Totaalrapport

From Dashboard samenwerking Venlo
Klik op de "Kopiëer tabel" knop om deze tabel te kopiëren. U kunt hem vervolgens plakken in bijvoorbeeld een excel bestand.

Kopiëer tabel

A Basisgegevens B Contactgegevens C Resultaten D Kansen en risico's E Governance F Proces G Bibliotheek
Naam samenwerkingspartner Homepage categorie Beschrijving Verbonden partij Onderwerpen Programma Waarom belangrijk Belangrijk voor wie Schaal van de samenwerking Aard van de samenwerking Bezoekadres Correspondentieadres Accounthouders Website Motieven Beoogde resultaten qua inhoud Beoogde resultaten qua proces Beoogde resultaten qua samenwerking Beoogde resultaten kernbeschrijving Evaluatie (beeld) Evaluatie (getal) Evaluatie (verhaal) Inbreng financiële middelen realisatie (2020) Inbreng financiële middelen begroot (2021) Inbreng financiële middelen begroot (2022) Baten realisatie (2020) Baten begroot (2021) Baten begroot (2022) Inbreng overige middelen (2021) Financiële resultaten realisatie (2020) Financiële resultaten begroot (2021) Financiële resultaten begroot (2022) Vreemd vermogen realisatie (2020) Vreemd vermogen begroot (2021) Vreemd vermogen begroot (2022) Eigen vermogen realisatie (2020) Eigen vermogen begroot (2021) Eigen vermogen begroot (2022) Feitelijke resultaten qua inhoud Feitelijke resultaten qua proces Feitelijke resultaten qua samenwerking Feitelijke resultaten kernbeschrijving Aandeel van de gemeente Risicoanalyses Risico Strategische kansen die de samenwerking biedt Samenwerkingsvorm Samenwerkingsvorm BBV categorie Overdracht van publieke taken of bevoegdheden Bestuurlijk belang Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling Aanvullende afspraken, procedures en instrumenten Mogelijkheden en (financiële) consequenties voor beëindiging of uittreding Procesmomenten van de raad Procesmomenten van het college Overige relevante ontwikkelingen Documenten
Afval Samenwerking Limburg (ASL) Stichtingen en verenigingen niet van toepassing ja Milieubeheer en afvalverwerking Programma Wonen en Leefomgeving Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Ambtelijke organisatie Regionaal Delen hulpbronnen, Netwerk of platform, Door afvalverwerking grootschalig aan te besteden ontstaat er massa waardoor financiële voordelen optreden. Ook is op deze wijze beperkte inzet van mankracht nodig., Beleidsafstemming - - Helmut Tijssen www.afvalsamenwerkinglimburg.nl Efficiënter werken,

Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? is aan beantwoord

Door de verwerking van afval grootschalig op de markt te brengen worden scherpe prijzen bedongen, hetgeen zich 1 op 1 vertaald in de hoogte van de door de burger te betalen afvalstoffenheffing goede afstemming tussen gemeenten over te behalen doelen en de daarbij te hanteren werkwijzen, uitmondend in een mandatering voor ASL om de aanbesteding te mogen houden/uitvoeren namens de leden van ASL door gezamenlijk afvalverwerking in een bestek/aanbesteding onder te brengen worden financiële voordelen behaald, tevens zijn gemeenten veelvuldig in overleg over afval gerelateerde zaken Door alle Limburgse gemeenten in een vereniging (ASL) te organiseren, worden schaalvoordelen verkregen. Enerzijds worden ambtelijke organisaties ontlast (veel minder tijd besteden aan opstellen bestekken/contracten en contractbeheer) en anderzijds worden de prijzen voor het verwerken van afval zo laag mogelijk gehouden. Dit vertaalt zich voor de burger in een lagere afvalstoffenhefing. - Het financiële voordeel dat uit de aanbesteding van de verwerking van het Limburgse restafval resulteerde voor de Venlose burger in een verlaging van de afvalstoffenheffing met ongeveer 20 euro. De EU-aanbesteding voor het verwerken restafval en gft-afval hebben in 2014 tot de laagste prijzen in de markt geleid, gemiddeld werd er door niet-Limburgse gemeenten 20-30% meer betaald. Hiervoor is een meerjarige overeenkomst met Attero aangegaan, met enkele jaren verlengingsoptie ingebouwd. contributie leden ASL € 20.000 contributie leden ASL € 20.000 contributie leden ASL € 20000 - - - - - - - - - - - - - voor meerdere afvalsoorten (gft-afval, plasticafval en restafval) zijn gunstige prijzen bedongen, contracten opgesteld en wordt het contractbeheer door ASL uitgevoerd gemeenten zijn bereid samen te werken gemeenten vertrouwen ASL en mandateren ASL, hetgeen resulteert in het opstellen van bestekken, het doen van EU-aanbestedingen en het aangaan van contracten Met de samenwerking van alle Limburgse gemeenten in ASL zijn via EU-aanbestedingen goede prijzen voor het verwerken van diverse afvalsoorten (gft-, plastic- en restafval) bedongen. Uiteindelijk zijn deze baten ten goede gekomen in de vorm van een verlaging van de door iedere burger te betalen afvalstoffenheffing. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 9 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. - nee de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling de gemeenten verlenen ASL mandaat tot het opstellen van bestekken, het houden van EU-aanbestedingen en het opstellen en aangaan van contracten Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: H. Tijssen

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38 )

alle Limburgse gemeenten zijn lid van ASL, 5 daarvan leveren een wethouder als bestuurder en 1 burgemeester als voorzitter. Bij de keuze/aanwijzing is rekening gehouden met een gelijkmatige geografische verdeling over de provincie. In de ALV worden stemmingen gehouden volgens de in de statuten van ASL opgenomen regeling. deze zijn opgenomen in de statuten. dit is geregeld in de statuten. 1 jan 2017 - niet van toepassing 1 jan 2017 - indien er sprake is van mandatering ihkv te houden aanbestedingen door ASL zal het college hiertoe toestemming te verlenen - Bestanden:
Statuten per 2016.pdf
03 Jaarverslag ASL 2016.pdf
01.14.13 ASL 02-Jaarverslag-en-rekening-ASL-2018.pdf

Weblinks:
www.afvalsamenwerkinglimburg.nl
BNG Bank N.V. (BNG Bank) Vennootschappen en coöperaties BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. ja Financiën - Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Landelijk Delen hulpbronnen Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
Kevin Savelkouls www.bngbank.nl Efficiënter werken,

Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen - Is aan de motieven beantwoord? De BNG omschrijft haar missie als: BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen: - het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein; - het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken. De BNG Bank voldoet aan de doelstellingen.

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor

de burger. De missie van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: substantiële marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein en een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn een excellente kredietwaardigheid en adequate risicobeheersing, een scherpe inkooppositie en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteiten van BNG Bank.

De bank, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden.

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor

de burger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,1904 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is zeer evenwichtig en de verdeling van baten is zeer evenwichtig. Aard: Financieel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: Er zijn geen beheersmaatregelen mogelijk. - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen; ja - Formeel en privaatrechtelijk Naamloze Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)

- - - - - - Bestanden:
JV15 Jaarverslag BNG Bank 2015.pdf
Jaarverslag BNG Bank 2016.pdf
Jaarverslag BNG Bank 2017.pdf
6. Annual Report BNG Bank 2017.pdf
Annual report BNG Bank 2018.pdf
BNG Bank Annual Report 2019 (1580315).pdf
BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) Vennootschappen en coöperaties - ja Economie, Innovaties/Onderzoek Programma Economie en Toerisme Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering St. Jansweg 15 (Innovatoren 9A)
5928 RC Venlo
- Floor Arts http://www.greenportvenlo.nl/campus/brightlands-campus-greenport-venlo Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon - Is aan de motieven beantwoord? Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

- Economische structuurversterking

- Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo

De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap. Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo. Beoogd wordt Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg. - - - deelneming door inbreng kapitaal € - - - - - - Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 €
Winst- en verliesrekening €
Totaal €
- - Bankleningen € - - Inleg eigen vermogen € - - - - - Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 24 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Anders ... - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: Periodiek wordt de risico-analyse geactualiseerd en worden beheersmaatregelen in beeld gebracht. De gemeente Venlo wordt hierover geïnformeerd. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; ja In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren.

In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).

Formeel en privaatrechtelijk Besloten Vennootschap Vennootschap of coöperatie n.v.t. Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 2 - Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.)

De aandeelhoudende overheden ondersteunen de BV op beleidsinhoudelijk gebied - - - - Over de informatie die het college verkrijgt als lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het college informatie en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dit doet het college periodiek middels de paragraaf maatschappelijke partners in de begroting en jaarrekening en door middel van het aanbieden aan de raad van de kwartaalrapportages van de BV. Incidenteel zal het college de raad informeren wanneer er sprake is van politiek relevante zaken.

In de AVvA van de BV wordt Venlo vertegenwoordigd door de daartoe door het college aangewezen portefeuillehouder. Voor bepaalde besluiten van de BV is goedkeuring van de AVvA vereist. Ter voorbereiding op de AVvA worden opvattingen en standpunten over voorstellen die aan de AVvA worden voorgelegd, vooraf besproken in het college op basis van een integraal ambtelijk advies.

Bestanden:
Rv+rb 86.pdf
Kwartaalrapportage Q1 2017 Campus vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q2 2017 Campus Vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q3 2017 Campus Vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q4 2017 Campus Vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q1 2018 Campus Vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q2 2018 Campus Vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q3 2018 Campus Vastgoed.pdf
2b. 20180607 AVvA CV Jaarrekening 2017 BV Campus getekende versie.pdf
1c. Jaarrekening 2017 BV Campus getekende versie.pdf
Kwartaalrapportage Q4 2018 BV Campus Vastgoed
Jaarrekening 2018 BV Campus Vastgoed
Kwartaalrapportage Q1 2019 Campus Vastgoed.pdf
2c. 20190516 ag.pnt 3 Vennotenverg CV Campus Vastgoed Greenport Venlo jaarrekening 2018.pdf
Kwartaalrapportage Q2 2019 Campus Vastgoed
Kwartaalrapportage Q3 2019 Campus Vastgoed
Kwartaalrapportage Q4 2019 Campus Vastgoed.pdf
Kwartaalrapportage Q1 2020 Campus Vastgoed
Kwartaalrapportage Q2 2020 Campus Vastgoed BV
Kwartaalrapportage Q3 2020 Campus Vastgoed BV
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV) Vennootschappen en coöperaties - ja Economie Programma Economie en Toerisme Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering St. Jansweg 15 (Innovatoren 9A)
5928 RC Venlo
- F. Arts http://www.greenportvenlo.nl/ Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie - Is aan de motieven beantwoord? Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

- Economische structuurversterking

- Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo

De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap. Wij beogen als grondgebied gemeenten (Venlo, Venray en Horst aan de Maas) en de Provincie Limburg gezamenlijk het werklandschap Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo. De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray. - - - Deelneming door inbreng kapitaal €
Inbreng vreemd vermogen vast €
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) €
Totaal €
- - - - - - eindwaarde grex 1-1-2019 €
contante waarde grex 1-1-2016 €
Winst- en verliesrekening €
Totaal €
- - participanten € - - omvang Agioreserve € - - - - - Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 27,65 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Anders ... - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: Periodiek wordt de risico-analyse geactualiseerd en worden beheersmaatregelen in beeld gebracht. De gemeente Venlo wordt hierover geïnformeerd. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; ja - Formeel en privaatrechtelijk Besloten Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom

- - Uittreding van een partij als aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf is gedurende de eerste tien (10) jaar niet mogelijk. Na verloop van de eerste tien (10) jaar kan uittreding van een partij als aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf uitsluitend plaatsvinden met inachtneming van een termijn van minimaal twee (2) jaar.

Indien een Partij uittreedt zal de BV Ontwikkelbedrijf zijn aandelen inkopen tegen betaling van de nominale waarde van deze aandelen.

- - In de AVvA van de BV wordt Venlo vertegenwoordigd door de daartoe door het college aangewezen portefeuillehouder. Voor bepaalde besluiten van de BV is goedkeuring van de AVvA vereist. ter voorbereiding op de AVvA worden opvattingen en standpunten over voorstellen die aan de AVvA worden voorgelegd, vooraf besproken in het college op basis van een integraal ambtelijk advies.

Over de informatie die het college verkrijgt als lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het college informatie en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Dit doet het college periodiek middels de paragraaf maatschappelijke partners in de begroting en jaarrekening en door middel van het aanbieden aan de raad van de kwartaalrapportages van de BV. Incidenteel zal het college de raad informeren wanneer er sprake is van politiek relevante zaken.

Bestanden:
2016-4 kwartaalrapportage OGV.pdf
Kwartaalrapportage Q1 2017 Ontwikkelbedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q2 2017 Ontwikkelbedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q3 2017 Ontw bedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q4 2017 Ontw bedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q1 2018 Ontw bedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q2 2018 Ontw bedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q3 2018 Ontw bedrijf.pdf
1c. 20180607 AVvA OB Jaarrekening 2017 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo getekende versie.pdf
Kwartaalrapportage Q4 2018 Ontw bedrijf
Kwartaalrapportage Q1 2019 Ontw bedrijf.pdf
1c. 20190516 AVvA OB ag.pt 3 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo jaarrekening 2018 getekende versie.pdf
Kwartaalrapportage Q2 2019 Ontw bedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q3 2019 Ontwikkelbedrijf
Kwartaalrapportage Q4 2019 Ontwikkelbedrijf.pdf
Kwartaalrapportage Q1 2020 BV Ontwikkelbedrijf
Kwartaalrapportage Q2 2020 BV Ontwikkelbedrijf
Kwartaalrapportage Q3 2020 BV Ontwikkelbedrijf
BanenpleinLimburg (BPL) Overige verbonden partijen De samenwerking heeft tot doel om mobiliteit bevorderende initiatieven in de regio te organiseren voor de medewerkers van de deelnemers en om de kosten voor externe inhuur terug te dringen. - Arbeidsmarkt, Bedrijfsvoering en facilitaire zaken, Bestuur en publieke dienstverlening - Samenwerking biedt grote kansen. Ambtelijke organisatie Regionaal Het streven is om via de samenwerking oplossingen te vinden voor capaciteitsvraagstukken binnen het eigen netwerk en om zich als arbeidsmarkt te profileren als een regio met organisaties die een aantrekkelijke werkgever zijn. Nijmeegseweg 42
5916 PT Venlo
- Huub Vanhommerig www.banenpleinlimburg.nl Efficiënter werken - Motieven

Verruimen van horizon Organisatorische voordelen

Governance regime

Er is een Stuurgroep BanenpleinLimburg, die bestaat uit 1 vertegenwoordiger van iedere deelnemer, waarbij iedere deelnemer één stem heeft en besluiten worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. 1. De stuurgroep kan alleen beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste 6 vertegenwoordigers aanwezig zijn. 3. De stuurgroep behartigt de gezamenlijke belangen van deelnemers op het gebied van mobiliteit en bij de gezamenlijke HR-activiteiten en geeft invulling aan het opdrachtgeverschap richting de opdrachtnemer waar gelijke overeenkomsten mee zijn aangegaan op het gebied van inhuur (flexibele) arbeid, payroll dienstverlening en de gezamenlijke websiteapplicatie. 4. De stuurgroep komt op basis van een operationele agenda maandelijks samen om uitvoering te geven aan: a. Het nemen van besluiten over mobiliteit bevorderende initiatieven en overige voor de samenwerking te verrichten activiteiten voor de deelnemers; b. Het nemen van besluiten ten behoeve van de gezamenlijke websiteapplicatie; c. Het nemen van besluiten over het uitvoeren van niet voorziene taken en het daardoor maken van extra kosten door de gemeente Venlo ten behoeve van de behartiging van de belangen van het BanenpleinLimburg; d. Het voorafgaand aan ieder kalenderjaar opstellen van de begroting ten behoeve van de deelnemers; e. Het in het 1e kwartaal van ieder jaar opstellen van de jaarrekening over het voorgaande jaar en het in beeld brengen van het voor dat jaar verrichte activiteiten ten behoeve van de deelnemers; f. Het uitvoeren van evaluaties van de dienstverlening en de bewaking van de kwaliteit inzake de overeenkomsten die deelnemers zijn aangegaan met opdrachtnemers op het gebied van Inhuur flexibele arbeid en Payroll dienstverlening.

taak en bevoegdheidsverdeling.

1. De gemeente Venlo neemt de taak op zich om de administratieve en financiële belangen van de deelnemers te behartigen bij het verwezenlijken van hun in artikel 2 omschreven doel en zal als fondsbeheerder optreden voor de gelden van partijen in het BanenpleinLimburg; 2. Ten behoeve van de uitoefening van deze taak worden aan het college van de gemeente Venlo in ieder geval de volgende bevoegdheden toegekend: a. het op verzoek van de stuurgroep verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van het organiseren van mobiliteit bevorderende initiatieven zoals onder meer workshops, kennisbijeenkomsten of trainingen ten behoeve van het BanenpleinLimburg; b. het beheer van de door iedere deelnemer gegenereerde gelden, voortvloeiende uit de onder artikel 4 lid 1 genoemde overeenkomsten die deelnemers zijn aangegaan met (toekomstige) opdrachtnemers op het gebied van Inhuur flexibele arbeid en Payroll dienstverlening; c. het uitvoeren van budgetbeheer ten behoeve van het gezamenlijke budget; d. het aanvragen van subsidies en overige gelden ten behoeve van het BanenpleinLimburg; e. het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van de in dit lid bedoelde handelingen; 3. Ter uitvoering van de in het tweede lid genoemde taken wordt het college van de gemeente Venlo hierbij de bevoegdheid toegekend om ondermandaat te verlenen aan de bij haar werkzame functionarissen. 4. De uitvoering van de taken als omschreven in het tweede lid geschiedt overeenkomstig de regels, zoals het geldende Inkoopkader, die hiervoor bij de gemeente Venlo gelden.

1. De samenwerking heeft tot doel het terugdringen van de kosten van externe inhuur en het versterken van de onderlinge samenwerking op het gebied van de inhuur van flexibele arbeid en payroll dienstverlening.

2. De samenwerking ziet om dit doel te bereiken toe op de gezamenlijke dienstverlening op het gebied van de inhuur van (flexibele) arbeid, payroll dienstverlening en op de gezamenlijke doorontwikkeling van de hierbij behorende website en applicatie(s). Hier hoort ook bij dat de samenwerking de bij deze percelen behorende Werving en Selectieprocessen gezamenlijk doorontwikkeld en hieraan gerelateerde HR-activiteiten initieert. 3. Het streven is om via de samenwerking oplossingen te vinden voor capaciteitsvraagstukken binnen het eigen netwerk en om zich op de arbeidsmarkt te profileren als een regio met organisaties die een aantrekkelijke werkgever zijn. 4. Ter ondersteuning van de activiteiten is een gezamenlijke websiteapplicatie www.BanenpleinLimburg.nl ingericht welke door een opdrachtnemer wordt onderhouden

Bestuursakkoord BanenpleinLimburg De stuurgroep BanenpleinLimburg stelt jaarlijks een begroting op. Deze begroting is de financiële leidraad die gebaseerd is op de gelden die beschikbaar komen vanuit de in de aanbesteding vastgelegde omzetafspraak (terugploegregeling). Zie hiervoor ook paragraaf 4 in het bestuursakkoord. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In het kader van de genoemde aanbesteding van het flexwerk is met de commerciële contractpartijen (huidige contractperiode Driessen HRM) afgesproken dat 1% van de omzet als bonus terug wordt gestort op een gezamenlijke rekening voor mobiliteit. Deze gelden zijn geoormerkt om mobiliteitsinitiatieven voor de bij BPL aangesloten organisaties mee te financieren.

Zoals al aangegeven zijn de gezamenlijke uitgaven geoormerkt voor mobiliteit en berusten hier verplichtingen op. Een inschatting van de komende uitgaven laat zien dat het resterend saldo voor de komende 2 jaar toereikend is. De begroting van uitgaven zal t.z.t. moeten worden afgezet tegen de fluctuerende inkomsten/aangroei van dit budget (we willen inhuur terugdringen waardoor aangroei hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde zal zijn).

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 30 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is niet evenwichtig. Aard: Anders ... - Kans: ... - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: De stuurgroep stelt jaarlijks de sluitende begroting vast. Zie onder toelichting/voorbeelden. - Status beheersmaatregelen: Volledig afgedekt; ja De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen. Informeel en publiekrechtelijk Informeel ambtelijk overleg - -

- - 1. Een deelnemer kan uit de samenwerking treden door een daartoe strekkend besluit van haar college dan wel dagelijks bestuur.

Het in het eerste lid bedoelde besluit dient uiterlijk vóór 1 januari van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar dat men wil uittreden aan de Stuurgroep te worden toegezonden, die onverwijld de overige deelnemers hiervan in kennis stelt. Uittreding kan niet eerder geschieden dan op 31 december van het kalenderjaar waarin het besluit tijdig vóór 1 januari van dat jaar ter kennis is gebracht aan de Stuurgroep. Bij uittreding heeft de deelnemer recht op uitkering op zijn aandeel in het budget. Eventuele voor de samenwerking ontstane frictiekosten veroorzaakt door de uittreding komen voor kosten van de uittredende deelnemer. Als uitgangspunt geldt dat het recht op het aandeel in het budget van een deelnemer gelijk is aan de frictiekosten verbonden aan zijn uittreden. De samenwerking kan worden beëindigd krachtens een daartoe strekkend eensluidend besluit van de colleges dan wel het dagelijkse bestuur van deelnemers. De voor de samenwerking ontstane kosten veroorzaakt door de opheffing komen voor een gelijk deel voor rekening van alle deelnemers op het moment van opheffing. De ambtelijke secretaris zorgt voor de uitbetaling van het na verrekening van alle kosten geoormerkte aandeel van alle deelnemers van het budget.

- derde kwartaal van 2017 - Bestuursakkoord banenpleinlimburg;

20 jul 2021 - Collegevoorstel Publicatie Europese aanbesteding Externe inhuur & Payrolldienstverlening

Op basis van de resultaten van marktoriëntatie, een uitgevoerde analyse van mogelijke scenario’s en de raadpleging van alle leden van BanenpleinLimburg, wordt juli-augustus 2021 een openbare Europese aanbesteding voor de opdracht Externe inhuur & Payroll dienstverlening uitgezet.

1. Externe inhuur middels een Managed Service Provider (MSP). Inrichting van een centrale inhuurdesk voor de volledige externe inhuur van alle bij BPL aangesloten organisaties, inclusief uitzenden en detacheren tot en met schaal 8 en de externe inhuur vanaf schaal 9. 2. Payrolldienstverlening. Payroll aanbesteden in afzonderlijk perceel.

De belangrijkste redenen om aan te besteden zijn: • Gewenste centrale regie op inhuur • Volledige ontzorging op zowel de voorkant van het proces (werving en selectie inhuur) als de achterkant (contractmanagement) • Marktconforme tarieven op het gebied van Uitzenden, Detacheren en Payroll • Financiële situatie van BPL gezien de uitgaven die momenteel hoger zijn dan de inkomsten

-
CSV Amsterdam BV (CSV) Vennootschappen en coöperaties - ja Afwikkeling van de verkoop van de aandelen in Attero Holding N.V. Programma Algemene Middelen - College: bestuurlijk belangrijk Regionaal Delen hulpbronnen Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Kevin Savelkouls - Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken -

- - - Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie

Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met de Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voorgezet. Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,3328 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. - nee - Formeel en privaatrechtelijk Besloten Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%)

- - - - - - Bestanden:
20160509 EY - Controleverklaring JRR2015 CSV (aandeelhouders).pdf
11. Bijlage 10 20170309 JJR2016 CSV (concept).pdf
20180320 ABAB - CSV Financieel Verslag 2017 (1219247).pdf
ABAB - CSV Concept fin verslag 2019.pdf
GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) Gemeenschappelijke regelingen Regeling voor de bekostiging van een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten in Limburg, met als taak klachtmelding en klachtbehandeling, registratie, monitoring en (beleids)advisering en voorlichting en preventie. ja alle beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk,sociaal), Algemene en bestuurlijke taken, Arbeidsmarkt, Participatie en werkgelegenheid, Zorg en welzijn Programma Leefbaar Venlo Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk Regionaal Gezamenlijke beleidsuitvoering Buitenop 8
6041 LA Roermond
Buitenop 8
6041 LA Roermond
Berdike Peters www.advlimburg.nl/ Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen - Is aan de motieven beantwoord? Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening.

Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie Jaarlijkse rapportage aan het Ministerie van VWS Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie - - Er is een digitaal loket waar inwoners van Venlo discriminatie op alle levensdomeinen en alle discriminatiegronden kunnen melden. € 43791

Totaal € 43791
€ 42035 € 42035 - - - - € 422623 € 425500 - - - - - - Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie. - - Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie. . De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. - nee N.v.t. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk orgaan Gemeenschappelijke regeling uitvoering wettelijke taak Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


De uitvoering van de wettelijke taak is in zijn geheel belegd bij de ADV-L. Eén keer per jaar is er een overleg van de wethouder met de directeur van de ADV-L. Jaarlijks krijgen we inzage in de begroting en de jaarstukken. Uittreding is mogelijk. Uittreding betekent dat de gemeente de wettelijke taak (een onafhankelijk meldpunt) bij een andere onafhankelijke instantie moet onderbrengen. vierde kwartaal van 2021 - Vaststelling bijdrage ADV-L in de begroting 2022. - In de meicirculaire 2021 is gemeld dat de bijdrage t.b.v. de ADV-L wordt verhoogd met 0,306 ct per inwoner. Bestanden:
GR ADV-Limburg
ADVL jaarrekening 2019.pdf
ADV Jaarrekening 2020 met verklaring.pdf
ADV begroting 2021.pdf
GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Gemeenschappelijke regelingen BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en

gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering). BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van in beginsel alle lokale belastingen van gemeenten en waterschappen. De keuze welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

ja Belastingen Programma Algemene Middelen Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Gezamenlijke beleidsuitvoering Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Postbus 1275
6040 KG Roermond
Gerrit Lenssen http://www.bsgw.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen - Is aan de motieven beantwoord? De kosten zijn in de periode 2012-2016 met 10% gereduceerd. De gemeentelijke bijdrage neemt af door verder schaalvergroting (meer deelnemers)

Betere dienstverlening: bewoners kunnen op één plaats terecht, zowel digitaal als via een helpdeks. Nieuwe huisvesting voor de belastingsamenwerking. Gemeenten en het samenwerkingsverband maken goede afspraken over basisvoorzieningen en betaalbaar maatwerk per gemeente. Efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening voor onze inwoners. - Afhandeling alle vragen 90% bij eerste telefonische contact.

Tevredenheid cliënten: gemiddeld rapportcijfer 9 voor de dienstverlening.

- Jaarlijkse bijdrage € 1.892.000 Jaarlijkse bijdrage € 1.892.000 Jaarlijkse bijdrage € 2.054.000 - - - Inzet medewerker. 0,7 fte is belast met accounthouderschap. Financiële waarde: € 70.000 Resultaat € -2.092.000 Resultaat € 0 Resultaat € 0 Vreemd vermogen € 6.751.000 Vreemd vermogen € 4.708.000 Vreemd vermogen € 5.368.000 Eigen vermogen € -889.000 Eigen vermogen € 1.190.000 Eigen vermogen € 1.203.000 Realisatie 2015: 82% alle vragen afgehandeld bij eerste contact

2014: 78% vragen afgehandeld bij eerste contact. 2013: 80%. vragen afgehandeld bij eerste contact. Klanttevredenheidsonderzoeken worden m.i.v. 2016 opgenomen bij het onderdeel G: Bibliotheek

Per 1 november 2016 is het kantoor van de samenwerking verhuisd. Er moet nog flink geïnvesteerd worden in de mogelijkheden voor individueel maatwerk aan gemeenten. Ook is meer inzicht nodig in de kostprijs voor maatwerk. In 2015 is 82% van alle aanvragen afgehandeld bij het eerste contact. Inzicht in de klanttevredenheid moet nog ontwikkeld worden. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 10 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Technisch - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Hoog - Beheersmaatregelen: 1.Procedure meldplicht datalekken

2. Informatiebeveiligingsbeleid, besluit gegevensverstrekking en een privacy-protocol. 3. Bewustwordingsmaatregelen in de vorm van opleiding en e-learning. 4. De medewerkers FG en Ciso toetsen in de praktijk 5. ICT beveiligingstoepassingen zoals uitwisseling gegevens via beveiligde servers 6. Gegevensverstrekking aan deelnemers na privacytoets. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; Aard: Organisatorisch - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: Helder formuleren van de contractkwaliteit, opstellen SLA 's (Service Level Agreements), benoemen stuurinformatie, opstellen controlemogelijkheden en afsluiten van heldere contracten voor beide partijen. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; Aard: Financieel - Kans: 25% (onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: 1. Begroting baseren op adequate kostenramingen 2. Taakstellende budgetten gekoppeld aan strakke control 3. Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; Aard: Financieel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: 1. De begroting baseren op adequte kostenramingen 2. Taakstellende budgetten 3. Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; Aard: Personeel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: 1. Een adequaat personeelsplan 2. Mobiliteitsplan en bijbehorende budgetten 3. Uitvoering OOP (Ontwikkel- en Ondernemingsplan) 2018-2020 - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt;

ja In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastigen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Ja, uitsluitend bevoegdheden van het college. Zie bijlage 1 bij de gemeenschappelijke regeling. Delegatie onder meer:

Aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met heffing van belastingen (art. 231, lid 2 sub b GW) Aanwijzen als belastingdeurwaarden (art 231, lid 2, sub e GW) Aanwijzen van de gemeenteambtenaar belast met uitvoering van de Wet WOZ (art. 1 lid 2 Wet WOZ).

Mandaat onder meer: Bevoegdheid tot geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag (art 255, lid 5 GW) Toepassing geven aan de hardheidsclause (art 63 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: Wethouder financiën
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: Wethouder financiën

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)
Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)

- De ambtelijke organisatie stemt gedurende een jaar periodiek af over voortgang en resultaten aan de hand van uitvoeringsrapportages van het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er voorafgaande aan de vergaderingen van het algemeen bestuur accounthoudersoverleggen waarin vragen kunnen worden gesteld inzake de voorliggende stukken. Op basis hiervan kunnen bestuurders worden geadviseerd ter zake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur. Opzegtermijn van twee jaar. Het AB kan nadere voorwaarden stellen aan de uitreding. Alle directe en indirecte kosten van uittreden moeten vergoed worden. 26 mei 2021 - Indienen zienswijze begroting. Uiterlijk 8 weken na het aanbieden van de begroting kan een deelnemer een zienswijze indienen. In de praktijk is dit praktisch niet te realiseren. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van eind mei. Latere aanlevering is in de praktijk geen probleem omdat de algemeen bestuursvergadering meestal medio/eind juni staat geagendeerd.;

15 apr 2021 - Ontvangst concept jaarrekening 2020 BsGW. Rechtstreeks verzonden aan gemeenteraad. Op raadsagenda onder ingekomen strukken

eerste kwartaal van 2021 - Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur;

tweede kwartaal van 2021 - Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur; derde kwartaal van 2021 - Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur; vierde kwartaal van 2021 - Besluitvorming inzake de stukken die voorliggen ter besluitvorming in het algemeen bestuur

Ontwikkeling van de proceskosten inzake bezwaar WOZ- waarden Bestanden:
Bestuursverslag 2015.pdf
Klanttevredenheidsonderzoek BsGW Anlyse feb tm mei 2016.pdf
Jaarverslag 2016.pdf
Bestuursverslag 2016.pdf
Bestuurverslag 2017.pdf
Klanttevredenheidsonderzoek BsGW Analyse feb tm mei 2017.pdf
Jaarverslag BsGW 2017.pdf
3 Kadernota 2018 DEF.pdf
Begroting BSGW 2018.pdf
Jaarrekening 2018.pdf
Jaarverslag BsGW 2018.pdf
Kadernota 2019
Begroting BsGW 2019 getekende versie.pdf
Jaarrekening 2019.pdf
Jaarverslag 2019 BsGW.pdf
3. Kadernota BsGW 2020.pdf.pdf
1. Zienswijzen deelnemers begroting 2020.pdf.pdf
2. Begroting BsGW 2020.pdf.pdf
Kadernota 2021.pdf
Aanbiedingsbrief begroting 2021 en MJR 2021-2025.pdf
3. Zienswijze begroting 2021.pdf
4. Begroting 2021 BsGW en ontwerp MJB 2021 - 2025.pdf
Kadernota BsGW 2022 MJR 2022-2026.pdf
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2020.pdf
Jaarrekening 2020 BsGW.pdf
Jaarverslag BsGW 2020 in eenoogopslag.pdf
Accountantsverslag jaarrekening 2020.pdf
Aanbiedingsbrief begroting 2022-2025.pdf
Begroting 2022 BsGW en MJB 2022 - 2026 versie 0.2 AB getekend (002).pdf
Zienswijzen BsGW begroting 2022.pdf
Brief BsGW reactie zienswijze B2022 en MJR 2022-2026.pdf

Weblinks:
https://www.jaarverslag-bsgw.nl/
GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) Gemeenschappelijke regelingen De euregio rijn-maas-noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Ze wil het wederzijds begrip van de Nederlandse en Duitse inwoners van de euregio versterken, de contacten verdiepen en samenwerking stimuleren. De euregio effent voor burgers in dit deel van Europa de weg naar elkaar, ook waar grenzen en verschillen in taal, cultuur en regelgeving nog hindernissen lijken.

De euregio rijn-maas-noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht (Zweckverband). In het belang van de inwoners van dit gebied werken de deelnemende overheden en instellingen op allerlei terreinen nauw met elkaar samen.

ja Algemene en bestuurlijke taken, Buitenland / internationale betrekkingen / ontwikkelingssamenwerking, Arbeidsmarkt, Cultuur, Duurzaamheid en energie, Economie, Natuur, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Participatie en werkgelegenheid, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Sport en bewegen, Toerisme, recreatie en evenementen, Verkeer en Vervoer, Wonen en leefomgeving, Zorg en welzijn Programma Grenzeloos Venlo Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking) Beleidsafstemming, Netwerk of platform, Loketfunctie en programmamanagement van het Europese subsidieprogramma INTERREG A Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Leo Schouten http://euregio-rmn.de Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief - Is aan de motieven beantwoord?

 • Vergroten van ambitieniveau: de gezamenlijke euregiovisie en afstemmingsstructuur biedt focus en gelegenheid om krachten te bundelen.
 • Stimuleren van maatschappelijk initiatief: de euregio-organisatie steekt veel energie in het verbinden van partijen over de grens. Het INTERREG-kaderproject van de Euregio biedt een mogelijkheid voor particulieren en maatschappelijke partijen om zonder veel bureaucratische rompslomp subsidies voor kleine projecten te verkrijgen.
 • Verruimen van de horizon: letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat de euregio een platform biedt om onze Duitse regiogemeenten te ontmoeten. Figuurlijk omdat er tussen Nederland en Duitsland veelal sprake is van een andere aanpak van zaken. Soms staan deze verschillen samenwerking in de weg, maar ze kunnen ook inspirerend en complementair zijn.

Grensoverschrijdende samenwerking van de overheden maakt deuren open voor anderen. Het hebben van kennissen aan de andere kant van de grens ontsluit uiteindelijk ook de kennis.

Voor Venlo is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema. In de Strategische Visie Venlo 2040 komt dit heel duidelijk naar voor in het programma "Grenzeloos Venlo".

De Euregio rijn maas noord beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG-projecten. De euregiovisie 2021-2027 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van grensbarrières voor leven, werken, ondernemen en studeren en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken'.

Afgeleide doelen zijn:

 • Benutten van de centrale ligging om economische ontwikkeling te stimuleren
 • De regio te profileren als een aantrekkelijk gebied met een hoge woon- leef- en milieukwaliteit.
In 2021 is de euregiovisie geactualiseerd. De nieuwe euregiovisie is op 17 juni 2021 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor Duitsers is het opbouwen van een relatie een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Daarom dient de euregio bij te dragen aan het ontstaan van een grensoverschrijdend netwerk in de euregio. Een netwerk tussen overheden, maar ook tussen (maatschappelijke) partijen. De samenwerking vanuit de verschillende contexten kan een voedingsbodem voor innovaties op allerlei gebied leiden. Van twee werelden kunnen immers de vruchten worden geplukt. Voor Venlo is grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk thema. De ERMN beoogt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan te jagen door het verbinden van partijen, het voeren van een gemeenschappelijke lobby, de loketfunctie en programmamanagement voor INTERREG A, en het eventueel zelf uitvoeren van eigen INTERREG-projecten. De euregiovisie 2021-2027 vormt de inhoudelijke basis, met als hoofddoel het 'verminderen van barrières en stimuleren van innovaties'. File:Nederland duitsland.jpeg - De grens wordt door burgers, instanties en overheden minder als een barrière gezien. Het euregionaal bewustzijn is vergroot en het aantal grensoverschrijdende samenwerkingen is toegenomen. jaarlijkse bijdrage € jaarlijkse bijdrage € 20.640 jaarlijkse bijdrage € 20.640 - - - - Exploitatie ontvangst €
Explotatie uitgave €
Totaal €
Exploitatie ontvangst € 1.213.489
Explotatie uitgave € 1.213.104
Totaal € 2426593
Exploitatie ontvangst €
Explotatie uitgave €
Totaal €
vreemd vermogen begin 2019 € 570.090
vreemd vermogen eind 2019 €
Totaal € 570090
vreemd vermogen begin 2019 €
vreemd vermogen eind 2019 €
Totaal €
vreemd vermogen begin 2019 €
vreemd vermogen eind 2019 €
Totaal €
eigen vermogen (begin 2019) € 380.910
eigen vermogen (eind 2019) €
Totaal € 380910
eigen vermogen (begin 2019) €
eigen vermogen (eind 2019) €
Totaal €
eigen vermogen (begin 2019) €
eigen vermogen (eind 2019) €
Totaal €
De Euregio rijn maas noord jaagt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan. De afgelopen jaren is een duidelijke toename van de grensoverschrijdende dynamiek te zien. De euregio fungeert hierbij als spin in het web. Met name in de thema's mobiliteit, arbeidsmarkt/onderwijs en agrofood wordt veel energie gestoken. Het resultaat is een toename van projectinitiatieven en een versterkt grensoverschrijdend netwerk. Veel Venlose partijen zijn betrokken bij de diverse projecten.

In 2018/2019 heeft is de euregio oa betrokken geweest bij het voorbereiden van de eerste grenslandconferentie tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen in Venlo, de structurele financiering van de grensinformatiepunten, het opzetten van een Service Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (SGA). Daarnaast heeft de euregio de belangen van haar leden vertegenwoordigt richting nationale overheden en de EU als het gaat om bijvoorbeeld het nieuwe INTERREG-programma Nederland-Duitsland.


Uitvoering INTERREG VA NL-DL:

Het programmamanagement bij de euregio rijn maas noord is verantwoordelijk voor de begeleiding van INTERREG-projecten in het zuidelijk deel van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland (2014-2020). In het gebied van de euregio rijn-maas-noord zijn inmiddels 27 projecten goedgekeurd, waarmee meer dan €26 mln. aan EU-middelen in de regio wordt ingezet.

De euregio voert zelf de volgende INTERREG-projecten uit: Euregio-Experience, Grensinfopunt, kaderproject People to People (subsidiemogelijkheden tot €25.000)

Grotere INTERREG-projecten waar de gemeente Venlo (lead-)partners van is: - Healthy Building Network (delen van kennis en innovaties op het gebied van 'gezond bouwen') - SHAREuregio (grensoverschrijdende elektrische deelauto’s en deelfietsen) - Euregio Campus (versterking van de euregionale samenwerking in hoger onderwijs)

In 2019 wordt de euregiovisie geactualiseerd. De nieuwe euregiovisie zal naar verwachting medio 2020 aan de ALV worden aangeboden ter besluitvorming. De organisatie euregio verbindt partijen in de euregio. De aansturing door de leden vindt plaats via de Algemene Ledenvergadering (2x per jaar) en door het Dagelijks Bestuur (6 keer per jaar). Daarnaast zijn er reguliere inhoudelijke commissies waarin de leden worden betrokken bij de thema's. Tot slot worden specifieke themabijeenkomsten georganiseerd daar waar 'energie' op een bepaald onderwerp zit. De ERMN jaagt de grensoverschrijdende samenwerking op diverse terreinen aan. De afgelopen jaren is een duidelijke toename van de grensoverschrijdende dynamiek te zien. De euregio fungeert hierbij als spin in het web. Het resultaat is een toename van projectinitiatieven en een versterkt grensoverschrijdend netwerk. Veel Venlose partijen zijn betrokken bij de diverse projecten. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 1,8 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is .... Aard: ... - Kans: ... - Impact: ... - Status beheersmaatregelen: ...; ja De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling nee Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene ledenvergadering (ALV) - Burgemeester: A. Scholten
Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
INTERREG-commissie - Wethouders: A. Roest

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus.

De burgemeesters van Venlo en Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten was voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('Präsident'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld.)
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van Venlo en Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten was in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn:


•Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid •Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie •Commissie economie en toerisme •Commissie werkgelegenheid en opleiding •Commissie sociale zaken, cultuur en sport. •INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen.

Namens Venlo hebben wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)

- - De leden zijn gerechtigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie jaar uit het openbaar lichaam uit te treden. derde kwartaal van 2021 - De raad wordt regelmatig door de nieuwsbrieven vanuit de euregio over de ontwikkelingen geïnformeerd. vierde kwartaal van 2021 - Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering neemt het college een standpunt in over de agenda. Dit standpunt zullen de vertegenwoordigers van de gemeente Venlo tijdens de ALV waar nodig inbrengen. - Bestanden:
Euregiovisie 2014-2020+.pdf
Satzung euregio rmn 2018 aktuell.pdf


Weblinks:
https://euregio-rmn.de/wp-content/uploads/2020/11/StadtUmBau_MediamixX_Vision2030_ERMN_Webseite.pdf
https://euregio-rmn.de/wp-content/uploads/2020/11/Euregio-BooQi-PDF-drukversie.pdf
GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) Gemeenschappelijke regelingen Toezichthoudend orgaan op het verzelfstandigde openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo ja Onderwijs / jeugd / opvoeding Programma Onderwijs en Jeugd Samenwerking biedt grote kansen. Raad: politiek belangrijk Regionaal Toezichthouden Gemeente Venlo, Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
Wilma Steegh www.akkoord-po.nl toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo. De belangrijkste motieven zijn: toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo - Is aan de motieven beantwoord? Het motief van samenwerking is cf art 48 van de Wet op het primair onderwijs- toezicht houden op het openbaar onderwijs. Hieraan wordt voldaan. Samen met de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas hebben wij het primair openbaar onderwijs verzelfstandigd door middel van het oprichten van de Stichting Akkoord Primair openbaar. Met gemeenschappelijk orgaan 'toezicht op het openbaar primair onderwijs' beogen wij samen met de gemeenten Beesel, Peel en Maas toezicht uit te oefenen op het bestuur van de Stichting Akkoord. - - Het openbaar primair onderwijs is verzelfstandigd middels oprichting van de Stichting Akkoord. Samen met de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas beogen wij toezicht te houden op het bestuur van de Stichting Akkoord. - - - - - - - - - - 2015 € 2015 € - 2017 € 2017 € - - - Toezicht op het openbaar primair onderwijs in onze gemeente. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0 %. Aard: ... - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt;

Aard: ... - Kans: ... - Impact: ... - Status beheersmaatregelen: ...;

ja - Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk orgaan Gemeenschappelijke regeling Het verzelfstandigd openbaar onderwijs blijft een publieke voorziening. De grondwet bepaalt dat gemeenten voor voldoende openbaar onderwijs moeten zorgen. Het schoolbestuur en de gemeente zijn verantwoordelijk voor die publieke voorziening, ieder vanuit zijn eigen - wettelijke positie. Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W. Steegh

De taken en bevoegdheden GOTPOO (op hoofdlijnen)

- Benoemen van bestuurders van de stichting - Goedkeuren begroting en rekening - Goedkeuren en wijzigen begroting - Goedkeuren van een wijziging van de statuten van de stichting

- - - - - Bestanden:
Jaarverslag-2018-stg.-akkoord-po.pdf
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN) Gemeenschappelijke regelingen - ja Buitenland / internationale betrekkingen / ontwikkelingssamenwerking, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Toerisme, recreatie en evenementen Programma Wonen en Leefomgeving Samenwerking biedt grote kansen. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking) Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond (Nederland)
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Isabelle de Warrimont www.grenspark-msn.nl

www.naturpark-msn.de

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? - Vergroten van het ambitieniveau- bundelen van krachten: ja - Efficiënter werken: ja - Organisatorische voordelen: ja - Verruimen van de horizon: ja - Faciliteren / Stimuleren van maatschappelijk initiatief: ja - Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan: ja

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; - benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; - educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard. Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen en het uitvoeren van:

1. INTERREG VA project "Cultuurgeschiedenis Digitaal" (2015 - 2018) 2. INTERREG V-A1 project "Natuur- en bosbrandpreventie"(2017-2019)

- - Periodieke vergaderingen van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Tevens jaarlijkse financiële en inhoudelijke verantwoording aan DB en AB d.m.v. jaarplan/begroting/jaarverslag/jaarrekening. Dit wordt in verslagen vastgelegd. jaarlijkse bijdrage € 7610 jaarlijkse bijdrage € 7.610 jaarlijkse bijdrage € - - - - resultaat € 0 resultaat € 0 resultaat € 0 Omvang vreemd vermogen € Omvang vreemd vermogen € Omvang vreemd vermogen € - - - Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; - benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; - educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard. Belangen in grensoverschrijdende zin worden behartigd. Daarnaast worden twee concrete projecten uitgevoerd:

1. INTERREG VA project "Cultuurgeschiedenis Digitaal" (2015 - 2018) 2. INTERREG V-A1 project "Natuur- en bosbrandpreventie"(2017-2019)

. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. - nee Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; - benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap; - educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.)

- - Samenwerking voor lange termijn is beschadigd.

1. De regeling kan slechts worden beëindigd krachtens een besluit van het Algemeen Bestuur met een meerderheid van ten minste tweederde van het op de regeling gebaseerde maximale aantal stemmen in het algemeen bestuur. 2. Het Dagelijks Bestuur zendt het opheffingsbesluit ter toestemming toe aan de raden van de deelnemers aan het openbaar lichaam. 3. Indien de deelnemers hebben besloten tot beëindiging, besluit het Algemeen Bestuur over de wijze van vereffening. 4. De deelnemers aan deze regeling zijn verplicht om naar rato van hun bijdrage aan het openbaar lichaam bij te dragen aan openstaande verplichtingen van het openbaar lichaam die bij vereffening blijken. Als verplichting gelden ook aanspraken van derden die personeel aan het openbaar lichaam ter beschikking gesteld hebben waarvan ten gevolge van de opheffing van het openbaar lichaam het dienstverband beëindigd moet worden.

- - - Bestanden:
1. Raadsvoorstel en 1. besluit(en) gemeenschappelijke regelingen.docx
2. Brief GR BsGW.pdf
4. Besluit GR openbaar lichaam Maas-Swalm-Nette.docx
160119 Collegebesluit gemeenschappelijke reg grenspark MSN.pdf
160224 raadsbesluit gemeenschappelijke regeling grenspark MSN.pdf
CV gemeenschappelijke regelingen.docx
160420 stukken AB grenspark MSN.pdf

180629 stukken AB 33 Uitnodiging NL.pdf
191129 stukken 36 AB Grenspark 2019-36 op 29 november 2019.pdf

Weblinks:
http://www.naturpark-msn.de/?lang=nl
GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) Gemeenschappelijke regelingen - ja Bedrijfsvoering en facilitaire zaken - Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid., Samenwerking biedt grote kansen. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Delen hulpbronnen Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond
Jose Lianes www.ictnml.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder). De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder) - Is aan de motieven beantwoord? Tot nu toe wel.

Ontwikkelen van een gezamenlijk automatiseringsplatform dat de mogelijkheid biedt voor de deelnemers om samen te werken op het gebied van informatievoorziening. En dat in de loop van de tijd kan ontwikkelen tot een business gerichte organisatie om zowel fysiek als digitaal ruimte te bieden voor regionale dienstverlening. Transformatie naar 1 organisatie dat zijn vorm krijgt in een gemeenschappelijke regeling per 1-1-2018. Van daar uit door ontwikkelen naar een business gerichte ketenpartner voor de regio. Zie motieven van samenwerking. Vanzelfsprekende regiopartner met maatschappelijk belang als basis voor excellente dienstverlening. - - - - - - Bijdrage gemeente VENLO € 3467647 Bijdrage gemeente VENLO € 3618941 Bijdrage gemeente VENLO € 3818652 - Exploitatie Samenw. ICT NML € 113718 Exploitatie Samenw. ICT NML € 0 Exploitatie Samenw. ICT NML € 0 Samenw. ICT NML € 714445 Samenw. ICT NML € 650000 Samenw. ICT NML € 740000 Samenw. ICT NML € 263698 Samenw. ICT NML € 200000 Samenw. ICT NML € 310000 Een samengesteld automatiseringsplatform t.b.v. de samenwerking op het gebied van systeembeheer, werkplekbeheer, technisch infrastructuur- en databasebeheer, beheer datacommunicatie infrastructuur, technisch en functioneel beheer generieke (kantoor) applicaties en gezamenlijke systeemtechnische applicaties, helpdesk en telefonie. De "lichte"-regeling is gestart per 1-1-2013, voor de duur van 5 jaar. Daarin zijn de automatiseringsplatformen van de huidige deelnemers samengevoegd.
 • Een gezamenlijke helpdesk.
 • Minimale basis voor een samengesteld automatiseringsplatform.
 • Synergie op het gebied van kantoorautomatisering.
 • Behaalde inkoopvoordelen.
 • Verbeterde informatiebeveiliging.
Samenwerking op het gebied van ICT-Infrastructuur en Helpdesk. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 47 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Anders ... - Kans: ... - Impact: ... - Status beheersmaatregelen: ...; ja - Formeel en publiekrechtelijk Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke regeling - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt: a. < 14.999 inwoners 1 stem; b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen; c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen; d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen; e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen; f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen; g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen; h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen; i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen; j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen; k. etc)

- - Voor uittreding dan wel opheffing zie artikel 28 en 29 van de regeling. - - De raden van de deelnemende gemeenten (Nederweert, Roermond, Weert en Venlo) wordt gevraagd om in te stemmen met de formele oprichting van de BVO ICT NML per 1 januari 2018 (spoor 1). De BVO ICT NML past als gemeenschappelijke regeling binnen het beleid van Venlo voor maatschappelijke partners / verbonden partijen. En is daarmee onderdeel van de samenwerkingswijzer Venlo, waarmee we toewerken naar een betere samenwerking en naar betere sturing en control van samenwerking. De randvoorwaarden vanuit de samenwerkingswijzer Venlo worden meegenomen bij de verdere invulling van de BVO ICT NML.

De raden van de deelnemende gemeenten (Nederweert, Roermond, Weert en Venlo) wordt gevraagd om in te stemmen met de toetreden van de gemeenten Asten en Someren als deelnermer van de BVO ICT NML per 1 mei 2021.

Bestanden:
074rv+rb Formaliseren gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg.pdf
074bijl 4 Advies Ondernemingsraad Venlo - ICT-NML (Spoor 1).pdf
074bijl 2 DVO ICTNML v1 34 1 (1147444).pdf
074bijl 1 gr ict samenwerking BVO-juridisch V1 1 (1147469).pdf
Jaarverantwoording 2016.pdf
074bijl 3 begroting 2018 ICT NML.pdf
Ontwerpbegroting 2019 ICT NML.pdf
Gewaarmerkte Jaarverantwoording ICT NML - 2018.pdf
Begroting ICT NML - 2020 - 20190319.pdf
Gewaarmerkte Jaarrekening 2019 ICT NML.pdf
Begroting 2021 ICT NML.pdf
Aangepaste GR ICT NML toetreding Asten en Someren.pdf
Gewaarmerkte jaarrekening 2020 ICT NML.pdf
Begroting 2022 ICT NML.pdf
GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren) Gemeenschappelijke regelingen In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo ja Verkeer en Vervoer Programma Leefbaar Venlo Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Gezamenlijke beleidsuitvoering Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst aan de Maas
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst aan de Maas
Tom Jacobs http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Horst%20aan%20de%20Maas/191643/191643_1.html Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen - Is aan de motieven beantwoord? Ja, de centrum gemeente regelt de dagelijkse gang van zaken namens de deelnemende gemeenten. Door gezamenlijk vervanging aan te besteden wordt schaalvoordeel en uniformiteit behaald, etc..

De veerverbindingen blijven in stand tegen acceptabele tarieven en vastgestelde openingstijden. De veerponten worden tijdig vervangen. In bedrijf houden van alle veren tegen acceptabele tarieven voor de gebruikers op zo ruim mogelijke openingstijden Uniforme openingstijden en tarieven voor alle veren. Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc... - - ntb nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 Inzet medewerkers. 80 uur per jaar. Financiële waarde: € 8000 Algemene Reserve € 1.921.469
Algemene Reserve €
Totaal € 1921469
Algemene Reserve € 1.902.166
Algemene Reserve €
Totaal € 1902166
Algemene Reserve € 1.940.551
Algemene Reserve €
Totaal € 1940551
nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 nvt € 0 In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo. De jaarrekening Uniforme tarieven, zo ruim mogelijke openingstarieven, handhaving van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Maatschappelijk - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Hoog - Beheersmaatregelen: In het exploitatiecontract ligt een verplichting bij de exploitant om alle vijf de Maasveren in stand te houden - Status beheersmaatregelen: Volledig afgedekt; ja Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult. Formeel en publiekrechtelijk Centrumgemeenteconstructie Gemeenschappelijke regeling Het dagelijks bestuur is gemandateerd aan de centrumgemeente Horst aan de Maas Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: J.A.T. Jacobs

Zeggenschap:
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 )

- - - - - Op 31 december 2022 loopt de huidige concessie overeenkomst af.

In het voorjaarsoverleg zal aan de bestuurders worden voorgelegd; een stappenplan inclusief tijdschema wat nodig is voor het afsluiten van een nieuwe concessieovereenkomst. Indien de overeenkomst niet verlengt wordt dient dit aan de andere partij uiterlijk 9 maanden voor afloop van de overeenkomst gemeld te worden.

Bestanden:
Begroting 2022 GR Maasveren Limburg-Noord (1748611).pdf
Jaarrekening 2020 GR Maasveren Limburg-noord.pdf
01.14.14 Maasveren jaarrek 2018 begroting 2020 rv rb 29 (1450862).pdf
GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Gemeenschappelijke regelingen De Veiligheidsregio is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en zorg bij ongevallen, rampen en crises beter te organiseren. Ook op het vlak van de publieke gezondheid heeft de organisatie belangrijke taken. ja Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Volksgezondheid, Zorg en welzijn, Veiligheid, Crisisbeheersing, Brandweer, infectieziektebestrijding - Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking brengt grote risico’s met zich mee., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie, Raad: politiek belangrijk Regionaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen Nijmeegseweg 42
5900 AA Venlo
Postbus 11
5900 AA Venlo
Karin Penders, Bart Verheijden, Veronique Sampers http://www.vrln.nl

http://www.limburg.veilig.nl http://www.ggdlimburgnoord.nl http://www.brandweerln.nl

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise - Is aan de motieven beantwoord? ja

Paraatheid van brandweer en crisisbestrijding

Effectieve preventie door de GGD Verhoging van de veiligheidsbeleving bij inwoners

Afstemming, stroomlijning en verbinding Schaalvoordelen, ontwikkelen expertise, leveren betaalbare veiligheid en gezondheid, inzetten op kans om Gezondste Regio te worden De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied fysieke veiligheid en gezondheid:

- de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding

- - - Bijdrage € 11.430.000 Bijdrage € 11.972.000 Bijdrage € 11.985.000 - - - - baten (zie begroting) € -75.926.000
overhead € 14.619.000
crisisbeheersing € 4.917.000
brandweerzorg € 31.551.000
gezondheid € 24.203.000
mutatie reserves € 636.000
Totaal € 0
baten (zie begroting) € -68.225.000
overhead € 14.430.000
crisisbeheersing € 5.179.000
brandweerzorg € 31.298.000
gezondheid € 17.770.000
onvoorzien € 50.000
mutatie reserves € -501.000
Totaal € 1000
baten (zie begroting) € -68.293.000
overhead € 14.493.000
crisisbeheersing € 5.179.000
brandweerzorg € 31.302.000
gezondheid € 17.770.000
onvoorzien € 50.000
mutatie reserves € -501.000
Totaal € 0
Vreemd vermogen € 50.608.000 Vreemd vermogen € 50.545.000 Vreemd vermogen € 49.550.000 Eigen vermogen € 7.540.000 Eigen vermogen € 2.517.000 Eigen vermogen € 2.016.000 Objectieve veiligheid en gezondheid ruim voldoende.

Veiligheidsbeleving voldoende.

Gemeente en VRLN stemmen steeds beter programma's op elkaar af. Samenwerking ... - Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 22 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is nog onbekend. Aard: Financieel - Kans: 75% (waarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: Autonome ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Waar mogelijk worden deze intern opgevangen. Indien dit niet mogelijk is wordt gezocht naar mogelijkheden om deze te koppelen aan andere gemeentelijke opgaven. - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen;

Aard: Anders ... - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: Advisering op basis van het bestuurlijk vier-ogen-principe. - Status beheersmaatregelen: ...;

ja Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Taken en bevoegdheden

1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wvr. 2. Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en Bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten
Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten
Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé
Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)
Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)

De veiligheidsregio benoemd de regionaal commandant brandweer, directeur publieke gezondheid en een regionaal coördinerend gemeentesecretaris. . artikel 35: Toetreding en uittreding

Toetreding van gemeenten tot deze regeling of uittreding uit deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regios als bedoeld in artikel 8 van de Wvr. artikel 36: Wijziging 1. Zowel het dagelijks bestuur als een gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over de wijziging van de regeling. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, dan doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de gemeenten. 3. Een wijziging is tot stand gekomen wanneer ten minste twee derde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende ten minste twee derde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio, daartoe heeft besloten. artikel 37: Opheffing 1. De regeling kan slechts worden opgeheven na het vervallen van de verplichting tot samenwerking als bedoeld in de Wvr. 2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld.

tweede kwartaal van 2020 - Begroting 2021 - In het eerste half jaar 2020 speelt de landelijke discussie rondom de taakdifferentiatie van de (vrijwillige) brandweer. Bestanden:
GR VRLN 2016.pdf
Jaarverantwoording 2018 12042019.pdf
Jaarverantwoording 2019.pdf
Begroting 2020 ontwerp 12042019.pdf
Begroting 2020 in een oogopslag.pdf
Jaarverantwoording 2020 incl CV WG vastgesteld door AB 09072021.pdf
Begroting 2021.pdf
Begroting 2022 vastgesteld door AB 09072021.pdf

Weblinks:
https://www.vrln.nl/publicaties
https://publicaties.vrln.nl/vrln-jaarverslag2019/cover/
https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Sw-34984910
GR WAA (WAA) Gemeenschappelijke regelingen GR WAA is de afkorting van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid.

De GR WAA is eigenaar van de aandelen van de WAA Groep NV.

De WAA Groep is als Sociaal Werkbedrijf namens de gemeentes Venlo, Beesel en Bergen werkgever voor meerdere honderden burgers met arbeidsbelemmeringen (uitvoeder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)) De Sociale Werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen 'gewone' baan kunnen vinden. In de SW wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de werknemer.

In de gemeenschappelijke Regeling WAA participeren de gemeentes Venlo, Beesel en Bergen De aandelen van de NV zijn voor 100% in eigendom van de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeente Venlo is voor 79% aandeelhouder van GR. De GR is dus de rechtstreeks verbonden partij voor de gemeente Venlo, de daadwerkelijke werkzaamheden worden verricht in de WAA NV. Toezicht daarop vind plaats door AVA en RvC, beiden volledig bestaande uit gemeentelijke vertegenwoordigers.

Sinds 2018 wordt een deel van de Wsw-doelgroep niet meer volledig vanuit de WAA bediend. De Wsw-medewerkers met een lagere loonwaarde (circa 30% loonwaarde) vallen materieel onder gemeentelijk beheer en voor Venlo betekent dat dat deze medewerkers binnen KanDoen werkzaam zijn. De formele relatie met de WAA als werkgever blijven wel gehandhaafd.

ja Arbeidsmarkt, Participatie en werkgelegenheid, Sociale Zaken Programma Participatie en Werkgelegenheid Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek zeer belangrijk Lokaal, Regionaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen Prinsessesingel 10
5911 HT Venlo Venlo
- Gert Franssen www.waagroep.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Omdat de betreffende taak al heel lang niet meer door de afzonderlijke gemeenten wordt uitgevoerd, is objectief moeilijk beoordeelbaar of en in hoeverre het beleggen van de taak bij de GR WAA aan de gestelde doelen voldoet. Wel is aannemelijk dat vanwege de schaalgrootte van de WAA op het gebied van overhead en marktbewerking zowel efficiency- als synergetische voordelen gerealiseerd worden. De democratische legitimatie staat onder druk, mede vanwege de complexe governance-structuur is vanuit alle drie de gemeenteraden de behoefte aan meer sturing en verantwoording merkbaar.

Nieuwe instroom in de Wsw (en dus de WAA) is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met aanzienlijke bezuinigingen op de rijksfinanciering, zet de houdbaarheid van de WAA in de huidige vorm sterk onder druk.

Ook een vergelijk met andere sociale werkvoorzieningsschappen valt moeilijk te maken, omdat met name voor de vergelijking van de financiële indicatoren niet enkel de resultaten van het sw-bedrijf relevant zijn, maar nog veel relevanter is welke winkelnerings-afspraken deze bedrijven met hun eigenaren (gemeenten) hebben. Benchmarking blijft daardoor in hoge mate appels met peren vergelijken.

Aan burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de gemeentelijke tekortfinanciering in de organisatie GR WAA. - - Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de

verlieslatende organisatie GR WAA.

- - - Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 1600000
WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 12005000
Totaal € 13605000
Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 1100000
WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 12092000
Totaal € 13192000
Tekortfinanciering (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 1100000
WSW Rijkssubsidie (obv geheel pri.begr. GR WAA (niet enkel Venloos deel)) € 11975000
Totaal € 13075000
Ontv Rijksuitkering WSW € 12005000 Ontv Rijksuitkering WSW € 12092000 Ontv Rijksuitkering WSW € 11975000 - Concernresultaat GR WAA € -1280000 Concernresultaat GR WAA € -1973000 Concernresultaat GR WAA € -1529000 Vreemd vermogen Lang €
Vreemd vermorgen Kort €
Totaal €
Vreemd vermogen Lang €
Vreemd vermorgen Kort €
Totaal €
Vreemd vermogen Lang €
Vreemd vermorgen Kort €
Totaal €
Eigen Vermogen € Eigen Vermogen € Eigen Vermogen € - - - - Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 80 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Financieel - Kans: 25% (onwaarschijnlijk) - Impact: Hoog - Beheersmaatregelen: WAA verricht ( onder de naam Vindt) samen met het WSP de acquisitie van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middelen van regionale samenwerking in het WSP worden de werkgevers, lokaal en regionaal, uniform benaderd.

Binnen KanDoen is de acquisitiekracht versterkt om voldoende werk in de wijk te behouden én te werven.

Strakke uitvoering van de huidige koers (ombouw naar detacheerder) heeft effect, het tekort loopt namelijk ondanks bovenstaande ontwikkeling vooralsnog niet op. De WAA heeft inmiddels alle bedrijfsonderdelen (Post, Kringloopbedrijf, Zorg-en hulpmiddelencentrum Moviton) gestopt. Bij exploitanten (Postvak 50, Kringloopcentrum Het Goed, team ‘Buitendienst en Beheer Sportexploitatie’ van gemeente Venlo) zijn de WAA-medewerkers gedetacheerd. De kwekerij Roobeek is inmiddels ook vervreemd en de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht binnen de stichting SMO.

Aanvullend is binnen Venlo gekozen om een business case op te stellen of, en hoe de uitvoering van WSW en de uitvoering van de Participatiewet binnen Gemeente Venlo geïntegreerd kan worden. Medio 2019 is aan de hand van deze business case door het college richting bepaald en wordt nu aan implementatie daarvan gewerkt. De wens om één uitvoeringsorganisatie te vormen kent ook een financiële achtergrond. Een efficiënte- en effectieve uitvoering van de WSW en participatiewet is nodig om zover als mogelijk binnen de beschikbare budgeten de taken uit te voeren. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; Aard: Organisatorisch - Kans: 25% (onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: De drie gemeenten zijn samen met WAA bezig nieuwe organisatievormen te ontwikkelen waarin o.a. dit risico wordt ondervangen en de administratieve en juridische lasten weer door bredere schouders gedragen kunnen worden dan bij de WAA in het huidige afbouw-scenario het geval zal zijn. Besluitvorming over deze nieuwe organisatievormen wordt voorzien voor eind 2020 - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt; Aard: Maatschappelijk - Kans: 75% (waarschijnlijk) - Impact: Hoog - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen;

ja - Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling De WAA Groep is als Sociaal Werkbedrijf namens de gemeentes Venlo, Beesel en Bergen werkgever voor meerdere honderden burgers met arbeidsbelemmeringen (uitvoeder van de WSW-wet).

De drie gemeentes vormen de GR Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid Venlo en omstreken (Schap). De WAA Groep NV is de dochtermaatschappij van dit schap. In deze NV vinden de daadwerkelijke activiteiten plaats. Onderstaand organogram geeft een totaal beeld van de organisatie.

Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort
Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)
Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)

- - - - - - -
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz) Gemeenschappelijke regelingen Samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten voor het collectief vraagafhankelijke vervoer (CVV) in het kader van de Wmo. ja Gemeentelijk (doelgroepen) vervoer, Verkeer en Vervoer, Zorg en welzijn Programma Zorg en Welzijn Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Beleidsafstemming Geerweg 3
6135 KB Sittard
Geerweg 3
6135 KB Sittard
Berdike Peters, Hanneke Schoenmakers www.omnibuzz.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Ja

Collectief vraagafhankelijk vervoer organiseren voor alle deelnemende gemeenten. Daarnaast mogelijkheden onderzoeken om andere vormen van vervoer binnen het sociaal domein onder te brengen bij Omnibuzz om tot een integrale dienstverlening te komen voor het vervoer van kwetsbare inwoners. Gemeenschappelijke regeling met een algemeen en dagelijks bestuur, daarnaast ambtelijke overlegstructuren om de samenwerking en uitvoering naar wens van gemeenten te laten plaatsvinden. Omnibuzz geeft uitvoering aan alle dagelijkse handelingen, is adviseur van gemeenten en bereidt alle overleggen voor. Gemeenschappelijke regeling met 30 deelnemende Limburgse gemeenten (met ingang van 1 december 2016). Organisatie en uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer van 30 Limburgse gemeenten met oriëntatie op de uitbreiding van dienstverlening voor ook andere vormen van vervoer in het sociaal domein om te komen tot een integrale aanpak voor het totale doelgroepenvervoer. - Omnibuzz en gemeenten hebben recent maatregelen genomen om de interne en externe kosten in bedwang te houden. Efficiënt en kwalitatief georganiseerd vervoer in het kader van de Wmo. Een organisatie die lean is ingericht, waar de vervoerskosten voor gemeenten in controle zijn en de tarieven voor inwoners overeenkomen met die in het openbaar vervoer (het CVV is namelijk een alternatief voor het openbaar vervoer). Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz € 1.792.382 Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz € 1.862.980 Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz € 1.738.855 - Totaal begroting Omnibuzz € 23.417.839 Totaal begroting Omnibuzz € 24.976.591 Totaal begroting Omnibuzz € 22.861.952 - - - - - - Uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer voor inwoners met een (Wmo-)indicatie, zodat zij ondanks beperking(en) zich buitenshuis kunnen verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving (sociaal-recreatief vervoer). Daarnaast doelstelling vanuit gemeenten om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Voortzetting van de samenwerking, waarbij op onderdelen doorontwikkeling plaatsvindt richting kwalitatievere en efficiëntere dienstverlening. De aanbesteding per 1 januari 2020 heeft als doel dit te realiseren voor de komende vijf jaar. Gemeenschappelijke regeling functioneert naar tevredenheid. Goede uitvoering van het dagelijks Wmo-vervoer op een kwalitatieve en efficiënte werkwijze. Meerjarig wordt ook gekeken naar de integratie van andere vervoersstromen. Op basis van onderzoeken (2019) is besloten om dit gefaseerd in te voeren, omdat hier meer informatie voor beschikbaar mo

et zijn om een goede afweging te kunnen maken.

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 11 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Anders ... - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Status beheersmaatregelen: ...;

Aard: Financieel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Status beheersmaatregelen: ...;

ja Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op. Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk orgaan Gemeenschappelijke regeling Uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer is ondergebracht bij Omnibuzz, er zijn geen beleidsbevoegdheden gedelegeerd. Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: H. Schoenmakers
Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: H. Schoenmakers


Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal: )

Rol gemeente: beleid en bestuur

Overige partners: uitvoering of advies

Eens per jaar kan de gemeenteraad op basis van bepalingen in de gemeenschappelijke regeling zienswijzen indienen bij de jaarstukken en de begroting van Omnibuzz. Daarnaast organiseert Omnibuzz een aantal keren per jaar informatiebijeenkomsten voor raadsleden en andere belanghebbenden. Formeel is geregeld dat zodra de gemeente Venlo wilt uittreden, dit in jaar t-1 schriftelijk moet worden aangekondigd, waarbij er vervolgens een berekening wordt gemaakt van de uittredingskosten op basis van de lopende verplichtingen en kosten die hiervoor moeten worden gemaakt (afkoop/vermindering capaciteit, opzeggen contracten enz) 26 mei 2021 - Jaarrekening 2020, begroting 2021-1 en meerjarenbegroting 2022-2024 (zienswijzen) - - Weblinks:
www.omnibuzz.nl
Kunstencentrum Venlo (KCV) Stichtingen en verenigingen Het KCV is de instelling voor kunsteducatie in Venlo. Zowel cursussen in huis als ook cursussen en projecten in wijken en op scholen. - Cultuur, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Ontwikkeling centrumstad Programma Sport- en Cultuurbevordering Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Lokaal, Regionaal, Landelijk, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking) Gezamenlijke beleidsuitvoering, Netwerk of platform Goltziusstraat 21
5911 AS Venlo
- Marlene van Poeijer http://www.kunstencentrumvenlo.nl/ Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Verruimen van de horizon, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Ja

kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs

kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg

Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde

Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.

Het realiseren van de budgetprestatie afspraken binnen de vastgestelde financiële kaders Het KCV verzorgt kunsteducatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg.

Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en

- - - Subsidie € 932974 Subsidie € Subsidie € Huuropbrengsten € 11893 Huuropbrengsten € 11.520 Huuropbrengsten € 12125 - Exploitatiesaldo € 0 Exploitatiesaldo € 0 Exploitatiesaldo € 0 Voorzieningen € 0
Kortlopende schulden € 0
Totaal € 0
Voorzieningen €
Kortlopende schulden €
Totaal €
Voorzieningen €
Kortlopende schulden €
Totaal €
Eigen vermogen € 0 Eigen vermogen € Eigen vermogen € - - - Er wordt kunsteducatie verzorgd.

Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.

. Aard: Financieel - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: Goed inrichten van de subsidierelatie. Regelmatig verantwoording, bestuurlijke overleggen en ambtelijke monitoring. Inhoudelijke sturing op budgetprestatieafspraken. - Status beheersmaatregelen: Volledig afgedekt; ja De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd.

Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt.

Formeel en publiekrechtelijk Samenwerking via subsidierelatie met afdwingbaar resultaat Subsidierelatie -

- - Beëindigen subsidierelatie. - - - Bestanden:
Jaarrekening 2016 Stichting Kunstencentrum Venlo.pdf
Jaarrekening 2017 KCV
Jaarverslag 2017 Kunstencentrum (1240643).pdf
Jaarrekening 2018 KCV
Jaarverslag 2018 KCV
Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) Gemeenschappelijke regelingen De MGR verzorgt de contractering in het sociaal domein voor de zeven aangesloten gemeenten op de taken wmo, jeugd, participatie en beschermd wonen. ja Onderwijs / jeugd / opvoeding, Participatie en werkgelegenheid, Sociale Zaken, Zorg en welzijn Gezond en actief Venlo Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal, Lokaal Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
Postbus 500
5800 AM Venray
Rob Scholing www.sociaaldomein-limburgnoord.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Aan het efficiënter werken door gezamenlijk in te kopen wordt voldaan. Aan het vergroten van het ambitieniveau door de MGR te professionaliseren wordt nog gewerkt.

bevorderen samenwerking op uitvoerend niveau, als eerste gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein - Efficiënter en effectiever inkopen in het sociaal domein. Aanbesteden in inkopen van diensten in het sociaal domein voor de gemeenten in de regio Noord-Limburg - - Contractering met een goed prijs - kwaliteitsniveau € ... € 590.255 € ... € 457.979 € 512.753 € 589.031 secretaris / directeur. 0,2 fte MGR € 70.736
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054
Totaal € 1240790
MGR € 63.619
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.529.381
Totaal € 1593000
MGR € 72.906
Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.520.094
Totaal € 1593000
Vreemd vermogen € Vreemd vermogen € 0 Vreemd vermogen € Eigen vermogen € Eigen vermogen € 0 Eigen vermogen € Goede prijs-kwaliteitverhouding (raam)contracten

kennisontwikkeling efficiency- en schaalvoordelen ontzorgen deelnemende gemeenten sturingsinformatie

- Bij de start in 2015 is gekozen voor een organisatie van beperkte omvang. In najaar van 2015 is geconstateerd dat dit te voorzichtig is geweest. Op 16-2-2017 heeft het AB een ontwikkelplan vastgesteld.

In de eerste helft van 2020 is een visietraject gestart dat moet leiden tot een nieuw bedrijfsvoeringsplan In juli 2020 heeft het AB het Uitvoeringsplan, opgesteld n.a.v. visietraject, vastgesteld.

Contractering van zorgorganisaties in het sociaal domein Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 37 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Financieel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: Het bestuur wordt verzocht te komen tot een nieuwe kostenverdeelsleutel

Bestuur MGR heeft toegezegd de begroting 2022 e.v. 'zero based' op te bouwen. - Status beheersmaatregelen: ...;

ja Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling De privaatrechtelijk bevoegdheid voor inkoop is aan de MGR gedelegeerd Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing
Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 7 )

- Artikel 17 van de regeling bevat de rol van AB en DB richting de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het betreft informatieverstrekking over de uitgevoerde activiteiten

Artikel 18 bevat de rol van het lid van het AB van de gemeente die hem aangewezen heeft ten opzicht van zijn eigen college.

Er is een opzegtermijn van 2 jaar. Uittreding kan mits alle kosten die direct of indirect samenhangen met de uittreding worden vergoed. derde kwartaal van 2021 - Mogelijk volgt een herziene begroting, waarbij de bedrijfsvoeringstaken rondom een tweede module (decentralisatie Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang). Dit is afhankelijke van regionale besluitvorming. Dit zal ook gepaard gaan met een voorstel aan de raad voor een aanpassing van de regeling, o.a. stemverhouding;

tweede kwartaal van 2021 - Raadsconsultatie inzake de begroting 2022 e.v. Raad kan een zienswijze afgeven; derde kwartaal van 2020 - Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan; tweede kwartaal van 2020 - Begroting

derde kwartaal van 2021 - Mogelijk volgt een herziene begroting, waarbij de bedrijfsvoeringstaken rondom een tweede module (decentralisatie Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang). Dit is afhankelijke van regionale besluitvorming. Dit zal ook gepaard gaan met een voorstel aan de raad voor een aanpassing van de regeling, o.a. stemverhouding;

tweede kwartaal van 2021 - Begroting 2022 e.v. inclusief raadsconsultatie voor het afgeven van een zienswijze. Ter informatie ook de jaarrekening 2020; derde kwartaal van 2020 - Herziene begroting, in lijn met nieuwe visie en aangepast bedrijfsvoeringsplan; tweede kwartaal van 2020 - Jaarverslag en begroting

Implementatie regionaal project Sturing en Inkoop en de voorbereiding daarop. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoeringsorganisatie van de MGR en daarmee hun begroting

Besluitvorming over een eventuele tweede module (beschermd wonen / maatschappelijke opvang). Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoeringsorganisatie van de MGR en daarmee hun begroting

Bestanden:
Ontwerpbegroting 2022 2025 MGR definitief.pdf
Jaarverslag 2020 MGR definitief.pdf
Aangepast begroting 2021-2024
06 Ontwerp begroting 2021-2024 MGR (1590807).pdf
03 Jaarstukken MGR 2019 DB definitief (1590804).pdf
Begroting 2020.pdf
Jaarverantwoording 2018.pdf
Begroting 2019 definitief.pdf
Jaarverslag 2017

Weblinks:
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/overig/regelingen-beleidsregels-en-overige-documenten-mgr
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Vennootschappen en coöperaties De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water. ja Drinkwatervoorziening Programma Algemene Middelen Samenwerking biedt grote kansen., Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. College: bestuurlijk belangrijk Regionaal Gezamenlijke beleidsuitvoering Limburglaan 25
6229 GA Maastricht
Postbus 1060
6201 BB Maastricht
Kevin Savelkouls www.wml.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan -

- - - De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WML voorziet in haar taak en bevestigt dit door in de jaarrekening in haar 'In Control'-verklaring te schrijven dat zij voldoet aan de best practice-bepalingen II.1.3, II.1.4 en II.1.5 van de vrijwillig door WML toegepaste Code Corporate Governance. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 7 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. - nee - Formeel en privaatrechtelijk Naamloze Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)

- - - - - - Bestanden:
Statuten NV WML.pdf
Jaarrekening WML 2015.pdf
5. AvA 20170621 04A Jaarrekening WML 2016 F.pdf
WML Jaarrekening 2017.pdf
AvA 20190619 04A JaarrekeningWML2018 def (1435453).pdf
AvA 20200617 04A Jaarrekening WML 2019 (1619473).pdf
NV Enexis Holding (Enexis) Vennootschappen en coöperaties Enexis is een netwerkbedrijf in de energiebranche. We brengen elektriciteit bij 2,8 miljoen klanten en gas bij 2,3 miljoen klanten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast helpen we bedrijven om hun energievoorziening te optimaliseren, stimuleren we energiebesparing en investeren we in het energiesysteem van de toekomst. Zo wordt de energievoorziening steeds duurzamer en leiden wij energie in goede banen. ja Duurzaamheid en energie Programma Algemene Middelen Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid., Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen. College: bestuurlijk belangrijk Regionaal Gezamenlijke beleidsuitvoering Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch
Kevin Savelkouls www.enexisgroep.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan -

De vennootschap heeft ten doel:

a. het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; b. het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Enexis verwoordt haar strategie als volgt: "We realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. We richten ons daarbij op excellent netbeheer én het versnellen van de energietransitie." Effectieve en efficiënte realisatie van doelstellingen. Publiek belang: Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In 2016 investeerde Enexis ruim EUR 705 miljoen in de betrouwbaarheid van energienetten. In het jaarverslag 2016 dat Enexis vandaag publiceert, blijkt dat de inzet van ICT in de energienetten leidt tot een sterk verlaagde storingsduur. De introductie van ‘distributie automatisering’ is daarmee succesvol. In 2016 zijn circa 400 middenspanningstations voorzien van deze technologie en Enexis investeert de komende jaren verder in het op afstand kunnen uitlezen en schakelen van het netwerk. Door investeringen in ICT veranderen de traditionele energienetten geleidelijk in smart grids die op afstand worden bediend. Het bedrijf speelt daarmee in op een toename van duurzame energie waarin het energienetwerk meer en meer wordt gebruikt voor tweewegverkeer voor energie en data. In 2017 is het vernieuwde strategische plan aan haar aandeelhouders aangeboden. De in dit plan beschreven nieuwe strategische koers richt zich op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de veranderende vraag in de samenleving én maakt het explicieter wat zij bijdraagt aan de energietransitie op het gebied van flexibiliteit, energiebesparing, duurzame gebiedsontwikkeling en elektrisch vervoer. De samenwerking is vormgegeven in een N.V., waarin Venlo een aandelenbelang heeft (0,3328%). Vertegenwoordiging van Venlo in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats door de VEGAL (voluit: de Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis). Alvorens vertegenwoordiging door de VEGAL plaatsvindt wordt in een algemene ledenvergadering van de VEGAL het advies m.b.t. de agenda geformuleerd. Voor een uitgebreide toelichting op de prestaties van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het jaarverslag op www.enexisgroep.nl/jaarverslag. Het meest recente jaarverslag is ook als bijlage opgenomen in deze Samenwerkingswijzer. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,3328 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. - nee - Formeel en privaatrechtelijk Naamloze Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.)

- - - - - - Bestanden:
Enexis-Jaarverslag-2015.pdf
5. Bijlage 4 Enexis Jaarverslag 2016.pdf
Enexis holding nv jaarverslag 2017.pdf
Enexis-jaarverslag-2018.pdf
Enexis Holding NV jaarverslag 2019 (1621630).pdf
Persbericht Enexis Holding N.V. Halfjaarbericht 2020.pdf
Persbericht Jaarverslag 2020 Enexis Holding NV.pdf
Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) Vennootschappen en coöperaties 24 juni vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Dan vindt vaststelling jaarrekening 2020 plaats. ja Financiën, Milieubeheer en afvalverwerking Programma Leefbaar Venlo Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Ambtelijke organisatie Regionaal De Limburgse Gemeenten zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V. Europalaan 24
6199AB Maastricht Airport
Europalaan 24
6199AB Maastricht Airport
Eric Faessen www.bodemzorglimburg.nl Efficiënter werken,

Voorkomen van hinder van elkaar, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Ja, aan het motief van samenwerking is beantwoord. Stortplaatsen hebben veelal een regionaal belang. Om te voorkomen dat een gemeente niet belast wordt met de (financiële) gevolgen van een voormalige stortplaats is Bodemzorg Limburg B.V. (BL) opgericht. Gemeenten hebben de mogelijkheid om eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Nazorg Limburg B.V. Hierdoor:

 • worden de (financiële) risico's gespreid;
 • worden de betreffende gemeenten niet opgezadeld met de negatieve effecten van de (voormalige) stortplaatsen;
 • wordt de betreffende gemeente de mogelijkheid geboden om zichzelf te 'ontzorgen'.
Het doel is om

1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. De mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Bodemzorg Limburg. 3. Renderend maken van het vermogen, o.a. door (mede)exploitatie van zonneparken.

Ter dekking van de kosten voor het beheer van stortplaatsen die zijn gesloten voor 1 september 1996 (de zogenaamde NAVOS)-locaties is een afspraak gemaakt. Vanaf 2012 dragen de Limburgse gemeenten gedurende een periode van 10 jaar per inwoner jaarlijks € 0,25 bij aan het nazorgfonds. Vanaf 2022 is er géén sprake meer van een bijdrage. - Het doel is om

1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. De mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Nazorg Limburg B.V.

- De 33 Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V. - jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.158 jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.158 jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 0 - - - - - € 26.325.788 € 5.640.872 - - Nazorg Limburg B.V. heeft kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio;

Het eigendom en beheer van een van onze stortplaatsen is overgedragen aan Nazorg Limburg waardoor wij 'ont zorgt' zijn.

- - Er is kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio;

Wij hebben het eigendom en beheer van een van onze stortplaatsen overgedragen. Verder is de vml. stortplaats Wambachgroeve door derden ingebracht bij Nazorg Limburg B.V.

Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 9 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is zeer evenwichtig en de verdeling van baten is nog onbekend. Aard: Financieel - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Laag - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen; ja De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden. Daarnaast worden beheerkosten gezamenlijk gedragen. Formeel en privaatrechtelijk Besloten Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: J. van Putten

Zeggenschap:
Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33 )

Gemeente Venlo is gezamenlijk met de overige Limburgse gemeenten aandeelhouder van Nazorg Limburg B.V. - - - tweede kwartaal van 2021 - 24 juni vindt de algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Dan vindt vaststelling jaarrekening 2020 plaats. - Weblinks:
https://www.bodemzorglimburg.nl/bodemzorg_limburg/publicaties
Omroep Venlo Stichtingen en verenigingen Informatie over het uitvoerimngsprogramma ja Cultuur, Nieuwsvoorziening - Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk Regionaal Beleidsafstemming Nedinscoplein 9
5912AP Venlo
Postbus 900
5900AX Venlo
Cindy Nordhausen www.omroepvenlo.nl Versterken van de democratie. De belangrijkste motieven zijn: Versterken van de democratie - Is aan de motieven beantwoord? Moeilijk objectief te meten Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening 2 maandelijks Bestuurlijk Overleg Subsidierelatie Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening - - - Subsidie € 260.849 Subsidie € Subsidie € - - - - exploitatieresultaat € 0 exploitatieresultaat € 5.467 exploitatieresultaat € Langlopende leningen € 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 0
Totaal € 0
Langlopende leningen €
Kortlopende schulden en overlopende passiva €
Totaal €
Langlopende leningen €
Kortlopende schulden en overlopende passiva €
Totaal €
Eigen vermogen € -110.353 Eigen vermogen € Eigen vermogen € Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar - - Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017. . Aard: Financieel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Hoog - Beheersmaatregelen: Blijven monitoren op bedrijfsmatige maatregelen die de positie van de omroep moeten versterken. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt;

Aard: Maatschappelijk - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Hoog - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen;

ja Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers. Formeel en publiekrechtelijk Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat Subsidierelatie -

- - Stopzetten subsidie. AWB vierde kwartaal van 2017 - Begroting vaststellen budget voor subsidie;

derde kwartaal van 2017 - Informatie over het uitvoerimngsprogramma

tweede kwartaal van 2017 - BO naar aanleiding van de jaarrekening voor de vaststelling van de subsidie.;

vierde kwartaal van 2017 - BO en subsidiebeschikking

- Bestanden:
Accountant jaarverslag Omroep 2016
Inhoudelijk jaarverslag omroep 2016
Jaarrekening Stichting Omroep Venlo 2017 26apr 18 (1240455).pdf
Jaarverslag2017 24apr 18 (1240456).pdf
Jaarverslag 2018 Omroep Venlo
Jaarrekening 2018 Omroep Venlo

Weblinks:
https://omroepvenlo.nl/
Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) Stichtingen en verenigingen Relatie betreffende: doordecentralisatie overeenkomst op gebied van onderwijshuisvesting.

De gemeente Venlo heeft taken op gebied van onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd naar het OGVO. De gemeente Venlo blijft wel de wettelijke zorgplicht behouden om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. OGVO maakt gebruikt van / huurt gemeentelijke accommodaties: sporthallen en leslokalen.

ja Algemene middelen, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Zorg en welzijn Programma Onderwijs en Jeugd Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid., Samenwerking biedt grote kansen., Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Lokaal, Regionaal gemeente venlo heeft wettelijke taak op gebied van onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd. gemeente venlo heeft belang bij continuïteit qua aanbod van kwalitatief goed onderwijs aan haar inwoners. OGVo en gemeente venlo werken o.a. samen op gebied van vsv, passend onderwijs, onderwijs achterstanden beleid, positionering van techniek onderwijs. Postbus 270
5900 AG Venlo
Postbus 270
5900 AG Venlo
Jos Lamberts http//ogvo.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief -

- - - - - - - Geconsolideerde €

doordecentralisatie huisv. €
Totaal €
- - - - 2016 €
2017 €
2018 €
Totaal €
2016 €
2017 €
2018 €
Totaal €
2016 €
2017 €
2018 €
Totaal €
- - - 2016 € 2016 € 2016 € - - - - Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is nog onbekend en de verdeling van baten is nog onbekend. Aard: Financieel - Kans: 75% (waarschijnlijk) - Impact: Hoog - Beheersmaatregelen: continue afstemming hoeveelheid leerlingen versus personele inzet.

betrouwbare tijdige management informatie. accountgesprekken strategische planvorming OGVO huisvesting en organisatie - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt;

ja zie continuiteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO. Formeel en publiekrechtelijk - Overig de gemeente Venlo is wettelijk verantwoordelijkheid voor het voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs.

de gemeente Venlo heeft een doordecentralisatieovereenkomst afgesloten met OGVO deze overeenkomst ontslaat de gemeente Venlo niet van haar wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvestingRaad van Toezicht, dagelijks bestuur College van Bestuur.

gemeente voert overleg inzake afsprakenkader: doordecentralisatie overeenkomst onderwijshuisvesting

- gemeente heeft wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting - - - Bestanden:
Jaarverslag OGVO 2016
Jaarrekening 2017 OGVO
Publicaties OGVO 2018

Weblinks:
www.ogvo.nl
Poppodium Grenswerk Stichtingen en verenigingen Grenswerk is het Poppodium voor Venlo en omstreken en bestaat uit de Stichting Poppodium Grenswerk die enig aandeelhouder is van Poppodium Grenswerk B.V. waar de 'horeca tak'is ondergebracht. ja Cultuur, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Ontwikkeling centrumstad, Toerisme, recreatie en evenementen Programma Sport- en Cultuurbevordering, Programma Ontwikkeling Centrumstad Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk Lokaal, Regionaal, Landelijk, Internationaal (inclusief grensoverschrijdende samenwerking) Beleidsafstemming Peperstraat 10
5911HA Venlo
Postbus 371
5900AJ Venlo
Marlene van Poeijer www.grenswerk.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief - Is aan de motieven beantwoord? Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.

Realisatie beleidsprogramma cultuur 2 maandelijks bestuurlijk overleg subsidierelatie - - - Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017. . De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is nog onbekend en de verdeling van baten is nog onbekend. Aard: Financieel - Kans: 75% (waarschijnlijk) - Impact: Hoog - Beheersmaatregelen: Bestuur Grenswerk helpen bij het nemen van ingrijpende maatregelen in kostenreductie en betere bedrijfsvoering. - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen; ja - Formeel en publiekrechtelijk Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat Subsidierelatie -

Zeggenschap:


(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

- Tussentijdse evaluatie en monitoring Beëindiging subsidierelatie. AWB vierde kwartaal van 2017 - Begroting: vaststellen budget voor subsidie;

derde kwartaal van 2017 - Informeren van de raad over het uitvoeringsprogramma

tweede kwartaal van 2017 - BO over de ingediende jaarrekening en vaststelling subsidie;

vierde kwartaal van 2017 - BO evaluatie en monitoring voor subsidieaanvraag.

- Bestanden:
Accountantsrappoort 2016 Poppodium B.V..pdf
Accountantsrappoort 2016 Stichting PoppodiumGrenswerk.pdf
0105201839030009 jaarverslagen 202017 HD Grenswerk (1241950).pdf
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018 Grenswerk

Weblinks:
www.grenswerk.nl
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) Vennootschappen en coöperaties - ja Financiën Programma Algemene Middelen Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. - - Delen hulpbronnen Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
Kevin Savelkouls - - - - - Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.

In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd, de vennootschap kan worden ontbonden en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 0,3328 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is nog onbekend en de verdeling van baten is nog onbekend. - nee - Formeel en privaatrechtelijk Besloten Vennootschap Vennootschap of coöperatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten

Zeggenschap:
Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)

- - - - - - -
Regio Noord-Limburg Overige verbonden partijen regionaal samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse gemeenten (niet geformaliseerd) ja alle beleidsterreinen (economisch, ruimtelijk,sociaal) Programma Grenzeloos Venlo Samenwerking biedt grote kansen. College: bestuurlijk belangrijk Regionaal Beleidsafstemming, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Harry Smeets www.gezondsteregio.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten - Is aan de motieven beantwoord? Alle Noord-Limburgse gemeenten participeren inmiddels in de Regio Noord-Limburg. Daarmee is er sprake van een bundeling van krachten die nodig is om de gezamenlijke regionale ambities te organiseren. Deze schaal maakt de regio tot een serieuze gesprekspartner.

De regionale samenwerking Noord Limburg is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar,

Peel en Maas, Venlo en Venray. Deze acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschap-pelijke regionale vraagstukken. In 2019 hebben de acht gemeenten in Noord-Limburg hebben de ambitie uitgesproken de gezondste regio van Nederland te worden. Dit is verwoord in de strategische visie 2040. In aansluiting op de visie is ook een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld dat zich -binnen het in de visie geschetste lange termijn ontwikkel-perspectief- richt op de middellange termijn (4 jaar). Het is een ambitieus programma waarin naast de regionale ambities ook de activiteiten en projecten uit de regionale investeringsagenda en het bid voor de regiodeal Noord-Limburg zijn opgenomen. In die zin is er sprake van één integraal programma voor onze gezamenlijke regionale opgaven.

Het uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt in projecten. Om tot een regionale projectenportefeuille te komen, wordt gewerkt met projectenveloppen. Regiogemeenten kunnen in wisselende samenstelling deelnemen aan regionale projecten. De projectenveloppen worden 2-3 maal per jaar voorgelegd aan de acht gemeenten, met daarbij een voorstel voor allocatie van de benodigde middelen. De Regiovisie Noord-Limburg 2040 "De gezondste regio" ken 6 pijlers (programma's). Elk programma wordt -namens de regio- uitgevoerd onder regie van een programmamanager die namens één van de deelnemende gemeenten werkzaam is bij het regiobureau. Afstemming en besluitvorming over de inzet van regiomiddelen vindt plaats in de portefeuillehoudersoverleggen, de regiegroep en het burgemeestersoverleg.

Twee maal per jaar worden regio dagen georganiseerd voor de 8 colleges van B&W. De gemeente Venlo verzorgt de coördinatie van de samenwerking.

Met de regionale samenwerking wordt beoogd de in de strategische regiovisie gezamenlijk geformuleerde en ambitie "De gezondste regio" te realiseren via de volgende zes programma's:

- Ondernemen en innoveren - Vitaal en gezond - Toerisme en leisure - Landelijk gebied - Mobiliteit en logistiek - Energie en klimaat

HAS.jpg - - jaarlijkse bijdrage (4,- per inw. + € 1,28 innovatiebijdrage p.inw.) € jaarlijkse bijdrage 5,56 p inw € 536.464 jaarlijkse bijdrage 5,56 p inw € - - - - begroting regio Venlo € 168.500 begroting regio Venlo € 1.794.470 begroting regio Venlo € Vreemd vermogen regio € 1.275.000 Vreemd vermogen regio € Vreemd vermogen regio € eigen vermogen regio € 1.121.000 eigen vermogen regio € 837.429 eigen vermogen regio € De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Over de afgelopen periode zijn o.a. de volgende concrete resultaten geboekt:

-de oprichting van de MGR Sociaal Domein -de vestiging van HAS Venlo -de ontwikkeling van de Brightlandscampus Greenport Venlo -logistieke hotspot nr 1 van Nederland -de oprichting van een Economic Development Board Noord-Limburg -regionaal actieprogramma vitale vrijetijdseconomie -6 regionale POL-uitwerkingen

Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek).

Begin 2019 is vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk met de provincie Limburg een regionale investeringsagenda opgesteld. In het eerste kwartaal van 2020 is de regionale strategische visie 2040 vastgesteld. Naar verwachting wordt in het 2e kwartaal van 2020 de Regiodealovereenkomst met het Rijk gesloten. In het 1e kwartaal 2020 hebben de regiogemeenten de nieuwe governance voor de Regio Noord-Limburg vastgesteld. De strategische regionale opgaven zijn vertaald naar regionale samenwerkingsthema's en programma's. De effecten van de regionale aanpak treden vaak pas op lange termijn op. Voor een compleet overzicht van de resultaten zie de jaarverslagen van de Regio Noord-Limburg (onder G: bibliotheek). Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 37 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Maatschappelijk - Kans: 25% (onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: De coördinatie van de uitvoering van het regioprogramma is belegd bij de gemeente Venlo (taak regiobureau). Bij veel regionale programma's is de gemeente Venlo in de lead. - Status beheersmaatregelen: Gedeeltelijk afgedekt;

Aard: Financieel - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: de gemeente Venlo (gastheergemeente) beheert de regiobegroting. - Status beheersmaatregelen: Volledig afgedekt;

ja Door samen te werken kunnen we onze majeure opgaven ( zie visie 2040) realiseren. Informeel en publiekrechtelijk Informeel bestuurlijk overleg - Er zijn geen bevoegdheden of taken gedelegeerd of gemandateerd. De samenwerking is met name gericht op afstemming van beleid. Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg - Burgemeester: A. Scholten
Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens
Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters
Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé

Zeggenschap:
Regio Noord-Limburg (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.)

De samenwerking kent geen aparte uitvoeringsorganisatie. Het regioprogramma wordt uitgevoerd door de deelnemende gemeenten.

Afstemming of besluitvorming over de regionale programma’s vindt plaats in de daartoe georganiseerde bestuurlijke regionale overleggen. De Regio Noord-Limburg kent een Burgemeestersoverleg, een secretarissenoverleg, een regiegroep en drie portefeuillehouders overleggen (PHO’s). De t.b.v. de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn centraal georganiseerd bij het Regiobureau (onderdeel Concernstaf gemeente Venlo).

Voorafgaand aan de bestuurlijke overleggen van de Regio Noord-Limburg worden de betreffende agenda en stukken besproken in de colleges van B&W, zodanig dat de -namens B&W af te vaardigen bestuurder- tijdens de bestuurlijke regionale overleggen besluiten kan nemen. D.m.v. het achteraf laten vaststellen van de besluitenlijsten in alle colleges van B&W worden de besluiten van de PHO’s en het BO rechtsgeldig. De samenwerking Regio Noord-Limburg is niet geformaliseerd. Er is niets afgesproken over beëindiging of het verlaten van de samenwerking. Jaarlijks dragen de deelnemende gemeenten een bijdrage van € 4,28 per inwoner bij aan de samenwerking en € 1,28 voor een innovatiefonds. Deze middelen worden vaak meerjarig (4 jaar) toegekend aan regionale projecten en activiteiten. Indien beëindiging of uittreden aan de orde zou zijn dient dan ook een redelijke overgangstermijn in acht te worden genomen. derde kwartaal van 2019 - Eind 2018 is besloten vooruitlopend op de actualisatie van de regiovisie gezamenlijk een regionale investeringsagenda op te stellen. De inmiddels opgestelde regionale investeringsagenda Noord-Limburg formuleert het aanbod van de regio en diende zowel als inzet voor de provinciale collegeonderhandelingen als voor het gesprek met het Rijk in het kader van de regiodeals. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 1 juli jl. is de investeringsagenda gepresenteerd aan uw raad. Ook is het proces geschetst om te komen tot een nieuwe regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023. In september a.s. wordt een eerste regionale raadsbijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van de nieuwe regionale visie & uitvoeringsprogramma.;

vierde kwartaal van 2019 - In november 2019 wordt een tweede regionale raadsbijeenkomst georganiseerd in het kader van de nieuwe regiovisie & uitvoeringsprogramma 2020-2023. Verwacht wordt dat de nieuwe visie met bijbehorend regioprogramma in december 2019 gereed is voor besluitvorming in de 8 gemeenteraden.; eerste kwartaal van 2020 - In maart 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe regionale strategische visie 2040 vastgesteld: "de gezondste regio". Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten in december 2019 gezamenlijk met de provincie een convenant gesloten over een gezamenlijke regionale investeringsagenda. Deze agenda vormt de basis en benoemt de regionale ambities, opgaven en belangrijkste thema’s voor de periode 2019 - 2023. De investeringsagenda gaat specifiek in op welke investeringen de regio samen met partners wil doen om de ambitie van gezondste regio te realiseren én welke een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overstijgende maatschappelijke vraagstukken.

De agenda is ook vertaald naar een bid voor een regiodeal. Dat zijn rijksmiddelen die beschikbaar worden gesteld om de brede welvaart in onze regio verder te versterken. Middelen ook, van Rijk en provincie, als cofinanciering van onze eigen (regionale) ambities. Naar verwachting wordt in juli 2020 de regiodeal-overeenkomst met het Rijk gesloten.

- Op 30 juni 2020 heeft het burgemeestersoverleg het jaarverslag 2019 vastgesteld. U vindt het jaarverslag onder 'G. Bibliotheek' Bestanden:
111218 begroting Regio Venlo 2019.pdf
Investeringsagenda-Noord-Limburg-Samen-investeren-in-de-gezondste-regio.pdf
06c. PWC -Gestempelde jaarrekening 2018-.pdf
Def begroting 2020 BO 3 dec 2019.pdf
Regiovisie Noord-Limburg 2040.pdf
Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO) Overige verbonden partijen Samenwerking van de 8 Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer - Mobiliteit. ja Verkeer en Vervoer Programma Verkeer en Bereikbaarheid Samenwerking biedt grote kansen. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform Hanzeplaats 1
Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
Roel Beunen www.trendsportal.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen -

a. Verbeteren kwaliteit van leven;

b. Verbeteren verkeersveiligheid; c. Aantrekkelijk mobiliteitssysteem; d. Ondersteunen milieu- en energietransitie; en, e. Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid.

a. Jaarplan Trendsportal

b. Halfjaarrapportages c. Financieel Jaarverslag

Gezamenlijk ontwikkelen van beleid(svisie), ontwikkeling van mobiliteitsnetwerk en het (laten) uitvoeren van regionale projecten Mobiliteit en Logistiek. De partijen streven in regionaal verband en met overige partners naar een

betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen. Dit door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de partijen en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden.

- - Jaarplan 2021 is het eerste jaarplan dat gemaakt is en in uitvoering is. onderdeel daarvan is de opzet van de evaluatie en monitoring. - Bijdrage Organisatie € 95994,87
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden € 70942,19
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden € 115722,98
Totaal € 282660.04
Bijdrage Organisatie €
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden €
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden €
Totaal €
- - - Kosten organisatie € 411193
Regionale projecten zonder bijdragen derden € 196504
Regionale projecten met bijdragen derden € 2837475
Totaal € 3445172
Kosten organisatie €
Regionale projecten zonder bijdragen derden €
Regionale projecten met bijdragen derden €
Totaal €
- - - - - - Verbeteren Verkeersveiligheid

Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren toegang tot mobiliteit Verbeteren mobiliteitssysteem voor fietser en voetganger Ondersteunen milieu- en energietransitie

Uitvoeren van het vigerende jaarplan. Samenwerking van de 8 gemeenten op gebied mobiliteit

Inrichten Programmabureau Samenwerking met Smartwayz.nl, ministerie van I&W en provincie Limburg

Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 36 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Organisatorisch - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: Deels flexibele contracten

In Samenwerkingsovereenkomst is uittrederisico afgedekt en afhandeling lasten voor Gastheergemeente, - Status beheersmaatregelen: Volledig afgedekt; Aard: Financieel - Kans: 50% (mogelijk) - Impact: Laag - Beheersmaatregelen: Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is Venlo gevrijwaard van de mogelijke financiële implicaties, subsidievoorschotten worden pas uitgekeerd als de prestatie is geleverd. Indien een gemeente de prestatie niet nakomt dan zijn de middelen nog beschikbaar en kunnen die teruggestort worden naar de provincie. - Status beheersmaatregelen: Volledig afgedekt;

ja Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein

Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley en Smart Logistics Centre Venlo Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie)

Informeel en publiekrechtelijk Informeel bestuurlijk overleg - nee Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Bestuurlijk RMO - Wethouders: Erwin Boom - Ambtelijk: Roel Beunen
PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek - Wethouders: Erwin Boom - Ambtelijk: Roel Beunen

Zeggenschap:
Bestuurlijk RMO (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.)
PHO Trendsportal - Mobiliteit en Logistiek (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Consensusbeginsel, bij ontbreken daarvan vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van (vijf) stemmen.)

Venlo is lid van het samenwerkingsverband en treedt op als gastheergemeente

Overige gemeenten zijn lid van het samenwerkingsverband

Gemeente Venlo heeft als gastheergemeente een toezichthoudende rol op RMO - Trendsportal. Toezicht op financieel, organisatorisch en juridisch vlak EIke partij heeft het recht om te besluiten om uit de overeenkomst te treden.

Dit gebeurt door schriftelijke opzegging gericht aan het PHO met inachtneming van zes maanden opzegtermijn. Opzeggen kan alleen per 1 januari van een kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van de opzegging (peildatum).

- - Het betreft een informele bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Er worden geen bestuurlijke bevoegdheden overgedragen. Indien college- en/of raadsbesluitvorming noodzakelijk is dan wordt dit in alle acht colleges/gemeenteraden gebracht. De meeste gemeenten behandelen de stukken voor de bestuurscommissie vooraf in het college van B&W. Bestanden:
Overeenkomst RMO-TP getekend.pdf
22.01.2021-Jaarplan-Trendsportal-2021-eindconcept-kort.pdf
Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN) Gemeenschappelijke regelingen Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen Noord- en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ja Wonen en leefomgeving, Milieubeheer en afvalverwerking Programma Leefbaar Venlo Samenwerking biedt grote kansen., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Beleidsafstemming, Netwerk of platform, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Toezicht, handhaving, vergunningverlening omgevingsvergunningen milieu en de bijbehorende specialistisch advisering. Daarnaast specialistische advisering op het gebied van externe veiligheid, archeologie en constructies van bouwwerken. De gemeente kan in principe ook meer Wabo taken inbrengen in de RUD LN., Delen hulpbronnen Markt 31
6041 EM Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond
Carry van den Beld http://www.rudlimburgnoord.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan -

Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning. Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording. De meerwaarde van de samenwerking zit in de eenduidige uitvoering van de taken in regionaal verband. Tevens maken partners gebruik van elkaars sterke punten en vindt kennisdeling plaats van specialistische taken. Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk. - - - Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 136.202
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 67.611
Kosten andere partners € 40.180
Inkomsten andere partners € 136.776
Totaal € 380769
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 217.288
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 0
Kosten andere partners € 0
Inkomsten andere partners € 110.539
Totaal € 327827
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 227.442
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 0
Kosten andere partners € 0
Inkomsten andere partners € 112.190
Totaal € 339632
Baten andere partners € 136.776 Baten andere partners € 110.539 Baten andere partners € 112.190 - Regionale Uitvoeringsdienst € 1.816.000 Regionale Uitvoeringsdienst € 2.086.000 Regionale Uitvoeringsdienst € 2.037.000 - - - - - - Dezelfde wijze van uitoefening van toezicht milieu bij bedrijven. Kwalitatief betere specialistische adviezen en vergunningverlening milieu. Vaststelling van een Producten- en dienstcatalogus (PDC), waarin is vastgelegd welke diensten van elkaar kunnen worden afgenomen. Eenduidige monitoringsystematiek, Voorbereiding tot aanschaf van één programma voor procesbewaking van alle aanvragen en adviezen (incl. alle bijbehorende documenten), één regionaal toezichtsprogramma, Diverse specialistische kennisgroepen die onderling afstemmen. Door regionale samenwerking is een branchegewijze specialisatie bij toezicht mogelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden over de inbreng van documenten in de Big-8. In de Big-8 worden de uitvoerende en beleidsmatige cyclus bij elkaar gebracht. Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 17,9 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is evenwichtig. Aard: Anders ... - Kans: ... - Impact: ... - Beheersmaatregelen: Deze analyse is voor ons geen aanleiding om zelf nog een aanvullend risico op te nemen deze risicoparagraaf. - Status beheersmaatregelen: ...; ja De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Formeel en publiekrechtelijk Gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Jaarlijks wordt een Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord vastgesteld. Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: C. van den Beld

Zeggenschap:
Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".)

- - - derde kwartaal van 2021 - Jaarrekening 2020 RUD LN wordt ter kennisname aangeboden vierde kwartaal van 2021 - UP 2022 vaststellen met RUD-deel van gemeentelijk Uitvoeringsprogramma VTH 2022;

23 dec 2021 - Vaststelling Kadernota 2023 door het AB, ter informatie naar de gemeenteraden.

- Weblinks:
https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Sw-2098832926
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek) Stichtingen en verenigingen De bibliotheek biedt in fysieke als digitale vorm, burgers een belangrijke plek om informatie op te halen en zich op allerlei gebieden persoonlijk te ontwikkelen om de veranderende wereld beter te kunnen begrijpen en om erin te kunnen participeren. De bibliotheek ontwikkelt zich tot Huis van Informatie en Persoonlijke ontwikkeling". - Cultuur, Onderwijs / jeugd / opvoeding, Ontwikkeling centrumstad, Participatie en werkgelegenheid, Volksgezondheid, Wonen en leefomgeving, Informatie - Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Lokaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Netwerk of platform Begijnengang 2
5911 JL Venlo
- Marlene van Poeijer http://www.bibliotheekvenlo.nl/ Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Versterken van de democratie, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Ja

Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie

Huis voor informatie en ontplooiing Aanpak laaggeletterdheid Hulpplein voor mediawijsheid Vanuit de kerntaak gelegenheid bieden voor ontmoeting en amusement

Toegankelijk houden van de boekencollectie, digitaal en fysiek

De taak van huis informatie zo breed mogelijk ontwikkelen, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere instrumenten zoals huizen van de Wijk

We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken. Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken - - - Subsidie € 1562675 Subsidie € Subsidie € - - - - exploitatieresultaat € 0 exploitatieresultaat € -6.292 exploitatieresultaat € 0 Voorzieningen € 0
Kortlopende schulden € 0
Totaal € 0
Voorzieningen €
Kortlopende schulden €
Totaal €
Voorzieningen €
Kortlopende schulden €
Totaal €
Eigen vermogen € 0 Eigen vermogen € Eigen vermogen € - - - Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement. . Aard: Financieel - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Beheersmaatregelen: Binnen de subsidierelatie vindt voortdurend monitoring plaats door middel van financiële en inhoudelijke verslaglegging, en ambtelijk en bestuurlijk overleg. - Status beheersmaatregelen: ...; ja Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gmeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie. Formeel en publiekrechtelijk Samenwerking via subsidierelatie met afdwingbaar resultaat Subsidierelatie Bibliotheektaken

Zeggenschap:


(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

Onderhouden een subsidierelatie - - - - - Bestanden:
Jaarrekening 2016 Bibliotheek
Jaarrekening Bieb 2017
Bieb Jaarverslag 2017 (1241329).pdf
Jaarrekening en Jaarverslag 2018 Bibliotheek
Stichting Venlo Partners (VP) Stichtingen en verenigingen Citymarketing- en citymanagementorganisatie ja Economie, Ontwikkeling centrumstad, Toerisme, recreatie en evenementen Programma Centrumstad Venlo Samenwerking biedt grote kansen. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Lokaal Gezamenlijke beleidsuitvoering, Netwerk of platform Picardie 11A
5911 BW Venlo
- Tom Vullings www.venloverwelkomt.nl Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Verruimen van de horizon. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon -

Venlo Partners voert haar werkzaamheden uit aan de hand van drie programmalijnen: Venlo mijn Stad, Venlo Winkelstad, Venlo Winkelstad. Jaarlijks dient Venlo Partners een offerte in bij de gemeente voor de activiteiten beschrijft die zij komend jaar wil uitvoeren voor de verschillende programmalijnen. Venlo Partners werkt samen met stakeholders: o.a. gemeente, onderwijsinstellingen, ondernemersverenigingen. Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren. Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken. Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad. - - Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren. Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken. Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol. opdrachtverlening € 259414
reclamebelasting € 180000
Totaal € 439414
opdrachtverlening € 255.000
reclamebelasting € 180.000
Totaal € 435000
opdrachtverlening € 259414
reclamebelasting € 180000
Totaal € 439414
- - - - financieel resultaat € -14875 financieel resultaat € 0 financieel resultaat € 0 vreemd vermogen € 105677 vreemd vermogen € vreemd vermogen € Bestemmingsreserves € 36707
Overige reserves € 3690
Totaal € 40397
Bestemmingsreserves €
Overige reserves €
Totaal €
Bestemmingsreserves €
Overige reserves €
Totaal €
Venlo Partners draag bij om het imago van de stad Venlo en haaromgeving te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren; het versterken van het economisch functioneren en het verbeteren van de attractiviteit en representativiteit van de stad Venlo;

levert een bijdrage aan het verbeteren van het woon,- verblijfs,- en vestigingsklimaat van de gemeente Venlo.

Een fysieke plek in de binnenstad; een nieuwe website, (online) en de doorontwikkeling van de wijze van communiceren. Een flexibele netwerkorganisatie die al naar gelang behoeften partners inhoudelijke en/of financieel aan zich weet te binden. Venlo Partners speelt een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 65 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is niet evenwichtig en de verdeling van baten is niet evenwichtig. Aard: Maatschappelijk - Kans: 10% (zeer onwaarschijnlijk) - Impact: Middel - Status beheersmaatregelen: Niet afgedekt / Geen maatregelen; ja Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert. Formeel en publiekrechtelijk opdrachtverlening Overig -

- - - - eerste kwartaal van 2020 - Verstrekking opdracht 2020;

vierde kwartaal van 2020 - Verstrekking opdracht 2021

- Bestanden:
Jaarrekening 2016 bieb.pdf
Jaarverslag-2017-VenloPartners-compressed.pdf
Accountantrapport 2018.pdf
Jaarverslag 2018.pdf
Theater de Maaspoort Stichtingen en verenigingen Begrotingsvaststelling. Kaderstellend budget theater de Maaspoort ja Cultuur - Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid. Raad: politiek belangrijk, College: bestuurlijk belangrijk Lokaal Subsidierelatie op basis van budget/prestatieafspraken Oude Markt 30
5911 HH Venlo
Postbus 333
5900 AH Venlo
Marlene van Poeijer https://www.maaspoort.nl/contact/ Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten. De belangrijkste motieven zijn: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Ja beoogd wordt:

- het bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, -het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, -een podium bieden voor amateurvoorstellingen en -het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.

- Het exploiteren van Theater De Maaspoort. De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen en het opzet van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten. - zie url jaarverslag de Maaspoort - subsidie € subsidie € subsidie € - - - - exploitatieresultaat € 0 exploitatieresultaat € -100.000 exploitatieresultaat € 0 Voorzieningen € 0
Langlopende schulden € 0
Kortlopende schulden € 0
Totaal € 0
Voorzieningen € 3.327.452
Langlopende schulden € 1.641.274
Kortlopende schulden € 1.606.204
Totaal € 6574930
Voorzieningen €
Langlopende schulden €
Kortlopende schulden €
Totaal €
Algemene reserve € 0 Algemene reserve € 4.512.766 Algemene reserve € - - - Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017. . Aard: Maatschappelijk - Kans: Zeer waarschijnlijk - Impact: Groot - Status beheersmaatregelen: ...;

Aard: Technisch - Kans: Enigszins waarschijnlijk - Impact: Zeer groot - Status beheersmaatregelen: ...;

ja - Formeel en publiekrechtelijk Samenwerking via subsidierelatie zonder afdwingbaar resultaat Subsidierelatie - Vertegenwoordiging in bestuursorganen:


Zeggenschap:


(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )
(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )

- - Stop subsidierelatie. AWB vierde kwartaal van 2017 - Begrotingsvaststelling. Kaderstellend budget theater de Maaspoort;

derde kwartaal van 2017 - Uitvoeringsprogramma naar aanleiding van jaarrekening culturele samenwerkingspartners. presentatie uitvoeringsprogramma aan de raad d.m.v. jaarlijkse cultuurconferentie.

tweede kwartaal van 2017 - BO met bestuurder n.a.v. ingediende jaarrekening/subsidieverantwoording;

vierde kwartaal van 2017 - BO met bestuurder n.a.v. ingediende begroting/subsidieaanvraag

Huidige cultuurbeleid loopt t/m 2018. Raadsbesluit over nieuwe beleidsperiode. Bestanden:
De Maaspoort jaarverslag 2016
Theater de Maaspoort Jaarverslag2017 (1227925).pdf
Jaarverslag en jaarrekening 2018 Maaspoort

Weblinks:
https://www.maaspoort.nl/
Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL) Overige verbonden partijen Vanuit het landelijk kader vervult een Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) twee functies:

- het behandelen van complexe casuïstiek - het (strategisch) adviseren van lokale bestuurders en ketenpartner ten aanzien van lokaal gebiedsgebonden problematiek.

Deze twee functies vertalen we in de volgende taken voor het ZVH Noord-Limburg: - het voeren van procesregie in complexe casuïstiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. - de ontwikkeling van een informatieknooppunt en het zijn van vraagbaak in complexe casuïstiek en op de thema's - het signaleren van trends en ontwikkelingen, zodat gemeenten en samenwerkingspartners hun beleid hierop kunnen ontwikkelen of eventueel aanpassen.

Deze taken voeren we uit voor de volgende thema's: - complexe casuïstiek: Top X en persoonsgerichte aanpak - re-integratie ex-gedetineerden - radicalisering - complexe casuistiek in combinatie met verwarde gedrag en ketenveldnorm - mensenhandel - samenwerking met ZSM/OM, RIEC en Veilig Thuis - (risico)jeugd en jeugdbeschermingstafel

ja Openbare orde, veiligheid, hulpverlening (politie, brandweer, ambulance), Zorg en welzijn Programma Openbare Orde en Veiligheid, Programma Zorg en Welzijn Het gaat om een zwaarwegende maatschappelijke opgave., Samenwerking biedt grote kansen. College: bestuurlijk belangrijk, Ambtelijke organisatie Regionaal Beleidsafstemming, Gezamenlijke beleidsuitvoering, Delen hulpbronnen, Netwerk of platform - - Annelies Smits, Petra Bulk - Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,

Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan - Is aan de motieven beantwoord? Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.

Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn. Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen.

De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt.

Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag. Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen. - Aantal cliënten

Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval

- gemeentelijke bijdrage Venlo € 150.239
Van der Staaij-gelden (deels), voor trajecten nazorg ex-gedetineerden €
Totaal € 150239
gemeentelijke bijdrage Venlo € 188.763
Van der Staaij-gelden (deels), voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio € 14.299
Totaal € 203062
gemeentelijke bijdrage Venlo € 312.661
Van der Staaij-gelden (deels), voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio €
Totaal € 312661
nvt € 0 nvt € 0 nvt € - Bijdragen gemeenten Noord-Limburg € 309.006
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie € 116.332
Totaal € 425338
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL € 388.240
Rijksbijdrage aan ZVH NL € 116.247
Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) € 40.000
Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden € 14.299
Totaal € 558786
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL € 643.071
Rijksbijdrage aan ZVH NL € 116.247
Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) €
Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden €
Totaal € 759318
- - - n.v.t. € n.v.t. € n.v.t. € Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie. - Afstemming tussen de disciplines, o.a. straf, zorg, veiligheid, inkomen, schuldhulp en wonen. Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Het gemeentelijke aandeel in alle financiële middelen, overige bijdragen of inzet bedraagt ongeveer 49 %. De feitelijke verdeling van kosten over alle samenwerkingspartners is evenwichtig en de verdeling van baten is .... - nee - Informeel en privaatrechtelijk Convenant, pact (publiek-privaat) - Nee Vertegenwoordiging in bestuursorganen:

stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: P. Bulk

Zeggenschap:
Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal: )

- - - - - - -