Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)

From Dashboard samenwerking Venlo

Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Onderwijs / jeugd / opvoeding
Aard van de samenwerking
 • Spring Kinderopvang biedt in de gemeente Venlo peuteropvang en voorschoolse educatie voor kinderen van 2-4 jaar. Dit wordt gesubsidieerd uit het rijksbudget voor onderwijsachterstanden.
Belangrijk voor wie?
 • Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie
Belangrijk waarom?
 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hoogwaardige peuteropvang en voorschoolse educatie in de gemeente Venlo voor zoveel mogelijk kinderen tussen 2 en 4 jaar. Hierdoor daalt het aantal kinderen dat met een taal/ontwikkelingsachterstand instroomt in het basisonderwijs.

Feitelijke resultaten

Het aantal kinderen dat de peuteropvang bezoekt is de laatste jaren toegenomen. Ook volgen steeds meer kinderen met een taalachterstand voorschoolse educatie . Dit versterkt de startpositie van 4- jarigen die instromen in het basisonderwijs.

Motieven

Belangrijkste motieven:
het betreft een wettelijke taak

Aan motief beantwoord?

Ja, deze partner biedt peuteropvang en voorschoolse educatie aan de doelgroep 2-4 jarigen. Beide voorzieningen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Begrote kosten en baten (begroting)
Begrote kosten: Jaarlijks verstrekt de gemeente Venlo een subsidie aan Spring voor het uitvoeren van peuteropvang en voorschoolse educatie.
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Feitelijke kosten: Over de besteding van de subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en Spring Kinderopvang. De subsidievaststelling vindt plaats volgens de Algemene subsidieverordening Venlo, op basis van een financieel en inhoudelijk verslag van de besteding van de middelen en vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring.
Samenwerkingspartners

Gem. Venlo

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 100 %.

Governance regime

Het gaat om een formele en publiekrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie met afdwingbaar resultaat. BBV-categorie: Subsidierelatie.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
Boxmeer
Correspondentieadres
Postbus 116
5830 AC Boxmeer
Website
https://www.spring-kinderopvang.nl/
Accounthouders
Wilma Steegh-van Ham (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
Stichting Peuterspeelzalen Spring
afkorting: Spring
Beschrijving

Spring is een organisatie die opvang biedt aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Noord-Limburg en Oost-Brabant in de vormen: kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse, tussenschoolse, vakantie- en gastouderopvang. De peuteropvang door Spring vindt in Venlo plaats op 22 locaties.

Logo

500x500px ([ downloaden])

Onderwerpen
 • Onderwijs / jeugd / opvoeding
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • Raad: politiek belangrijk
 • College: bestuurlijk belangrijk
 • Ambtelijke organisatie
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft geen bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Lokaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeente Venlo
Aard van de samenwerking
Spring Kinderopvang biedt in de gemeente Venlo peuteropvang en voorschoolse educatie voor kinderen van 2-4 jaar. Dit wordt gesubsidieerd uit het rijksbudget voor onderwijsachterstanden.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Motieven (eigen formulering)

het betreft een wettelijke taak

Aan motief beantwoord?

Ja, deze partner biedt peuteropvang en voorschoolse educatie aan de doelgroep 2-4 jarigen. Beide voorzieningen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Belangrijkste motieven: het betreft een wettelijke taak
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Zoveel mogelijk kinderen tussen 2-4 jaar gaan 8 per week naar de peuteropvang en volgen voorschoolse educatie indien zij een (dreigende) taalachterstand hebben. Hierdoor wordt de startpositie van de kinderen in het primair onderwijs versterkt.

Proces

Periodiek vindt er een evaluatiegesprek plaats met de gemeente op basis van transparante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

Samenwerking

Er wordt tijdig gezamenlijk beleid ontwikkeld op basis van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.

Kern (maximaal 500 tekens)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hoogwaardige peuteropvang en voorschoolse educatie in de gemeente Venlo voor zoveel mogelijk kinderen tussen 2 en 4 jaar. Hierdoor daalt het aantal kinderen dat met een taal/ontwikkelingsachterstand instroomt in het basisonderwijs.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Jaarlijks verstrekt de gemeente Venlo een subsidie aan Spring voor het uitvoeren van peuteropvang en voorschoolse educatie.

Feitelijk:

Over de besteding van de subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en Spring Kinderopvang. De subsidievaststelling vindt plaats volgens de Algemene subsidieverordening Venlo, op basis van een financieel en inhoudelijk verslag van de besteding van de middelen en vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
subsidie peuteropvang en VVE 1.867.234 € …
€ …
TOTAAL € 1.867.234

Voorgaand jaar (2019)

Financiële middelen Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020
subsidie peuteropvang en VVE 1.836.231 ... ...
TOTAAL € 1.836.231

Twee jaar terug (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
subsidie peuteropvang en VVE 2.390.009 2.168.889 ...
TOTAAL € 2.390.009 € 2.168.889
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Het aantal kinderen dat naar de peuteropvang gaat, is de laatste jaren toegenomen. Hierdoor zijn meer kinderen goed voorbereid op het basisonderwijs en

Proces

Alle peuteropvanglocaties zijn ook gecertificeerd om voorschoolse educatie aan te bieden. Op alle 19 locaties van Spring kunnen dus ook de kinderen terecht met een (risico op ) een taal en/of ontwikkelingsachterstand.

Samenwerking

De samenwerking op met name uitvoerend niveau is aanzienlijk verbeterd.

Kern

Het aantal kinderen dat de peuteropvang bezoekt is de laatste jaren toegenomen. Ook volgen steeds meer kinderen met een taalachterstand voorschoolse educatie . Dit versterkt de startpositie van 4- jarigen die instromen in het basisonderwijs.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

...

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten:
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Risico's
TOELICHTING

Aard van de risico's

Het gaat hier om (mogelijke) oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er negatieve gevolgen optreden.

 • Denk bij maatschappelijke risico’s aan economische ontwikkelingen, ontbreken van maatschappelijk draagvlak, maatschappelijke opvattingen, nieuwe spelers die risico’s meedragen, introductie van nieuwe wetgeving et cetera.
 • Denk bij financiële risico’s aan verlies op ingebracht kapitaal, rente, schadeclaims, open einde regelingen, faillissement et cetera.
 • Denk bij juridische risico’s aan nieuwe wetgeving, contractbeheer, onrechtmatig handelen et cetera.
 • Denk bij technische risico’s aan haperende oplossingen of systemen, zoals ICT.
 • Denk bij organisatorische risico’s aan uitval medewerkers, leiding, organisatiecultuur et cetera.

Impact

Bij de impact gaat het om de gevolgen voor de eigen gemeente. Hoe groter de schaal en des te ernstiger de consequenties des te groter de impact is.

Risico = Kans X Impact

Het risico is te zien als de kans dat de negatieve gevolgen zich voordoen maal de impact.

Aard van het risico Kans Impact Toelichting Beheersmaatregelen Status beheersmaatregelen
Maatschappelijk 25% (onwaarschijnlijk) Hoog ... Niet afgedekt / Geen maatregelen
Financieel 25% (onwaarschijnlijk) Laag ... Gedeeltelijk afgedekt

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een samenwerking via subsidierelatie met afdwingbaar resultaat

TOELICHTING

Samenwerken via een gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regeling)

Er zijn verschillende soorten gemeenschappelijke regelingen:

 • Een gemeenschappelijk openbaar lichaam is de zwaarste gemeenschappelijke regeling en heeft de status van een rechtspersoon. Deze vorm bestaat uit drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. Deelnemers kunnen taken en bevoegdheden aan het openbaar lichaam overdragen. Dit is een veel voorkomende vorm van publiekrechtelijke samenwerking.
 • Een gemeenschappelijk orgaan heeft een dagelijks bestuur en beschikt niet over rechtspersoonlijkheid. Overdragen van bevoegdheden is beperkt mogelijk en de samenwerking kan geen personeel in dienst nemen. Deze samenwerking wordt vooral ingezet als overlegorgaan.
 • Een centrumgemeente oefent taken en bevoegdheden uit voor andere gemeenten. Deze samenwerking heeft geen eigen bestuur.
 • Een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt opgericht voor de behartiging van bedrijfsvoerings- of uitvoeringstaken. Deze vorm kent alleen een enkelvoudig bestuur: het dagelijks bestuur.
 • Een regeling zonder meer is de lichtste vorm zonder overdracht van taken of bevoegdheden. Alleen afspraken worden vastgelegd – meestal zonder juridische binding – onder noemers zoals een ‘overheidsconvenant’ of ‘bestuursakkoord’.

Samenwerken via een subsidierelatie

Subsidie is een bijzondere vorm van samenwerking. Deze valt niet onder de Wet gemeenschappelijke regeling maar de Algemene wet bestuursrecht. Onder subsidie wordt ingevolge artikel 4:21 lid 1 van de Awb verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, (4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er zijn globaal twee varianten:

 • Niet afdwingbare subsidie: de subsidieontvanger krijgt een voorlopige aanspraak op middelen. Indien de ontvanger zich niet houdt aan bepaalde verplichtingen kan de gemeente de verleende subsidie lager of nihil vast stellen en betaalde voorschotten terugvorderen (art 4:21 Awb).
 • Afdwingbare subsidie: de gemeente kan ten behoeve van bijzondere belangen een prestatieplicht opleggen om de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren door middel van een ‘uitvoeringsovereenkomst’ (art 4:36 Awb). Om die reden kan tevens sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’.
.

Proces