BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)

From Dashboard samenwerking Venlo

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Economie
 • Innovaties/Onderzoek
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Beoogd wordt Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg.

Feitelijke resultaten

Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon

Aan motief beantwoord?

Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Bij de oprichting van de BV Vastgoed campus Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 24 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een besloten Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
St. Jansweg 15 (Innovatoren 9A)
5928 RC Venlo
Website
http://www.greenportvenlo.nl/campus/brightlands-campus-greenport-venlo
Accounthouders
Floor Arts (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
afkorting: CVGV
Logo
Onderwerpen
 • Economie
 • Innovaties/Onderzoek
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo
Provincies: Limburg
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk
 • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Aan motief beantwoord?

Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo

Proces

De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.

Samenwerking

Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.

Kern (maximaal 500 tekens)

Beoogd wordt Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Bij de oprichting van de BV Vastgoed campus Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
deelneming door inbreng kapitaal 4293120 5376322 € …
TOTAAL € 4.293.120 € 5.376.322

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
deelneming door inbreng kapitaal 3.903.200 902.720 ...
TOTAAL € 3.903.200 € 902.720

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
deelneming door inbreng kapitaal 3.903.200 5.138.880 5.138.880
TOTAAL € 3.903.200 € 5.138.880 € 5.138.880Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 0 0 € 0
Winst- en verliesrekening -4085000 -4934751 € -2318000
TOTAAL € -4.085.000 € -4.934.751 € -2.318.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 0 ... ...
Winst- en verliesrekening -2.443.000 -3.738.312 ...
TOTAAL € -2.443.000 € -3.738.312

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 2.068.707 0 0
Winst- en verliesrekening -2.443.000 -3.414.717 -3.788.000
TOTAAL € -374.293 € -3.414.717 € -3.788.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Bankleningen 0 € …
schulden aan participanten 23071000 23070571 € 18461000
TOTAAL € 23.071.000 € 23.070.571 € 18.461.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Bankleningen 0 ... ...
schulden aan participanten 23.780.000 23.780.000 ...
TOTAAL € 23.780.000 € 23.780.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Bankleningen 12.133.000 0 ...
schulden aan participanten ... 19.618.000 ...
TOTAAL € 12.133.000 € 19.618.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Inleg eigen vermogen 22936000 22401340 € 29170000
TOTAAL € 22.936.000 € 22.401.340 € 29.170.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Inleg eigen vermogen 20.749.000 20.798.000 ...
TOTAAL € 20.749.000 € 20.798.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Inleg eigen vermogen 20.354.000 21.148.400 ...
TOTAAL € 20.354.000 € 21.148.400
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking

Verdeelsleutel

De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 24% Provincie Limburg:76%

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 25% (onwaarschijnlijk) Middel ... Periodiek wordt de risico-analyse geactualiseerd en worden beheersmaatregelen in beeld gebracht. De gemeente Venlo wordt hierover geïnformeerd. Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren. In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).

Update maart 2024: Het Strategisch Groeiplan 203X is door de vier aandeelhouders als ontwikkelpad opgesteld. De gemeenteraad heeft in dit kader in juni 2022 een besluit genomen over de rol en bijdrage van de gemeente Venlo in het Groeiplan. Daarnaast heeft de gemeenteraad heeft op 22 juni tevens de ontwikkelstrategie Campus Zuid vastgesteld waarmee de gemeente de kar trekt om tijdelijke studentenhuisvesting op de campus mogelijk te maken. Daarmee wordt de campus naast een plek om te werken, innoveren en studeren ook een levendige plek om voor studenten te wonen. De aandeelhouders van de BV Campus Vastgoed blijven actief met de directie in gesprek om erop toe te zien dat maximale inspanningen worden geleverd om de taakstellingen met betrekking tot noodzakelijke kostenbesparingen voor wat betreft onderhoud en exploitatie van het Vastgoed te realiseren. Daarnaast is de in het najaar 2024 gestarte nieuwe vastgoeddirecteur gestart met een onderzoek en uitwerking met betrekking tot een aanpak voor het noodzakelijke groot onderhoud voor de Villa Flora.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een besloten Vennootschap

TOELICHTING

Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

 • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
 • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
 • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
 • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
 • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
 • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

n.v.t.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering E. Boom
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering
1
2
Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

De aandeelhoudende overheden ondersteunen de BV op beleidsinhoudelijk gebied

Proces

Overige relevante ontwikkelingen

Over de informatie die het college verkrijgt als lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het college informatie en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dit doet het college periodiek middels de paragraaf maatschappelijke partners in de begroting en jaarrekening en door middel van het aanbieden aan de raad van de kwartaalrapportages van de BV. Incidenteel zal het college de raad informeren wanneer er sprake is van politiek relevante zaken.

In de AVvA van de BV wordt Venlo vertegenwoordigd door de daartoe door het college aangewezen portefeuillehouder. Voor bepaalde besluiten van de BV is goedkeuring van de AVvA vereist. Ter voorbereiding op de AVvA worden opvattingen en standpunten over voorstellen die aan de AVvA worden voorgelegd, vooraf besproken in het college op basis van een integraal ambtelijk advies.

Bibliotheek

Relevante documenten
Raadsvoorstel en -besluit Vervlechting dec. 2016 ( downloaden)
Q1 2017 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q2 2017 Campus Vastgod ( downloaden)
Q3 2017 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q4 2017 Campus Vastgoed ( downloaden)
Jaarrekening 2017 CV Campus ( downloaden)
Jaarrekening 2017 BV Campus ( downloaden)
Q1 2018 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q2 2018 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q3 2018 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q4 2018 Campus Vastgoed (2022-05-22 140703) ( downloaden)
Jaarrekening 2018 CV Campus ( downloaden)
Q1 2019 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q2 2019 Campus Vastgoed (2022-05-22 140015) ( downloaden)
Q3 2019 Campus Vastgoed (2022-05-22 135919) ( downloaden)
Q4 2019 Campus Vastgoed (2022-05-22 140906) ( downloaden)
Campus Vastgoed Greenport Venlo Jaarrekening 2019 getekende versie (2022-06-27 145016) ( downloaden)
Controleverklaring 2019 Campus Vastgoedgetekend (2022-06-27 145150) ( downloaden)
Q1 2020 Campus Vastgoed (2022-05-22 134340) ( downloaden)
Q2 2020 Campus Vastgoed ( downloaden)
Q3 2020 Campus Vastoed ( downloaden)
Q4 2020 Campus Vastgoed ( downloaden)
Campus Vastgoed Greenport Venlo jaarrekening 2020 getekende versie[1] (2022-06-27 145248) ([ downloaden])
Campus Vastgoed Greenport Venlo, controleverklaring 2020 (2022-06-27 145345) ( downloaden)
Q1 2021 Campus Vastgoed (2022-05-22 140159) ( downloaden)
Q2 2021 Campus Vastgoed (2022-05-22 140253) ( downloaden)
Q3 2021 Campus Vastgoed (2022-05-22 140343) ( downloaden)
Q4 2021 Campus Vastgoed (2022-05-22 140444) ( downloaden)
BV Campus Vastgoed Jaarrekening 2021 getekende versie (2023-01-24 125420) ( downloaden)
01 Kwartaalrapportage aandeelhouders openbaar Q1 2022_01 defintief (2023-02-06 130343) ( downloaden)
01 Kwartaalrapportage aandeelhouders openbaar Q2 2022 definitief (2023-02-06 130453) ( downloaden)
01 Kwartaalrapportage Q3 2022 Campus Vastgoed (2023-02-06 130543) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q4 2022 Campus Vastgoed (2023-05-25 144938) ( downloaden)
BV Campus Vastgoed Jaarrekening 2022 getekende versie (2024-02-08 143917) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q3 2023 Campus Vastgoed (2024-02-08 144231) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q1 2023 Campus Vastgoed (2024-02-08 150753) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q2 2023 Campus Vastgoed (2024-02-08 150927) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q4 2023 Campus Vastgoed (2024-03-13 124807) ( downloaden)