GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2024)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2024)

Jaar 2024

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Organisatorische voordelen

 • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Aan motief beantwoord?

De kosten zijn in de periode 2012-2016 met 10% gereduceerd. De gemeentelijke bijdrage neemt af door verder schaalvergroting (meer deelnemers)

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Betere dienstverlening: bewoners kunnen op één plaats terecht, zowel digitaal als via een helpdeks.

Proces

Nieuwe huisvesting voor de belastingsamenwerking.

Samenwerking

Gemeenten en het samenwerkingsverband maken goede afspraken over basisvoorzieningen en betaalbaar maatwerk per gemeente.

Kern (maximaal 500 tekens)

Efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening voor onze inwoners.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

Afhandeling alle vragen 90% bij eerste telefonische contact. Tevredenheid cliënten: gemiddeld rapportcijfer 9 voor de dienstverlening.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

In 2021 leveren wij een financiële bijdrage 1.939.000. Deze bijdrage is gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.

Feitelijk:

De feitelijke bijdrage wordt gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2024)

Financiële middelen Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Jaarlijkse bijdrage 2.515.000 € 2.430.000
TOTAAL € 2.515.000 € 2.430.000

Voorgaand jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Jaarlijkse bijdrage 2.515.000 ... 2.430.000
TOTAAL € 2.515.000 € 2.430.000

Twee jaar terug (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Jaarlijkse bijdrage 2.054.300 2.022.000 2.515.000
TOTAAL € 2.054.300 € 2.022.000 € 2.515.000


Inbreng overige middelen

Categorie
Inzet medewerker 0,7 fte is belast met accounthouderschap
Financiële waarde: € 70.000

Financiële resultaten

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Resultaat 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Resultaat 0 ... 0
TOTAAL € 0 € 0

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Resultaat 0 812.000 0
TOTAAL € 0 € 812.000 € 0

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Vreemd vermogen 8.055.000 € 8.055.000
TOTAAL € 8.055.000 € 8.055.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Vreemd vermogen 7.259.000 ... 8.055.000
TOTAAL € 7.259.000 € 8.055.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Vreemd vermogen 6.797.000 8.244.000 7.259.000
TOTAAL € 6.797.000 € 8.244.000 € 7.259.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Eigen vermogen 1.190.000 € 1.190.000
TOTAAL € 1.190.000 € 1.190.000

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Eigen vermogen 1.203.000 ... 1.190.000
TOTAAL € 1.203.000 € 1.190.000

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eigen vermogen 1.203.000 2.002.000 1.203.000
TOTAAL € 1.203.000 € 2.002.000 € 1.203.000

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Realisatie 2015: 82% alle vragen afgehandeld bij eerste contact 2014: 78% vragen afgehandeld bij eerste contact. 2013: 80%. vragen afgehandeld bij eerste contact. Klanttevredenheidsonderzoeken worden m.i.v. 2016 opgenomen bij het onderdeel G: Bibliotheek

Proces

Per 1 november 2016 is het kantoor van de samenwerking verhuisd.

Samenwerking

Er moet nog flink geïnvesteerd worden in de mogelijkheden voor individueel maatwerk aan gemeenten. Ook is meer inzicht nodig in de kostprijs voor maatwerk.

Kern

In 2015 is 82% van alle aanvragen afgehandeld bij het eerste contact. Inzicht in de klanttevredenheid moet nog ontwikkeld worden.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: