Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO) - E. Governance van de samenleving

From Dashboard samenwerking Venlo

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
E. Governance van de samenleving


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een informeel bestuurlijk overleg

TOELICHTING

Het gaat hier om samenwerking tussen publieke organisaties zonder dat dit een formele status heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om overleg tussen portefeuillehouders (informeel bestuurlijk overleg). Afstemming en kennisdeling tussen ambtenaren is een vorm van informeel ambtelijk overleg.

.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

nee

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Bestuurlijk RMO Marij Pollux Werner Kupers


PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek Marij Pollux Werner Kupers
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Bestuurlijk RMO
1
8
Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.
PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek
1
8
Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

Venlo is lid van het samenwerkingsverband en treedt op als gastheergemeente Overige gemeenten zijn lid van het samenwerkingsverband

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Gemeente Venlo heeft als gastheergemeente een toezichthoudende rol op RMO - Trendsportal. Toezicht op financieel, organisatorisch en juridisch vlak

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

EIke partij heeft het recht om te besluiten om uit de overeenkomst te treden. Dit gebeurt door schriftelijke opzegging gericht aan het PHO met inachtneming van zes maanden opzegtermijn. Opzeggen kan alleen per 1 januari van een kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van de opzegging (peildatum).