Rapport 2

From Dashboard samenwerking Venlo
Revision as of 10:46, 18 January 2019 by Admin (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Klik op de "Kopiëer tabel" knop om deze tabel te kopiëren. U kunt hem vervolgens plakken in bijvoorbeeld een excel bestand.

Kopiëer tabel

Nr. Naam samenwerkingspartner Bestuurlijk belang Openbaar belang Financieel belang
31-12-2019

31-12-2020
Eigen vermogen
31-12-2019

31-12-2020
Vreemd vermogen
31-12-2019

31-12-2020
Verwacht resultaat 2020
1 Afval Samenwerking Limburg (ASL) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: H. Tijssen

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38 )
Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren.
Inbreng financiële middelen:
contributie leden ASL € 10.000
Inbreng financiële middelen:
contributie leden ASL € 20.000
- - - - -

-
2 BNG Bank N.V. (BNG Bank) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542
- Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.887.000.000
- Vreemd vermogen:
Vreemd Vermogen € 144.802.000.000
- Financieel resultaat 2019:
Nettowinst € 163.000.000

-
3 BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 2 - Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon

Strategische kansen: In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren.In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).
Inbreng financiële middelen:
deelneming door inbreng kapitaal € 4.941.600
- Eigen vermogen:
Inleg eigen vermogen € 20.951.122
- Vreemd vermogen:
Bankleningen € 5.433.334
- Financieel resultaat 2019:
Winst- en verliesrekening € 1.694.997

-
4 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 275.000
Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000
Totaal € 32.467.028
- Eigen vermogen:
omvang Agioreserve € 46.392.000
- Vreemd vermogen:
participanten € 87.960.751
- Financieel resultaat 2019:
Winst- en verliesrekening € -776.294

-
5 BanenpleinLimburg (BPL)

Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken

Strategische kansen: De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen.
- - - - - - -

-
6 CSV Amsterdam BV (CSV) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 67
- Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 451.905
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 83.583
- Financieel resultaat 2019:
Resultaat na belastingen € -294.085

-
7 GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: N.v.t.
Inbreng financiële middelen:
€ 43.007
Inbreng financiële middelen:
€ 43.791
- - - - Financieel resultaat 2019:
€ 435.668

Financieel resultaat 2020:
€ 422.623
8 GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: Wethouder financiën
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: Wethouder financiën

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)
Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastigen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.
Inbreng financiële middelen:
Jaarlijkse bijdrage € 1.716.000
Inbreng financiële middelen:
Jaarlijkse bijdrage € 1.892.000
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 607.000
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -889.000
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 6.651.000
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 6.751.000
Financieel resultaat 2019:
Resultaat € 13.000

Financieel resultaat 2020:
Resultaat € -2.092.000
9 GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) - Burgemeester: A. Scholten
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
INTERREG-commissie - Wethouders: A. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus.De burgemeesters van Venlo en Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten was voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('Präsident'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld.)
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van Venlo en Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten was in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn:•Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid•Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie•Commissie economie en toerisme•Commissie werkgelegenheid en opleiding•Commissie sociale zaken, cultuur en sport.•INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen. Namens Venlo hebben wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Strategische kansen: De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'.
- - Eigen vermogen:
eigen vermogen (begin 2019) € 380.910
Eigen vermogen:
eigen vermogen (begin 2019) € 380.910
Vreemd vermogen:
vreemd vermogen begin 2019 € 570.090
Vreemd vermogen:
vreemd vermogen begin 2019 € 570.090
-

-
10 GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W. Steegh

Motieven voor samenwerking: toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo. De belangrijkste motieven zijn: toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo - - Eigen vermogen:
2017 € 3.238.764
Eigen vermogen:
2017 € 3.238.764
- - -

-
11 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage € 7.610
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage € 7.610
- - - - Financieel resultaat 2019:
resultaat € 0

Financieel resultaat 2020:
resultaat € 0
12 GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt:a. < 14.999 inwoners 1 stem;b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen;c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen;d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen;e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen;f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen;g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen;h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen;i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen;j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen;k. etc)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan,- elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder). De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder) - - Eigen vermogen:
Samenw. ICT NML € 144.742
Eigen vermogen:
Samenw. ICT NML € 263.698
Vreemd vermogen:
Samenw. ICT NML € 653.070
Vreemd vermogen:
Samenw. ICT NML € 714.445
Financieel resultaat 2019:
Exploitatie Samenw. ICT NML € 144.742

Financieel resultaat 2020:
Exploitatie Samenw. ICT NML € 113.718
13 GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: J.A.T. Jacobs

Zeggenschap:
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.
Inbreng financiële middelen:
nvt € 0
Inbreng financiële middelen:
nvt € 0
Eigen vermogen:
nvt € 0
Eigen vermogen:
nvt € 0
Vreemd vermogen:
nvt € 0
Vreemd vermogen:
nvt € 0
Financieel resultaat 2019:
Algemene Reserve € 1.921.469

Financieel resultaat 2020:
Algemene Reserve € 1.921.469
14 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten
Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé
Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan,het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise

Strategische kansen: Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden.
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage € 10.946.200
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage € 11.430.000
- Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 7.540.000
- Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen € 50.608.000
-

Financieel resultaat 2020:
baten (zie begroting) € -75.926.000
brandweerzorg € 31.551.000
crisisbeheersing € 4.917.000
gezondheid € 24.203.000
mutatie reserves € 636.000
overhead € 14.619.000
Totaal € 0
15 GR WAA (WAA) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort
Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)
Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Voorkomen van hinder van elkaar,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Inbreng financiële middelen:
Tekortfinanciering € 2.500.000
WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) € 14.161.922
Totaal € 16.661.922
Inbreng financiële middelen:
Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 1.600.000
WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 12.005.000
Totaal € 13.605.000
Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.071.000
- Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen Lang € 4.154.000
Vreemd vermorgen Kort € 1.002.000
Totaal € 5.156.000
- Financieel resultaat 2019:
Concernresultaat GR WAA € -2.204.000

Financieel resultaat 2020:
Concernresultaat GR WAA € -1.280.000
16 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: H. Schoenmakers
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: H. Schoenmakers


Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op.
- Inbreng financiële middelen:
Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz € 1.792.382
- - - - Financieel resultaat 2019:
Totaal begroting Omnibuzz € 22.958.477

Financieel resultaat 2020:
Totaal begroting Omnibuzz € 23.417.839
17 Kunstencentrum Venlo (KCV)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 932.974
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 932.974
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 0
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
Financieel resultaat 2019:
Exploitatiesaldo € 0

Financieel resultaat 2020:
Exploitatiesaldo € 0
18 Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 7 )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio
Inbreng financiële middelen:
Bijdrage Venlo € 444.591
- - - - - Financieel resultaat 2019:
MGR € 70.736
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054
Totaal € 1.240.790

Financieel resultaat 2020:
MGR € 70.736
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054
Totaal € 1.240.790
19 N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 63.530
- Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 215.305.000
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 130.617.000
Langlopende schulden € 261.810.000
Voorzieningen € 2.918.000
Totaal € 395.345.000
- Financieel resultaat 2019:
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € 5.919.000

-
20 NV Enexis Holding (Enexis) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen vanéén stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.)
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306
- Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 4.112.000.000
- Vreemd vermogen:
Kortlopende verplichtingen € 1.099.000
Langlopende verplichtingen € 3.047.000
Totaal € 4.146.000
- Financieel resultaat 2019:
Resultaat na belastingen € 210.000.000

-
21 Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: J. van Putten

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33 )
Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken,Voorkomen van hinder van elkaar,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden. Daarnaast worden beheerkosten gezamenlijk gedragen.
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.157,5
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.158
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 5.493.254
Eigen vermogen:
€ 5.640.872
Vreemd vermogen:
Voorzieningen € 26.668.136
Vreemd vermogen:
€ 26.325.788
Financieel resultaat 2019:
resultaat jaarrekening € 3.602.947

-
22 Omroep Venlo

Motieven voor samenwerking: Versterken van de democratie. De belangrijkste motieven zijn: Versterken van de democratie

Strategische kansen: Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 260.849
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 260.849
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -110.353
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € -110.353
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 0
Langlopende leningen € 0
Totaal € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 0
Langlopende leningen € 0
Totaal € 0
Financieel resultaat 2019:
exploitatieresultaat € 0

Financieel resultaat 2020:
exploitatieresultaat € 0
23 Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Strategische kansen: zie continuiteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.
- - - - - - -

-
24 Poppodium Grenswerk

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Inbreng financiële middelen:
subsidie € 559.817
- Eigen vermogen:
Reserves en fondsen € 0
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Langlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
- Financieel resultaat 2019:
Exploitatieresultaat € 0

-
25 Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)
Inbreng financiële middelen:
Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982
- Eigen vermogen:
Eigen Vermogen € 1.589.543
- Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 455.015
- Financieel resultaat 2019:
Resultaat na belastingen € -15.402

-
26 Regio Noord-Limburg Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg - Burgemeester: A. Scholten
Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens
Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé

Zeggenschap:
Regio Noord-Limburg (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten

Strategische kansen: Door samen te werken kunnen we onze majeure opgaven ( zie visie 2040) realiseren.
Inbreng financiële middelen:
jaarlijkse bijdrage (4,- per inw. + € 1,28 innovatiebijdrage p.inw.) € 534.294
- Eigen vermogen:
eigen vermogen regio € 1.206.511
Eigen vermogen:
eigen vermogen regio € 1.121.000
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen regio € 1.529.556
Vreemd vermogen:
Vreemd vermogen regio € 1.275.000
Financieel resultaat 2019:
begroting regio Venlo € 369.082

Financieel resultaat 2020:
begroting regio Venlo € 168.500
27 Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Bestuurlijk RMO - Wethouders: Erwin Boom - Ambtelijk: Roel Beunen
PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek - Wethouders: Erwin Boom - Ambtelijk: Roel Beunen

Zeggenschap:
Bestuurlijk RMO (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.)
PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.)
Strategische kansen: Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomeinVerbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley en Smart Logistics Centre VenloRealisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie) - - - - - - -

-
28 Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: C. van den Beld

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".)
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Strategische kansen: De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving).
Inbreng financiële middelen:
Inkomsten andere partners € 152.018
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 142.647
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 52.840
Kosten andere partners € 20.960
Totaal € 368.465
Inbreng financiële middelen:
Inkomsten andere partners € 136.776
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 136.202
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 67.611
Kosten andere partners € 40.180
Totaal € 380.769
Eigen vermogen:
Bestemmingsreserve € 334.000
- Vreemd vermogen:
€ 0
- Financieel resultaat 2019:
Regionale Uitvoeringsdienst € 2.012.000

Financieel resultaat 2020:
Regionale Uitvoeringsdienst € 1.816.000
29 Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)

Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief,Versterken van de democratie,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Strategische kansen: Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gmeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 1.562.675
Inbreng financiële middelen:
Subsidie € 1.562.675
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 0
Eigen vermogen:
Eigen vermogen € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
Financieel resultaat 2019:
exploitatieresultaat € 0

Financieel resultaat 2020:
exploitatieresultaat € 0
30 Stichting Venlo Partners (VP)

Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon

Strategische kansen: Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.
Inbreng financiële middelen:
opdrachtverlening € 255.000
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 435.000
Inbreng financiële middelen:
opdrachtverlening € 259.414
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 439.414
Eigen vermogen:
Bestemmingsreserves € 51.582
Overige reserves € 3.690
Totaal € 55.272
Eigen vermogen:
Bestemmingsreserves € 36.707
Overige reserves € 3.690
Totaal € 40.397
Vreemd vermogen:
vreemd vermogen € 83.624
Vreemd vermogen:
vreemd vermogen € 105.677
Financieel resultaat 2019:
financieel resultaat € -13.909

Financieel resultaat 2020:
financieel resultaat € -14.875
31 Theater de Maaspoort Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


Zeggenschap:
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Inbreng financiële middelen:
subsidie € 2.056.665
- Eigen vermogen:
Algemene reserve € 0
Eigen vermogen:
Algemene reserve € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Langlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
Vreemd vermogen:
Kortlopende schulden € 0
Langlopende schulden € 0
Voorzieningen € 0
Totaal € 0
Financieel resultaat 2019:
exploitatieresultaat € 0

Financieel resultaat 2020:
exploitatieresultaat € 0
32 Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL) Vertegenwoordiging in bestuursorganen:
stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: P. Bulk

Zeggenschap:
Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal: )
Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan Inbreng financiële middelen:
gemeentelijke bijdrage Venlo € 192.334
Inbreng financiële middelen:
gemeentelijke bijdrage Venlo € 150.239
- - - - -

Financieel resultaat 2020:
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg € 309.006
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie € 116.332
Totaal € 425.338