BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)

From Dashboard samenwerking Venlo

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Economie
Aard van de samenwerking
 • Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.

Feitelijke resultaten

Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie

Aan motief beantwoord?

Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo, Gem. Horst aan de Maas, Gem. Venray, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 27,65 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een besloten Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Venlo
Bezoekadres
St. Jansweg 15 (Innovatoren 9A)
5928 RC Venlo
Website
http://www.greenportvenlo.nl/
Accounthouders
F. Arts
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
afkorting: BOGV
Logo
Onderwerpen
 • Economie
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente Venlo, Gemeente Venray
Provincies: Limburg
Aard van de samenwerking
Beleidsafstemming - Bij beleidsafstemming gaat het om het maken van afspraken om beleid beter op elkaar te laten aansluiten, voor gezamenlijk beleid dan wel ‘beleidsharmonisatie’. Ook kan het gaan om het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie of een strategie. Een voorbeeld van beleidsafstemming is het maken van afspraken over de realisatie van bedrijventerreinen.
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
 • Voorkomen van dubbel werk
 • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

 • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

 • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

 • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Aan motief beantwoord?

Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo

Proces

De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.

Samenwerking

Wij beogen als grondgebied gemeenten (Venlo, Venray en Horst aan de Maas) en de Provincie Limburg gezamenlijk het werklandschap Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.

Kern (maximaal 500 tekens)

De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Deelneming door inbreng kapitaal 12942028 5586485 € …
Inbreng vreemd vermogen vast 19.250.000 19250000 € …
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) 6.600.000 0 € …
TOTAAL € 38.792.028 € 24.836.485

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Deelneming door inbreng kapitaal 12.942.028 12.906.438 ...
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) 6.600.000 0 6.600.000
Inbreng vreemd vermogen vast 19.250.000 19.250.000 ...
TOTAAL € 38.792.028 € 32.156.438 € 6.600.000

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Deelneming door inbreng kapitaal 12.942.028 12.942.028 ...
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) 6.600.000 0 ...
Inbreng vreemd vermogen vast 19.250.000 19.250.000 ...
TOTAAL € 38.792.028 € 32.192.028Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
eindwaarde grex 1-1-2019 87736000 € …
Winst- en verliesrekening 14502000 11603187 € …
TOTAAL € 102.238.000 € 11.603.187

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Winst- en verliesrekening 9.135.000 15.470.346 ...
contante waarde grex 1-1-2016 20.204.950 ... ...
eindwaarde grex 1-1-2019 70.826.457 ... ...
TOTAAL € 100.166.407 € 15.470.346

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Winst- en verliesrekening 9.135.000 -401.921 12.474.000
eindwaarde grex 1-1-2019 70.826.457 ... ...
TOTAAL € 79.961.457 € -401.921 € 12.474.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
participanten € …
TOTAAL

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
participanten ... ... ...
TOTAAL

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
langlopende schulden aan participanten ... 84.967.292 ...
TOTAAL € 84.967.292

Eigen vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
omvang Agioreserve 46.392.000 20167816 € …
TOTAAL € 46.392.000 € 20.167.816

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
omvang Agioreserve 46.392.000 46.392.000 ...
TOTAAL € 46.392.000 € 46.392.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
omvang Agioreserve 46.392.000 46.392.000 ...
TOTAAL € 46.392.000 € 46.392.000
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking

Verdeelsleutel

De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 27,65% Gemeente Venray: 5,39% Gemeente Horst aan de Maas: 8,34% Provincie Limburg: 58,62%

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Anders ... 10% (zeer onwaarschijnlijk) Laag ... Periodiek wordt de risico-analyse geactualiseerd en worden beheersmaatregelen in beeld gebracht. De gemeente Venlo wordt hierover geïnformeerd. Gedeeltelijk afgedekt
Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Realiseren van complexe en intergemeentelijke/regionale grootschalige ambities op het gebied van economie./bedrijvigheid, duurzaamheid en natuur- en landschapsontwikkeling.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een besloten Vennootschap

TOELICHTING

Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

 • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
 • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
 • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
 • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
 • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
 • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
.
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering E. Boom
Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding

Uittreding van een partij als aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf is gedurende de eerste tien (10) jaar niet mogelijk. Na verloop van de eerste tien (10) jaar kan uittreding van een partij als aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf uitsluitend plaatsvinden met inachtneming van een termijn van minimaal twee (2) jaar. Indien een Partij uittreedt zal de BV Ontwikkelbedrijf zijn aandelen inkopen tegen betaling van de nominale waarde van deze aandelen.

Proces

Overige relevante ontwikkelingen

In de AVvA van de BV wordt Venlo vertegenwoordigd door de daartoe door het college aangewezen portefeuillehouder. Voor bepaalde besluiten van de BV is goedkeuring van de AVvA vereist. ter voorbereiding op de AVvA worden opvattingen en standpunten over voorstellen die aan de AVvA worden voorgelegd, vooraf besproken in het college op basis van een integraal ambtelijk advies.

Over de informatie die het college verkrijgt als lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het college informatie en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dit doet het college periodiek middels de paragraaf maatschappelijke partners in de begroting en jaarrekening en door middel van het aanbieden aan de raad van de kwartaalrapportages van de BV. Incidenteel zal het college de raad informeren wanneer er sprake is van politiek relevante zaken.

Bibliotheek

Relevante documenten
Q4 2016 ( downloaden)
Q1 2017 ( downloaden)
Q2 2017 ( downloaden)
Q3 2017 ( downloaden)
Q4 2017 ( downloaden)
Jaarrekening 2017 BV Ontwikkelbedrijf ( downloaden)
Q1 2018 ( downloaden)
Q2 2018 ( downloaden)
Q3 2018 ( downloaden)
Q4 2018 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 144758) ( downloaden)
Jaarrekening 2018 BV Ontwikkelbedrijf ( downloaden)
Q1 2019 Ontwikkelbedrijf ( downloaden)
Q2 2019 Ontwikkelbedrijf ( downloaden)
Q3 2019 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 144947) ( downloaden)
Q4 2019 Ontwikkelbedrijf ( downloaden)
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Jaarrekening 2019 getekende versie (2022-06-27 145740) ( downloaden)
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Controleverklaring 2019 getekend (2022-06-27 145908) ( downloaden)
Q1 2020 Ontw bedrijf (2022-05-22 145450) ( downloaden)
Q2 2020 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 145927) ( downloaden)
Q3 2020 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 150018) ( downloaden)
Q4 2020 Ontwikkelbedrijf ( downloaden)
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo jaarrekening 2020 & controleverklaring getekende versie (2023-01-24 123802) ([ downloaden])
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo jaarrekening 2020 & controleverklaring getekende versie (2022-06-27 150008) ([ downloaden])
Q1 2021 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 144151) ( downloaden)
Q2 2021 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 144253) ( downloaden)
Q3 2021 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 144354) ( downloaden)
Q4 2021 Ontwikkelbedrijf (2022-05-22 144453) ( downloaden)
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo jaarrekening 2021 & controleverklaring getekende versie (2023-01-24 124230) ([ downloaden])
Kwartaalrapportage Q1 2022 Ontwikkelbedrijf (2023-01-24 122933) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q2 2022 Ontwikkelbedrijf (2023-01-24 123041) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q3 2022 Ontwikkelbedrijf (2023-01-24 123128) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q4 2022 Ontwikkelbedrijf (2023-02-28 125428) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q1 2023 Ontwikkelbedrijf (2023-05-23 161444) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q2 2023 Ontwikkelbedrijf (2023-08-21 124723) ( downloaden)
Kwartaalrapportage Q3 2023 Ontwikkelbedrijf (2024-02-08 141905) ( downloaden)
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo jaarrekening 2022 & controleverklaring getekende versie (2024-02-08 143746) ([ downloaden])
Kwartaalrapportage Q4 2023 Ontwikkelbedrijf (2024-03-20 095543) ( downloaden)