BNG Bank N.V. (BNG Bank)

From Dashboard samenwerking Venlo
Revision as of 16:08, 21 June 2018 by Kevin Savelkouls (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

BNG Bank N.V. (BNG Bank)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Financiën
Aard van de samenwerking
 • Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Feitelijke resultaten

...

Motieven

Belangrijkste motieven:
Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Aan motief beantwoord?

De BNG omschrijft haar missie als: BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen: - het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein; - het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen.

Begrote kosten en baten (begroting)
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Staat der Nederlanden, Gem. alle Nederlandse gemeenten, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,19 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is zeer evenwichtig en de verdeling van baten is zeer evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een naamloze Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Den Haag
Bezoekadres
Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
Correspondentieadres
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
Website
www.bngbank.nl
Accounthouders
Kevin Savelkouls (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
BNG Bank N.V.
afkorting: BNG Bank
Beschrijving

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

Logo
Onderwerpen
 • Financiën
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Landelijk

Samenwerkingspartners
Gemeenten: alle Nederlandse gemeenten
Provincies: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Overige organisaties: Staat der Nederlanden
Aard van de samenwerking
Delen hulpbronnen -

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Organisatorische voordelen

 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

De BNG omschrijft haar missie als: BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen: - het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein; - het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen.

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De missie van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: substantiële marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein en een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn een excellente kredietwaardigheid en adequate risicobeheersing, een scherpe inkooppositie en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van BNG Bank.

Proces

De bank, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap.

Samenwerking

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Kern (maximaal 500 tekens)

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Deelneming door inbreng van kapitaal 320.542 320.542 € 320.542
TOTAAL € 320.542 € 320.542 € 320.542

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Deelneming door inbreng van kapitaal 320.542 320.542 320.542
TOTAAL € 320.542 € 320.542 € 320.542

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Deelneming door inbreng van kapitaal 320.542 320.542 320.542
TOTAAL € 320.542 € 320.542 € 320.542


Baten

Lopend jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Dividend 265.000 229.016 € 250.000
TOTAAL € 265.000 € 229.016 € 250.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Dividend 240.000 241.739 265.000
TOTAAL € 240.000 € 241.739 € 265.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Dividend 135.000 191.907 190.000
TOTAAL € 135.000 € 191.907 € 190.000


Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Nettowinst 254.000.000 € …
TOTAAL € 254.000.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Nettowinst ... 300.000.000 ...
TOTAAL € 300.000.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Nettowinst ... 236.000.000 ...
TOTAAL € 236.000.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Vreemd Vermogen 110.819.000.000 € …
TOTAAL € 110.819.000.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Vreemd Vermogen ... 107.459.000.000 ...
TOTAAL € 107.459.000.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Vreemd Vermogen ... 143.995.000.000 ...
TOTAAL € 143.995.000.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Eigen Vermogen 4.721.000.000 € …
TOTAAL € 4.721.000.000

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eigen Vermogen ... 4.615.000.000 ...
TOTAAL € 4.615.000.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eigen Vermogen ... 5.062.000.000 ...
TOTAAL € 5.062.000.000
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

...

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Volgens % aandeelhoudersbelang. Het financieel risico is beperkt tot de inbreng van het risicodragend vermogen ad € 320.542.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Zeer evenwichtig
Baten: Zeer evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 50% (mogelijk) Middel ... Er zijn geen beheersmaatregelen mogelijk. Niet afgedekt / Geen maatregelen
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen zij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. Daarmee is de BNG essentieel voor de publieke taak.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een naamloze Vennootschap

TOELICHTING

Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

 • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
 • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
 • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
 • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
 • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
 • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
.
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering A. Scholten
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering
106.026
55.690.720
Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.

Proces

Bibliotheek

Relevante documenten
Jaarrekening BNG 2015 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2016 ( downloaden)
Jaarverslag BNG 2017 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2017 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2018 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2019 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2020 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2021 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2022 ( downloaden)
Jaarrekening BNG 2023 ( downloaden)