Rapport 2

From Dashboard samenwerking Venlo
Revision as of 10:46, 18 January 2019 by Admin (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Klik op de "Kopiëer tabel" knop om deze tabel te kopiëren. U kunt hem vervolgens plakken in bijvoorbeeld een excel bestand.

Kopiëer tabel

Nr. Naam samenwerkingspartner Bestuurlijk belang Openbaar belang Financieel belang
31-12-2018

31-12-2019
Eigen vermogen
31-12-2018

31-12-2019
Vreemd vermogen
31-12-2018

31-12-2019
Verwacht resultaat 2019
1 Afval Samenwerking Limburg (ASL) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: H. Tijssen

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38 )
Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren.
Inbreng financiële middelen:
contributie leden ASL € 10.000
Inbreng financiële middelen:
contributie leden ASL € 10.000
- - - - -

-
2 BNG Bank N.V. (BNG Bank) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)
Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542
Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.991.000.000
- Vreemd vermogen:
Vreemd Vermogen € 132.518.000.000
- Financieel resultaat:
Nettowinst € 337.000.000

-
3 BV Bodemzorg Limburg (BL) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: A.G.M. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33 )
Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Voorkomen van hinder van elkaar,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.000
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.157,5
Eigen vermogen:
Jaarrekening 2018 € 1.890.307
- Vreemd vermogen:
Voorzieningen € 26.145.232
- Financieel resultaat:
Jaarrekening 2018 € -1.961.930

-
4 BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 2 - Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon

Strategische kansen: In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren.In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).
Inbreng financiële middelen:
deelneming door inbreng kapitaal € 3.903.200
Inbreng financiële middelen:
deelneming door inbreng kapitaal € 4.941.600
Eigen vermogen:
Inleg eigen vermogen € 18.006.125
Begroot Eigen vermogen:
Inleg eigen vermogen € 20.354.000
Vreemd vermogen:
Bankleningen € 5.533.334
Begroot Vreemd vermogen:
Bankleningen € 12.133.000
Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € -2.135.044

Begroot Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € -2.443.000
5 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 5.165.249
Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000
Totaal € 37.357.277
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 275.000
Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000
Totaal € 32.467.028
Eigen vermogen:
omvang Agioreserve € 46.392.000
Begroot Eigen vermogen:
omvang Agioreserve € 46.392.000
Vreemd vermogen:
participanten € 93.948.000
- Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € 2.614.385

Begroot Financieel resultaat:
Winst- en verliesrekening € 9.135.000
6 BanenpleinLimburg (BPL)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Strategische kansen: De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen.
- - - - - - -

-
7 CSV Amsterdam BV (CSV) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67
- Begroot Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 770.000
- Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
-

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -100.000
8 GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen - Inbreng financiële middelen:
€ 43.007
- - - - -

-
9 GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: Wethouder financiën
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: Wethouder financiën

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)
Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastigen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.
Inbreng financiële middelen:
Jaarlijkse bijdrage € 1.600.000
Inbreng financiële middelen:
Jaarlijkse bijdrage € 1.716.000
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 268.000
Begroot Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -1.193.000
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 5.859.000
Begroot Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 5.168.000
Financieel resultaat:
Resultaat € -325.000

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat € 0
10 GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Burgemeester: A. Scholten
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
INTERREG-commissie - Wethouders: A. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus.De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten is voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('prasident').)
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten is in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender').)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn:•Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid•Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie•Commissie economie en toerisme•Commissie werkgelegenheid en opleiding•Commissie sociale zaken, cultuur en sport.•INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen. Namens Venlo hebben wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Strategische kansen: De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'.
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage € 20.640
- Eigen vermogen:
eigen vermogen (begin 2018) € 372.798
eigen vermogen (eind 2018) € 380.910
Totaal € 753.708
- Vreemd vermogen:
vreemd vermogen begin 2018 € 445.018
vreemd vermogen eind 2018 € 570.090
Totaal € 1.015.108
- Financieel resultaat:
Exploitatie ontvangst € 1.284.267
Explotatie uitgave € 1.276.156
Totaal € 2.560.423

Begroot Financieel resultaat:
Exploitatie ontvangst € 1.213.489
Explotatie uitgave € 1.213.104
Totaal € 2.426.593
11 GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W. Steegh

- - Eigen vermogen:
2017 € 3.238.764
- - - -

-
12 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.)
Strategische kansen: Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard. - - - - - - -

-
13 GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt:a. < 14.999 inwoners 1 stem;b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen;c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen;d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen;e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen;f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen;g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen;h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen;i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen;j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen;k. etc)
- - Eigen vermogen:
Samenw. ICT NML € 5.237
- Vreemd vermogen:
Samenw. ICT NML € 6.140.502
- Financieel resultaat:
Exploitatie Samenw. ICT NML € 5.237

-
14 GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: W.P.M. Tijssen

Zeggenschap:
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.
- Inbreng financiële middelen:
nvt € 0
- Begroot Eigen vermogen:
nvt € 0
- Begroot Vreemd vermogen:
nvt € 0
Financieel resultaat:
Algemene Reserve € 21.901

Begroot Financieel resultaat:
Algemene Reserve € 2.034.528
15 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten
Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé
Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan,het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise

Strategische kansen: Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden.
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage € 10.629.000
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage € 10.946.200
- - - - -

-
16 GR WAA (WAA) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort
Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)
Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)
Inbreng financiële middelen:
Tekortfinanciering € 2.500.000
WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) € 14.161.922
Totaal € 16.661.922
- Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.071.000
- Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen Lang € 4.154.000
Vreemd vermorgen Kort € 1.002.000
Totaal € 5.156.000
- Financieel resultaat:
Concernresultaat GR WAA € -2.204.000

-
17 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers


Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op.
- - - - - - Financieel resultaat:
Totaal begroting Omnibuzz € 22.958.477

Begroot Financieel resultaat:
Totaal begroting Omnibuzz € 22.000.000
18 Kunstencentrum Venlo (KCV)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 897.076
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 932.974
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 729.406
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 919.375
Voorzieningen € 45.402
Totaal € 964.777
- Financieel resultaat:
Exploitatiesaldo € 120.799

Begroot Financieel resultaat:
Exploitatiesaldo € 0
19 Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 7 )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage Venlo € 457.979
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage Venlo € 444.591
- Begroot Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 0
- Begroot Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 0
Financieel resultaat:
MGR € 70.736
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054
Totaal € 1.240.790

Begroot Financieel resultaat:
MGR € 63.619
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.529.381
Totaal € 1.593.000
20 N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 63.530
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 63.530
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 209.386.000
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 125.520.000
Langlopende schulden € 257.035.000
Voorzieningen € 2.423.000
Totaal € 384.978.000
- Financieel resultaat:
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € 6.235.000

-
21 NV Enexis Holding (Enexis) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen vanéén stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306
Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.024.000.000
- Vreemd vermogen:
Kortlopende verplichtingen € 823.000.000
Langlopende verplichtingen € 2.868.000.000
Totaal € 3.691.000.000
- Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € 319.000.000

-
22 Omroep Venlo

Motieven voor samenwerking: Versterken van de democratie. De belangrijkste motieven zijn: Versterken van de democratie

Strategische kansen: Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 260.849
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 260.849
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -110.353
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 187.215
Langlopende leningen € 164.399
Totaal € 351.614
- Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 85.297

Begroot Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 5.467
23 Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

Strategische kansen: zie continuiteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO. - - - - - - -

-
24 Poppodium Grenswerk

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief Inbreng financiële middelen:
subsidie € 559.817
Inbreng financiële middelen:
subsidie € 559.817
Eigen vermogen:
Reserves en fondsen € 181.311
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 242.761
Langlopende schulden € 88.125
Voorzieningen € 0
Totaal € 330.886
- Financieel resultaat:
Exploitatieresultaat € 78.644

Begroot Financieel resultaat:
Exploitatieresultaat € 0
25 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982
Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 1.604.945
Begroot Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 1.610.000
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 23.506
Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 5.000
Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -15.300

Begroot Financieel resultaat:
Resultaat na belastingen € -10.000
26 Regio Noord-Limburg Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg - Burgemeester: A. Scholten
Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens
Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé

Zeggenschap:
Regio Noord-Limburg (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage (4,- per inwoner) € 403.488
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage (4,- per inw. + € 1,28 innovatiebijdrage p.inw.) € 534.294
- Begroot Eigen vermogen:
eigen vermogen regio € 837.429
- Begroot Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen regio € 323.036
Financieel resultaat:
begroting regio Venlo € 235.866

Begroot Financieel resultaat:
begroting regio Venlo € 1.501.859
27 Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: E. Faessen

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".)
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving).
Inbreng financiële middelen:
Inkomsten andere partners € 134.199
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 118.641
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 42.838
Kosten andere partners € 16.055
Totaal € 311.733
Inbreng financiële middelen:
Inkomsten andere partners € 152.018
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 142.647
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 52.840
Kosten andere partners € 20.960
Totaal € 368.465
- Begroot Eigen vermogen:
Bestemmingsreserve € 0
- Begroot Vreemd vermogen:
€ 0
-

Begroot Financieel resultaat:
Regionale Uitvoeringsdienst € 2.244.000
28 Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gmeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 1.562.675
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 1.562.675
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 255.442
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 502.513
Voorzieningen € 164.525
Totaal € 667.038
- Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 6.219

Begroot Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € -6.292
29 Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)

Motieven voor samenwerking: het betreft een wettelijke taak. De belangrijkste motieven zijn: het betreft een wettelijke taak Inbreng financiële middelen:
subsidie peuteropvang en VVE € 2.168.889
- - - - - -

-
30 Stichting Venlo Partners (VP)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon

Strategische kansen: Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.
Inbreng financiële middelen:
opdrachtverlening € 255.000
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 435.000
Inbreng financiële middelen:
opdrachtverlening € 255.000
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 435.000
Eigen vermogen:
Bestemmingsreserves € 57.582
Overige reserves € 17.599
Totaal € 75.181
- - - Financieel resultaat:
financieel resultaat € -8.031

Begroot Financieel resultaat:
financieel resultaat € 0
31 Theater de Maaspoort Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Inbreng financiële middelen:
subsidie € 2.064.096
Inbreng financiële middelen:
subsidie € 2.056.665
Eigen vermogen:
Algemene reserve € 4.663.251
Begroot Eigen vermogen:
Algemene reserve € 4.512.766
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 1.775.149
Langlopende schulden € 1.407.624
Voorzieningen € 3.590.963
Totaal € 6.773.736
Begroot Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 1.606.204
Langlopende schulden € 1.641.274
Voorzieningen € 3.327.452
Totaal € 6.574.930
Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € 8.319

Begroot Financieel resultaat:
exploitatieresultaat € -100.000
32 Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: M. Verhoef

Zeggenschap:
Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal: )
- - - - - - -

-