 10 jaar jaarlijks € 0,25 per inwoner toe aan het nazorgfonds. Vanaf 2022 is er geen bijdrage meer aan de orde.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Zeer evenwichtig
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden. Daarnaast worden beheerkosten gezamenlijk gedragen. Die risicospreiding en ontzorging dient het openbaar belang voor het bestuur en inwoners van de gemeente Venlo.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een besloten Vennootschap

TOELICHTING

Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

 • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
 • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
 • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
 • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
 • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
 • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Nee

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad T. Verhaegh E. Faessen
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad
1
33
...
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

Gemeente Venlo is gezamenlijk met de overige Limburgse gemeenten aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V. De dagelijkse leiding ligt in handen van een directeur. De Raad van Commissarissen (3 personen met kennis van financiën, bodem of duurzaamheid) controleert de directeur. De portefeuillehouder (of een ambtelijk vertegenwoordiger) dient bij de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders het collegestandpunt ter vergadering te verwoorden.

Proces

Procesbalk

College

20 jun 2024
De algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats. Het belangrijk onderdeel daarvan is de vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 2023.

Bibliotheek

Relevante documenten
Jaarverslag BL 2015 ( downloaden)
Jaarverslag 2016 ( downloaden)
Jaarverslag 2017 ( downloaden)
Jaarverslag 2018 ( downloaden)
Jaarverslag 2019 ( downloaden)
Jaarverslag 2020 ( downloaden)
Jaarverslag 2021 ( downloaden)
Jaarverslag BL 2022 ( downloaden)