GR WAA (WAA)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR WAA (WAA)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Arbeidsmarkt, Sociale Zaken, Participatie en werkgelegenheid
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlieslatende organisatie GR WAA.

Feitelijke resultaten
Motieven

Belangrijkste motieven:
Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

Omdat de betreffende taak al heel lang niet meer door de afzonderlijke gemeenten wordt uitgevoerd, is objectief moeilijk beoordeelbaar of en in hoeverre het beleggen van de taak bij de GR WAA aan de gestelde doelen voldoet. Wel is aannemelijk dat vanwege de schaalgrootte van de WAA op het gebied van overhead en marktbewerking zowel efficiency- als synergetische voordelen gerealiseerd worden. De democratische legitimatie staat onder druk, mede vanwege de complexe governance-structuur is vanuit alle drie de gemeenteraden de behoefte aan meer sturing en verantwoording merkbaar.

Nieuwe instroom in de Wsw (en dus de WAA) is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met aanzienlijke bezuinigingen op de rijksfinanciering, zet de houdbaarheid van de WAA in de huidige vorm sterk onder druk.

Ook een vergelijk met andere sociale werkvoorzieningsschappen valt moeilijk te maken, omdat met name voor de vergelijking van de financiële indicatoren niet enkel de resultaten van het sw-bedrijf relevant zijn, maar nog veel relevanter is welke winkelnerings-afspraken deze bedrijven met hun eigenaren (gemeenten) hebben. Benchmarking blijft daardoor in hoge mate appels met peren vergelijken.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Vanaf 1-1-2023 zijn de deelnemende gemeenten direct zélf financieel en volledig verantwoordelijk voor het totale subsidieresultaat Wsw (= werkgeverskosten Wsw t.o.v. rijksbijdrage Wsw c.a.) De rol van het Schap is veranderd daarmee definitief ook in financieel opzicht van een breed uitvoerend en risicodragend Shared Servicecentre voor de integrale aansturing én uitvoering van de Wsw t/m 2022, naar een kleine publiekrechtelijke samenwerking van gemeenten en een organisatie die gezamenlijk namens haar deelnemende gemeenten de Wsw administratie inkoopt bij WAA Groep nv, regie voert en toezicht houdt op de uitvoering van sec de Wsw regeling vanaf 2023. Het Schap heeft dan ook vanuit haar nieuwe rol en beperktere andere verantwoordelijkheden vanzelfsprekend een beperktere exploitatie.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Bergen

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 80 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam. BBV-categorie: Gemeenschappelijke regeling.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Prinsessesingel 10
5911 HT Venlo Venlo
Website
www.waagroep.nl
Accounthouders
Eveline Vogels
Gert Franssen (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
GR WAA
afkorting: WAA
Beschrijving

GR WAA is de afkorting van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid.

De WAA Groep is als Sociaal Werkbedrijf namens de gemeentes Venlo, Beesel en Bergen werkgever voor meerdere honderden burgers met arbeidsbelemmeringen (uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)). De Sociale Werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen 'gewone' baan kunnen vinden. In de SW wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de werknemer. De uitvoering van de SW heeft de WAA Groep belegd bij de WAA NV. De aandelen van de NV zijn sinds 1 januari 2023 voor 100% in eigendom van de gemeente Venlo.

In de gemeenschappelijke Regeling WAA participeren de gemeentes Venlo, Beesel en Bergen. De gemeente Venlo is voor 79% aandeelhouder van GR. De GR is dus de rechtstreeks verbonden partij voor de gemeente Venlo, de daadwerkelijke werkzaamheden worden verricht in de WAA NV. Toezicht daarop vind plaats door AVA en RvC, beiden volledig bestaande uit gemeentelijke vertegenwoordigers.

Sinds 2018 wordt een deel van de Wsw-doelgroep niet meer volledig vanuit de WAA bediend. De Wsw-medewerkers met een lagere loonwaarde (circa 30% loonwaarde) vallen materieel onder gemeentelijk beheer en voor Venlo betekent dat dat deze medewerkers binnen KanDoen werkzaam zijn. De formele relatie met de WAA als werkgever blijven wel gehandhaafd.

Logo
Onderwerpen
 • Arbeidsmarkt
 • Participatie en werkgelegenheid
 • Sociale Zaken
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal, Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Venlo
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.
Delen hulpbronnen -

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
 • Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
 • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

Omdat de betreffende taak al heel lang niet meer door de afzonderlijke gemeenten wordt uitgevoerd, is objectief moeilijk beoordeelbaar of en in hoeverre het beleggen van de taak bij de GR WAA aan de gestelde doelen voldoet. Wel is aannemelijk dat vanwege de schaalgrootte van de WAA op het gebied van overhead en marktbewerking zowel efficiency- als synergetische voordelen gerealiseerd worden. De democratische legitimatie staat onder druk, mede vanwege de complexe governance-structuur is vanuit alle drie de gemeenteraden de behoefte aan meer sturing en verantwoording merkbaar.

Nieuwe instroom in de Wsw (en dus de WAA) is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met aanzienlijke bezuinigingen op de rijksfinanciering, zet de houdbaarheid van de WAA in de huidige vorm sterk onder druk.

Ook een vergelijk met andere sociale werkvoorzieningsschappen valt moeilijk te maken, omdat met name voor de vergelijking van de financiële indicatoren niet enkel de resultaten van het sw-bedrijf relevant zijn, maar nog veel relevanter is welke winkelnerings-afspraken deze bedrijven met hun eigenaren (gemeenten) hebben. Benchmarking blijft daardoor in hoge mate appels met peren vergelijken.

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Aan burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de gemeentelijke tekortfinanciering in de organisatie GR WAA.


Kern (maximaal 500 tekens)

Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlieslatende organisatie GR WAA.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Vanaf 1-1-2023 zijn de deelnemende gemeenten direct zélf financieel en volledig verantwoordelijk voor het totale subsidieresultaat Wsw (= werkgeverskosten Wsw t.o.v. rijksbijdrage Wsw c.a.) De rol van het Schap is veranderd daarmee definitief ook in financieel opzicht van een breed uitvoerend en risicodragend Shared Servicecentre voor de integrale aansturing én uitvoering van de Wsw t/m 2022, naar een kleine publiekrechtelijke samenwerking van gemeenten en een organisatie die gezamenlijk namens haar deelnemende gemeenten de Wsw administratie inkoopt bij WAA Groep nv, regie voert en toezicht houdt op de uitvoering van sec de Wsw regeling vanaf 2023. Het Schap heeft dan ook vanuit haar nieuwe rol en beperktere andere verantwoordelijkheden vanzelfsprekend een beperktere exploitatie.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Lasten programma Wsw (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) 598000 € 485000
TOTAAL € 598.000 € 485.000

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) 1.100.000 67.000 600.000
WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) 11.735.000 11.917.000 11.735.000
TOTAAL € 12.835.000 € 11.984.000 € 12.335.000

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) 1.100.000 297.000 600.000
WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) 11.756.000 11.756.000 11.735.000
TOTAAL € 12.856.000 € 12.053.000 € 12.335.000


Baten

Lopend jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Baten programma Wsw (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) 286000 € 170000
TOTAAL € 286.000 € 170.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Ontv Rijksuitkering WSW 11.756.000 11.917.000 11.735.000
TOTAAL € 11.756.000 € 11.917.000 € 11.735.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Ontv Rijksuitkering WSW 11.756.000 ... 11.735.000
TOTAAL € 11.756.000 € 11.735.000


Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Concernresultaat GR WAA 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Concernresultaat GR WAA -1.617.000 ... -1.167.000
TOTAAL € -1.617.000 € -1.167.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Concernresultaat GR WAA -1.617.000 ... -1.167.000
TOTAAL € -1.617.000 € -1.167.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Vreemd vermogen Lang 300000 € 150000
TOTAAL € 300.000 € 150.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Vreemd vermogen Lang ... 1.100.000 ...
Vreemd vermorgen Kort ... 13.813.000 ...
TOTAAL € 14.913.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Vreemd vermogen Lang ... 1.100.000 ...
Vreemd vermorgen Kort ... 13.813.000 ...
TOTAAL € 14.913.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Eigen Vermogen 3103000 € 3042000
TOTAAL € 3.103.000 € 3.042.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eigen Vermogen ... 4.469.000 ...
TOTAAL € 4.469.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eigen Vermogen ... 4.469.000 ...
TOTAAL € 4.469.000
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Gemeente Venlo: 80% Gemeente Beesel: 11% Gemeente Bergen: 9 %

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... WAA verricht samen met het WSP de acquisitie van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middelen van regionale samenwerking in het WSP worden de werkgevers, lokaal en regionaal, uniform benaderd.

Binnen KanDoen is de acquisitiekracht versterkt om voldoende werk in de wijk te behouden én te werven.

Strakke uitvoering van de huidige koers (ombouw naar detacheerder) heeft effect, het tekort neemt af. De WAA heeft inmiddels al meerder jaren de voormalige veelheid aan bedrijfsonderdelen (Post, Kringloopbedrijf, Zorg-en hulpmiddelencentrum Moviton) gestopt. Bij exploitanten (Postvak 50, Kringloopcentrum Het Goed, team ‘Buitendienst en Beheer Sportexploitatie’ van gemeente Venlo) zijn de WAA-medewerkers gedetacheerd. De voormalige kwekerij Roobeek is inmiddels ook vervreemd en de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht binnen de stichting SMO.

Aanvullend wordt binnen Venlo onderzocht of, en hoe de uitvoering van WSW en de uitvoering van de Participatiewet binnen Gemeente Venlo geïntegreerd kan worden. Medio 2019 is door het college richting bepaald. In 2022 is besluitvorming afgerond gericht op het overdragen van de aandelen van de uitvoeringsorganisatie WAA Groep NV naar de gemeente Venlo. De GR WAA blijft voor de uitvoering van de Wsw intact.

Gedeeltelijk afgedekt
Organisatorisch 25% (onwaarschijnlijk) Middel ... De drie gemeenten zijn samen met WAA bezig nieuwe organisatievormen te ontwikkelen waarin o.a. dit risico wordt ondervangen en de administratieve en juridische lasten weer door bredere schouders gedragen kunnen worden dan bij de WAA in het huidige afbouw-scenario het geval zal zijn. Besluitvorming over deze nieuwe organisatievormen is in 2022 aan de orde, waarbij de aandelen van de GR WAA in de uitvoerende WAA Groep NV door de GR aan de gemeente Venlo worden verkocht teneinde vanuit het uitvoeringsbedrijf WAA Groep NV betere verbindingen tussen uitvoering Wsw en Participatiewet kunnen worden gemaakt. Gedeeltelijk afgedekt
Maatschappelijk 75% (waarschijnlijk) Hoog ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

De GR WAA voert de Wsw uit voor de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo. Door de schaalgrootte levert dit voordelen op. Ook is WAA expert in het vinden van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door samen te werken levert dit ook voor Venlo voordelen op als het gaat om de doelgroep van de Participatiewet.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een gemeenschappelijk openbaar lichaam

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

De WAA Groep is als Sociaal Werkbedrijf namens de gemeentes Venlo, Beesel en Bergen werkgever voor meerdere honderden burgers met arbeidsbelemmeringen (uitvoeder van de WSW-wet). De drie gemeentes vormen de GR Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid Venlo en omstreken (Schap). De WAA Groep NV is de dochtermaatschappij van dit schap. In deze NV vinden de daadwerkelijke activiteiten plaats. Onderstaand organogram geeft een totaal beeld van de organisatie.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemeen Bestuur (AB) E. Boom


Raad van Commissarissen (RvC) E.Boom


Dagelijks Bestuur (DB) E. Boom
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemeen Bestuur (AB)
1
3
3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo
Raad van Commissarissen (RvC)
1
3
3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo

Proces