Agenda

From Dashboard samenwerking Venlo

Procesmomenten in het verschiet

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
tweede kwartaal, 2024
Raad: De raad wordt regelmatig door de nieuwsbrieven vanuit de euregio over de ontwikkelingen geïnformeerd. Deze nieuwbrieven worden maandelijks verspreid en ze worden via de dagmail vanuit de griffie aan de raad beschikbaar gesteld.
vierde kwartaal, 2024
College: Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in december 2023 neemt het college een standpunt in over de agenda. Dit standpunt zullen de vertegenwoordigers van de gemeente Venlo tijdens de ALV waar nodig inbrengen.
tweede kwartaal, 2024
Raad: Besluitvorming over de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025 is eind juni 2024 in de gemeenteraad.

(De cijfers worden gepubliceerd nadat ze door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn vastgesteld.)

tweede kwartaal, 2024
Raad: - Jaarrekening 2023, begroting 2024- en 2025, meerjarenbegroting 2026-2028 (zienswijzen)

- Raadsvoorstel aanpassing GR regelement aan de nieuwe wet Wgr

tweede kwartaal, 2024
College: Voorafgaande aan de raadsbehandeling worden bovenstaande voorstellen aan het college voorgelegd.
tweede kwartaal, 2024
Raad: Raadsconsultatie over Begroting 2025 e.v.
20 jun 2024
College: De algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats. Het belangrijk onderdeel daarvan is de vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 2023.
derde kwartaal, 2024
Raad: Raadsvoorstel voor een 6e envelop regionale investeringsagenda.
vierde kwartaal, 2024
Raad: Kadernota 2026 wordt ter kennisname aangeboden
4 jul 2024
College: Vaststelling jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025.
19 dec 2024
College: Vaststelling eventueel gewijzigde begroting 2025 en Kadernota 2026.

Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2025.

tweede kwartaal, 2024
College: Vastellen eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord i.v.m. de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
derde kwartaal, 2024
Raad: Jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden.

Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

tweede kwartaal, 2024
College: Kennisname jaarverslag 2023
vierde kwartaal, 2024
College: Aanvraag opdracht 2025

Procesmomenten in het verleden

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
tweede kwartaal, 2023
College: - Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022.
vierde kwartaal, 2023
College: - Jaarplan en begroting 2024 ter vaststelling voorleggen aan colleges van B&W.
vierde kwartaal, 2023
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2023
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2023
Raad: Begroting: vaststellen subsidiebudget voor 2024.
derde kwartaal, 2023
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2023
College: Verstrekking opdracht 2024
tweede kwartaal, 2023
College: Kennisname jaarverslag 2022
eerste kwartaal, 2023
College: Verstrekking opdracht 2023
derde kwartaal, 2023
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2023
Raad: Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2024
derde kwartaal, 2023
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2023
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2023
College: Goedkeuring jaarrekening 2022

Goedkeuring beleidsplan MVBVD

24 apr 2024
Raad: Toestemming geven aan college om de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord te wijzigen conform de nieuwe vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
28 mrt 2024
College: Vaststelling plan van aanpak voor het voldoen aan de criteria voor een robuuste omgevingsdienst.
tweede kwartaal, 2023
College: De agenda en bijbehorende documenten voor elk PHO worden ter kennisname aan het College aangeboden. Het PHO vindt zes keer per jaar plaats.
vierde kwartaal, 2019
Raad: In november 2019 wordt een tweede regionale raadsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023. Verwacht wordt dat de nieuwe visie met bijbehorend regioprogramma in december 2019 gereed is voor besluitvorming in de 8 gemeenteraden.
derde kwartaal, 2019
Raad: Eind 2018 is besloten vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen. De inmiddels opgestelde regionale investeringsagenda Noord-Limburg formuleert het aanbod van de regio en diende zowel als inzet voor de provinciale collegeonderhandelingen als voor het gesprek met het Rijk in het kader van de regiodeals. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 1 juli jl. is de investeringsagenda gepresenteerd aan uw raad. Ook is het proces geschetst om te komen tot een nieuwe regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023. In september a.s. wordt een eerste regionale raadsbijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de nieuwe regionale visie & uitvoeringsprogramma.
eerste kwartaal, 2020
Raad: In maart 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe regionale strategische visie 2040 vastgesteld: "de gezondste regio". Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten in december 2019 gezamenlijk met de provincie een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda. Deze agenda vormt de basis en benoemt de regionale ambities, opgaven en belangrijkste thema’s voor de periode 2019 - 2023. De investeringsagenda gaat specifiek in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen om de ambitie van gezondste regio te realiseren én welke een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken.

De agenda is ook vertaald naar een bid voor een regiodeal. Dat zijn rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld om de brede welvaart in onze regio verder te versterken. Middelen ook, van Rijk en provincie, als cofinanciering van onze eigen (regionale) ambities. Naar verwachting wordt in juli 2020 de regiodeal-overeenkomst met het Rijk gesloten.

vierde kwartaal, 2023
Raad: Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2024
derde kwartaal, 2023
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2023
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2023
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2023
College: Begroting vaststellen budget voor subsidie 2024
derde kwartaal, 2023
College: BO bespreken stand van zaken.
vierde kwartaal, 2023
Raad: Begroting vaststellen budget voor subsidie 2024
tweede kwartaal, 2021
Raad: Raadsconsultatie inzake de begroting 2022 e.v.

Raad kan een zienswijze afgeven

eerste kwartaal, 2022
College: Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
eerste kwartaal, 2023
Raad: Raadsconsultatie inzake Kaderbrief 2024-2027
31 jan 2024
Raad: Raadsconsultatie Kaderbrief 2025-2028
eerste kwartaal, 2023
College: Kaderbrief uitgangspunten begroting 2024-2027, inclusief raadsconsultatie
eerste kwartaal, 2022
Raad: Raadsconsultatie inzake wijziging begroting 2022. Raad kan een zienswijze afgeven
eerste kwartaal, 2022
Raad: Raadsconsultatie inzake Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Raad kan een zienswijze afgeven
tweede kwartaal, 2022
College: Begroting 2023 e.v. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
tweede kwartaal, 2020
College: Jaarverslag en begroting
tweede kwartaal, 2023
College: Begroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023, inclusief raadsconsultatie
eerste kwartaal, 2022
College: Wijziging begroting 2022. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
tweede kwartaal, 2020
Raad: Begroting
tweede kwartaal, 2021
College: Begroting 2022 e.v. inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.

Ter informatie ook de jaarrekening 2020

derde kwartaal, 2020
Raad: Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
tweede kwartaal, 2023
Raad: Raadsconsultatie inzake Begroting 2024-2027 en Begrotingswijziging 2023
derde kwartaal, 2020
College: Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
tweede kwartaal, 2022
Raad: Raadsconsultatie inzake begroting 2023 e.v. Raad kan een zienswijze afgeven
12 mrt 2024
College: College wordt geïnformeerd over wetswijziging, inspraak raad op wetswijziging.
14 apr 2023
Raad: Ontvangst concept jaarrekening 2022 BsGW. Rechtstreeks verzonden aan gemeenteraad. Op raadsagenda onder ingekomen stukken
eerste kwartaal, 2023
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
vierde kwartaal, 2023
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
24 mei 2023
Raad: Indienen zienswijze begroting. Uiterlijk 8 weken na het aanbieden van de begroting kan een deelnemer een zienswijze indienen. In de praktijk is dit praktisch niet te realiseren. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van eind mei. Latere aanlevering is in de praktijk geen probleem omdat de algemeen bestuursvergadering meestal medio/eind juni staat geagendeerd.
tweede kwartaal, 2023
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur

... further results