Vordering op Enexis BV (VoE)

From Dashboard samenwerking Venlo

Vordering op Enexis BV (VoE)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Financiën, Duurzaamheid en energie
Aard van de samenwerking
 • Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
  Belangrijk waarom?
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
  Verbonden partij: ja.
  Beoogde resultaten

  Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

  Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

  1e Tranche: • Totaalbedrag lening € 450 mln. • Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012) • Rente 3,27% Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012

  2e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014) • Rente 4,1% Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013

  3e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016) • Rente 4,65% Deze tranche is vervroegd afgelost in april 2016

  4e Tranche: • Totaalbedrag lening € 350 mln. • Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019) • Rente 7,2% • Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.

  Feitelijke resultaten

  De 4e tranche van de lening is 30 september 2019 afgelost.

  Motieven
  Aan motief beantwoord?
  Begrote kosten en baten (begroting)
  Feitelijke kosten en baten (realisatie)
  Samenwerkingspartners

  Drenthe, Groningen, Overijssel, Gem. Venlo, Gem. n in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, Noord-Brabant, Limburg

  Aandeel van de gemeente

  Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,333 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

  Governance regime

  Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een besloten Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

  Proces


  Contactgegevens
  Vestigingsplaats
  's-Hertogenbosch
  Bezoekadres
  Brabantlaan 1
  5216 TV 's-Hertogenbosch
  Correspondentieadres
  Brabantlaan 1
  5216 TV 's-Hertogenbosch
  Accounthouders
  Kevin Savelkouls (Gemeente Venlo)
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  Vordering op Enexis BV
  afkorting: VoE
  Beschrijving

  Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard, momenteel resteert alleen nog de 4e tranche ad € 350 miljoen. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het rentepercentage dat op deze lening wordt vergoed bedraagt gemiddeld 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

  Onderwerpen
  • Duurzaamheid en energie
  • Financiën
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

   ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
   (1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

   “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

   (2) De gemeente heeft financieel belang.

   “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

   Schaal van de samenwerking

   Regionaal

   Samenwerkingspartners
   Gemeenten: Gemeente Venlo, Gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg
   Provincies: Drenthe, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel
   Aard van de samenwerking
   Delen hulpbronnen -

   Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

   Jaren
   Motieven voor samenwerking

   Efficiënter werken

   • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
   Beoogde resultaten
   TOELICHTING
   Prestatieladder.png

   Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

   Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

   Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

   Inhoudelijke resultaten

   De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

   • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
   • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


   Prestaties in het beleidsproces

   Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

   

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

   Samenwerkingsprestaties

   Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


   Tips

   1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
   2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
   3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.


   Kern (maximaal 500 tekens)

   Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

   Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

   1e Tranche: • Totaalbedrag lening € 450 mln. • Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012) • Rente 3,27% Deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012

   2e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014) • Rente 4,1% Deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013

   3e Tranche: • Totaalbedrag lening € 500 mln. • Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016) • Rente 4,65% Deze tranche is vervroegd afgelost in april 2016

   4e Tranche: • Totaalbedrag lening € 350 mln. • Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019) • Rente 7,2% • Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.

   Kosten en baten: begroting en realisatie
   Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


   Kosten (inbreng financiële middelen)

   Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

   Lopend jaar (2019)

   Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
   Deelneming door inbreng van kapitaal 66 66 € 66
   Lening 0 0 € 0
   TOTAAL € 66 € 66 € 66

   Voorgaand jaar (2018)

   Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
   Deelneming door inbreng van kapitaal 66 66 66
   Lening 1.165.000 1.165.000 1.165.000
   TOTAAL € 1.165.066 € 1.165.066 € 1.165.066

   Twee jaar terug (2017)

   Financiële middelen Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
   Deelneming door inbreng van kapitaal ... 67 ...
   Lening ... 1.165.000 ...
   TOTAAL € 1.165.067


   Baten

   Lopend jaar (2019)

   Categorie opbrengsten Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
   Rente 62.900 62.900 € 0
   TOTAAL € 62.900 € 62.900 € 0

   Voorgaand jaar (2018)

   Categorie opbrengsten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
   Rente 83.866 83.866 62.900
   TOTAAL € 83.866 € 83.866 € 62.900

   Twee jaar terug (2017)

   Categorie opbrengsten Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
   Rente 83.866 83.866 ...
   TOTAAL € 83.866 € 83.866


   Financiële resultaten

   Lopend jaar (2019)

   Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
   Resultaat na belastingen -10.000 -6.529 € 0
   TOTAAL € -10.000 € -6.529 € 0

   Voorgaand jaar (2018)

   Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
   Resultaat na belastingen -10.000 -11.462 -20.000
   TOTAAL € -10.000 € -11.462 € -20.000

   Twee jaar terug (2017)

   Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
   Resultaat na belastingen ... -14.825 ...
   TOTAAL € -14.825

   Vreemd vermogen

   Lopend jaar (2019)

   Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
   Langlopende schulden 0 9.083 € 0
   TOTAAL € 0 € 9.083 € 0

   Voorgaand jaar (2018)

   Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
   Langlopende schulden 356.505.000 356.324.436 0
   TOTAAL € 356.505.000 € 356.324.436 € 0

   Twee jaar terug (2017)

   Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
   Kortlopende schulden ... 19.796 ...
   Langlopende schulden ... 356.300.000 ...
   TOTAAL € 356.319.796

   Eigen vermogen

   Lopend jaar (2019)

   Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
   Eigen Vermogen 0 -8.819 € 0
   TOTAAL € 0 € -8.819 € 0

   Voorgaand jaar (2018)

   Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
   Eigen Vermogen 0 -2.290 0
   TOTAAL € 0 € -2.290 € 0

   Twee jaar terug (2017)

   Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
   Eigen Vermogen ... 9.172 ...
   TOTAAL € 9.172
   Feitelijke resultaten van de samenwerking

   Inhoud

   ...

   Proces

   De BV heeft aan haar doelstellingen voldaan en is in 2020 ontbonden.

   Samenwerking

   ...

   Kern

   De 4e tranche van de lening is 30 september 2019 afgelost.

   Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
   TOELICHTING

   Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

   Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
   Toelichting


   Verdeelsleutel

   Conform aandeel

   Evenwicht

   Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

   Kosten: Evenwichtig
   Baten: Evenwichtig
   Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

   Kansen en risico's

   Governance van de samenwerking


   Vorm van de samenwerking
   Er is sprake van een besloten Vennootschap

   TOELICHTING

   Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

   • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
   • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
   • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
   • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
   • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
   • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
   .
   Vertegenwoordiging in bestuursorganen
   Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


   Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering A. Scholten
   Zeggenschap
   Orgaan
   Aantal stemmen voor de gemeente
   Totaal aantal
   Eventuele toelichting
   TOELICHTING

   Denk bijvoorbeeld aan:

   • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
   • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
   • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
   • Een combinatie van bovenstaande.
   • Of iets anders....
   Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering
   6.656
   2.000.000
   0,3328%

   Proces

   Bibliotheek

   Relevante documenten
   Vordering op Enexis Jaarekening 2017 ( downloaden)