Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)

From Dashboard samenwerking Venlo

Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Cultuur, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Ontwikkeling centrumstad
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Subsidierelatie op basis van meerjarige subsidierelatie. (4 jarig)
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

CO verzorgt kunst-educatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg. Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en

Feitelijke resultaten

Er wordt kunsteducatie verzorgd. Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

CO draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt CO door middel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) bij aan de onderwijsprogramma's Primair Onderwijs. CO is actief in de wijken door samen met organisaties en inwoners projecten te realiseren, cultureel met maatschappelijke impact. Binnen hun eigen gebouw verzorgen ze cursussen binnen alle kunstdisciplines.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Beesel, Gem. Roermond, Gem. Weert, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Gem. Gennep, Gem. Bergen, Gem. Mook en Middelaar, Gem. Peel en Maas, Limburg, Culturele organisaties

Aandeel van de gemeente

.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat. BBV-categorie: Subsidierelatie.

Proces

Raad

vierde kwartaal, 2023
Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2024
derde kwartaal, 2023
Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma

College

vierde kwartaal, 2023
BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.
derde kwartaal, 2023
BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
Website
http://www.cultuurontwikkelaar.nl
Accounthouders
Marlène van Poeijer (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Co, de Cultuurontwikkelaar
afkorting: CO
Beschrijving

CO is de instelling voor kunsteducatie in Venlo. Zowel cursussen in huis als ook cursussen en projecten in wijken en op scholen.

Onderwerpen
 • Cultuur
 • Onderwijs / jeugd / opvoeding
 • Ontwikkeling centrumstad
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal, Regionaal, Landelijk, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking)

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Beesel, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Roermond, Gemeente Venlo, Gemeente Venray, Gemeente Weert
Provincies: Limburg
Maatschappelijke organisaties: culturele organisaties
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Subsidierelatie op basis van meerjarige subsidierelatie. (4 jarig)

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Andere werelden ontdekken
 • Zicht krijgen op kansen

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

 • Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
 • Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

CO draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt CO door middel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) bij aan de onderwijsprogramma's Primair Onderwijs. CO is actief in de wijken door samen met organisaties en inwoners projecten te realiseren, cultureel met maatschappelijke impact. Binnen hun eigen gebouw verzorgen ze cursussen binnen alle kunstdisciplines.

Belangrijkste motieven: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg

Proces

Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.

Samenwerking

Subsidierelatie

Kern (maximaal 500 tekens)

CO verzorgt kunst-educatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg. Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Bij subsidievaststelling is de evaluatie

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.

Feitelijk:

Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Subsidie 1171544 1171544 € 1335224
TOTAAL € 1.171.544 € 1.171.544 € 1.335.224

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Subsidie 1.171.544 1.171.544 1.196.075
TOTAAL € 1.171.544 € 1.171.544 € 1.196.075

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Subsidie 1.078.446 1.078.446 1.120.844
TOTAAL € 1.078.446 € 1.078.446 € 1.120.844


Baten

Lopend jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Huuropbrengsten 13500 € …
TOTAAL € 13.500

Voorgaand jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Huuropbrengsten 11.893 13.180 13.500
TOTAAL € 11.893 € 13.180 € 13.500

Twee jaar terug (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Huuropbrengsten 11.520 11.893 12.125
TOTAAL € 11.520 € 11.893 € 12.125


Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Exploitatiesaldo 3000 € 4100
TOTAAL € 3.000 € 4.100

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Exploitatiesaldo 1.800 7.934 3.000
TOTAAL € 1.800 € 7.934 € 3.000

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Exploitatiesaldo -29.000 -27.154 0
TOTAAL € -29.000 € -27.154 € 0

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Voorzieningen € …
Kortlopende schulden € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Kortlopende schulden ... 1.567.175 ...
Voorzieningen ... 25.544 ...
TOTAAL € 1.592.719

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Kortlopende schulden ... 1.124.107 ...
Voorzieningen ... 37.128 ...
TOTAAL € 1.161.235

Eigen vermogen

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Eigen vermogen € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eigen vermogen ... 754.935 ...
TOTAAL € 754.935

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eigen vermogen ... 707.001 ...
TOTAAL € 707.001
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Uitvoering geven aan het beleidsplan van KCV en mede uitvoering geven aan de gemeentelijke cultuurvisie "Het cultureel kapitaal van Venlo"(2020).

Proces

Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Samenwerking

4 jarige subsidierelatie met KCV

Kern

Er wordt kunsteducatie verzorgd. Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Financieel 10% (zeer onwaarschijnlijk) Middel ... Goed inrichten van de subsidierelatie. Regelmatig verantwoording, bestuurlijke overleggen en ambtelijke monitoring. Inhoudelijke sturing op budgetprestatieafspraken. Volledig afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

De gemeenteraad heeft CO gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. CO ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft CO inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
TOELICHTING

Wie doet wat? In een samenwerking kunnen allerlei rollen en taken verdeeld worden. Er zijn bijvoorbeeld financiers, uitvoerders, kennisleveranciers, een regisseur et cetera.

Bij een Centrumgemeenteconstructie kunnen deelnemende gemeenten allerlei taken onder brengen bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan de centrumgemeente.

4 jarige subsidierelatie met CO

Afspraken, procedures en instrumenten
TOELICHTING

Denk aan:

 • Tussentijdse evaluatie en monitoring.
 • Organiseren van werkbezoeken
 • Aanstellen van rapporteurs binnen de raad voor deze samenwerking.
 • Aanstellen van een bestuurlijke regisseur in het college.
 • Organiseren van gezamenlijke invloed pogingen met raden van andere gemeenten – zoals bij het afstemmen van zienswijzen.
 • Borging van de gemeentelijke eigenaarspositie.
 • Afspraken over informatievoorziening.
 • Onafhankelijk toezicht

Tussentijdse evaluatie en monitoring dmv ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Beëindigen subsidierelatie. AWB.

Proces

Procesbalk

Raad

vierde kwartaal van 2023
Begroting: vaststellen budget voor subsidie 2024
derde kwartaal van 2023
Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma

College

derde kwartaal van 2023
BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie
vierde kwartaal van 2023
BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.

Bibliotheek

Relevante documenten