Regio Noord-Limburg

From Dashboard samenwerking Venlo

Regio Noord-Limburg
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • alle beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk,sociaal)
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Met de regionale samenwerking wordt beoogd de in de strategische regiovisie gezamenlijk geformuleerde en ambitie "De gezondste regio" te realiseren via de volgende zes programma's: - Ondernemen en innoveren - Vitaal en gezond - Toerisme en leisure - Landelijk gebied - Mobiliteit en logistiek - Energie en klimaat

Feitelijke resultaten

De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek).

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten

Aan motief beantwoord?

Het motief is de mogelijkheid om als acht Noord-Limburgse gemeenten gezamenlijk te werken aan de opgaven die voor de afzonderlijke gemeenten te groot zijn of waarvoor de regionale schaal de meest geëigende of door het Rijk aangewezen schaal is. Alle Noord-Limburgse gemeenten participeren inmiddels in de Regio Noord-Limburg. Daarmee is er sprake van een bundeling van krachten die nodig is om de gezamenlijke regionale ambities te organiseren. Deze schaal maakt de regio tot een serieuze gesprekspartner.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Jaarlijks draagt de gemeente Venlo €4 per inwoner bij aan de samenwerking Regio Venlo. Deze middelen worden ingezet voor bekostiging projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma. Daarnaast dragen we € 1,28 per inwoner bij aan het regionaal innovatiebudget en een bijdrage van 0,28 tbv Public Affairs (voorheen BIZ)
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 37 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een informele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een . BBV-categorie: .

Proces

Raad

eerste kwartaal, 2020
In maart 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe regionale strategische visie 2040 vastgesteld: "de gezondste regio". Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten in december 2019 gezamenlijk met de provincie een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda. Deze agenda vormt de basis en benoemt de regionale ambities, opgaven en belangrijkste thema’s voor de periode 2019 - 2023. De investeringsagenda gaat specifiek in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen om de ambitie van gezondste regio te realiseren én welke een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. De agenda is ook vertaald naar een bid voor een regiodeal. Dat zijn rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld om de brede welvaart in onze regio verder te versterken. Middelen ook, van Rijk en provincie, als cofinanciering van onze eigen (regionale) ambities. Naar verwachting wordt in juli 2020 de regiodeal-overeenkomst met het Rijk gesloten.
derde kwartaal, 2019
Eind 2018 is besloten vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen. De inmiddels opgestelde regionale investeringsagenda Noord-Limburg formuleert het aanbod van de regio en diende zowel als inzet voor de provinciale collegeonderhandelingen als voor het gesprek met het Rijk in het kader van de regiodeals. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 1 juli jl. is de investeringsagenda gepresenteerd aan uw raad. Ook is het proces geschetst om te komen tot een nieuwe regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023. In september a.s. wordt een eerste regionale raadsbijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de nieuwe regionale visie & uitvoeringsprogramma.
derde kwartaal, 2024
Raadsvoorstel voor een 6e envelop regionale investeringsagenda.
vierde kwartaal, 2019
In november 2019 wordt een tweede regionale raadsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023. Verwacht wordt dat de nieuwe visie met bijbehorend regioprogramma in december 2019 gereed is voor besluitvorming in de 8 gemeenteraden.
Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo
Correspondentieadres
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Website
www.rn-l.nl
Accounthouders
Harry Smeets
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam

  Regio Noord-Limburg

  Beschrijving

  regionaal samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse gemeenten (niet geformaliseerd)

  Logo

  500x500px ([ downloaden])

  Onderwerpen
  • alle beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk,sociaal)
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Samenwerking biedt grote kansen.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • College: bestuurlijk belangrijk
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo, Gemeente Venray
  Aard van de samenwerking
  Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
  Delen hulpbronnen -
  Netwerk of platform - Bij een netwerk of platform gaat het vooral om ontmoeting, kennisdeling en informatie-uitwisseling. Denk aan het uitwisselen van ideeën, zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, elkaar (beter) leren kennen, verkennen van kansen en mogelijkheden.

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

  Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
  • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

  Verruimen van de horizon

  • Zicht krijgen op kansen

  Voorkomen van hinder van elkaar

  • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

  Aan motief beantwoord?

  Het motief is de mogelijkheid om als acht Noord-Limburgse gemeenten gezamenlijk te werken aan de opgaven die voor de afzonderlijke gemeenten te groot zijn of waarvoor de regionale schaal de meest geëigende of door het Rijk aangewezen schaal is. Alle Noord-Limburgse gemeenten participeren inmiddels in de Regio Noord-Limburg. Daarmee is er sprake van een bundeling van krachten die nodig is om de gezamenlijke regionale ambities te organiseren. Deze schaal maakt de regio tot een serieuze gesprekspartner.

  Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  De regionale samenwerking Noord Limburg is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray. Deze acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschap-pelijke regionale vraagstukken. In 2019 hebben de acht gemeenten in Noord-Limburg hebben de ambitie uitgesproken de gezondste regio van Nederland te worden. Dit is verwoord in de strategische visie 2040. In aansluiting op de visie is ook een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld dat zich -binnen het in de visie geschetste lange termijn ontwikkel-perspectief- richt op de middellange termijn (4 jaar). Het is een ambitieus programma waarin naast de regionale ambities ook de activiteiten en projecten uit de regionale investeringsagenda en het bid voor de regiodeal Noord-Limburg zijn opgenomen. In die zin is er sprake van één integraal programma voor onze gezamenlijke regionale opgaven.

  Proces

  Het uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt in projecten. Om tot een regionale projectenportefeuille te komen, wordt gewerkt met projectenveloppen. Regiogemeenten kunnen in wisselende samenstelling deelnemen aan regionale projecten. De projectenveloppen worden 2-3 maal per jaar voorgelegd aan de acht gemeenten, met daarbij een voorstel voor allocatie van de benodigde middelen.

  Samenwerking

  De Regiovisie Noord-Limburg 2040 "De gezondste regio" ken 6 pijlers (programma's). Elk programma wordt -namens de regio- uitgevoerd onder regie van een programmamanager die namens één van de deelnemende gemeenten werkzaam is bij het regiobureau. Afstemming en besluitvorming over de inzet van regiomiddelen vindt plaats in de portefeuillehoudersoverleggen, de regiegroep en het burgemeestersoverleg. Twee maal per jaar worden regio dagen georganiseerd voor de 8 colleges van B&W. De gemeente Venlo verzorgt de coördinatie van de samenwerking.

  Kern (maximaal 500 tekens)

  Met de regionale samenwerking wordt beoogd de in de strategische regiovisie gezamenlijk geformuleerde en ambitie "De gezondste regio" te realiseren via de volgende zes programma's: - Ondernemen en innoveren - Vitaal en gezond - Toerisme en leisure - Landelijk gebied - Mobiliteit en logistiek - Energie en klimaat

  Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
  TOELICHTING
  Evalueerbaar formuleren.png

  Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

  In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

  Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

  Een veelzeggend beeld

  HAS.jpg
  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  Jaarlijks draagt de gemeente Venlo €4 per inwoner bij aan de samenwerking Regio Venlo. Deze middelen worden ingezet voor bekostiging projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma. Daarnaast dragen we € 1,28 per inwoner bij aan het regionaal innovatiebudget en een bijdrage van 0,28 tbv Public Affairs (voorheen BIZ)

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2023)

  Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  jaarlijkse bijdrage 5,56 p inw 464.511 0 € 494.946
  TOTAAL € 464.511 € 0 € 494.946

  Voorgaand jaar (2022)

  Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  jaarlijkse bijdrage 5,56 p inw 536.464 ... 536.464
  TOTAAL € 536.464 € 536.464

  Twee jaar terug (2021)

  Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  jaarlijkse bijdrage 5,56 p inw 536.464 ... 536.464
  TOTAAL € 536.464 € 536.464  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  begroting regio Venlo 13.655.304 € 13.653.543
  TOTAAL € 13.655.304 € 13.653.543

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  begroting regio Venlo 1.794.470 6.255.848 13.655.304
  TOTAAL € 1.794.470 € 6.255.848 € 13.655.304

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  begroting regio Venlo 1.794.470 ... ...
  TOTAAL € 1.794.470

  Vreemd vermogen

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  Vreemd vermogen regio € …
  TOTAAL

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Vreemd vermogen regio ... ... ...
  TOTAAL

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Vreemd vermogen regio ... ... ...
  TOTAAL

  Eigen vermogen

  Lopend jaar (2023)

  Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
  eigen vermogen regio 837.429 € …
  TOTAAL € 837.429

  Voorgaand jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  eigen vermogen regio 837.429 ... ...
  TOTAAL € 837.429

  Twee jaar terug (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  eigen vermogen regio 837.429 ... ...
  TOTAAL € 837.429
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Over de afgelopen periode zijn o.a. de volgende concrete resultaten geboekt: -de oprichting van de MGR Sociaal Domein -de vestiging van HAS Venlo -de ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo -logistieke hotspot nr 1 van Nederland -de oprichting van een Economic Development Board Noord-Limburg -regionaal actieprogramma vitale vrijetijdseconomie -6 regionale POL-uitwerkingen

  Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek).

  Proces

  Begin 2019 is vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk met de provincie Limburg een regionale investeringsagenda opgesteld. In het eerste kwartaal van 2020 is de regionale strategische visie 2040 vastgesteld. Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal van 2020 de Regiodealovereenkomst met het Rijk gesloten.

  Samenwerking

  In het 1e kwartaal 2020 hebben de regiogemeenten de nieuwe governance voor de Regio Noord-Limburg vastgesteld.

  Kern

  De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek).

  Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
  TOELICHTING

  Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

  Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

   • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
   • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
   • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
  Toelichting

  De inbreng van financiële middelen van de regio gemeenten aan de Regio Venlo (begroting) is naar rato van inwoneraantallen (jaarlijks € 5,28,- per inwoner). Ook de inzet van medewerkers bij de uitvoering van het regioprogramma is evenwichtig in relatie tot de inzet van medewerkers uit de andere gemeenten.

  Verdeelsleutel

  De inbreng van financiële middelen is naar rato van inwoneraantallen

  Evenwicht

  Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

  Kosten: Evenwichtig
  Baten: Evenwichtig
  Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  Maatschappelijk 25% (onwaarschijnlijk) Middel ... De coördinatie van de uitvoering van het regioprogramma is belegd bij de gemeente Venlo (taak regiobureau). Bij veel regionale programma's is de gemeente Venlo in de lead. Gedeeltelijk afgedekt
  Financieel 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... de gemeente Venlo (gastheergemeente) beheert de regiobegroting. Volledig afgedekt
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  Door samen te werken kunnen we onze majeure opgaven ( zie visie 2040) realiseren.

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een

  TOELICHTING

  Het gaat hier om informele samenwerking van de gemeente met private partijen, bewoners, bedrijven, organisaties.

  .
  Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
  TOELICHTING

  Delegatie

  Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

  Mandaat

  Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

  Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

  De samenwerking is met name gericht op afstemming van beleid. De gemeente Venlo is penvoerende gemeente en gemandateerd tot het aangaan van verplichtingen en het verstrekken van bijdragen op basis van de regionale investeringsagenda.

  Vertegenwoordiging in bestuursorganen
  Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


  Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg A. Scholten


  Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg A.M.G. Beurskens


  Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein E. Boom


  Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein T. Verhaegh


  Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein M.P.A.G. Pollux-Linssen


  Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein F.P.M. Schatorjé
  Zeggenschap
  Orgaan
  Aantal stemmen voor de gemeente
  Totaal aantal
  Eventuele toelichting
  TOELICHTING

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
  • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
  • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
  • Een combinatie van bovenstaande.
  • Of iets anders....
  Regio Noord-Limburg
  1
  8
  Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
  Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
  TOELICHTING

  Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

  Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

  De samenwerking kent geen aparte uitvoeringsorganisatie. Het regioprogramma wordt uitgevoerd door de deelnemende gemeenten. Afstemming of besluitvorming over de regionale programma’s vindt plaats in de daartoe georganiseerde bestuurlijke regionale overleggen. De Regio Noord-Limburg kent een Burgemeestersoverleg, een secretarissenoverleg, een regiegroep en drie portefeuillehouders overleggen (PHO’s). De t.b.v. de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn centraal georganiseerd bij het Regiobureau (onderdeel Concernstaf gemeente Venlo).

  Afspraken, procedures en instrumenten
  TOELICHTING

  Denk aan:

  • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
  • Organiseren van werkbezoeken
  • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
  • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
  • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
  • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
  • Afspraken over informatievoorziening.
  • Onafhankelijk toezicht

  Voorafgaand aan de bestuurlijke overleggen van de Regio Noord-Limburg worden de betreffende agenda en stukken besproken in de colleges van B&W, zodanig dat de -namens B&W af te vaardigen bestuurder- tijdens de bestuurlijke regionale overleggen besluiten kan nemen. D.m.v. het achteraf laten vaststellen van de besluitenlijsten in alle colleges van B&W worden de besluiten van de PHO’s en het BO rechtsgeldig.

  Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

  De samenwerking Regio Noord-Limburg is niet geformaliseerd. Er is niets afgesproken over beëindiging of het verlaten van de samenwerking. Jaarlijks dragen de deelnemende gemeenten een bijdrage van € 4,28 per inwoner bij aan de samenwerking en € 1,28 voor een innovatiefonds. Deze middelen worden vaak meerjarig (4 jaar) toegekend aan regionale projecten en activiteiten. Indien beëindiging of uittreden aan de orde zou zijn dient dan ook een redelijke overgangstermijn in acht te worden genomen.

  Proces

  Procesbalk

  Raad

  derde kwartaal van 2024
  Raadsvoorstel voor een 6e envelop regionale investeringsagenda.
  derde kwartaal van 2019
  Eind 2018 is besloten vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen. De inmiddels opgestelde regionale investeringsagenda Noord-Limburg formuleert het aanbod van de regio en diende zowel als inzet voor de provinciale collegeonderhandelingen als voor het gesprek met het Rijk in het kader van de regiodeals. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 1 juli jl. is de investeringsagenda gepresenteerd aan uw raad. Ook is het proces geschetst om te komen tot een nieuwe regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023. In september a.s. wordt een eerste regionale raadsbijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de nieuwe regionale visie & uitvoeringsprogramma.
  vierde kwartaal van 2019
  In november 2019 wordt een tweede regionale raadsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023. Verwacht wordt dat de nieuwe visie met bijbehorend regioprogramma in december 2019 gereed is voor besluitvorming in de 8 gemeenteraden.
  eerste kwartaal van 2020
  In maart 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe regionale strategische visie 2040 vastgesteld: "de gezondste regio". Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten in december 2019 gezamenlijk met de provincie een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda. Deze agenda vormt de basis en benoemt de regionale ambities, opgaven en belangrijkste thema’s voor de periode 2019 - 2023. De investeringsagenda gaat specifiek in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen om de ambitie van gezondste regio te realiseren én welke een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken. De agenda is ook vertaald naar een bid voor een regiodeal. Dat zijn rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld om de brede welvaart in onze regio verder te versterken. Middelen ook, van Rijk en provincie, als cofinanciering van onze eigen (regionale) ambities. Naar verwachting wordt in juli 2020 de regiodeal-overeenkomst met het Rijk gesloten.
  Overige relevante ontwikkelingen

  Op 30 juni 2020 heeft het burgemeestersoverleg het jaarverslag 2019 vastgesteld. U vindt het jaarverslag onder 'G. Bibliotheek'

  Bibliotheek

  Relevante documenten
  Begroting regio Venlo 2019 ( downloaden)
  Regionale Investeringsagenda Noord-Limburg ( downloaden)
  Jaarverslag Regio Venlo 2018 ( downloaden)
  begroting Regio Venlo 2020 ( downloaden)
  Regiovisie Noord-Limburg 2040 ( downloaden)
  jaarrekening regio Noord-Limburg 2020 ([ downloaden])
  Regio Noord-Limburg, Jaarstukken 2021 ( downloaden)
  Regio Noord-Limburg, begroting 2023 ( downloaden)
  Begroting 2024 Regio Noord-Limburg (2024-02-06 171407) ( downloaden)
  2022 Jaarverslag en Verantwoording investeringsagenda Regio NL (2024-02-06 171605) ( downloaden)