GR WAA (WAA) - D. Kansen en risico’s

From Dashboard samenwerking Venlo

GR WAA (WAA)
D. Kansen en risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

  • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
  • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
  • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
  • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
  • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... WAA verricht ( onder de naam Vindt) samen met het WSP de acquisitie van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middelen van regionale samenwerking in het WSP worden de werkgevers, lokaal en regionaal, uniform benaderd.

Binnen KanDoen is de acquisitiekracht versterkt om voldoende werk in de wijk te behouden én te werven.

Strakke uitvoering van de huidige koers (ombouw naar detacheerder) heeft effect, het tekort neemt af. De WAA heeft inmiddels al meerder jaren de voormalige veelheid aan bedrijfsonderdelen (Post, Kringloopbedrijf, Zorg-en hulpmiddelencentrum Moviton) gestopt. Bij exploitanten (Postvak 50, Kringloopcentrum Het Goed, team ‘Buitendienst en Beheer Sportexploitatie’ van gemeente Venlo) zijn de WAA-medewerkers gedetacheerd. De voormalige kwekerij Roobeek is inmiddels ook vervreemd en de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht binnen de stichting SMO.

Aanvullend is binnen Venlo gekozen om een business case op te stellen of, en hoe de uitvoering van WSW en de uitvoering van de Participatiewet binnen Gemeente Venlo geïntegreerd kan worden. Medio 2019 is aan de hand van deze business case door het college richting bepaald. In 2022 is besluitvorming afgerond gericht op het overdragen van de aandelen van de uitvoeringsbv WAA Groep NV naar de gemeente Venlo. De GR WAA blijft voor de uitvoering van de Wsw intact.

Gedeeltelijk afgedekt
Organisatorisch 25% (onwaarschijnlijk) Middel ... De drie gemeenten zijn samen met WAA bezig nieuwe organisatievormen te ontwikkelen waarin o.a. dit risico wordt ondervangen en de administratieve en juridische lasten weer door bredere schouders gedragen kunnen worden dan bij de WAA in het huidige afbouw-scenario het geval zal zijn. Besluitvorming over deze nieuwe organisatievormen is in 2022 aan de orde, waarbij de aandelen van de GR WAA in de uitvoerende WAA Groep NV door de GR aan de gemeente Venlo worden verkocht teneinde vanuit het uitvoeringsbedrijf WAA Groep NV betere verbindingen tussen uitvoering Wsw en Participatiewet kunnen worden gemaakt. Gedeeltelijk afgedekt
Maatschappelijk 75% (waarschijnlijk) Hoog ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

  • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
  • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
  • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
  • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Optimalisatie benadering onderkant arbeidsmarkt vanuit synergie in uitvoering van Wsw en Participatiewet