Regio Noord-Limburg - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Venlo
< Regio Noord-Limburg
Revision as of 15:19, 4 May 2018 by Admin (talk | contribs) (Text replacement - "|Komend" to "|Oude versie komend")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Regio Noord-Limburg
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Aan motief beantwoord?

Alle Noord-Limburgse gemeenten participeren inmiddels in de Regio Noord-Limburg. Daarmee is er sprake van een bundeling van krachten die nodig is om de gezamenlijke regionale ambities te organiseren. Deze schaal maakt de regio tot een serieuze gesprekspartner.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

De regionale samenwerking Noord Limburg is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray. Deze acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschap-pelijke regionale vraagstukken. In 2019 hebben de acht gemeenten in Noord-Limburg hebben de ambitie uitgesproken de gezondste regio van Nederland te worden. Dit is verwoord in de strategische visie 2040. In aansluiting op de visie is ook een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld dat zich -binnen het in de visie geschetste lange termijn ontwikkel-perspectief- richt op de middellange termijn (4 jaar). Het is een ambitieus programma waarin naast de regionale ambities ook de activiteiten en projecten uit de regionale investeringsagenda en het bid voor de regiodeal Noord-Limburg zijn opgenomen. In die zin is er sprake van één integraal programma voor onze gezamenlijke regionale opgaven.

Proces

Het uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt in projecten. Om tot een regionale projectenportefeuille te komen, wordt gewerkt met projectenveloppen. Regiogemeenten kunnen in wisselende samenstelling deelnemen aan regionale projecten. De projectenveloppen worden 2-3 maal per jaar voorgelegd aan de acht gemeenten, met daarbij een voorstel voor allocatie van de benodigde middelen.

Samenwerking

De Regiovisie Noord-Limburg 2040 "De gezondste regio" ken 6 pijlers (programma's). Elk programma wordt -namens de regio- uitgevoerd onder regie van een programmamanager die namens één van de deelnemende gemeenten werkzaam is bij het regiobureau. Afstemming en besluitvorming over de inzet van regiomiddelen vindt plaats in de portefeuillehoudersoverleggen, de regiegroep en het burgemeestersoverleg. Twee maal per jaar worden regio dagen georganiseerd voor de 8 colleges van B&W. De gemeente Venlo verzorgt de coördinatie van de samenwerking.

Kern (maximaal 500 tekens)

Met de regionale samenwerking wordt beoogd de in de strategische regiovisie gezamenlijk geformuleerde en ambitie "De gezondste regio" te realiseren via de volgende zes programma's: - Ondernemen en innoveren - Vitaal en gezond - Toerisme en leisure - Landelijk gebied - Mobiliteit en logistiek - Energie en klimaat

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een veelzeggend beeld

HAS.jpg

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Jaarlijks dragen wij een bijdrage van € 4 per inwoner bij aan de samenwerking Regio Venlo. Deze middelen worden ingezet voor bekostiging projecten en activiteiten uit het uitvoeringsprogramma. Daarnaast dragen we € 1,28 per inwoner bij aan het regionaal innovatiebudget.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
jaarlijkse bijdrage (4,- per inw. + € 1,28 innovatiebijdrage p.inw.) 536.464 € …
TOTAAL € 536.464

Voorgaand jaar (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
jaarlijkse bijdrage (4,- per inw. + € 1,28 innovatiebijdrage p.inw.) 534.294 534.294 536.464
TOTAAL € 534.294 € 534.294 € 536.464

Twee jaar terug (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
jaarlijkse bijdrage (4,- per inwoner) 403.488 403.488 404.768
TOTAAL € 403.488 € 403.488 € 404.768Financiële resultaten

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
begroting regio Venlo 0 € …
TOTAAL € 0

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
begroting regio Venlo 1.501.859 369.082 2.603.548
TOTAAL € 1.501.859 € 369.082 € 2.603.548

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
begroting regio Venlo 2.072.739 235.866 2.396.598
TOTAAL € 2.072.739 € 235.866 € 2.396.598

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Vreemd vermogen regio € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Vreemd vermogen regio 323.036 1.529.556 ...
TOTAAL € 323.036 € 1.529.556

Twee jaar terug (2018)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
eigen vermogen regio 837.429 € …
TOTAAL € 837.429

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
eigen vermogen regio 837.429 1.206.511 ...
TOTAAL € 837.429 € 1.206.511

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
eigen vermogen regio 601.563 ... 837.429
TOTAAL € 601.563 € 837.429

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Over de afgelopen periode zijn o.a. de volgende concrete resultaten geboekt: -de oprichting van de MGR Sociaal Domein -de vestiging van HAS Venlo -de ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo -logistieke hotspot nr 1 van Nederland -de oprichting van een Economic Development Board Noord-Limburg -regionaal actieprogramma vitale vrijetijdseconomie -6 regionale POL-uitwerkingen

Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek).

Proces

Begin 2019 is vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk met de provincie Limburg een regionale investeringsagenda opgesteld. In het eerste kwartaal van 2020 is de regionale strategische visie 2040 vastgesteld. Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal van 2020 de Regiodealovereenkomst met het Rijk gesloten.

Samenwerking

In het 1e kwartaal 2020 hebben de regiogemeenten de nieuwe governance voor de Regio Noord-Limburg vastgesteld.

Kern

De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek).

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De inbreng van financiële middelen van de regio gemeenten aan de Regio Venlo (begroting) is naar rato van inwoneraantallen (jaarlijks € 5,28,- per inwoner). Ook de inzet van medewerkers bij de uitvoering van het regioprogramma is evenwichtig in relatie tot de inzet van medewerkers uit de andere gemeenten.

Verdeelsleutel

De inbreng van financiële middelen is naar rato van inwoneraantallen

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: