Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

From Dashboard samenwerking Venlo

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Onderwijs / jeugd / opvoeding, Algemene middelen, Zorg en welzijn, Algemene en bestuurlijke taken
Aard van de samenwerking
 • gemeente venlo heeft wettelijke taak op gebied van onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd. gemeente venlo heeft belang bij continuïteit qua aanbod van kwalitatief goed onderwijs aan haar inwoners. OGVo en gemeente venlo werken o.a. samen op gebied van vsv, passend onderwijs, onderwijs achterstanden beleid, positionering van techniek onderwijs.
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid., Samenwerking biedt grote kansen., Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten
Feitelijke resultaten
Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: OGVO heeft reeds jarenlang te maken met een leerlingenkrimp. Dit betekent dat OGVO passende maatregelen moet nemen om haar uitgaven af te stemmen met haar inkomsten.

jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat.

Voortdurende aandacht vereist vanuit bedrijfsvoerings-aspect gericht op afstemming hoeveelheid leerlingen (lees inkomsten) versus hoeveelheid FTE/overige (lees kosten). De wettelijke taak in het voorzien in onderwijshuisvesting is doorgedecentraliseerd vanuit de gemeente Venlo naar OGVO. OGVO dient zorg te dragen voor een adequaat beheer van haar vastgoed inclusief het (tijdig) maken van strategische keuzes.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl

2022; De gemeente Venlo heeft in 2022 een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst (verder DDC) met OGVO afgesloten. Deze DDC is gebaseerd op nieuwe afspraken over samenwerking, partnership, communicatie en een businesscase. Onderdeel van deze businesscase zijn maatregelen welke OGVO moet nemen op organisatorisch- , huisvestings- en exploitatie gebied. dit om antwoorden te geven op reeds lang gaande krimp qua leerlingenaantal en de aanpassing van onderwijs m2 en door te voeren duurzaamheidsmaatregelen. Het niet doorvoeren van deze maatregelen zal mogelijk leiden tot een situatie waarbij de continuïteit van OGVO in geding komt c.q. zal mogelijk invloed hebben op de onderwijskwaliteit en aanbod. De krimp waarmee OGVO te maken heeft, heeft niet alleen een demografische achtergrond. OGVO verliest leerlingen aan onderwijsgemeenschappen gevestigd in buurgemeenten (verlies aan concurrentie kracht; mede in samenhang met de variatie van onderwijsaanbod waar meer leerlingen thans behoefte aan hebben). in samenhang met deze DDC heeft de gemeente Venlo een gemeentegarantie verstrekt ad 60 miljoen, zodat OGVO toegang heeft gekregen tot de financieringsfaciliteit schatkistbankieren. OGVO kan zodoende invulling geven aan haar huisvestingsplan, dit plan gaat uit van 3 brede schoolcampussen in Venlo (Valuas-, Blariacum, Den Hulster college). Onderliggend aan deze bankgarantie is het dat de onderwijsgebouwen zijn ingebracht als zekerheid voor de gemeente Venlo.

in de eerste helft van 2022 heeft de Raad van Toezicht van OGVO besloten om tot vervanging over te gaan van het dagelijks bestuur van OGVO. Dit nieuwe dagelijks bestuur (gevormd door 2 interim bestuurders) is gestart met een koers uit te zetten die tegenstrijdig is met datgene welke is overeengekomen binnen de DDC. De gemeente Venlo heeft diverse malen kenbaar gemaakt richting OGVO dat de gemeente er van uit gaat dat OGVO datgene wat is overeengekomen binnen de DDC zal nakomen. Het gaat hierbij niet alleen om Euro's en gebouwen, maar zeker ook om het welzijn, veiligheid en belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers maar ook personeel van OGVO en andere belanghebbenden. OGVO voert thans een eigenstandige koers. In 2023 zullen de gesprekken tussen OGVO en gemeente Venlo vervolgd worden, onderliggend hieraan is dat de DDC beide partijen aan elkaar verbindt.


2016; tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat In 2016 heeft het CvB tezamen met de RvT besloten om de hypothecaire leningen voor de schoolgebouwen te herfinancieren. De mogelijkheden voor herfinanciering zijn onderzocht. De situatie op de financiële markt is gunstig en herfinanciering kan leiden tot een aanzienlijke besparing op de hypothecaire lening. Aan EY Montesquieu, een advieskantoor op het gebied van Finance en Risk Management, werd opdracht verleend de mogelijkheden voor OGVO inzichtelijk te maken. Inmiddels is een nieuwe overeenkomst met ING Bank gesloten, waarmee gedurende tien jaar een aanzienlijk lagere hypothecaire last gerealiseerd wordt en de lening daarna voor langere tijd naar wens tegen de dan geldende marktcondities kan worden voortgezet. De herfinanciering van de hypothecaire leningen maakt dat de rentelasten die in 2015 € 1,3 mln. bedroegen, structureel zullen dalen naar minder dan € 0,5 mln. vanaf 2018. Deze herfinanciering maakte het wel noodzakelijk om de lopende rentederivaten af te kopen. Hiermee was een bedrag van € 0,83 mln. gemoeid welke volledig ten laste van het resultaat 2016 is gebracht. Door deze herfinanciering en verkoop van de rentederivaten voldoet OGVO nu weer volledig aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft voor OGVO negatieve gevolgen doordat de uitkeringsduur van lopende vaststellingscontracten daarmee wordt verlengd. Een extra dotatie aan de personele voorziening van € 0,3 mln. is hierdoor noodzakelijk geworden en drukt volledig op het resultaat 2016.

2018 In 2018 heeft met name het risico van onrust onder het personeel een belangrijke impact gehad. Dit heeft geleid tot meerdere overleggen met personeel, personeels-vertegenwoordigingen en vakbonden. Uiteindelijk heeft de bereikte overeenstemming geleid tot rust in de organisatie. Verder is geconstateerd dat de planning- en controlcyclus nog niet geheel op orde is. Aanvullende stuurinformatie heeft dit risico op korte termijn deels kunnen mitigeren. In 2019 zijn acties uitgezet om de het risicobeheersingssysteem verder uit te werken en dit te verankeren in de planning- en controlcyclus. In Limburg is al langer sprake van ontgroening en vergrijzing. Dat leidt onherroepelijk tot krimp, ook voor OGVO. Momenteel maken we gebruik van onderzoeken waaronder VOION. Volgens de onderzoeken nemen de leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs af en is de trend dalend. Deze ramingen zijn gecombineerd met verwachte instroomcijfers vanuit het primaire onderwijs en de nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 en leveren daarmee het meest recente beeld op het gebied van ramingen van onze leerlingpopulatie. In 2019 wordt een beperkte daling van het aantal leerlingen verwacht, namelijk een daling van 23 leerlingen. De prognose is gebaseerd op de gerealiseerde doorstroom- en uitstroomgegevens per campus van de laatste jaren en de verwachte aanmeldingen op basis van het huidige aantal leerlingen in het basisonderwijs. De inzet van de extra middelen ‘Technisch VMBO’ moeten bijdragen aan een toename van het aantal leerlingen dat kiest voor technisch onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat het aantal leerlingen bij College Den Hulster zal toenemen. Bij het Valuascollege zal door de grote uitstroom het totaal aantal leerlingen verder dalen en bij het Blariacumcollege is de verwachting dat dit vanaf schooljaar 2020-2021 het geval zal zijn. In de meerjarenbegroting wordt de verwachte ontwikkeling van de personele formatie doorgerekend. De bepaling van de benodigde formatie vindt plaats met ingang van het schooljaar per 1 augustus. De basis voor de personele lasten is het personeelsbestand per 1 september 2018 uit de salarisadministratie. Dit overzicht is aangepast met de volgende zaken: Verloop van personeel op basis van onder andere natuurlijk verloop, afloop contracten, boventalligheid en pensioendata. Het aantal fte’s beweegt mee met het aantal leerlingen op basis van de ratio 1 reguliere fte per 13,8 gewogen leerlingen. Per organisatieonderdeel (unit) is ziektevervanging (2%) begroot. Tevens is rekening gehouden met extra formatie in het kader van de additionele middelen Sterk Technisch Onderwijs en de overheveling van middelen vanuit het Samenwerkingsverband. Ten aanzien van de ontwikkeling van de personele kosten wordt in de meerjarenbegroting duidelijk zichtbaar dat de stijging van de Gemiddelde Personele Last een aanzienlijk effect heeft op de ontwikkeling van de personele lasten. Blijvende, wellicht zelfs meer, aandacht voor (op)scholingstrajecten vanwege duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit voor de organisatie, ontwikkelingsmodus van medewerkers, opvang uitstroom. Met het advies: ondersteun degenen die een extra bevoegdheid halen in een tekortvak met extra studieverlof (zoals voorheen). ● De personeelsformatie zal de komende jaren verder in omvang worden verminderd als gevolg van de (nu) voorziene: ○ daling van het aantal leerlingen; ○ vermindering van inkomsten door verandering van de berekeningswijze door de overheid; ○ stijging van onze gemiddelde personeelslast (GPL); ○ wijziging financiering vanuit het Samenwerkingsverband. ● Natuurlijk verloop en de herbezetting daarvan zullen dan ook voor de komende jaren scherp in kaart moeten worden gebracht om de formatiedaling kwalitatief zo optimaal mogelijk te realiseren. ● De vermindering van de personeelsformatie zal ook leiden tot een heroriëntatie op onze “functiemix” (de samenstelling van onze docentformatie voor de verschillende functieniveaus). ● De formatiedaling kan leiden tot interne (o)verplaatsingen. ● De opheffing van de Steunstichting leidt tot een stijging van uitkeringskosten voor OGVO en dat vergt een aanscherping van het beleid m.b.t. werving en selectie en de omgang met tijdelijke contracten. ● De oplopende AOW-leeftijd vergt aanvullend beleid, onder andere met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Voor OGVO betekent dit meebewegen met deze ontwikkelingen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat er vol wordt ingezet op het beleid ter bevordering van een duurzame en flexibele inzet en multifunctionele inzetbaarheid van de medewerkers. Anderzijds zullen ook oplossingen moeten worden gezocht via meer regionale school overstijgende samenwerking, teneinde ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel en een divers regionaal onderwijsaanbod. In het hoofdstuk Medewerkers is uitgebreid beschreven wat OGVO het afgelopen verslagjaar heeft gedaan op de bovengenoemde aspecten. De wet en regelgeving ten aanzien van Onderwijshuisvesting is momenteel erg aan wijzigingen onderhevig. Dit geldt vooral op het gebied van energie en energiebesparende maatregelen en hieruit voortvloeiende verplichtingen. Om meer grip te kunnen krijgen op de ontwikkelingen in Onderwijshuisvesting is het noodzakelijk dat er aandacht komt voor een strategisch huisvestingsplan. Het ontbreken van het plan en het onderliggende model stelt OGVO niet in staat om een integrale afweging te maken over keuzes omtrent vastgoed. Eventuele nieuwe inzichten of veranderende inzichten kunnen niet systematisch opgenomen worden in een besluitvormingsmodel. Technisch is het vastgoed in orde en zowel het beheer als het onderhoud, is meerjarig begroot. Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) heeft als uitgangspunt gediend voor de investeringen op het gebied van huisvesting. Dit is aangevuld met investeringen ten aanzien van verbouwingen, inventaris, apparatuur, ICT etc. De investeringswensen voor de jaren 2020 en verder zijn veel omvangrijker en zijn niet binnen de huidige financiële kaders in te passen. De belangrijkste knelpunten vormen: ● De renovatie van het gebouw Den Hulster en de modernisering van het Technodome. ● De sportaccomodaties/faciliteiten van OGVO dienen te worden gemoderniseerd. ● Er zullen binnenkort fundamentele keuzes gemaakt moeten worden inzake de organisatie en huisvesting van het

onderwijs. Deze keuzes zullen in de uitvoering zeker ook investeringen vragen. Het zicht daarop ontbreekt nog.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Peel en Maas, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is nog onbekend en de verdeling van baten is nog onbekend.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een . BBV-categorie: Overig.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Postbus 270
5900 AG Venlo
Hogeweg 26a
5911 EB Venlo
Correspondentieadres
Postbus 270
5900 AG Venlo
Website
http//ogvo.nl
Accounthouders
Jos Lamberts (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken
afkorting: OGVO
Beschrijving

Relatie betreffende: doordecentralisatie overeenkomst op gebied van onderwijshuisvesting. De gemeente Venlo heeft taken op gebied van onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd naar het OGVO. De gemeente Venlo blijft wel de wettelijke zorgplicht behouden om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. De gemeente Venlo en OGVO hebben in 2022 een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst afgesloten. de gemeente Venlo heeft tevens een gemeentegarantie afgegeven zodat OGVO toegang krijgt tot de financieringsfaciliteit schatkistbankieren. Als zekerheid onderliggend aan de gemeentegarantie is door OGVO afgegeven voor de gemeente Venlo, de 3 onderwijscampussen inclusief inventarissen. OGVO maakt gebruikt van / huurt gemeentelijke accommodaties: sporthallen en leslokalen.

Onderwerpen
 • Algemene en bestuurlijke taken
 • Algemene middelen
 • Onderwijs / jeugd / opvoeding
 • Zorg en welzijn
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal, Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo
Provincies: Limburg
Aard van de samenwerking
gemeente venlo heeft wettelijke taak op gebied van onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd. gemeente venlo heeft belang bij continuïteit qua aanbod van kwalitatief goed onderwijs aan haar inwoners. OGVo en gemeente venlo werken o.a. samen op gebied van vsv, passend onderwijs, onderwijs achterstanden beleid, positionering van techniek onderwijs.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Verruimen van de horizon

 • Herontdekken wat in het belang is van de gemeente

Versterken van de democratie

 • Versterken van de directe democratie

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
 • Jezelf ‘ontzorgen’
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

OGVO heeft reeds jarenlang te maken met een leerlingenkrimp. Dit betekent dat OGVO passende maatregelen moet nemen om haar uitgaven af te stemmen met haar inkomsten.

jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat. Voortdurende aandacht vereist vanuit bedrijfsvoerings-aspect gericht op afstemming hoeveelheid leerlingen (lees inkomsten) versus hoeveelheid FTE/overige (lees kosten). De wettelijke taak in het voorzien in onderwijshuisvesting is doorgedecentraliseerd vanuit de gemeente Venlo naar OGVO. OGVO dient zorg te dragen voor een adequaat beheer van haar vastgoed inclusief het (tijdig) maken van strategische keuzes.

Feitelijk:

jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl

2022; De gemeente Venlo heeft in 2022 een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst (verder DDC) met OGVO afgesloten. Deze DDC is gebaseerd op nieuwe afspraken over samenwerking, partnership, communicatie en een businesscase. Onderdeel van deze businesscase zijn maatregelen welke OGVO moet nemen op organisatorisch- , huisvestings- en exploitatie gebied. dit om antwoorden te geven op reeds lang gaande krimp qua leerlingenaantal en de aanpassing van onderwijs m2 en door te voeren duurzaamheidsmaatregelen. Het niet doorvoeren van deze maatregelen zal mogelijk leiden tot een situatie waarbij de continuïteit van OGVO in geding komt c.q. zal mogelijk invloed hebben op de onderwijskwaliteit en aanbod. De krimp waarmee OGVO te maken heeft, heeft niet alleen een demografische achtergrond. OGVO verliest leerlingen aan onderwijsgemeenschappen gevestigd in buurgemeenten (verlies aan concurrentie kracht; mede in samenhang met de variatie van onderwijsaanbod waar meer leerlingen thans behoefte aan hebben). in samenhang met deze DDC heeft de gemeente Venlo een gemeentegarantie verstrekt ad 60 miljoen, zodat OGVO toegang heeft gekregen tot de financieringsfaciliteit schatkistbankieren. OGVO kan zodoende invulling geven aan haar huisvestingsplan, dit plan gaat uit van 3 brede schoolcampussen in Venlo (Valuas-, Blariacum, Den Hulster college). Onderliggend aan deze bankgarantie is het dat de onderwijsgebouwen zijn ingebracht als zekerheid voor de gemeente Venlo.

in de eerste helft van 2022 heeft de Raad van Toezicht van OGVO besloten om tot vervanging over te gaan van het dagelijks bestuur van OGVO. Dit nieuwe dagelijks bestuur (gevormd door 2 interim bestuurders) is gestart met een koers uit te zetten die tegenstrijdig is met datgene welke is overeengekomen binnen de DDC. De gemeente Venlo heeft diverse malen kenbaar gemaakt richting OGVO dat de gemeente er van uit gaat dat OGVO datgene wat is overeengekomen binnen de DDC zal nakomen. Het gaat hierbij niet alleen om Euro's en gebouwen, maar zeker ook om het welzijn, veiligheid en belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers maar ook personeel van OGVO en andere belanghebbenden. OGVO voert thans een eigenstandige koers. In 2023 zullen de gesprekken tussen OGVO en gemeente Venlo vervolgd worden, onderliggend hieraan is dat de DDC beide partijen aan elkaar verbindt.


2016; tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat In 2016 heeft het CvB tezamen met de RvT besloten om de hypothecaire leningen voor de schoolgebouwen te herfinancieren. De mogelijkheden voor herfinanciering zijn onderzocht. De situatie op de financiële markt is gunstig en herfinanciering kan leiden tot een aanzienlijke besparing op de hypothecaire lening. Aan EY Montesquieu, een advieskantoor op het gebied van Finance en Risk Management, werd opdracht verleend de mogelijkheden voor OGVO inzichtelijk te maken. Inmiddels is een nieuwe overeenkomst met ING Bank gesloten, waarmee gedurende tien jaar een aanzienlijk lagere hypothecaire last gerealiseerd wordt en de lening daarna voor langere tijd naar wens tegen de dan geldende marktcondities kan worden voortgezet. De herfinanciering van de hypothecaire leningen maakt dat de rentelasten die in 2015 € 1,3 mln. bedroegen, structureel zullen dalen naar minder dan € 0,5 mln. vanaf 2018. Deze herfinanciering maakte het wel noodzakelijk om de lopende rentederivaten af te kopen. Hiermee was een bedrag van € 0,83 mln. gemoeid welke volledig ten laste van het resultaat 2016 is gebracht. Door deze herfinanciering en verkoop van de rentederivaten voldoet OGVO nu weer volledig aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft voor OGVO negatieve gevolgen doordat de uitkeringsduur van lopende vaststellingscontracten daarmee wordt verlengd. Een extra dotatie aan de personele voorziening van € 0,3 mln. is hierdoor noodzakelijk geworden en drukt volledig op het resultaat 2016.

2018 In 2018 heeft met name het risico van onrust onder het personeel een belangrijke impact gehad. Dit heeft geleid tot meerdere overleggen met personeel, personeels-vertegenwoordigingen en vakbonden. Uiteindelijk heeft de bereikte overeenstemming geleid tot rust in de organisatie. Verder is geconstateerd dat de planning- en controlcyclus nog niet geheel op orde is. Aanvullende stuurinformatie heeft dit risico op korte termijn deels kunnen mitigeren. In 2019 zijn acties uitgezet om de het risicobeheersingssysteem verder uit te werken en dit te verankeren in de planning- en controlcyclus. In Limburg is al langer sprake van ontgroening en vergrijzing. Dat leidt onherroepelijk tot krimp, ook voor OGVO. Momenteel maken we gebruik van onderzoeken waaronder VOION. Volgens de onderzoeken nemen de leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs af en is de trend dalend. Deze ramingen zijn gecombineerd met verwachte instroomcijfers vanuit het primaire onderwijs en de nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 en leveren daarmee het meest recente beeld op het gebied van ramingen van onze leerlingpopulatie. In 2019 wordt een beperkte daling van het aantal leerlingen verwacht, namelijk een daling van 23 leerlingen. De prognose is gebaseerd op de gerealiseerde doorstroom- en uitstroomgegevens per campus van de laatste jaren en de verwachte aanmeldingen op basis van het huidige aantal leerlingen in het basisonderwijs. De inzet van de extra middelen ‘Technisch VMBO’ moeten bijdragen aan een toename van het aantal leerlingen dat kiest voor technisch onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat het aantal leerlingen bij College Den Hulster zal toenemen. Bij het Valuascollege zal door de grote uitstroom het totaal aantal leerlingen verder dalen en bij het Blariacumcollege is de verwachting dat dit vanaf schooljaar 2020-2021 het geval zal zijn. In de meerjarenbegroting wordt de verwachte ontwikkeling van de personele formatie doorgerekend. De bepaling van de benodigde formatie vindt plaats met ingang van het schooljaar per 1 augustus. De basis voor de personele lasten is het personeelsbestand per 1 september 2018 uit de salarisadministratie. Dit overzicht is aangepast met de volgende zaken: Verloop van personeel op basis van onder andere natuurlijk verloop, afloop contracten, boventalligheid en pensioendata. Het aantal fte’s beweegt mee met het aantal leerlingen op basis van de ratio 1 reguliere fte per 13,8 gewogen leerlingen. Per organisatieonderdeel (unit) is ziektevervanging (2%) begroot. Tevens is rekening gehouden met extra formatie in het kader van de additionele middelen Sterk Technisch Onderwijs en de overheveling van middelen vanuit het Samenwerkingsverband. Ten aanzien van de ontwikkeling van de personele kosten wordt in de meerjarenbegroting duidelijk zichtbaar dat de stijging van de Gemiddelde Personele Last een aanzienlijk effect heeft op de ontwikkeling van de personele lasten. Blijvende, wellicht zelfs meer, aandacht voor (op)scholingstrajecten vanwege duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit voor de organisatie, ontwikkelingsmodus van medewerkers, opvang uitstroom. Met het advies: ondersteun degenen die een extra bevoegdheid halen in een tekortvak met extra studieverlof (zoals voorheen). ● De personeelsformatie zal de komende jaren verder in omvang worden verminderd als gevolg van de (nu) voorziene: ○ daling van het aantal leerlingen; ○ vermindering van inkomsten door verandering van de berekeningswijze door de overheid; ○ stijging van onze gemiddelde personeelslast (GPL); ○ wijziging financiering vanuit het Samenwerkingsverband. ● Natuurlijk verloop en de herbezetting daarvan zullen dan ook voor de komende jaren scherp in kaart moeten worden gebracht om de formatiedaling kwalitatief zo optimaal mogelijk te realiseren. ● De vermindering van de personeelsformatie zal ook leiden tot een heroriëntatie op onze “functiemix” (de samenstelling van onze docentformatie voor de verschillende functieniveaus). ● De formatiedaling kan leiden tot interne (o)verplaatsingen. ● De opheffing van de Steunstichting leidt tot een stijging van uitkeringskosten voor OGVO en dat vergt een aanscherping van het beleid m.b.t. werving en selectie en de omgang met tijdelijke contracten. ● De oplopende AOW-leeftijd vergt aanvullend beleid, onder andere met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Voor OGVO betekent dit meebewegen met deze ontwikkelingen. Enerzijds door ervoor te zorgen dat er vol wordt ingezet op het beleid ter bevordering van een duurzame en flexibele inzet en multifunctionele inzetbaarheid van de medewerkers. Anderzijds zullen ook oplossingen moeten worden gezocht via meer regionale school overstijgende samenwerking, teneinde ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel en een divers regionaal onderwijsaanbod. In het hoofdstuk Medewerkers is uitgebreid beschreven wat OGVO het afgelopen verslagjaar heeft gedaan op de bovengenoemde aspecten. De wet en regelgeving ten aanzien van Onderwijshuisvesting is momenteel erg aan wijzigingen onderhevig. Dit geldt vooral op het gebied van energie en energiebesparende maatregelen en hieruit voortvloeiende verplichtingen. Om meer grip te kunnen krijgen op de ontwikkelingen in Onderwijshuisvesting is het noodzakelijk dat er aandacht komt voor een strategisch huisvestingsplan. Het ontbreken van het plan en het onderliggende model stelt OGVO niet in staat om een integrale afweging te maken over keuzes omtrent vastgoed. Eventuele nieuwe inzichten of veranderende inzichten kunnen niet systematisch opgenomen worden in een besluitvormingsmodel. Technisch is het vastgoed in orde en zowel het beheer als het onderhoud, is meerjarig begroot. Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) heeft als uitgangspunt gediend voor de investeringen op het gebied van huisvesting. Dit is aangevuld met investeringen ten aanzien van verbouwingen, inventaris, apparatuur, ICT etc. De investeringswensen voor de jaren 2020 en verder zijn veel omvangrijker en zijn niet binnen de huidige financiële kaders in te passen. De belangrijkste knelpunten vormen: ● De renovatie van het gebouw Den Hulster en de modernisering van het Technodome. ● De sportaccomodaties/faciliteiten van OGVO dienen te worden gemoderniseerd. ● Er zullen binnenkort fundamentele keuzes gemaakt moeten worden inzake de organisatie en huisvesting van het onderwijs. Deze keuzes zullen in de uitvoering zeker ook investeringen vragen. Het zicht daarop ontbreekt nog.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
€ …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Geconsolideerde ... ... ...
doordecentralisatie huisv. ... ... ...
TOTAAL

Twee jaar terug (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Geconsolideerde ... ... ...
doordecentralisatie huisv. ... ... ...
TOTAALFinanciële resultaten

Lopend jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
2016 € …
2017 € …
2018 € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
2016 ... ... ...
2017 ... ... ...
2018 ... ... ...
TOTAAL

Twee jaar terug (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
2016 ... ... ...
2017 ... ... ...
2018 ... ... ...
TOTAAL


Eigen vermogen

Lopend jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
2016 € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
2016 ... ... ...
TOTAAL

Twee jaar terug (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
2016 ... ... ...
TOTAAL
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

neen, is hoofdzakelijk gebaseerd op leerling x vergoeding (ministerie OCW) opgave OGVO: Huisvestingsparagraaf Gemeente Venlo V

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: nog onbekend
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:


|- ! | class=" text-right" | € … | class=" text-right" | € … | class=" text-right" | € | class=" text-right" | € | class=" text-right" | € …

| class=" text-right" | € …

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 75% (waarschijnlijk) Hoog ... continue afstemming hoeveelheid leerlingen versus personele inzet.

betrouwbare tijdige management informatie. accountgesprekken strategische planvorming OGVO huisvesting en organisatie

Gedeeltelijk afgedekt
Organisatorisch ...
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

zie continuiteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

de gemeente Venlo is wettelijk verantwoordelijkheid voor het voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs. de gemeente Venlo heeft een doordecentralisatieovereenkomst afgesloten met OGVO deze overeenkomst ontslaat de gemeente Venlo niet van haar wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting

Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

Raad van Toezicht, dagelijks bestuur College van Bestuur. gemeente voert overleg inzake afsprakenkader: doordecentralisatie overeenkomst onderwijshuisvesting

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

gemeente heeft wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting

Proces

Bibliotheek

Relevante documenten
jaarverslag 2016 ([ downloaden])
jaarrekening 2017 ([ downloaden])
publicaties 2018 ([ downloaden])
belangrijk onderdeel is continuiteitsparagraaf
[http:// ]