BNG Bank N.V. (BNG Bank) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)

From Dashboard samenwerking Venlo

BNG Bank N.V. (BNG Bank)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)

Jaar 2020

Jaren

Motieven voor samenwerking

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Organisatorische voordelen

 • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

De BNG omschrijft haar missie als: BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen: - het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein; - het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen.

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De missie van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: substantiële marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein en een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn een excellente kredietwaardigheid en adequate risicobeheersing, een scherpe inkooppositie en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van BNG Bank.

Proces

De bank, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap.

Samenwerking

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Kern (maximaal 500 tekens)

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Deelneming door inbreng van kapitaal 320.542 320.542 € 320.542
TOTAAL € 320.542 € 320.542 € 320.542

Voorgaand jaar (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Deelneming door inbreng van kapitaal 320.542 320.542 320.542
TOTAAL € 320.542 € 320.542 € 320.542

Twee jaar terug (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Deelneming door inbreng van kapitaal 320.542 320.542 320.542
TOTAAL € 320.542 € 320.542 € 320.542


Baten

Lopend jaar (2020)

Categorie opbrengsten Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Dividend 100.000 134.653 € 135.000
TOTAAL € 100.000 € 134.653 € 135.000

Voorgaand jaar (2019)

Categorie opbrengsten Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Dividend 100.000 302.174 100.000
TOTAAL € 100.000 € 302.174 € 100.000

Twee jaar terug (2018)

Categorie opbrengsten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Dividend 100.000 268.246 100.000
TOTAAL € 100.000 € 268.246 € 100.000


Financiële resultaten

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Nettowinst 221.000.000 € …
TOTAAL € 221.000.000

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Nettowinst ... 163.000.000 ...
TOTAAL € 163.000.000

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Nettowinst ... 337.000.000 ...
TOTAAL € 337.000.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Vreemd Vermogen 155.262.000.000 € …
TOTAAL € 155.262.000.000

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Vreemd Vermogen ... 144.802.000.000 ...
TOTAAL € 144.802.000.000

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Vreemd Vermogen ... 132.518.000.000 ...
TOTAAL € 132.518.000.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eigen Vermogen 5.097.000.000 € …
TOTAAL € 5.097.000.000

Voorgaand jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Eigen Vermogen ... 4.887.000.000 ...
TOTAAL € 4.887.000.000

Twee jaar terug (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Eigen Vermogen ... 4.991.000.000 ...
TOTAAL € 4.991.000.000

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

...

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Volgens % aandeelhoudersbelang. Het financieel risico is beperkt tot de inbreng van het risicodragend vermogen ad € 320.542.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Zeer evenwichtig
Baten: Zeer evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: