GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Verkeer en Vervoer
Aard van de samenwerking
 • Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc...

Feitelijke resultaten

In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Aan motief beantwoord?

Ja, de centrum gemeente regelt de dagelijkse gang van zaken namens de deelnemende gemeenten. Door gezamenlijk vervanging aan te besteden wordt schaalvoordeel en uniformiteit behaald, etc..

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Doel van deze gemeenschappelijke regeling is onder andere een kostendekkende exploitatie van de Maasveren. Hierop wordt de begroting jaarlijks bijgesteld.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: De baten bestaan voor het merendeel uit de vergoeding die de exploitant betaalt voor het mogen gebruiken van de veerponten. Uit deze baten worden de onderhouds- en vervangingskosten van de veren en veerstoepen betaald. Doel is dat dit uiteindelijk kosten neutraal is.
Samenwerkingspartners

Veerbedrijf Ton Paulus, Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Peel en Maas, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst aan de Maas
Correspondentieadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst aan de Maas
Website
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Horst%20aan%20de%20Maas/191643/191643_1.html
Accounthouders
Tom Jacobs
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  GR Maasveren Limburg Noord
  afkorting: Maasveren
  Beschrijving

  In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo

  Onderwerpen
  • Verkeer en Vervoer
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Samenwerking biedt grote kansen.
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • College: bestuurlijk belangrijk
  • Ambtelijke organisatie
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft geen financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Venlo
  Provincies: Limburg
  Bedrijven: Veerbedrijf Ton Paulus
  Aard van de samenwerking
  Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

  Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
  • Voorkomen van dubbel werk
  • Spreiden of delen van risico’s

  Organisatorische voordelen

  • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen

  Aan motief beantwoord?

  Ja, de centrum gemeente regelt de dagelijkse gang van zaken namens de deelnemende gemeenten. Door gezamenlijk vervanging aan te besteden wordt schaalvoordeel en uniformiteit behaald, etc..

  Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  De veerverbindingen blijven in stand tegen acceptabele tarieven en vastgestelde openingstijden. De veerponten worden tijdig vervangen.

  Proces

  In bedrijf houden van alle veren tegen acceptabele tarieven voor de gebruikers op zo ruim mogelijke openingstijden

  Samenwerking

  Uniforme openingstijden en tarieven voor alle veren.

  Kern (maximaal 500 tekens)

  Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc...

  Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
  TOELICHTING
  Evalueerbaar formuleren.png

  Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

  In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

  Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

  Een goed voorstelbaar verhaal

  ntb

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Begroot:

  Doel van deze gemeenschappelijke regeling is onder andere een kostendekkende exploitatie van de Maasveren. Hierop wordt de begroting jaarlijks bijgesteld.

  Feitelijk:

  De baten bestaan voor het merendeel uit de vergoeding die de exploitant betaalt voor het mogen gebruiken van de veerponten. Uit deze baten worden de onderhouds- en vervangingskosten van de veren en veerstoepen betaald. Doel is dat dit uiteindelijk kosten neutraal is.

  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2022)

  Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  nvt 0 0 € 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Voorgaand jaar (2021)

  Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Twee jaar terug (2020)

  Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0


  Baten

  Lopend jaar (2022)

  Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  nvt 0 0 € 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Voorgaand jaar (2021)

  Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Twee jaar terug (2020)

  Categorie opbrengsten Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Inbreng overige middelen

  Categorie
  Inzet medewerkers 80 uur per jaar
  Financiële waarde: € 8000

  Financiële resultaten

  Lopend jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  Algemene Reserve 1.940.551 € 2.055.839
  Algemene Reserve € …
  TOTAAL € 1.940.551 € 2.055.839

  Voorgaand jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  Algemene Reserve 1.874.030 2.024.571 1.940.551
  Algemene Reserve ... ... ...
  TOTAAL € 1.874.030 € 2.024.571 € 1.940.551

  Twee jaar terug (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  Algemene Reserve ... ... ...
  Algemene Reserve 2.034.528 1.921.469 1.855.200
  TOTAAL € 2.034.528 € 1.921.469 € 1.855.200

  Vreemd vermogen

  Lopend jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  nvt 0 0 € 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Voorgaand jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Twee jaar terug (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Eigen vermogen

  Lopend jaar (2022)

  Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
  nvt 0 0 € 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Voorgaand jaar (2021)

  Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0

  Twee jaar terug (2020)

  Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  nvt 0 0 0
  TOTAAL € 0 € 0 € 0
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

  Proces

  De jaarrekening

  Samenwerking

  Uniforme tarieven, zo ruim mogelijke openingstarieven, handhaving van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren

  Kern

  In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

  Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
  TOELICHTING

  Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

  Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

   • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
   • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
   • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
  Toelichting

  Gemeente Horst aan de Maas voert zowel het dagelijks beheer als het groot onderhoud.

  Verdeelsleutel

  niet van toepassing omdat de exploitatie kosten neutraal is.

  Evenwicht

  Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

  Kosten: Evenwichtig
  Baten: Evenwichtig
  Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

  Kansen en risico's

  Risico's
  TOELICHTING

  Aard van de risico's

  Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

  Impact

  Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

  Risico = Kans X Impact

  Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

  Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
  Maatschappelijk 10% (zeer onwaarschijnlijk) Hoog ... In het exploitatiecontract ligt een verplichting bij de exploitant om alle vijf de Maasveren in stand te houden Volledig afgedekt
  Juridisch 10% (zeer onwaarschijnlijk) Middel ... Er wordt een voorstel uitgewerkt, dit wordt bestuurlijk voorgelegd. Gedeeltelijk afgedekt
  Strategische kansen die de samenwerking biedt
  TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

  Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie

  TOELICHTING

  Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

  Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

  • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
  • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
  • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
  • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
  • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

  Samenwerken via een subsidierelatie

  Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

  • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
  • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
  .
  Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
  TOELICHTING

  Delegatie

  Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

  Mandaat

  Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

  Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

  Het dagelijks bestuur is gemandateerd aan de centrumgemeente Horst aan de Maas

  Vertegenwoordiging in bestuursorganen
  Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


  Bestuurscommissie G.P.L. Peeters J.A.T. Jacobs
  Zeggenschap
  Orgaan
  Aantal stemmen voor de gemeente
  Totaal aantal
  Eventuele toelichting
  TOELICHTING

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
  • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
  • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
  • Een combinatie van bovenstaande.
  • Of iets anders....
  Bestuurscommissie
  1
  4
  ...

  Proces

  Overige relevante ontwikkelingen

  Op 31 december 2022 loopt de huidige concessie overeenkomst af. In het voorjaarsoverleg zal aan de bestuurders worden voorgelegd; een stappenplan inclusief tijdschema wat nodig is voor het afsluiten van een nieuwe concessieovereenkomst. Indien de overeenkomst niet verlengt wordt dient dit aan de andere partij uiterlijk 9 maanden voor afloop van de overeenkomst gemeld te worden.

  Bibliotheek

  Relevante documenten
  Begroting 2022 GR Maasveren Limburg-Noord ( downloaden)
  jaarrekening 2020 GR Maasveren Limburg-noord ( downloaden)
  jaarrekening 2018 en begroting 2020 ( downloaden)
  Maasveren Jaarrekening 2019 en begroting 2021 ([ downloaden])
  Jaarrekening 2021 Maasveren Limburg Noord ( downloaden)
  Begroting 2023 GR Maasveren Limburg-Noord ( downloaden)