GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)

From Dashboard samenwerking Venlo
< GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)‎ | C
Revision as of 15:16, 27 July 2023 by Veronique Sampers (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)

Jaar 2021

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
 • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
 • Jezelf ‘ontzorgen’

Motieven (eigen formulering)

het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise

Aan motief beantwoord?

ja

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Paraatheid van brandweer en crisisbestrijding Effectieve preventie door de GGD Verhoging van de veiligheidsbeleving bij inwoners

Proces

Afstemming, stroomlijning en verbinding

Samenwerking

Schaalvoordelen, ontwikkelen expertise, leveren betaalbare veiligheid en gezondheid, inzetten op kans om Gezondste Regio te worden

Kern (maximaal 500 tekens)

De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied fysieke veiligheid en gezondheid: - de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio is gebaseerd op een kostenverdeelsleutel

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Bijdrage 11.995.000 11.995.482 € 12.245.000
TOTAAL € 11.995.000 € 11.995.482 € 12.245.000

Voorgaand jaar (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Bijdrage 11.585.000 11.430.000 11.972.000
TOTAAL € 11.585.000 € 11.430.000 € 11.972.000

Twee jaar terug (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Bijdrage 10.962.000 10.946.200 11.530.000
TOTAAL € 10.962.000 € 10.946.200 € 11.530.000Financiële resultaten

Lopend jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
baten (zie begroting) -69.703.000 -120.493.000 € -68.293.000
overhead 14.790.000 17.791.000 € 14.493.000
crisisbeheersing 5.223.000 5.053.000 € 5.179.000
brandweerzorg 32.235.000 32.432.000 € 31.302.000
gezondheid 18.599.000 65.074.000 € 17.770.000
onvoorzien 0 0 € 50.000
mutatie reserves -1.144.000 -266.000 € -501.000
TOTAAL € 0 € -409.000 € 0

Voorgaand jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
baten (zie begroting) -68.231.000 -78.998.000 -66.365.000
brandweerzorg 30.250.000 31.551.000 30.722.000
crisisbeheersing 5.275.000 4.917.000 5.052.000
gezondheid 17.741.000 24.203.000 17.076.000
mutatie reserves 839.000 636.000 -598.000
overhead 14.126.000 14.619.000 14.112.000
TOTAAL € 0 € -3.072.000 € -1.000

Twee jaar terug (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
TOTAAL

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Vreemd vermogen 50.545.000 58.712.000 € 49.550.000
TOTAAL € 50.545.000 € 58.712.000 € 49.550.000

Voorgaand jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Vreemd vermogen 57.042.000 50.608.000 56.538.000
TOTAAL € 57.042.000 € 50.608.000 € 56.538.000

Twee jaar terug (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
TOTAAL

Eigen vermogen

Lopend jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eigen vermogen 2.517.000 7.683.000 € 2.016.000
TOTAAL € 2.517.000 € 7.683.000 € 2.016.000

Voorgaand jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eigen vermogen 2.770.000 7.540.000 2.172.000
TOTAAL € 2.770.000 € 7.540.000 € 2.172.000

Twee jaar terug (2019)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Objectieve veiligheid en gezondheid ruim voldoende. Veiligheidsbeleving voldoende.

Proces

Gemeente en VRLN stemmen steeds beter programma's op elkaar af.

Samenwerking

...

Kern

...

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

In 2016 is een nieuwe kostenverdeelsleutel vastgesteld, waarmee er meer evenwicht is gekomen in de te leveren diensten en de financiële bijdrage. Er is geen koppeling gemaakt met de stemverhouding in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio: ieder lid van het Algemeen bestuur heeft een gelijke stem.

Verdeelsleutel

Domein Veiligheid: - decentralisatie uitkering brandweer en rampenbestrijding - huisvesting aan de hand van het risicoprofiel

Domein Gezondheid: - Inwoneraantal per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar - SES score (sociaal economische status) in combinatie met het aantal 0-19 jarigen

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: