Agenda

From Dashboard samenwerking Venlo

Procesmomenten in het verschiet

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
28 jun 2023
Raad: Jaarrekening 2022, begroting 2023-2 en 2024, meerjarenbegroting 2025-2027 (zienswijzen)
tweede kwartaal, 2023
Raad: Raadsconsultatie inzake Begroting 2024-2027 en Begrotingswijziging 2023
tweede kwartaal, 2023
College: Begroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023, inclusief raadsconsultatie
eerste kwartaal, 2023
College: Kaderbrief uitgangspunten begroting 2024-2027, inclusief raadsconsultatie
eerste kwartaal, 2023
Raad: Raadsconsultatie inzake Kaderbrief 2024-2027
tweede kwartaal, 2023
College: Eind Q2 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Daar vindt ook de vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 2022 plaats.
6 jul 2023
College: Begroting 2024-2027

Jaarrekening 2022

21 dec 2023
College: Kadernota 2025

Tarieven 2024 Regionaal uitvoeringsprogramma 2024 (eventueel) begrotingswijziginge incl zienswijzen

eerste kwartaal, 2023
College: Verstrekking opdracht 2023
tweede kwartaal, 2023
College: Kennisname jaarverslag 2022
vierde kwartaal, 2023
College: Verstrekking opdracht 2024
vierde kwartaal, 2023
College: - Jaarplan en begroting 2024 ter vaststelling voorleggen aan colleges van B&W.
tweede kwartaal, 2023
College: - Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2022.

Procesmomenten in het verleden

Datum
Samenwerkingsverband
Beschrijving
vierde kwartaal, 2022
Raad: Begroting: vaststellen subsidiebudget voor 2023.
derde kwartaal, 2022
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2022
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2022
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
derde kwartaal, 2022
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2022
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2022
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2022
Raad: Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2023
derde kwartaal, 2020
College: Goedkeuring jaarrekening 2019

Goedkeuring beleidsplan MVBVD

22 dec 2022
College: Vaststelling gewijzigde begroting 2023 en Kadernota 2024.

Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2023.

derde kwartaal, 2022
Raad: Jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden.

Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

derde kwartaal, 2021
Raad: Jaarrekening 2020 RUD LN wordt ter kennisname aangeboden.

Inbrengen eventuele zienswijzen op de begroting RUD LN 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025.

23 dec 2021
College: Vaststelling Kadernota 2023 door het AB, ter informatie naar de gemeenteraden.

Vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2022.

7 jul 2022
College: Vaststelling jaarverslag 2021 en begroting 2023.
eerste kwartaal, 2022
Raad: Kadernota 2023 wordt ter kennisname aangeboden
derde kwartaal, 2019
Raad: Eind 2018 is besloten vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen. De inmiddels opgestelde regionale investeringsagenda Noord-Limburg formuleert het aanbod van de regio en diende zowel als inzet voor de provinciale collegeonderhandelingen als voor het gesprek met het Rijk in het kader van de regiodeals. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 1 juli jl. is de investeringsagenda gepresenteerd aan uw raad. Ook is het proces geschetst om te komen tot een nieuwe regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023. In september a.s. wordt een eerste regionale raadsbijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de nieuwe regionale visie & uitvoeringsprogramma.
vierde kwartaal, 2019
Raad: In november 2019 wordt een tweede regionale raadsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023. Verwacht wordt dat de nieuwe visie met bijbehorend regioprogramma in december 2019 gereed is voor besluitvorming in de 8 gemeenteraden.
eerste kwartaal, 2020
Raad: In maart 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe regionale strategische visie 2040 vastgesteld: "de gezondste regio". Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten in december 2019 gezamenlijk met de provincie een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda. Deze agenda vormt de basis en benoemt de regionale ambities, opgaven en belangrijkste thema’s voor de periode 2019 - 2023. De investeringsagenda gaat specifiek in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen om de ambitie van gezondste regio te realiseren én welke een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken.

De agenda is ook vertaald naar een bid voor een regiodeal. Dat zijn rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld om de brede welvaart in onze regio verder te versterken. Middelen ook, van Rijk en provincie, als cofinanciering van onze eigen (regionale) ambities. Naar verwachting wordt in juli 2020 de regiodeal-overeenkomst met het Rijk gesloten.

derde kwartaal, 2022
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2022
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2022
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2022
Raad: Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2023
vierde kwartaal, 2022
College: BO monitoring financiële situatie en subsidieaanvraag 2023.
vierde kwartaal, 2022
Raad: Begroting vaststellen budget voor subsidie 2023
derde kwartaal, 2022
College: BO bespreken stand van zaken.
tweede kwartaal, 2021
Raad: Raadsconsultatie inzake de begroting 2022 e.v.

Raad kan een zienswijze afgeven

eerste kwartaal, 2022
College: Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
eerste kwartaal, 2022
Raad: Raadsconsultatie inzake wijziging begroting 2022. Raad kan een zienswijze afgeven
eerste kwartaal, 2022
Raad: Raadsconsultatie inzake Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026. Raad kan een zienswijze afgeven
tweede kwartaal, 2022
College: Begroting 2023 e.v. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
tweede kwartaal, 2020
College: Jaarverslag en begroting
eerste kwartaal, 2022
College: Wijziging begroting 2022. Inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.
tweede kwartaal, 2020
Raad: Begroting
tweede kwartaal, 2021
College: Begroting 2022 e.v. inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze.

Ter informatie ook de jaarrekening 2020

derde kwartaal, 2020
Raad: Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
derde kwartaal, 2020
College: Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan
tweede kwartaal, 2022
Raad: Raadsconsultatie inzake begroting 2023 e.v. Raad kan een zienswijze afgeven
derde kwartaal, 2022
College: BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal, 2022
Raad: Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2023
vierde kwartaal, 2022
College: BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2022
Raad: Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma
vierde kwartaal, 2022
Raad: Bestuursrapportage 2022 en begrotingswijzigingen 2022
vierde kwartaal, 2022
College: Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in december 2022 neemt het college een standpunt in over de agenda. Dit standpunt zullen de vertegenwoordigers van de gemeente Venlo tijdens de ALV waar nodig inbrengen.
derde kwartaal, 2022
Raad: De raad wordt regelmatig door de nieuwsbrieven vanuit de euregio over de ontwikkelingen geïnformeerd. Deze nieuwbrieven worden maandelijks verspreid en ze worden via de dagmail vanuit de griffie aan de raad beschikbaar gesteld.
tweede kwartaal, 2022
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
eerste kwartaal, 2022
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
15 apr 2022
Raad: Ontvangst concept jaarrekening 2021 BsGW. Rechtstreeks verzonden aan gemeenteraad. Op raadsagenda onder ingekomen stukken
25 mei 2022
Raad: Indienen zienswijze begroting. Uiterlijk 8 weken na het aanbieden van de begroting kan een deelnemer een zienswijze indienen. In de praktijk is dit praktisch niet te realiseren. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van eind mei. Latere aanlevering is in de praktijk geen probleem omdat de algemeen bestuursvergadering meestal medio/eind juni staat geagendeerd.
vierde kwartaal, 2022
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur
derde kwartaal, 2022
College: Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur

... further results