CSV Amsterdam BV (CSV)

From Dashboard samenwerking Venlo

CSV Amsterdam BV (CSV)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Afwikkeling van de verkoop van de aandelen in Attero Holding N.V.
Aard van de samenwerking
 • Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Feitelijke resultaten

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Motieven
Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Drenthe, Gelderland, Groningen, Overijssel, Gem. Venlo, Gem. n in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, Noord-Brabant, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,333 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een besloten Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
's-Hertogenbosch BV
Bezoekadres
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Correspondentieadres
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Accounthouders
Kevin Savelkouls (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
CSV Amsterdam BV
afkorting: CSV
Onderwerpen
 • Afwikkeling van de verkoop van de aandelen in Attero Holding N.V.
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo, Gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg
Provincies: Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel
Aard van de samenwerking
Delen hulpbronnen -

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.


Kern (maximaal 500 tekens)

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Deelneming door inbreng van kapitaal 67 67 € 67
TOTAAL € 67 € 67 € 67

Voorgaand jaar (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Deelneming door inbreng van kapitaal 67 67 67
TOTAAL € 67 € 67 € 67

Twee jaar terug (2017)

Financiële middelen Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Deelneming door inbreng van kapitaal 67 67 ...
TOTAAL € 67 € 67


Baten

Lopend jaar (2019)

Categorie opbrengsten Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Dividend 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2018)

Categorie opbrengsten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Dividend 0 7.419 0
TOTAAL € 0 € 7.419 € 0

Twee jaar terug (2017)

Categorie opbrengsten Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Dividend 0 7.419 ...
TOTAAL € 0 € 7.419


Financiële resultaten

Lopend jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Resultaat na belastingen -100.000 -294.085 € -100.000
TOTAAL € -100.000 € -294.085 € -100.000

Voorgaand jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Resultaat na belastingen -100.000 ... -100.000
TOTAAL € -100.000 € -100.000

Twee jaar terug (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Resultaat na belastingen ... -109.945 ...
TOTAAL € -109.945

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Kortlopende schulden 0 83.583 € 0
TOTAAL € 0 € 83.583 € 0

Voorgaand jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Kortlopende schulden 0 ... 0
TOTAAL € 0 € 0

Twee jaar terug (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Kortlopende schulden ... 64.924 ...
TOTAAL € 64.924

Eigen vermogen

Lopend jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Eigen Vermogen 770.000 451.905 € 400.000
TOTAAL € 770.000 € 451.905 € 400.000

Voorgaand jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Eigen Vermogen 770.000 ... 670.000
TOTAAL € 770.000 € 670.000

Twee jaar terug (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Eigen Vermogen ... 869.698 ...
TOTAAL € 869.698
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Conform aandeel.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een besloten Vennootschap

TOELICHTING

Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

 • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
 • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
 • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
 • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
 • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
 • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
.
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering A. Scholten
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering
6.656
2.000.000
0,3328%

Proces

Bibliotheek

Relevante documenten
Jaarrekening CSV 2015 ( downloaden)
Jaarrekening CSV 2016 ( downloaden)
Jaarrekening CSV 2017 ( downloaden)