NV Enexis Holding (Enexis)

From Dashboard samenwerking Venlo

NV Enexis Holding (Enexis)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht

Kernbeeld Zie meer
Toelichting
Onderwerp(en)
 • Duurzaamheid en energie
Aard van de samenwerking
 • Gezamenlijke beleidsuitvoering
Belangrijk voor wie?
 • College: bestuurlijk belangrijk
Belangrijk waarom?
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid., Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen.
Verbonden partij: ja.
Beoogde resultaten

Publiek belang: Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.

Feitelijke resultaten

Voor een uitgebreide toelichting op de prestaties van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het jaarverslag op www.enexisgroep.nl/jaarverslag. Het meest recente jaarverslag is ook als bijlage opgenomen in deze Samenwerkingswijzer.

Motieven

Belangrijkste motieven:
Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?
Begrote kosten en baten (begroting)
Feitelijke kosten en baten (realisatie)
Samenwerkingspartners

Drenthe, Groningen, Overijssel, Gem. n in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, Noord-Brabant, Limburg

Aandeel van de gemeente

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,333 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig.

Governance regime

Het gaat om een formele en privaatrechtelijke samenwerking. Er is sprake van een naamloze Vennootschap. BBV-categorie: Vennootschap of coöperatie.

Proces


Contactgegevens
Vestigingsplaats
's-Hertogenbosch
Bezoekadres
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch
Correspondentieadres
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch
Website
www.enexisgroep.nl
Accounthouders
Kevin Savelkouls (Gemeente Venlo)
Totaaloverzicht Kernbeeld
Toelichting

Basisgegevens

Naam
NV Enexis Holding
afkorting: Enexis
Beschrijving

De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. Enexis is een netwerkbedrijf. Met onze infrastructuur zorgen wij ervoor dat miljoenen klanten in Nederland toegang hebben tot elektriciteit en gas. Onze medewerkers zorgen dag en nacht voor een veilige en betrouwbare energievoorziening en werken daarnaast hard aan verduurzaming van het energiesysteem in Nederland. Enerzijds door windparken, zonneweides en laadpunten voor elektrisch vervoer aan te sluiten. Anderzijds door samen met onze stakeholders maatschappelijk optimale keuzes te maken voor het energiesysteem van de toekomst. Duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. Enexis werkt in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. In dit verzorgingsgebied ontwikkelt en beheert Enexis Netbeheer B.V. regionale elektriciteit- en gasnetten. Daarnaast zorgen we dat het wisselen van energieleverancier en het verrekenen van energiestromen voor klanten en marktpartijen vlekkeloos verloopt. Fudura B.V. helpt bedrijven bij het optimaliseren en verduurzamen van de energieprestaties. Enpuls Warmte Infra B.V. werkt aan de ontwikkeling en het beheer van warmtenetten.

Logo
Onderwerpen
 • Duurzaamheid en energie
Raadsprogrammaʼs
Belangrijkheid

(1) Waarom is het belangrijk?

 • Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave.
 • Samenwerking biedt grote kansen.
 • Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.


(2) Voor wie is het vooral belangrijk?

 • College: bestuurlijk belangrijk
‘Verbonden partij’ ‘Verbonden partij’ volgens definitie in het Besluit Begroting en Verantwoording
(1) De gemeente heeft bestuurlijk belang.

“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

(2) De gemeente heeft financieel belang.

“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

Schaal van de samenwerking

Regionaal

Samenwerkingspartners
Gemeenten: Gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg
Provincies: Drenthe, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel
Aard van de samenwerking
Gezamenlijke beleidsuitvoering - Bij gezamenlijke uitvoering gaat het realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van het beleid. Dit hoeft niet per se gepaard gaat met gemeenschappelijk beleid – er is voor de partners maatwerk mogelijk wat ze kunnen afnemen. Gezamenlijke uitvoering kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een gemeenschappelijke sociale dienst. Partijen kunnen er ook voor kiezen het beleid gelijk te trekken. Er is dan ook sprake van ‘beleidsafstemming’ naast gemeenschappelijke uitvoering.

Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren
Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

 • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

 • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

 • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

 1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
 2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
 3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

De vennootschap heeft ten doel: a. het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; b. het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Proces

Enexis verwoordt haar strategie als volgt: ONZE STRATEGISCHE KOERS Onze ambitie is duidelijk: wij realiseren de energietransitie in ons verzorgingsgebied. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Om te slagen in deze opdracht is focus op onze kerntaken nodig. Onze kerntaken vatten wij samen in drie doelen: 1. WIJ STUREN AAN OP MAATSCHAPPELIJK OPTIMALE ENERGIEKEUZES Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe. 2. WIJ BIEDEN IEDEREEN ALTIJD TOEGANG TOT ENERGIE Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijke kosten. 3. KLANTEN WETEN WAT ZE AAN ONS HEBBEN Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.

Samenwerking

Effectieve en efficiënte realisatie van doelstellingen.

Kern (maximaal 500 tekens)

Publiek belang: Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Deelneming door inbreng van kapitaal 246.306 246.306 € 246.306
TOTAAL € 246.306 € 246.306 € 246.306

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Deelneming door inbreng van kapitaal 246.306 246.306 246.306
TOTAAL € 246.306 € 246.306 € 246.306

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Deelneming door inbreng van kapitaal 246.306 246.306 246.306
TOTAAL € 246.306 € 246.306 € 246.306


Baten

Lopend jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Dividend 330.000 331.000 € 640.000
TOTAAL € 330.000 € 331.000 € 640.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Dividend 250.000 250.000 250.000
TOTAAL € 250.000 € 250.000 € 250.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie opbrengsten Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Dividend 298.760 349.151 250.000
TOTAAL € 298.760 € 349.151 € 250.000


Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Resultaat na belastingen 1.300.000.000 € …
TOTAAL € 1.300.000.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Resultaat na belastingen ... 199.000.000 ...
TOTAAL € 199.000.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Resultaat na belastingen ... 108.000.000 ...
TOTAAL € 108.000.000

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Kortlopende verplichtingen 861.000 € …
Langlopende verplichtingen 4.046.000 € …
TOTAAL € 4.907.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Kortlopende verplichtingen ... 670.000 ...
Langlopende verplichtingen ... 4.484.000 ...
TOTAAL € 5.154.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Kortlopende verplichtingen ... 436.000 ...
Langlopende verplichtingen ... 4.199.000 ...
TOTAAL € 4.635.000

Eigen vermogen

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Eigen Vermogen 5.441.000.000 € …
TOTAAL € 5.441.000.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Eigen Vermogen ... 4.241.000.000 ...
TOTAAL € 4.241.000.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Eigen Vermogen ... 4.116.000.000 ...
TOTAAL € 4.116.000.000
Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

In 2016 investeerde Enexis ruim EUR 705 miljoen in de betrouwbaarheid van energienetten. In het jaarverslag 2016 dat Enexis vandaag publiceert, blijkt dat de inzet van ICT in de energienetten leidt tot een sterk verlaagde storingsduur. De introductie van ‘distributie automatisering’ is daarmee succesvol. In 2016 zijn circa 400 middenspanningstations voorzien van deze technologie en Enexis investeert de komende jaren verder in het op afstand kunnen uitlezen en schakelen van het netwerk. Door investeringen in ICT veranderen de traditionele energienetten geleidelijk in smart grids die op afstand worden bediend. Het bedrijf speelt daarmee in op een toename van duurzame energie waarin het energienetwerk meer en meer wordt gebruikt voor tweewegverkeer voor energie en data.

Proces

In 2017 is het vernieuwde strategische plan aan haar aandeelhouders aangeboden. De in dit plan beschreven nieuwe strategische koers richt zich op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de veranderende vraag in de samenleving én maakt het explicieter wat zij bijdraagt aan de energietransitie op het gebied van flexibiliteit, energiebesparing, duurzame gebiedsontwikkeling en elektrisch vervoer.

Samenwerking

De samenwerking is vormgegeven in een N.V., waarin Venlo een aandelenbelang heeft (0,3328%). Vertegenwoordiging van Venlo in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats door de VEGAL (voluit: de Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis). Alvorens vertegenwoordiging door de VEGAL plaatsvindt wordt in een algemene ledenvergadering van de VEGAL het advies m.b.t. de agenda geformuleerd.

Kern

Voor een uitgebreide toelichting op de prestaties van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het jaarverslag op www.enexisgroep.nl/jaarverslag. Het meest recente jaarverslag is ook als bijlage opgenomen in deze Samenwerkingswijzer.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

  • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
  • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
  • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Conform verhouding aandelenbezit.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Kansen en risico's

Strategische kansen die de samenwerking biedt
TOELICHTING

 • Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
 • Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
 • Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
 • Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.

Enexis zorgt ervoor dat onze inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen permanent beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. Deze zwaarwegende maatschappelijke opgave kan Exexis efficiënter, beter en goedkoper uitvoeren dan de gemeente.

Governance van de samenwerking


Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een naamloze Vennootschap

TOELICHTING

Privaatrechtelijke samenwerkingsvormen

 • Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn rechtspersonen. Deelnemers participeren door de inbreng van kapitaal en zijn daarmee aandeelhouders. Aandelen van een BV staan op naam en zijn niet verhandelbaar, aandelen van een NV zijn vrij verhandelbaar. De bestuursorganen zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke strategische beslissingen, het bestuur of de directie voor dagelijkse leiding. Er kan een Raad van Commissarissen zijn als de interne toezichthouder op het Bestuur/ Directie.
 • De Vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en heeft geen organen zoals een bestuur of algemene vergadering van aandeelhouders. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden. Alle vennoten brengen iets in, kapitaal, arbeid of goederen. Een speciale vorm van de vof is de commanditaire vennootschap. Bij een cv wordt er onderscheid gemaakt tussen beherende vennoten die bevoegd zijn te handelen namens de vennootschap, en vennoten die slechts een financiële inbreng hebben. Deze laatste vennoten worden stille vennoten genoemd.
 • De stichting is een rechtspersoon en richt zich op realisatie van een (ideëel) doel. Winst mag niet uitgekeerd aan bestuurders of oprichters. Een stichting kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen controlerend mechanisme in de vorm van een vergadering van aandeelhouders of leden (zoals een vereniging). Wel kan een raad van toezicht worden ingesteld.
 • Een vereniging is een rechtspersoon en kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Eventueel kan een raad van toezicht of raad van commissarissen worden ingesteld.
 • Een coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn speciale verenigingen. In de praktijk komen grofweg drie typen voor: (1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen. (2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie. (3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.
 • Bij een contract kan je bijvoorbeeld denken aan een commerciële transactie in de vorm van een opdracht voor werken, levering of dienstverlening. De omschreven prestaties in een contract zijn over en weer afdwingbaar.
.
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan Burgemeester Wethouders Raadsleden Ambtelijk


Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering A. Scholten
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
TOELICHTING

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Eén stem per deelnemer – ‘one man, one vote’ (gelijkheidsbeginsel).
 • Aantal stemmen naar bijvoorbeeld het aantal inwoners of de omvang van de financiële bijdrage (proportionaliteitsbeginsel, gewogen stem).
 • Stemmen op basis van consensus (consensusbeginsel).
 • Een combinatie van bovenstaande.
 • Of iets anders....
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering
498.150
149.682.196
In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.

Proces

Bibliotheek

Relevante documenten
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2015 ( downloaden)
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2016 ( downloaden)
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2017 ( downloaden)
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2018 ( downloaden)
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2019 ( downloaden)
Halfjaarbericht Enexis Holding N.V. 2020 ( downloaden)
Persbericht Jaarverslag 2020 Enexis Holding NV ( downloaden)
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2020 ( downloaden)
Jaarrekening Enexis Holding N.V. 2021 ( downloaden)
Strategisch plan Enexis-holding NV 2022 ( downloaden)
Jaarverslag Enexis Holding NV 2022 ( downloaden)