BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) - F. Proces

From Dashboard samenwerking Venlo

BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
F. Proces

Overige relevante ontwikkelingen

Over de informatie die het college verkrijgt als lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het college informatie en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dit doet het college periodiek middels de paragraaf maatschappelijke partners in de begroting en jaarrekening en door middel van het aanbieden aan de raad van de kwartaalrapportages van de BV. Incidenteel zal het college de raad informeren wanneer er sprake is van politiek relevante zaken.

In de AVvA van de BV wordt Venlo vertegenwoordigd door de daartoe door het college aangewezen portefeuillehouder. Voor bepaalde besluiten van de BV is goedkeuring van de AVvA vereist. Ter voorbereiding op de AVvA worden opvattingen en standpunten over voorstellen die aan de AVvA worden voorgelegd, vooraf besproken in het college op basis van een integraal ambtelijk advies.