Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)

From Dashboard samenwerking Venlo

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)

Jaar 2016

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Verruimen van de horizon

 • Herontdekken wat in het belang is van de gemeente

Versterken van de democratie

 • Versterken van de directe democratie

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
 • Jezelf ‘ontzorgen’
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat. Voortdurende aandacht vereist vanuit bedrijfsvoerings-aspect gericht op afstemming hoeveelheid leerlingen (lees inkomsten) versus hoeveelheid FTE/overige (lees kosten)

Feitelijk:

jaarverslag en jaarrekening zijn openbaar. jaarverslag en jaarrekening kunnen worden ingezien bij www.OGVO.nl tekst bij onderdeel van jaarverslag ; verslag raad van toezicht en bij continuiteits-paragraaf geven weer voor welke uitdagingen het OGVO o.a. staat en geven weer waardoor negatief resultaat in 2016 is ontstaan. In 2016 heeft het CvB tezamen met de RvT besloten om de hypothecaire leningen voor de schoolgebouwen te herfinancieren. De mogelijkheden voor herfinanciering zijn onderzocht. De situatie op de financiële markt is gunstig en herfinanciering kan leiden tot een aanzienlijke besparing op de hypothecaire lening. Aan EY Montesquieu, een advieskantoor op het gebied van Finance en Risk Management, werd opdracht verleend de mogelijkheden voor OGVO inzichtelijk te maken. Inmiddels is een nieuwe overeenkomst met ING Bank gesloten, waarmee gedurende tien jaar een aanzienlijk lagere hypothecaire last gerealiseerd wordt en de lening daarna voor langere tijd naar wens tegen de dan geldende marktcondities kan worden voortgezet. De herfinanciering van de hypothecaire leningen maakt dat de rentelasten die in 2015 € 1,3 mln. bedroegen, structureel zullen dalen naar minder dan € 0,5 mln. vanaf 2018. Deze herfinanciering maakte het wel noodzakelijk om de lopende rentederivaten af te kopen. Hiermee was een bedrag van € 0,83 mln. gemoeid welke volledig ten laste van het resultaat 2016 is gebracht. Door deze herfinanciering en verkoop van de rentederivaten voldoet OGVO nu weer volledig aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft voor OGVO negatieve gevolgen doordat de uitkeringsduur van lopende vaststellingscontracten daarmee wordt verlengd. Een extra dotatie aan de personele voorziening van € 0,3 mln. is hierdoor noodzakelijk geworden en drukt volledig op het resultaat 2016. Het resultaat over 2016 van -/- € 0,963 mln zou zonder deze twee posten positief zijn uitgekomen.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2016)

Financiële middelen Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Geconsolideerde € …
€ … € … € … € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
2016 101044 -962000 € …
2017 585822 nb € … "nb" is not a number.
€ …
TOTAAL € 686.866 First argument to "number_format" must be a number.

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
2016 14650000 € …
TOTAAL € 14.650.000

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

neen, is hoofdzakelijk gebaseerd op leerling x vergoeding (ministerie OCW)

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: nog onbekend
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: