Regio Noord-Limburg - E. Governance van de samenleving

From Dashboard samenwerking Venlo

Regio Noord-Limburg
E. Governance van de samenleving


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een informeel bestuurlijk overleg

TOELICHTING

Het gaat hier om samenwerking tussen publieke organisaties zonder dat dit een formele status heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om overleg tussen portefeuillehouders (informeel bestuurlijk overleg). Afstemming en kennisdeling tussen ambtenaren is een vorm van informeel ambtelijk overleg.

.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
TOELICHTING

Delegatie

Delegatie en overdracht van bestuursbevoegdheden en regelgevende bevoegdheden vindt plaats door delegatie als bedoeld in artikel 10:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist (artikel 10:15 Awb). Voor delegatie aan de bestuursorganen van een gemeentelijk gemeenschappelijk openbaar lichaam vormt artikel 30 lid 1 Wgr die wettelijke grondslag. Bij delegatie wordt niet alleen de bevoegdheid overgedragen maar komt de verantwoordelijkheid ook volledig bij de organen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam te liggen. De overgedragen bevoegdheid wordt door het bestuur van het gemeenschappelijk openbaar lichaam zelfstandig en uit eigen naam uitgeoefend.

Mandaat

Mandaat als bedoeld in artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en besluiten te nemen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?

Er zijn geen bevoegdheden of taken gedelegeerd of gemandateerd. De samenwerking is met name gericht op afstemming van beleid.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg A. Scholten


Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg A.M.G. Beurskens


Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein E. Boom


Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein G.P.L. Peeters


Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein M.P.A.G. Pollux-Linssen


Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein F.P.M. Schatorjé
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
  • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
  • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
  • Een combinatie van bovenstaande.
  • Of iets anders....
Regio Noord-Limburg
1
8
Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

De samenwerking kent geen aparte uitvoeringsorganisatie. Het regioprogramma wordt uitgevoerd door de deelnemende gemeenten. Afstemming of besluitvorming over de regionale programma’s vindt plaats in de daartoe georganiseerde bestuurlijke regionale overleggen. De Regio Noord-Limburg kent een Burgemeestersoverleg, een secretarissenoverleg, een regiegroep en drie portefeuillehouders overleggen (PHO’s). De t.b.v. de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn centraal georganiseerd bij het Regiobureau (onderdeel Concernstaf gemeente Venlo).

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

  • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
  • Organiseren van werkbezoeken
  • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
  • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
  • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
  • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
  • Afspraken over informatievoorziening.
  • Onafhankelijk toezicht

Voorafgaand aan de bestuurlijke overleggen van de Regio Noord-Limburg worden de betreffende agenda en stukken besproken in de colleges van B&W, zodanig dat de -namens B&W af te vaardigen bestuurder- tijdens de bestuurlijke regionale overleggen besluiten kan nemen. D.m.v. het achteraf laten vaststellen van de besluitenlijsten in alle colleges van B&W worden de besluiten van de PHO’s en het BO rechtsgeldig.

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

De samenwerking Regio Noord-Limburg is niet geformaliseerd. Er is niets afgesproken over beëindiging of het verlaten van de samenwerking. Jaarlijks dragen de deelnemende gemeenten een bijdrage van € 4,- per inwoner bij aan de samenwerking en € 1,28 voor een innovatiefonds. Deze middelen worden vaak meerjarig (4 jaar) toegekend aan regionale projecten en activiteiten. Indien beëindiging of uittreden aan de orde zou zijn dient dan ook een redelijke overgangstermijn in acht te worden genomen.