Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Venlo

Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen

Motieven (eigen formulering)

integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek; toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Aan motief beantwoord?

Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.

Proces

Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen. De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt

Samenwerking

Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag

Kern (maximaal 500 tekens)

Het ZVH Limburg Noord biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

Aantal cliënten Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en van het Ministerie van Justitie.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden 276.235 € 281.017
beschermd wonen 1.028.608 € 1.038.226
bijdrage jeugd 39.478 € 39.478
TOTAAL € 1.344.321 € 1.358.721

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
beschermd wonen 1.014.673 1.014.673 1.028.608
bijdrage jeugd ... ... 39.478
gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden 266.733 266.733 276.235
TOTAAL € 1.281.406 € 1.281.406 € 1.344.321

Twee jaar terug (2016)

Financiële middelen Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
beschermd wonen 955.000 955.000 ...
bijdrage jeugd ... ... ...
gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden 261.284 261.284 ...
TOTAAL € 1.216.284 € 1.216.284


Baten

Lopend jaar (2018)

Categorie opbrengsten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
nvt 0 0 € …
TOTAAL € 0 € 0

Voorgaand jaar (2017)

Categorie opbrengsten Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2016)

Categorie opbrengsten Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
nvt 0 0 ...
TOTAAL € 0 € 0


Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden 578.813 € …
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie 117.368 € …
Jeugd en veiligheid 96.746 € …
Beschermd wonen 1.038.226 € …
TOTAAL € 1.831.153

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Beschermd wonen 1.014.673 1.014.673 1.038.226
Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden 531.251 531.251 578.813
Jeugd en veiligheid 90.972 90.972 96.746
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie 117.368 117.368 117.368
TOTAAL € 1.754.264 € 1.754.264 € 1.831.153

Twee jaar terug (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Beschermd wonen 955.000 955.000 ...
Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden 520.044 520.044 ...
Jeugd en veiligheid 90.450 90.450 ...
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie 117.368 117.368 ...
TOTAAL € 1.682.862 € 1.682.862


Eigen vermogen

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
n.v.t. € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
n.v.t. ... ... ...
TOTAAL

Twee jaar terug (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
n.v.t. ... ... ...
TOTAAL

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie

Proces

...

Samenwerking

Afstemming tussen de disciplines, o.a. straf, zorg, inkomen, schuldhulp en wonen

Kern

Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners

Verdeelsleutel

Voor een deel van de kosten is een verdeelsleutel. De gemeente Venlo betaalt 48,62% van 510.245 betreffende bijdrage Veiligheidshuis (248.081), 62 % van 53.492 op basis van uitstroom ex-gedetineerden (32.936) en 42,03% van 93.929 bijdrage jeugd (39.478) Daarnaast betaalt de gemeente Venlo als centrumgemeente voor beschermd wonen 1.038.226 voor alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van Gennep en Mook en Middelaar

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: