Poppodium Grenswerk - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (C)

From Dashboard samenwerking Venlo

Poppodium Grenswerk
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (C)

Jaar C

Jaren

"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.

Belangrijkste motieven: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Realisatie beleidsprogramma cultuur

Proces

2 maandelijks bestuurlijk overleg

Samenwerking

subsidierelatie

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

 1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
 2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
 3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
 4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
 5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
 6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
 7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
 8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (C)

Financiële middelen Begroting C Realisatie C Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde.
subsidie € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
TOTAAL "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Financiële middelen Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
subsidie 553.909 553.909 559.816
subsidie 627.497 627.497 635.417
subsidie 559.816 559.817 559.817
subsidie 635.417 635.417 653.286
subsidie 549.036 549.036 ...
subsidie 653.286 ... 810.910
subsidie 559.816 559.817 559.817
subsidie 559.816 559.817 618.214
subsidie 559.816 559.817 618.214

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 553.909 € 553.909 € 559.816
TOTAAL € 627.497 € 627.497 € 635.417
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 559.817
TOTAAL € 635.417 € 635.417 € 653.286
TOTAAL € 549.036 € 549.036
TOTAAL € 653.286 € 810.910
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 559.817
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 618.214
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 618.214

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Financiële middelen Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
subsidie 553.909 553.909 559.816
subsidie 627.497 627.497 635.417
subsidie 559.816 559.817 559.817
subsidie 635.417 635.417 653.286
subsidie 549.036 549.036 ...
subsidie 653.286 ... 810.910
subsidie 559.816 559.817 559.817
subsidie 559.816 559.817 618.214
subsidie 559.816 559.817 618.214

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 553.909 € 553.909 € 559.816
TOTAAL € 627.497 € 627.497 € 635.417
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 559.817
TOTAAL € 635.417 € 635.417 € 653.286
TOTAAL € 549.036 € 549.036
TOTAAL € 653.286 € 810.910
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 559.817
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 618.214
TOTAAL € 559.816 € 559.817 € 618.214

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Baten

Lopend jaar (C)

Categorie opbrengsten Begroting C Realisatie C Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde.
Huuropbrengsten € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
TOTAAL "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie opbrengsten Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Huuropbrengsten 60.086 60.086 60.194
Huuropbrengsten 60.194 61.549 61.549
Huuropbrengsten 60.194 60.209 60.575
Huuropbrengsten 61.549 65.254 66.500
Huuropbrengsten 59.575 59.575 ...
Huuropbrengsten 66.500 ... ...
Huuropbrengsten 60.194 60.582 60.582
Huuropbrengsten 60.194 61.549 61.549
Huuropbrengsten 60.194 61.549 61.549

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 60.086 € 60.086 € 60.194
TOTAAL € 60.194 € 61.549 € 61.549
TOTAAL € 60.194 € 60.209 € 60.575
TOTAAL € 61.549 € 65.254 € 66.500
TOTAAL € 59.575 € 59.575
TOTAAL € 66.500
TOTAAL € 60.194 € 60.582 € 60.582
TOTAAL € 60.194 € 61.549 € 61.549
TOTAAL € 60.194 € 61.549 € 61.549

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie opbrengsten Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Huuropbrengsten 60.086 60.086 60.194
Huuropbrengsten 60.194 61.549 61.549
Huuropbrengsten 60.194 60.209 60.575
Huuropbrengsten 61.549 65.254 66.500
Huuropbrengsten 59.575 59.575 ...
Huuropbrengsten 66.500 ... ...
Huuropbrengsten 60.194 60.582 60.582
Huuropbrengsten 60.194 61.549 61.549
Huuropbrengsten 60.194 61.549 61.549

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 60.086 € 60.086 € 60.194
TOTAAL € 60.194 € 61.549 € 61.549
TOTAAL € 60.194 € 60.209 € 60.575
TOTAAL € 61.549 € 65.254 € 66.500
TOTAAL € 59.575 € 59.575
TOTAAL € 66.500
TOTAAL € 60.194 € 60.582 € 60.582
TOTAAL € 60.194 € 61.549 € 61.549
TOTAAL € 60.194 € 61.549 € 61.549

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Financiële resultaten

Lopend jaar (C)

Categorie Begroting C Realisatie C Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde.
Exploitatieresultaat € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
TOTAAL "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Exploitatieresultaat 0 -38.118 0
Exploitatieresultaat 76.700 125.633 0
Exploitatieresultaat 0 100.782 ...
Exploitatieresultaat 76.700 -12.461 0
Exploitatieresultaat 0 -31.993 ...
Exploitatieresultaat 0 ... 0
Exploitatieresultaat 0 78.644 ...
Exploitatieresultaat 0 0 ...
Exploitatieresultaat 0 0 ...

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 0 € -38.118 € 0
TOTAAL € 76.700 € 125.633 € 0
TOTAAL € 0 € 100.782
TOTAAL € 76.700 € -12.461 € 0
TOTAAL € 0 € -31.993
TOTAAL € 0 € 0
TOTAAL € 0 € 78.644
TOTAAL € 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Exploitatieresultaat 0 -38.118 0
Exploitatieresultaat 76.700 125.633 0
Exploitatieresultaat 0 100.782 ...
Exploitatieresultaat 76.700 -12.461 0
Exploitatieresultaat 0 -31.993 ...
Exploitatieresultaat 0 ... 0
Exploitatieresultaat 0 78.644 ...
Exploitatieresultaat 0 0 ...
Exploitatieresultaat 0 0 ...

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 0 € -38.118 € 0
TOTAAL € 76.700 € 125.633 € 0
TOTAAL € 0 € 100.782
TOTAAL € 76.700 € -12.461 € 0
TOTAAL € 0 € -31.993
TOTAAL € 0 € 0
TOTAAL € 0 € 78.644
TOTAAL € 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Vreemd vermogen

Lopend jaar (C)

Categorie Begroting C Realisatie C Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde.
Voorzieningen € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
Langlopende schulden € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
Kortlopende schulden € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
TOTAAL "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Kortlopende schulden ... 242.761 ...
Kortlopende schulden ... 0 ...
Kortlopende schulden ... 321.263 ...
Kortlopende schulden ... 171.308 ...
Kortlopende schulden ... 166.912 ...
Kortlopende schulden ... 0 ...
Kortlopende schulden ... 263.252 ...
Kortlopende schulden ... ... ...
Kortlopende schulden ... 152.842 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... 135.125 ...
Langlopende schulden ... 158.625 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... ... ...
Langlopende schulden ... 111.625 ...
Langlopende schulden ... 88.125 ...
Voorzieningen ... ... ...
Voorzieningen ... 18.066 ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... ... ...
Voorzieningen ... ... ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... 0 ...

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 306.433
TOTAAL € 263.252
TOTAAL € 264.467
TOTAAL € 321.263
TOTAAL € 343.603
TOTAAL
TOTAAL € 330.886
TOTAAL € 0
TOTAAL € 0

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Kortlopende schulden ... 242.761 ...
Kortlopende schulden ... 0 ...
Kortlopende schulden ... 321.263 ...
Kortlopende schulden ... 171.308 ...
Kortlopende schulden ... 166.912 ...
Kortlopende schulden ... 0 ...
Kortlopende schulden ... 263.252 ...
Kortlopende schulden ... ... ...
Kortlopende schulden ... 152.842 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... 135.125 ...
Langlopende schulden ... 158.625 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... 0 ...
Langlopende schulden ... ... ...
Langlopende schulden ... 111.625 ...
Langlopende schulden ... 88.125 ...
Voorzieningen ... ... ...
Voorzieningen ... 18.066 ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... ... ...
Voorzieningen ... ... ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... 0 ...
Voorzieningen ... 0 ...

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 306.433
TOTAAL € 263.252
TOTAAL € 264.467
TOTAAL € 321.263
TOTAAL € 343.603
TOTAAL
TOTAAL € 330.886
TOTAAL € 0
TOTAAL € 0

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Eigen vermogen

Lopend jaar (C)

Categorie Begroting C Realisatie C Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde.
Reserves en fondsen € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
TOTAAL "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Reserves en fondsen ... 1.885 ...
Reserves en fondsen ... 466.978 ...
Reserves en fondsen ... 102.666 ...
Reserves en fondsen ... 454.518 ...
Reserves en fondsen ... 40.003 ...
Reserves en fondsen ... ... ...
Reserves en fondsen ... 181.311 ...
Reserves en fondsen ... 0 ...
Reserves en fondsen ... 0 ...

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 1.885
TOTAAL € 466.978
TOTAAL € 102.666
TOTAAL € 454.518
TOTAAL € 40.003
TOTAAL
TOTAAL € 181.311
TOTAAL € 0
TOTAAL € 0

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. )

Categorie Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. Begroting Expression error: Unexpected < operator.
Reserves en fondsen ... 1.885 ...
Reserves en fondsen ... 466.978 ...
Reserves en fondsen ... 102.666 ...
Reserves en fondsen ... 454.518 ...
Reserves en fondsen ... 40.003 ...
Reserves en fondsen ... ... ...
Reserves en fondsen ... 181.311 ...
Reserves en fondsen ... 0 ...
Reserves en fondsen ... 0 ...

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

TOTAAL € 1.885
TOTAAL € 466.978
TOTAAL € 102.666
TOTAAL € 454.518
TOTAAL € 40.003
TOTAAL
TOTAAL € 181.311
TOTAAL € 0
TOTAAL € 0

"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.