GR WAA (WAA) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR WAA (WAA)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)

Jaar 2016

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

Omdat de betreffende taak al heel lang niet meer door de afzonderlijke gemeenten wordt uitgevoerd, is objectief moeilijk beoordeelbaar of en in hoeverre het beleggen van de taak bij de GR WAA aan de gestelde doelen voldoet. Wel is aannemelijk dat vanwege de schaalgrootte van de WAA op het gebied van overhead en marktbewerking zowel efficiency- als synergetische voordelen gerealiseerd worden. De democratische legitimatie staat onder druk, mede vanwege de complexe governance-structuur is vanuit alle drie de gemeenteraden de behoefte aan meer sturing en verantwoording merkbaar.

Nieuwe instroom in de Wsw (en dus de WAA) is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met aanzienlijke bezuinigingen op de rijksfinanciering, zet de houdbaarheid van de WAA in de huidige vorm sterk onder druk.

Ook een vergelijk met andere sociale werkvoorzieningsschappen valt moeilijk te maken, omdat met name voor de vergelijking van de financiële indicatoren niet enkel de resultaten van het sw-bedrijf relevant zijn, maar nog veel relevanter is welke winkelnerings-afspraken deze bedrijven met hun eigenaren (gemeenten) hebben. Benchmarking blijft daardoor in hoge mate appels met peren vergelijken.

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlieslatende organisatie GR WAA.


Kern (maximaal 500 tekens)

Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlieslatende organisatie GR WAA.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2016)

Financiële middelen Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Tekortfinanciering 0 -2.500.000 € …
WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) 15.542.000 15.542.000 € …
TOTAAL € 15.542.000 € 13.042.000

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Baten

Lopend jaar (2016)

Categorie opbrengsten Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Ontv Rijksuitkering WSW 15.542.000 15.542.000 € …
TOTAAL € 15.542.000 € 15.542.000

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Financiële resultaten

Lopend jaar (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Concernresultaat GR WAA -4.310.000 -3.275.000 € …
TOTAAL € -4.310.000 € -3.275.000

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Vreemd vermogen Lang 4.917.000 € …
Vreemd vermorgen Kort 2.790.000 € …
TOTAAL € 7.707.000

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Eigen Vermogen 2.802.000 € …
TOTAAL € 2.802.000

Voorgaand jaar (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Gemeente Venlo: 80% Gemeente Beesel: 11% Gemeente Bergen: 9 %

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: