GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - D. Kansen en risico’s

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
D. Kansen en risico’s


Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Technisch 10% (zeer onwaarschijnlijk) Hoog ... 1.Procedure meldplicht datalekken

2. Informatiebeveiligingsbeleid, besluit gegevensverstrekking en een privacy-protocol. 3. Bewustwordingsmaatregelen in de vorm van opleiding en e-learning. 4. De medewerkers FG en Ciso toetsen in de praktijk 5. ICT beveiligingstoepassingen zoals uitwisseling gegevens via beveiligde servers 6. Gegevensverstrekking aan deelnemers na privacytoets. 7. Gebruik Zivver

Gedeeltelijk afgedekt
Juridisch 75% (waarschijnlijk) Hoog ... Uitvoering van het dynamische plan van aanpak: dit plan bevat interne acties en 'Den Haag'-gerichte acties; deze stroomlijnen en aan de lijn blijven met con-collega's, zodat de aanpak sluitend blijft.

Uitvoering van het dynamische plan van aanpak.

Gedeeltelijk afgedekt
Organisatorisch 75% (waarschijnlijk) Hoog ... Meer stage-/afstudeerplekken aanbieden en in de werving insteken op potentie die BsGW verder intern (traineeships) zal doorontwikkelen. Voorbeeld KCC-medewerker is bereid om taxateursopleiding te volgen, maar ook meedraaien op carrière-dagen hogescholen. Gedeeltelijk afgedekt
Organisatorisch 75% (waarschijnlijk) Hoog ... 1. Adequaat HRM beleid gericht op preventie en – zo nodig – herplaatsing binnen of buiten BsGW

2. Mobiliteitsplan en budget - Vrijwillige mobiliteit (geen kosten)

    - Verplichte mobiliteit (coaching/detachering etc. dekking via Ondernemings en Ontwikkelingplan)
    - Afscheid bij functie-ongeschiktheid

3. Strategisch HRM-beleid

Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastigen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.