BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Venlo

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk
 • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Aan motief beantwoord?

Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo

Proces

De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.

Samenwerking

Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.

Kern (maximaal 500 tekens)

Beoogd wordt Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Bij de oprichting van de BV Vastgoed campus Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
deelneming door inbreng kapitaal 4293120 5376322 € …
TOTAAL € 4.293.120 € 5.376.322

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
deelneming door inbreng kapitaal 3.903.200 902.720 ...
TOTAAL € 3.903.200 € 902.720

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
deelneming door inbreng kapitaal 3.903.200 5.138.880 5.138.880
TOTAAL € 3.903.200 € 5.138.880 € 5.138.880Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 0 0 € 0
Winst- en verliesrekening -4085000 -4934751 € -2318000
TOTAAL € -4.085.000 € -4.934.751 € -2.318.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 0 ... ...
Winst- en verliesrekening -2.443.000 -3.738.312 ...
TOTAAL € -2.443.000 € -3.738.312

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 2.068.707 0 0
Winst- en verliesrekening -2.443.000 -3.414.717 -3.788.000
TOTAAL € -374.293 € -3.414.717 € -3.788.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Bankleningen 0 € …
schulden aan participanten 23071000 23070571 € 18461000
TOTAAL € 23.071.000 € 23.070.571 € 18.461.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Bankleningen 0 ... ...
schulden aan participanten 23.780.000 23.780.000 ...
TOTAAL € 23.780.000 € 23.780.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Bankleningen 12.133.000 0 ...
schulden aan participanten ... 19.618.000 ...
TOTAAL € 12.133.000 € 19.618.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Inleg eigen vermogen 22936000 22401340 € 29170000
TOTAAL € 22.936.000 € 22.401.340 € 29.170.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Inleg eigen vermogen 20.749.000 20.798.000 ...
TOTAAL € 20.749.000 € 20.798.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Inleg eigen vermogen 20.354.000 21.148.400 ...
TOTAAL € 20.354.000 € 21.148.400

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking

Verdeelsleutel

De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 24% Provincie Limburg:76%

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: