Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)

From Dashboard samenwerking Venlo

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Financiën
Aard van de samenwerking
 • Delen hulpbronnen
Belangrijk voor wie?
  Belangrijk waarom?
  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
  Verbonden partij: ja.
  Beoogde resultaten

  Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

  Feitelijke resultaten

  Het bestuur van de vennootschap heeft met het Ministerie van Klimaat en Energie, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV in februari 2024 overeenstemming bereikt over de terugtreding van PBE als contractpartij uit het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Daarmee resteren er geen openstaande contractuele verplichtingen meer en kan PBE als vennootschap worden ontbonden. Het bestuur van de vennootschap treft op moment van het schrijven van dit memo voorbereidingen voor het opheffen van de vennootschap en om de resterende liquide middelen zo spoedig mogelijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2024 uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

  Motieven
  Aan motief beantwoord?
  Begrote kosten en baten (begroting)
  Feitelijke kosten en baten (realisatie)
  Samenwerkingspartners

  Drenthe, Groningen, Overijssel, Gem. Venlo, Gem. n in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, Noord-Brabant, Limburg

  Aandeel van de gemeente

  Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,333 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is nog onbekend en de verdeling van baten is nog onbekend.

  Governance regime

  Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een besloten Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

  Proces


  Contactgegevens
  Vestigingsplaats
  ’s-Hertogenbosch
  Bezoekadres
  Brabantlaan 1
  5216 TV 's-Hertogenbosch
  Correspondentieadres
  Brabantlaan 1
  5216 TV 's-Hertogenbosch
  Accounthouders
  Kevin Savelkouls (Gemeente Venlo)
  Totaaloverzicht Kernbeeld
  Toelichting

  Basisgegevens

  Naam
  Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
  afkorting: PBE
  Onderwerpen
  • Financiën
  Raadsprogrammaʼs
  Belangrijkheid

  (1) Waarom is het belangrijk?

  • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


  (2) Voor wie is het vooral belangrijk?

   ‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
   (1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

   “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

   (2) De gemeente heeft financieel belang.

   “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

   Schaal van de samenwerking
   Samenwerkingspartners
   Gemeenten: Gemeente Venlo, Gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg
   Provincies: Drenthe, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel
   Aard van de samenwerking
   Delen hulpbronnen -

   Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

   Jaren
   Beoogde resultaten
   TOELICHTING
   Prestatieladder.png

   Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

   Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

   Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

   Inhoudelijke resultaten

   De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

   • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
   • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


   Prestaties in het beleidsproces

   Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

   

Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

   Samenwerkingsprestaties

   Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


   Tips

   1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
   2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
   3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.


   Kern (maximaal 500 tekens)

   Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

   Kosten en baten: begroting en realisatie
   Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


   Kosten (inbreng financiële middelen)

   Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

   Lopend jaar (2022)

   Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
   Deelneming door inbreng van kapitaal 4.982 4.982 € 4.982
   TOTAAL € 4.982 € 4.982 € 4.982

   Voorgaand jaar (2021)

   Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
   Deelneming door inbreng van kapitaal 4.982 4.982 4.982
   TOTAAL € 4.982 € 4.982 € 4.982

   Twee jaar terug (2020)

   Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
   Deelneming door inbreng van kapitaal 4.982 4.982 4.982
   TOTAAL € 4.982 € 4.982 € 4.982   Financiële resultaten

   Lopend jaar (2022)

   Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
   Resultaat na belastingen 0 -52.060 € 0
   TOTAAL € 0 € -52.060 € 0

   Voorgaand jaar (2021)

   Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
   Resultaat na belastingen -70.000 -37.321 0
   TOTAAL € -70.000 € -37.321 € 0

   Twee jaar terug (2020)

   Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
   Resultaat na belastingen -20.000 -20.148 -70.000
   TOTAAL € -20.000 € -20.148 € -70.000

   Vreemd vermogen

   Lopend jaar (2022)

   Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
   Kortlopende schulden 0 9.914 € 0
   TOTAAL € 0 € 9.914 € 0

   Voorgaand jaar (2021)

   Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
   Kortlopende schulden 0 6.925 0
   TOTAAL € 0 € 6.925 € 0

   Twee jaar terug (2020)

   Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
   Kortlopende schulden 0 19.533 0
   TOTAAL € 0 € 19.533 € 0

   Eigen vermogen

   Lopend jaar (2022)

   Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
   Eigen Vermogen 1.500.000 1.489.928 € 1.450.000
   TOTAAL € 1.500.000 € 1.489.928 € 1.450.000

   Voorgaand jaar (2021)

   Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
   Eigen Vermogen 1.500.000 1.532.074 1.500.000
   TOTAAL € 1.500.000 € 1.532.074 € 1.500.000

   Twee jaar terug (2020)

   Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
   Eigen Vermogen 1.570.000 1.569.395 1.500.000
   TOTAAL € 1.570.000 € 1.569.395 € 1.500.000
   Feitelijke resultaten van de samenwerking

   Inhoud

   ...

   Proces

   ...

   Samenwerking

   ...

   Kern

   Het bestuur van de vennootschap heeft met het Ministerie van Klimaat en Energie, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV in februari 2024 overeenstemming bereikt over de terugtreding van PBE als contractpartij uit het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Daarmee resteren er geen openstaande contractuele verplichtingen meer en kan PBE als vennootschap worden ontbonden. Het bestuur van de vennootschap treft op moment van het schrijven van dit memo voorbereidingen voor het opheffen van de vennootschap en om de resterende liquide middelen zo spoedig mogelijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2024 uit te keren aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

   Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
   TOELICHTING

   Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

   Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
   Toelichting


   Verdeelsleutel

   ...

   Evenwicht

   Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

   Kosten: nog onbekend
   Baten: nog onbekend
   Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

   Kansen en risico's

   Strategische kansen die de samenwerking biedt
   TOELICHTING

   • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
   • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
   • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
   • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

   In 2009 is Essent verkocht aan RWE. PBE is destijds opgericht om de belangen van de voormalig aandeelhouders van Essent, waaronder de gemeente ook valt, te behartigen en alle zaken rondom de verkoop af te wikkelen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. In februari 2024 is overeenstemming bereikt over de terugtreding van PBE als contractpartij uit dit Convenant. Daarmee resteren er geen openstaande contractuele verplichtingen meer en kan PBE worden ontbonden. Voorbereidingen zijn getroffen voor het opheffen van de vennootschap en het uitkeren van de resterende liquide middelen aan de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2024.

   Governance van de samenwerking


   Vorm van de samenwerking
   Er is sprake van een besloten Vennootschap

   TOELICHTING

   Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

   • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
   • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
   • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
   • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
   • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
   • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
   .
   Vertegenwoordiging in bestuursorganen
   Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


   Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering A. Scholten
   Zeggenschap
   Orgaan
   Aantal stemmen voor de gemeente
   Totaal aantal
   Eventuele toelichting
   TOELICHTING

   Denk bijvoorbeeld aan:

   • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
   • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
   • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
   • Een combinatie van bovenstaande.
   • Of iets anders....
   Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering
   498.150
   149.682.196
   0,3328%

   Proces

   Bibliotheek

   Relevante documenten
   Jaarrekening PBE 2020 ( downloaden)
   Jaarrekening PBE 2021 ( downloaden)
   Jaarrekening PBE 2022 ( downloaden)