Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO) - D. Kansen en risico’s

From Dashboard samenwerking Venlo

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
D. Kansen en risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Organisatorisch 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... Deels flexibele contracten

In Samenwerkingsovereenkomst is uittrederisico afgedekt en afhandeling lasten voor Gastheergemeente,

Volledig afgedekt
Financieel 50% (mogelijk) Laag ... Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is Venlo gevrijwaard van de mogelijke financiële implicaties, subsidievoorschotten worden pas uitgekeerd als de prestatie is geleverd. Indien een gemeente de prestatie niet nakomt dan zijn de middelen nog beschikbaar en kunnen die teruggestort worden naar de provincie. Volledig afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley en Smart Logistics Centre Venlo Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie)