BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) - D. Kansen en risico’s

From Dashboard samenwerking Venlo

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
D. Kansen en risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 25% (onwaarschijnlijk) Middel ... Periodiek wordt de risico-analyse geactualiseerd en worden beheersmaatregelen in beeld gebracht. De gemeente Venlo wordt hierover geïnformeerd. Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren. In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).

Update maart 2024: Het Strategisch Groeiplan 203X is door de vier aandeelhouders als ontwikkelpad opgesteld. De gemeenteraad heeft in dit kader in juni 2022 een besluit genomen over de rol en bijdrage van de gemeente Venlo in het Groeiplan. Daarnaast heeft de gemeenteraad heeft op 22 juni tevens de ontwikkelstrategie Campus Zuid vastgesteld waarmee de gemeente de kar trekt om tijdelijke studentenhuisvesting op de campus mogelijk te maken. Daarmee wordt de campus naast een plek om te werken, innoveren en studeren ook een levendige plek om voor studenten te wonen. De aandeelhouders van de BV Campus Vastgoed blijven actief met de directie in gesprek om erop toe te zien dat maximale inspanningen worden geleverd om de taakstellingen met betrekking tot noodzakelijke kostenbesparingen voor wat betreft onderhoud en exploitatie van het Vastgoed te realiseren. Daarnaast is de in het najaar 2024 gestarte nieuwe vastgoeddirecteur gestart met een onderzoek en uitwerking met betrekking tot een aanpak voor het noodzakelijke groot onderhoud voor de Villa Flora.