GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)

From Dashboard samenwerking Venlo

GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Algemene en bestuurlijke taken, Arbeidsmarkt, Participatie en werkgelegenheid, Zorg en welzijn
 • alle beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk,sociaal)
Aard van de samenwerking
  Belangrijk voor wie?
  • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk
  Belangrijk waarom?
  • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
  Beoogde resultaten
  Feitelijke resultaten
  Motieven

  Belangrijkste motieven:
  Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

  Aan motief beantwoord?

  Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening.

  Begrote kosten en baten (begroting)
  Feitelijke kosten en baten (realisatie)
  Samenwerkingspartners

  Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Echt-Susteren, Gem. Leudal, Gem. Maasgouw, Gem. Roerdalen, Gem. Roermond, Gem. Weert, Gem. Nederweert, Gem. Venray, Gem. Bergen, Gem. Beek, Gem. Eijsden-Margraten, Gem. Brunssum, Gem. Peel en Maas, Gem. gemeente Gulpen-Wittem, Gem. gemeente Heerlen, Gem. gemeente Kerkrade, Gem. gemeente Landgraaf, Gem. gemeente Maastricht, Gem. gemeente Margraten, Gem. gemeente Meerssen, Gem. gemeente Nuth, Gem. gemeente Onderbanken, Gem. gemeente Schinnen, Gem. gemeente Simpelveld, Gem. gemeente Sittard-Geleen, Gem. gemeente Stein, Gem. gemeente Vaals, Gem. gemeente Valkenburg aan de Geul, Gem. gemeente Voerendaal, Limburg

  Aandeel van de gemeente

  . De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is zeer evenwichtig en de verdeling van baten is ....

  Governance regime

  Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een gemeenschappelijk orgaan.

  Proces


  Contactgegevens
  Vestigingsplaats
  Roermond
  Correspondentieadres
  Postbus 900
  6040 AX Roermond
  Website
  www.advlimburg.nl/
  Accounthouders
  Berdike Peters (Gemeente Venlo)
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)
  afkorting: GR ADV-Limburg
  Beschrijving

  Regeling voor de bekostiging van een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten in Limburg, met als taak klachtmelding en klachtbehandeling, registratie, monitoring en (beleids)advisering en voorlichting en preventie.

  Onderwerpen
  • Algemene en bestuurlijke taken
  • Arbeidsmarkt
  • Participatie en werkgelegenheid
  • Zorg en welzijn
  • alle beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk,sociaal)
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

  • Raad: politiek belangrijk
  • College: bestuurlijk belangrijk
  ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
  (1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

  “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

  (2) De gemeente heeft geen financieel belang.

  “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

  Schaal van de samenwerking

  Regionaal

  Samenwerkingspartners
  Gemeenten: Gemeente Beek, Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert, Gemeente Brunssum, gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade, gemeente Landgraaf, gemeente Maastricht, gemeente Margraten, gemeente Meerssen, gemeente Nuth, gemeente Onderbanken, gemeente Schinnen, gemeente Simpelveld, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Vaals, gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Voerendaal
  Provincies: Limburg
  Aard van de samenwerking

  Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

  Jaren
  Motieven voor samenwerking

  Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

  Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
  • Voorkomen van dubbel werk

  Aan motief beantwoord?

  Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening.

  Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
  Beoogde resultaten
  TOELICHTING
  Prestatieladder.png

  Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

  Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

  Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

  Inhoudelijke resultaten

  De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


  Prestaties in het beleidsproces

  Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

  Samenwerkingsprestaties

  Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


  Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

  Inhoud

  Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie

  Proces

  Jaarlijkse rapportage aan het Ministerie van VWS

  Samenwerking

  Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging

  Kosten en baten: begroting en realisatie
  Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


  Kosten (inbreng financiële middelen)

  Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Lopend jaar (2020)

  Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
  40721 € 40721
  € …
  TOTAAL € 40.721 € 40.721

  Voorgaand jaar (2019)

  Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
  TOTAAL € 40.721 € 43.007 € 40.721

  Twee jaar terug (2018)

  Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
  TOTAAL € 40.721
  Feitelijke resultaten van de samenwerking

  Inhoud

  Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld.

  Proces

  ...

  Samenwerking

  ...

  Kern

  ...

  Kansen en risico's

  Governance van de samenwerking


  Vorm van de samenwerking
  Er is sprake van een gemeenschappelijk orgaan

  TOELICHTING

  Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

  Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

  • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
  • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
  • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
  • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
  • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

  Samenwerken via een subsidierelatie

  Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

  • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
  • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
  .
  Vertegenwoordiging in bestuursorganen
  Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


  F.P.M. Schatorjé B. Peters

  Proces

  Bibliotheek

  Relevante documenten
  Tekst GR ADV-Limburg ([ downloaden])