Verkoop Vennootschap BV - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Venlo

Verkoop Vennootschap BV
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren

Motieven voor samenwerking

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.


Kern (maximaal 500 tekens)

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Deelneming door inbreng van kapitaal 67 67 € 67
Kapitaalverstrekking 0 0 € 0
TOTAAL € 67 € 67 € 67

Voorgaand jaar (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Deelneming door inbreng van kapitaal 67 67 67
Kapitaalverstrekking 105.000 105.000 105.000
TOTAAL € 105.067 € 105.067 € 105.067

Twee jaar terug (2017)

Financiële middelen Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Deelneming door inbreng van kapitaal ... 67 ...
Kapitaalverstrekking ... 105.000 ...
TOTAAL € 105.067


Baten

Lopend jaar (2019)

Categorie opbrengsten Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Agio uitkering 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2018)

Categorie opbrengsten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Agio uitkering 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2017)

Categorie opbrengsten Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Agio uitkering ... ... ...
TOTAAL


Financiële resultaten

Lopend jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Resultaat na belastingen -12.500 -40.924 € -12.500
TOTAAL € -12.500 € -40.924 € -12.500

Voorgaand jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Resultaat na belastingen -12.500 -38.818 -12.500
TOTAAL € -12.500 € -38.818 € -12.500

Twee jaar terug (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Resultaat na belastingen ... -66.690 ...
TOTAAL € -66.690

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Kortlopende schulden 7.500 16.256 € 7.500
TOTAAL € 7.500 € 16.256 € 7.500

Voorgaand jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Kortlopende schulden 7.500 30.170 7.500
TOTAAL € 7.500 € 30.170 € 7.500

Twee jaar terug (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Kortlopende schulden ... 19.656 ...
TOTAAL € 19.656

Eigen vermogen

Lopend jaar (2019)

Categorie Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
Eigen Vermogen 137.500 71.192 € 50.000
TOTAAL € 137.500 € 71.192 € 50.000

Voorgaand jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Eigen Vermogen 137.500 112.116 125.000
TOTAAL € 137.500 € 112.116 € 125.000

Twee jaar terug (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Eigen Vermogen ... 150.934 ...
TOTAAL € 150.934

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

De BV heeft aan haar doelstellingen voldaan en is in 2020 ontbonden.

Samenwerking

...

Kern

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Ondanks dat het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Conform aandeel.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: